BecasExterior22 v 2

 Telèfons d'informació:

961 209 664

961 209 598

961 209 590

961 209 597

650 446 567

646 288 498

 

 

 

 

Dirigit a:

 • Persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits

   Presentació de sol·licituds persones candidates: Fins al 29/07/2022 *

 • Empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana amb filials o sucursals en l'exterior i que complisquen determinats requisits.

   Inscripció i sol·licitud entitats de destinació candidates: Fins al 29/07/2022 *

  UEdeclaración VAL 

* segons condicions recollides en la convocatòria del programa publicada  en el DOGV nº 9366 de data 21/06/2022 i posterior correcció d'errors (DOGV nº xxxx de xx/07/2022)

 

Objecte

 

Aquestes beques persegueixen dotar les empreses i organismes de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de joves amb titulació universitària, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten el procés d'internacionalització de les empreses de la nostra Comunitat; així mateix mitjançant la present resolució es convoca les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament de les beques.

 

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

 

Persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut en la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.

b) Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Economia Social, (http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html) dos dies abans de la proposta d'adjudicació d'aquesta.

Per a la inscripció en l'esmentat fitxer és necessari reunir els següents requisits:

 • Tindre nacionalitat espanyola o, ser ciutadans de la Unió o dels Estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
 • Tindre més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació, bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.

c) Tindre menys de 30 anys el dia 29 de juliol de 2022, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

d) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb el que regula l'RD 967/2014 de 21 de novembre.

e) Domini parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

f) No haver gaudit o percebut prestació cap en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l'empresa, concedida per Administracions Públiques, Cambres de Comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

g) No estar afectades per cap mena de limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) No tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiària previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

On es desenvolupa la beca

 

a) Organismes de promoció de la internacionalització: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, Cambres de Comerç, Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, i entitats europees, entre d’altres.

b) Empreses amb domicili social a la Comunitat Valenciana que compten amb filials i/o sucursals a l'estranger.

c) Empreses adjudicatàries de l'IVACE per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana, que així ho sol·liciten

 

otros Formació

 

Simultàniament a la formació pràctica en qualsevol de les destinacions adjudicades, es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització de dos cursos:

- Un curs sobre màrqueting digital orientat a la internacionalització, de 80 hores de duració, que serà impartit i tutoritzat per un centre formatiu l'objectiu del qual serà proporcionar la formació necessària per a entendre el procés de digitalització de l'economia (Digital Business). No serà necessari desenvolupar aquest curs pels qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit un curs de més de 80 hores en la mateixa temàtica.

- Un Curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa, de 220 hores de duració, l'objectiu de la qual serà proporcionar a la persona beneficiària de la beca una visió global de l'activitat empresarial internacional i de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior i internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana. El curs abastarà, almenys, les següents matèries:

 • Entorn internacional
 • Mercat Únic Europeu
 • Institucions europees
 • Màrqueting internacional
 • Finances internacionals
 • Logística
 • Dret internacional
 • Sensibilització ambiental, i economia circular.
 • Igualtat d'oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l'empresa internacional.

No hauran de realitzar aquest curs els qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit una formació (grau, màster o curs) que supere 220 hores de formació en gestió de comerç internacional o d'internacionalització empresarial.

La no superació de tots dos cursos podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, així com la no obtenció del certificat d'aprofitament de la beca.

tipoayuda.gif Dotació econòmica y durada

 

La duració de la beca s'estendrà fins a 12 mesos com a màxim.

Dotació Econòmica. Cada beca comptarà amb una dotació dinerària fixa per import de 1.120,19 euros bruts mensuals, aplicant-se les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent. A més de la dotació dinerària fixa indicada en el paràgraf anterior, s'establirà una dotació dinerària variable en funció del destí assignat segons el que es preveu en l'annex I, així com una dotació en concepte de 'bossa d'incorporació i retorn' els imports màxims del qual es van fixar en l'annex II de la resolució de convocatòria.

Tant la dotació dinerària fixa com la variable seran percebudes en funció del temps i lloc de gaudi efectiu de la beca. La dotació variable només serà percebuda a partir del desplaçament de la persona becada al destí assignat.

A més, l'IVACE es farà càrrec de les següents despeses inherents a la beca, que tindran la consideració de retribució en espècie:


• Assegurança d'accident i malaltia per a les persones destinades en l'exterior, que serà contractat directament per l'IVACE.
• Altres despeses abonades per la persona beneficiària de la beca i que li seran reembossats posteriorment per l'IVACE després de la presentació de la corresponent justificació.
• Cursos d'idiomes, diferents a l'anglés, prèvia autorització de l'IVACE, en aquells destins en els quals el coneixement i/o millora de l'idioma local siga necessari per a l'adequat desenvolupament de la beca.
• Costos de les vacunes necessàries per a la permanència en destí.

Quan les necessitats del lloc de destinació així ho requerisquen, l'IVACE posarà a la disposició de la persona beneficiària de la beca un ordinador portàtil, prèvia subscripció del corresponent document de condicions d'ús temporal on s'especificaran les obligacions de manteniment i devolució de l'ordinador.

Liquidació i pagament.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/a la becari/a mensualment aplicant-se les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent.

