consultoria23 v

Dirigit a: Pimes amb seu social en la CV

Presentació sol·licituds:
- Primer període des del 7 de març de 2023 fins al 31 de maig de 2023 (a les 23.59:59 hores)
- Segon període des de l'1 de juny de 2023 fins al 15 de setembre de 2023 (a les 23.59:59 hores)

Data límit justificació: 31 de gener de 2024 per a les sol·licituds presentades en el primer període i el 31 de maig de 2024 per a les presentades en el segon període

El projecte ha d'iniciar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023 i no pot haver finalitzat abans de la data de presentació de sol·licitud.

 
* según condiciones de la Resolució de 24 de febrer de 2023 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions per a la millora de la gestió de la internacionalització de les pimes de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el  DOGV nº 9547 de 06/03/2023.
 
Objectiu
 
Suport a les pimes de la Comunitat Valenciana en la millora de la gestió de la internacionalització a través de consultoria especialitzada,
 
Terminis
 
Fins al 31 de maig de 2023 (primer període)
Des d'1 de juny fins al 15 de setembre de 2023 (segon període)
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat

Les ajudes seran de fins al 90% de les despeses elegibles (IVA exclòs), corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en la convocatòria, sent l'import màxim dels costos subvencionables de 30.000 euros

Empreses Beneficiàries
 
Pimes amb seu social en la CV

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

Consultories estratègiques dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l'empresa i la seua posició competitiva internacional.

L'empresa podrà presentar un projecte que incloga una o més consultories estratègiques incloses en la convocatòria.

costessubvencionables-m Costos subvencionables
 

Es consideren subvencionables les despeses externes de consultoria estratègica dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l'empresa i la seua posició competitiva internacional.

A continuació s'indiquen els serveis d'internacionalització els costos dels quals podran ser subvencionats sempre que estiguen prestats per consultores especialitzades en les respectives àrees de l'activitat internacional:

a) Consultoria estratègica d'internacionalització:

 • Consultoria per a la definició de l'estratègia exportadora de l'empresa.
 • Consultoria estratègica sobre compra pública internacional.
 • Consultoria estratègica dirigida al posicionament de la marca i la seua comunicació internacional.
 • Consultoria estratègica per a la implantació en mercats exteriors (assessorament legal, fiscal i/o laboral, entre altres).
 • Consultoria estratègica sobre altres aspectes especialitzats de la internacionalització de les empreses, com a finançament internacional, logística, etc. que hauran de ser justificats per l'empresa en la memòria a aportar a IVACE.

b) Consultoria estratègica sobre digitalització de l'activitat internacional, màrqueting digital i canals en línia de comercialització en l'exterior.

c) Consultoria estratègica per al creixement sostenible de l'activitat internacional.


Criteris d'avaluació
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 50 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

a) Característiques del projecte. Màxim 65 punts.

 • Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i la consultoria a realitzar. Màxim 25 punts.
 • Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 40 punts, que es distribuiran com segueix:

- La memòria que descriu el plantejament estratègic està redactada amb claredat, ben justificada i raonada – màxim de 20 punts.

- La memòria preveu un sistema de planificació per al disseny i la implementació de l'estratègia – màxim de 10 punts.

- La memòria defineix els recursos o l'equip que es farà càrrec del seguiment del disseny i implementació de l'estratègia que resulte del treball de consultoria – màxim de 10 punts.

b) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim 25 punts.

 • Viabilitat econòmica. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts.
 • Recursos humans de l'empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
 • Grau d'internacionalització de l'empresa. Màxim 10 punts.

c) Així mateix, com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s'estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts.

 • Que l'empresa sol·licitant compte amb un pla d'igualtat d'oportunitats quan no li siga exigible per la normativa vigent.
 • El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d'hores de dedicació al projecte per part de dones.
 • La millora de la bretxa salarial de l'empresa sol·licitant respecte de la mitjana nacional.
 • El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
 • Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
 • Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.
 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.   

Només s'admetrà la presentació d'una sol·licitud per empresa sol·licitant, si bé podrà contindre petició de subvenció per a diverses modalitats de consultoria especialitzada.

Quan la sol·licitud no tinga els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'adjunte la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i es consideraran realitzats o rebutjats en els termes que s'indiquen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

DOCUMENTACIÓ FASE SOL.LICITUD (Vegeu apartat Documentació annexa a la dreta d'aquesta pàgina)

a) Sol·licitud normalitzada.

b) Memòria del projecte, que servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, d'aquí ve que una defectuosa o deficient emplenament, o la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot una denegació de la sol·licitud.

c) Informe elaborat per la persona o entitat que realitzarà l'assessorament especialitzat, i signat, en el seu cas, pel seu representant legal.

Resta de documentació especificada en l'article 5.5. de la Resolució de convocatòri

JUSTIFICACIÓ
 
Presentació de documentació - segons article 9 de la Resolució i les instruccions de justificació que es publicaran en aquesta pàgina web - fins al 31 de gener de 2024 per a les sol·licituds presentades en el primer període, i el 31 de maig de 2024 per a les presentades en el segon període.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.