taximetroCamp d'aplicació

Instruments concebuts per a mesurar la distància i la duració d'un servici, que calculen i indiquen visiblement l'import que ha de pagar-se per un trajecte, prenent com a base la distància calculada, la duració mesurada del trajecte o ambdues.

 

Verificació periòdica

Els titulars dels taxímetres estan obligats a sol·licitar anualment a alguna Estació d'ITV, la verificació periòdica d'estos, i en el cas que no se supere esta fase de control metrològic quedarà prohibit el seu ús fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un taxímetre, el titular haurà de sol·licitar a alguna estació d'ITV, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'aparell que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

  • Ordre ITC/2032/2009, de 21 de juliol, per la qual es modifica l'annex III de l'Ordre ITC/3709/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels aparells taxímetres (BOE 28/07/2009)

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.