Per a els/les becaris/as desplaçats/as a l'estranger està prevista la possibilitat d'avançar fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l'import total corresponent a la dotació dinerària variable segons destí.

 

Criteris de valoració


Vegeu taula

 

 

Sol.licitud i documentació

 

Lloc de presentació de sol·licituds

Les persones sol·licitants hauran de presentar electrònicament la següent documentació a través de l'enllaç "Presentar sol·licitud" en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina.

Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de certificat de persona física emés per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana,(https://www.accv.es/menus/certificados-ciudadanos/) o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Documentació a presentar per la persona candidata a beca

a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina..

b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas.

c) Document emés pel Ministeri de Treball i Economia social que acredite la inscripció com a persona beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.

d) En cas de persones no nascudes a la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent almenys amb dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

e) Fotocòpia que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior o, en defecte d'açò, fotocòpia del resguard de la sol·licitud d'aquesta.

f) Fotocòpia de l'expedient acadèmic en el qual figuren les qualificacions obtingudes, data d'obtenció de les mateixes i nombre de convocatòries.

g) Curriculum Vitae de la persona sol·licitant.

h) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.

i) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada: en el cas de l'experiència professional, haurà d'aportar certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle el lloc, així com l'última nòmina de cada contracte; en el cas dels cursos de formació, aportarà fotocòpia de títols o diplomes en els quals s'acredite el nombre d'hores de les quals consten els mateixos; en cas de col·laboració amb ONG o amb altres entitats de caràcter social s'aportarà la documentació acreditativa.

j) En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

 

actuacionesapoyables-m Entitats de destinació

 

En el Programa de beques IVACE EXTERIOR podran participar com a entitats de destinació les empreses i entitats que reunisquen els següents requisits:

a) Comptar amb filials i/o sucursals a l'estranger i amb mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca.

b) en el cas de comptar amb filial als EUA, aquesta haurà de complir els següents requisits a l'efecte de poder obtindre el visat a favor del becari destinat en aquesta:

 • Comptar amb el document Worker’s Compensation Insurance Policy als Estats Units o amb documentació oficial que li exonere d'aquest.
 • Comptar amb personal propi suficient en la filial per a tutoritzar a la persona beneficiària (almenys 2 empleats en règim laboral a temps complet).
 • Disposar d'espai físic concret i específicament assignat a la persona beneficiària.
 • Comptar amb una pàgina web en anglés amb números de telèfon i adreça als Estats Units.
 • Desenvolupar la seua activitat als Estats Units durant almenys els últims 12 mesos.

c) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut o en el reintegrament de subvencions.

d) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

e) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.

Les empreses, associacions i federacions interessades hauran de presentar la seua sol·licitud d'acord amb el model disponible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina, incloent a més:

a) estatuts vigents registrats o contracte de constitució, si és el cas.

b) En el cas d'empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana que compten amb filials i/o sucursals a l'estranger, s'haurà d'aportar documentació que acredite la vinculació entre totes dues entitats

c) pla formatiu a desenvolupar per la persona becada.

d) pla d'exportació o internacionalització en el qual es detallen, almenys, els següents aspectes:

 • Etapa en la qual es troba l'empresa pel que fa a la seua obertura a l'exterior,
 • Personal dedicat a l'exportació amb el qual compta.
 • Percentatge que representen les seues vendes exteriors pel que fa a les vendes totals.
 • Informació sobre implantació en l'exterior, si escau.
 • Amb quines formes d'accés explica per a accedir als mercats exteriors (agents, filials, distribuïdors, etc.…).

Vistes les sol·licituds i plans formatius presentats, l'Àrea de Promoció Internacional verificarà, d'una banda, el compliment dels requisits establits, requerint la seua esmena quan escaigui, i valorarà els continguts del pla formatiu elaborat i presentat, la trajectòria i grau d'internacionalització de l'empresa, els seus compromisos amb les polítiques d'igualtat i d'inserció laboral de persones amb el risc d'exclusió social, el perfil de la persona tutora, així com el procediment de tutorització.

Cada empresa podrà sol·licitar una única persona becària.

La participació en aquest programa de beques no garanteix l'efectiva incorporació de becaris/es a l'empreses si no existeix el corresponent acord entre les parts.

Emès l'informe de l'Àrea de Promoció Internacional, la persona titular de la direcció adjunta d'IVACE (direcció general d'internacionalització) dictarà resolució aprovant o desestimant l'adhesió de les diferents empreses a aquest programa en la seua condició d'entitats de destinació.

Les empreses i entitats que hagen resultat seleccionades, podran accedir a la informació dels/de les becaris/ries que hagen resultat adjudicataris de les beques i que vagen a desenvolupar les mateixes en empreses a fi d'iniciar el procés d'entrevistes i posterior selecció.

Amb l'empresa o entitat amb la qual després del procés d'entrevistes el becari vaja a desenvolupar la seua beca se signarà el corresponent acord de col·laboració entre aquesta i l'IVACE.

L'empresa o entitat de destinació designarà una persona tutora permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca, que facilite la seua adaptació en l'empresa. L'IVACE juntament amb el tutor designat per l'empresa o entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 29 de juliol de 2022.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i del pla formatiu, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE, accessible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.