IVACE presta serveis personalitzats a les empreses per a la comercialització dels seus productes en els diferents mercats.

sobreinternacional.ivace© gva.es  

 

 ASSISTÈNCIA PERSONALITZADA EN DESTINACIÓ (ASDES)

Acompanyament de l'empresa en necessitats específiques que no es vegen reflectides en la resta de serveis IVACE Internacional, que requerisquen seguiment (processos de registre de marques, homologacions necessàries o tècniques, etc.).

El pla de treball d'establirà cas a cas.

Per mesos, segons necessitat de l'empresa.

Preus:

 • Empresa xicoteta fins a 50 empleats 365,00 €
 • Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 450,00 €
 • Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €
ASSISTÈNCIA PERSONALITZADA EN DESTINACIÓ PUNTUAL (ASDES)

Suport a l'empresa en circumstàncies puntuals, a determinar.

Un a diversos dies.

Preus:

 • Empresa xicoteta fins a 50 empleats 100,00 €
 • Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 125,00 €
 • Empresa gran més de 250 empleats 150,00 € 
CERCA DE CANALES DE DISTRIBUCIÓ (CANA)

L'oficina realitza una cerca i selecció de candidats o empreses importador, agent, distribuïdor, etc.- que desenvolupen la comercialització dels productes o serveis de l'empresa en aquest mercat. Una vegada finalitzat el treball, a l'empresa valenciana se li entrega un informe detallat.

Al voltant de 4 a 6 setmanes.

Preus:

 • Empresa xicoteta fins a 50 empleats 365,00 €
 • Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 450,00 €
 • Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €
ESTUDI ESTRATÈGIC (ESTU)

Facilitar a l'empresa la informació necessària sobre un determinat mercat amb l'objectiu que l'empresa:

 • analitze les possibilitats de venda dels seus productes i
 • decidisca la forma i estratègia de penetració en un mercat

Per mesos, a determinar.

Preus:

 • Empresa xicoteta fins a 50 empleats 365,00 €
 • Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 450,00 €
 • Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €
ASSISTÈNCIA EN FIRES (FERI)

Preparar i fer costat a una empresa respecte a la seua participació en una fira en l'exterior, amb l'objectiu que rendibilitze al màxim la seua participació com a expositor.

A determinar.

Preus:

 • Empresa xicoteta fins a 50 empleats 250,00 €
 • Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 375,00 €
 • Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €
INFORMACIÓ ESTRATÈGICA (INEST)

LLISTAT DE CONTACTES: L'oficina d'IVACE en l'exterior cerca i selecciona potencials clients sobre la base del perfil sol·licitat per l'empresa i comprova que les dades de contacte estiguen actualitzats.

Al voltant de tres setmanes.

Preus:

 • Empresa xicoteta fins a 50 empleats 100,00 €
 • Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 125,00 €
 • Empresa gran més de 250 empleats 150,00 €
IVACE SONDEJA (SONDEJA)

Per als mercats en els quals no es compta amb cap informació i sembla convenient fer una aproximació inicial en la qual obtindre una panoràmica del mercat i sector. És una forma molt àgil d'obtindre major informació sobre la viabilitat d'un producte o servei en un mercat concret.

A l'empresa se li entrega un informe amb la informació obtinguda, realitzant a més una videoconferència amb la Delegació d'IVACE corresponent, en la qual es poden resoldre molt clarament els possibles dubtes o preguntes que puga tindre l'empresa valenciana.

Al voltant de tres setmanes.

Preus:

 • Empresa xicoteta fins a 50 empleats 100,00 €
 • Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 125,00 €
 • Empresa gran més de 250 empleats 150,00 € 
AGENDA EN VIATGE DE PROSPECCIÓ (VIAP)

L'oficina d'IVACE en l'exterior cerca i selecciona potencials clients sobre la base del perfil sol·licitat per l'empresa, organitza una agenda de treball i acompanya a les entrevistes a mantindre al país de destinació amb el que es facilita enormement la comunicació (tant a nivell d'idioma com de cultura pròpia del país).

Un a diversos dies.

La duració més habitual d'una agenda és de 2 o 3 dies de treball efectius en destinació.

Preus:

 • Empresa xicoteta fins a 50 empleats 250,00 €
 • Empresa mitjana de 51 a 250 empleats 375,00 €
 • Empresa gran més de 250 empleats 500,00 €
UNS ALTRES
Cerca o elaboració d'informació estratègica, legislació específica, etc. Segons petició de les empreses i disponibilitat d'IVACE INTERNACIONAL.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.