sonometroCamp d'aplicació

Mesuradors de so audible (sonòmetres i sonòmetres integradors-promediadors), els mesuradors personals d'exposició sonora (dosímetres), així com als calibradors acústics que amb estos s'utilitzen.

 

Verificació periòdica

Els titulars de sonòmetres, dosímetres i calibradors acústics en servici estan obligats a sol·licitar abans que es complisca un any de l'anterior la verificació periòdica dels aparells. L'ús d'estos quedarà prohibit en el cas que no se supere esta fase de control metrològic fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació 

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un sonòmetre, dosímetre o calibrador acústic, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'aparell  que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

Ordre ITC/2845/2007, de 25 de setembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.