pesajeCamp d'aplicació

Els instruments de pesatge de funcionament no automàtic són instruments de pesar que requerixen la intervenció d'un operador durant el procés de pesatge; per exemple per a depositar o retirar la càrrega a mesurar del receptor de càrrega, així com per a l’obtenció del resultat. Estos instruments permeten l'observació directa de la pesada, bé siga visualitzada o impresa.

Actualment, la legislació espanyola només ha regulat la verificació metrològica dels instruments de pesatge de funcionament no automàtic utilitzats per a la determinació de la massa d'un cos amb les següents finalitats:

  • Realització de transaccions comercials.
  • Càlculs de taxes, aranzels, impostos, primes, multes, remuneracions, indemnitzacions i altres tipus de cànons similars.
  • Aplicacions de normes o reglamentacions, així com realització de peritatges judicials.
  • Pesatge de pacients per raons de control, de diagnòstic i de tractament mèdic.
  • Preparació farmacèutica de medicaments per encàrrec, així com realització d'anàlisis efectuades en els laboratoris mèdics i farmacèutics.
  • Determinació del preu o import total en la venda directa al públic i la preparació de preenvasats.

 

Verificació periòdica

Els posseïdors d'instruments de pesatge de funcionament no automàtic en servici utilitzats per a algun dels fins indicats en l'apartat anterior estan obligats a sol·licitar cada dos anys la verificació periòdica d'estos i el seu ús queda prohibit en el cas que no se supere esta fase de control metrològic o quan no es dispose, en lloc visible, de la corresponent etiqueta de verificació en vigor.

 

Verificació després de reparació o modificació

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un instrument de pesatge de funcionament no automàtic, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'instrument que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la sol·licitud.

 

Regulació legal

Ordre de 27 d'abril de 1999, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat sobre els instruments de pesatge de funcionament no automàtic, en les fases de verificació després de reparació o modificació i de verificació periòdica.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.