Convenis CEEI de la Comunitat Valenciana
      feder2.jpg  

 

El Ple del Consell ha autoritzat la signatura de convenis entre l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i els Centres Europeus d'empreses Innovadores (CEEIs) de la Comunitat Valenciana per a recolzar la coordinació del mapa de l'emprenedoria valenciana cap a un ecosistema innovador, diversificat i eficient.

Els convenis, dotats en el seu conjunt amb dos milions d'euros, estan cofinançats en un 50% a través del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La distribució per CEEI és la següent:

ceei-castellon       608.628,49 €
ceei-elche   487.541,25 €
ceei-valencia   903.830,26 €

 

 
           
        

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

  feder2.jpg  
Dirigit a:  CEEI de la Comunitat Valenciana
Termini:  Fins al 26 de maig de 2017                                

L'IVACE obri la convocatòria per a la presentació d'expressions d'interès per Centres Europeus d'empreses Innovadores de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant CEEI) amb la finalitat de recolzar la coordinació del mapa de l'emprenedoria valenciana cap a un ecosistema innovador, diversificat i eficient, a través d'un pla d'actuació a desenvolupar pels CEEI durant l'exercici 2017.

 

ANNEX 1.

Manifestacions d'interés.

 

 ANNEX 2.

Pla de actuació.

 

 

 

Objectius
 
- Proporcionar un accés universal i un subministrament competitiu a/dels serveis de suport a l'emprenedoria i la innovació.
- Aconseguir una cohesió social i econòmica en el territori: igualtat d'oportunitats de desenvolupament en tot el territori
- Desenvolupar una cultura emprenedora i d'innovació a través del desenvolupament de sistemes de col·laboració.
- Disposar d'un referent únic en relació a la promoció, informació, coordinació i suport a les persones emprenedores i al teixit d'empreses i entitats que impulsen el concepte emprendre i créixer.
- Crear una eina tècnica a la Comunitat Valenciana que incorpore i aglutine criteris, processos i indicadors associats a les tasques de motivació, gestió de la informació i l'orientació en la cultura emprenedora.

 

beneficiarios.gif Entitats beneficiaries i requisits

Podran presentar manifestacions d'interès a la present convocatòria els CEEI de la Comunitat Valenciana que acrediten:

a) Formar part de la xarxa europea de Centres Europeus d'empreses i Innovació (EBN- European Business and Innovation Centre Network)
b) Disposar de la certificació EU/BIC Quality Mark Criteria, concedida per EBN.

 

costessubvencionables-m Finançament

La convocatòria es realitza amb càrrec a la Línia Nominativa S8022000 del pressupost de l'IVACE, aprovada per Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2017, i està cofinançada pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 3: "Millorar la competitivitat de les PIME", la Prioritat d'Inversió 3a "Promoció de l'esperit empresarial, en particular facilitant l'aprofitament econòmic de noves idees i impulsant la creació de noves empreses, també mitjançant vivers d'empreses”, i l'Objectiu Específic 3.1.2 " Creació de noves empreses i vivers d'empreses, en particular millorant l'accés al finançament i a serveis de suport avançats".

Les activitats del pla d'actuació hauran d'estar circumscrites a l'àmbit d'activitats no econòmiques dels CEEI de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa el suport a les mateixes no tindrà la consideració d'ajuda d'estat segons el principi d'incompatibilitat amb el mercat comú formulat en l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (d'ara endavant TFUE) al no suposar un avantatge econòmic per a una determinada empresa.

 

actuacionesapoyables-m Actuacions susceptibles de suport

L'IVACE subvencionarà els plans d'actuació, desenvolupats pels CEEI de la Comunitat Valenciana, que incloguen activitats orientades a la consecució dels objectius específics següents:

- Evitar duplicitats entre els diferents agents públics i privats, ordenar i mantenir actualitzades les necessitats i els recursos disponibles per als emprenedors de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, així com potenciar l'entrada de noves empreses i de persones emprenedores, tant des del punt de vista territorial com en relació a les diferents fases del procés emprenedor.

- Potenciar les plataformes de suport a l'emprenedoria innovadora com a suport d'eines, recursos i serveis als emprenedors de la Comunitat Valenciana, així com instruments per a la comunicació entre els agents que constitueixen l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

- Identificar serveis d'alt valor afegit, que actualment no són oferits pel mercat, i que puguen recolzar la creació i el creixement de noves empreses innovadores o de base tecnològica en el marc de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

El pla d'actuació haurà d'estar alineat amb l'Estratègia de Foment de l'emprenedoria de la Generalitat, l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) i amb l'anàlisi DAFO, conclusions i pautes del Mapa de l'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana -aprovat pel Consell Valencià de l'Emprenedor al desembre de 2016-.

Les línies d'actuació específiques que es considera *apoyables són les següents:

- Línia 1: Suport a la coordinació de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana
- Línia 2: Millora i impuls de les plataformes de suport a l'emprenedoria innovadora
- Línia 3: Definició de serveis d'alt valor afegit per a l'emprenedoria innovadora

El detall de les activitats incloses en cadascuna de les línies d'actuació s'arreplega en el “annex 2. Pla d'actuació”.

Per a cada línia d'actuació s'haurà d'incloure el detall detallat de les tasques a desenvolupar pel CEEI, la metodologia seguida per al seu desenvolupament, els indicadors associats d'activitat i resultats esperats, així com el pressupost distribuït segons conceptes de despesa.

