El dret d'accés a la informació pública es troba regulat en el Títol I, Capítol II, articles 11 a 19 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOCV de data 8 d'abril de 2015 i en el títol I, Capítol III, articles 12 a 22 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada en el BOE de data 10 de desembre de 2013.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les contemplades en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

El règim sobre els límits al dret d'accés a la informació pública està previst en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El règim aplicable en el cas que la informació sol·licitada continguera dades de caràcter personal es troba recollit en l'article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Si la informació sol·licitada es troba afectada parcialment per alguna de les limitacions contemplades en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es facilitarà, sempre que siga possible, l'accés parcial, ometent la part afectada per la limitació, llevat que d'açò resulte una informació distorsionada, equívoca o freturosa de sentit. En aquest cas, haurà d'indicar-se a la persona sol·licitant quin part de la informació ha sigut omesa.

La ciutadania podrà sol·licitar informació que no es trobe publicada en la plataforma digital de l'IVACE.

Procediment

El procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública s'iniciarà amb la presentació de la corresponent sol.licitud (descarregar ací) dirigida a l'Institut preferiblement per via electrònica a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o per registre d'entrada d'IVACE.

La sol·licitud haurà de contenir:

• La identitat a la persona sol·licitant
• La informació que se sol·licita
• Una adreça de contacte preferiblement electrònica, a l'efecte de comunicacions
• Si escau, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació pública.

L'absència de motivació en la sol·licitud no serà per si sola causa de rebuig de la mateixa.

Si la sol·licitud estiguera formulada de forma imprecisa o confusa, es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, la concrete indicant-li que en el cas de fer-ho se li tindrà per desistit, així com de la suspensió, mentre, del termini per a resoldre.

Si la sol·licitud es refereix a informació que afecte als drets o interessos de terceres personas, l'òrgan competent per a resoldre donarà trasllat a les persones afectades perquè, si escau, en el termini de quinze dies hàbils presenten les al·legacions que estimen pertinents. El sol·licitant, haurà de ser informat d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per a dictar resolució fins que s'hagen rebut les al·legacions o haja transcorregut el termini per a la seua presentació.

Les causes d'inadmissió de la sol·licitud es troben regulades en l'article 18 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A aquests efectes se seguiran les següents regles:

a) Si la informació està en fase d'elaboració o publicació, s'informarà a la persona sol·licitant del centre directiu responsable i el termini previst perquè es difonga o es trobe disponible.
b) Per reelaboració no s'entendrà un tractament informàtic habitual o corrent.
c) Els informes preceptius no podran ser considerats com de caràcter auxiliar o de suport.

La resolució en la qual es concedisca o denegue l'accés a la informació haurà de notificar-se a la persona sol·licitant i a terceres persones que així ho hagen sol·licitat en el termini d'un mes explicat des de la data de recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre.

Aquest termini podrà ampliar-se per un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho facen necessari i prèvia notificació a la persona sol·licitant.
Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.
L'òrgan competent per a resoldre el procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública serà la Direcció general de l'IVACE, d'acord amb l'establit en la modificació del Reglament d'Organització i Funcionament de l'IVACE, (DOGV nº 9157 de 23.08.2021)

L'accés a la informació serà gratuït. No obstant açò, l'expedició de còpies o la trasposició de la informació a un format diferent a l'original podrà donar lloc a l'exigència d'exaccions d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

......................................................................................................................................................................................................................

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.