cinemometroCamp d'aplicació

Instruments o sistemes de mesura de la velocitat de circulació de vehicles de motor, ubicats en una instal·lació fixa o estàtica i en vehicles o aeronaus, ja siguen estàtics o en moviment, inclosos el seus dispositius complementaris destinats a imprimir o registrar els resultats de les mesures efectuades pels esmentats instruments.

 

Verificació periòdica

El titular del cinemòmetre en servici, així com de les instal·lacions que servixen de suport i que poden influir en els mesuraments, estarà obligat a sol·licitar anualment la verificació periòdica dels cinemòmetres i cada tres anys de les instal·lacions que li servixen de suport, i quedarà prohibit el seu ús en el cas que no supere esta fase de control metrològic fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació 

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un cinemòmetre el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'instrument que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

Ordre ITC/3699/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels instruments destinats a mesurar la velocitat de circulació de vehicles de motor.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.