Totes les activitats que s'incloguen en el pla d'actuació han de ser de caràcter estrictament no econòmic i dirigides a recolzar el desenvolupament de la política de la Generalitat Valenciana en matèria d'emprenedoria i innovació, contribuint a garantir que tots els habitants de la Comunitat Valenciana, independentment del segment de població al que pertanguen, el sector en el qual se circumscriguen, la fase del procés d'emprenedoria en la qual es troben i la ubicació dels seus projectes o idees de negoci en el territori d'aquesta Comunitat, tinguen accés als serveis, el coneixement i les eines relatives a l'emprenedoria de forma homogènia, coherent, coordinada i no discriminatòria.

Altres requisits:

o El pla d'actuació ha de tenir impacte a la Comunitat Valenciana

o El pla d'actuació haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient.

o L'execució del pla d'actuació no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, facilitant o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat.

 

 
costessubvencionables Costos subvencionables

Es consideren subvencionables els següents costos amb les limitacions que a continuació s'estableixen:

- Personal propi implicat. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi en les ajudes de l'IVACE.

- Costos directes. Serveis externs i altres despeses necessàries per al desenvolupament de les activitats (dietes i desplaçaments, material fungible, mecanismes de difusió, etc.).

- Costos indirectes. Despeses generals de funcionament del centre i de personal propi de gestió i administració.

Es podran estimar costos indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos reals imputables a la prestació dels serveis d'acord als principis i normes de comptabilitat generalment admeses. El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen. En qualsevol cas, la suma d'aquests, seguint aquest mètode, no superarà el 25% dels costos directament imputables al projecte.

Només s'admetran despeses de data compresa entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, tots dos inclosos.

 

comoSolicitar.gif Procedimient

Després de la publicació de la convocatòria en el portal de l'IVACE, els CEEI presentaran les seues manifestacions d'interès fins al dia 26 de maig de 2017.

S'inclourà la següent documentació:

- Manifestació d'interès (annex 1).
- Pla d'actuació 2017 (annex 2).
- Acreditació de disposar de la certificació EU/BIC Quality Mark Criteria

Tant la manifestació d'interès com el pla d'actuació es presentaran signats i segellats pel representant legal per registre d'entrada de l'IVACE.

• L'IVACE avaluarà els plans d'actuació presentats, requerint als centres els aclariments o esmenes que considere oportunes i, una vegada validats, procedirà a l'assignació de l'ajuda que serà publicada en la web de l'IVACE.

• Tramitació dels respectius convenis entre l'IVACE i els CEEI de la Comunitat Valenciana.

Durant el procés de selecció de propostes l'IVACE garantirà que els beneficiaris i projectes seleccionats per a rebre ajuda complisquen els criteris de selecció d'operacions del POCV 2014-2020.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 

La millora competitiva del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana se sustenta en la consolidació de noves iniciatives empresarials amb alt potencial de creixement i el reforç d'aquells projectes empresarials consolidats que, en una estratègia de permanent atenció al mercat i als avanços en la ciència i en la tecnologia, promouen la diversificació econòmica, amb una atenció específica a la denominada 'economia verda', les microempreses, els projectes empresarials promoguts per dones i les noves empreses de base tecnològica o innovadores.

Així ho recull l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), que inclou entre les mesures a implementar una mesura específica per a donar suport a l'emprenedoria innovadora a través de la promoció de l'esperit empresarial i la creació de noves empreses i línies de negoci que diversifiquen els sectors productius de l'economia valenciana.

L'IVACE persegueix donar suport a l'emprenedoria innovadora posant en marxa iniciatives que ajuden a recuperar valors com la iniciativa, el compromís, el risc o l'autonomia, i reivindicant el paper dels empresaris i empresàries i, en definitiva, el de les persones emprenedores com a motors fonamentals de la generació de riquesa i benestar; però també persegueix que els qui aposten per emprendre amb projectes innovadors viables compten amb els suports que els permeten consolidar-se i créixer dins d'un ecosistema de l'emprenedoria innovadora, diversificat i eficient.

Per a això, treballa -en col·laboració amb la xarxa de CEEI de la Comunitat Valenciana- per a donar suport a la coordinació de l'Ecosistema Emprenedor, evitar les duplicitats entre els diferents agents públics i privats i ordenar i mantindre actualitzades les necessitats i els recursos disponibles per a fomentar l'emprenedoria innovadora en la nostra Comunitat.

Fruit d'aquesta col·laboració posem a la disposició de les persones i empreses emprenedores de la Comunitat Valenciana, més de 600 recursos i eines gratuïtes de suport a la creació i al creixement d'empreses en el portal: www.recursosparaemprendedores.es 

Mapa Cooperación e innovación1 v

ComunidadAgentesEmprendimiento v

 

      

2Bannera 1250 v

planestrategico

 

      

baner bik ceei

focus ivace

 

 

  

 

 

Ofereixen resposta a les necesitats de les petites i mitjanes empreses.

Els Centres Tecnològics
de la Comunitat Valenciana ofereixen a les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana una oferta especialitzada de serveis tecnològics avançats i despleguen tot un seguit de línies estratègiques d'investigació, desenvolupament i innovació orientades a donar resposta a les necessitats que tenen, a fi de contribuir a millorar la seua competitivitat.

La majoria d'aquests Instituts Tecnològics tenen caràcter sectorial, amb especialització en els principals sectors de la indústria valenciana: calçat, ceràmica, fusta i moble, tèxtil, joguet, indústria metal·lomecànica, indústries agroalimentàries, indústria elèctrica, sector informàtic, plàstic, envàs, embalatge i transport.

En altres casos el seu objectiu és fomentar noves àrees d'activitat o impulsar l'aplicació de determinades tecnologies.

El conjunt de capacitats presents en la Xarxa, incloent els àmbits de coneixement organitzats en disciplines, àrees i línies tecnològiques i els principals projectes i equipaments associats, estan recollits en aquest MAPA DE CONEIXEMENT (Redit)


 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.