becasEE21 vmayo

Telèfons d'informació:  

961 209 664

961 209 598

961 209 590

961 209 597

 

 

 

 

 • 40 beques dirigides a persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits
  Sol·licituds beca: Ampliat termini fins al 31/05/2021 **
 • Empreses, associacions i federacions que complisquen determinats requisits
  Inscripció entitats de destí candidates: Fins al 30/04/2021 *
FSE POEJ

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9043 de data 17/03/2021 i en el DOGV 9330 de 03/05/2022

** A causa del ciberatac al sistema del SEPE ocorregut el passat 9 de març, i que ha impedit obtindre el certificat d'estar inscrit/a com a beneficiari/a del sistema nacional de garantia juvenil a potencials candidats/es a les beques IVACE E+E 2021, ampliem el termini d'inscripció de les persones candidates fins al 31 de maig de 2021 inclusivament. (DOGV núm. 9068 de data 23/04/2021)
 

Objecte

 

Aquestes beques persegueixen dotar a les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior o mitjà, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

 

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

 

Podran ser aspirants a les Beques IVACE E+E 2019 les persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut a la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.

b) Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Economia Social (https://garantiajuvenil.sepe.es), en el moment de sol·licitud de la beca, i en el moment de la proposta d'adjudicació d'aquesta.

 Per a la inscripció en l'esmentat fitxer és necessari reunir els següents requisits:

 • Tindre nacionalitat espanyola o, ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
 • Tindre més de 16 anys o menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació, bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.

 

c) Tindre menys de 30 anys el dia 31 de maig de 2021,

d) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior o mitjà, totes dues relacionades amb les famílies professionals d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'aportar-se juntament amb l'homologació pel Ministeri d'Educació i Formació Professional corresponent al nivell exigit en la present convocatòria.

e) Coneixement parlat i escrit de l'idioma anglés, i domini d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas que no posseïsquen la nacionalitat espanyola. Aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

f) No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització concedida per Administracions públiques, cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

g) No estar afectada per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) No tindre antecedents penals o estar incurses en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiàries establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Actuacions susceptibles de suport

 

La finalitat d'aquestes beques és la formació i especialització professional en la gestió operativa de l'exportació dels/les joves de la Comunitat Valenciana. Per a açò l'IVACE elaborarà, consensuadament amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de nou mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses, que es podran desenvolupar en les següents entitats de destinació:

 • Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.
 • Associacions Sectorials i Federacions de la Comunitat Valenciana .

 Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior

Simultàniament a la formació pràctica es desenvoluparà un Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, el seu objectiu serà proporcionar al becari/a una visió global de l'entorn econòmic, dels avantatges competitius que comporta l'exportació així com de les diferents operatives per a facilitar la venda a l'exterior, a més de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana.

Durant la realització d'aquest curs, l'alumne/a se formarà entre altres en les següents matèries:
- Mòdul Nou Entorn Internacional
- Mòdul de Màrqueting operatiu Internacional
- Mòdul de Màrqueting Digital
- Mòdul de formes de pagament i cobrament en el comerç exterior
- Mòdul de Logística del comerç exterior
- Mòdul de Transport internacional
- Mòdul de tipus de contractes internacionals
- Mòdul operativa d'exportació
- Mòdul de Sensibilització Ambiental i Economia Circular
- Mòdul d'Igualtat d'Oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l'empresa internacional

Curs d’anglès: "ENGLISH FOR INTERNATIONAL TRADE"

Igualment, amb la finalitat de reforçar la formació en anglès de les persones becades, es durà a terme un curs d'anglés “English for international trade.

 

Dotació econòmica, durada, liquidació i pagament

 

La durada de la beca s'estendrà fins a 9 mesos com a màxim.

Dotació econòmica: cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica de 1.098,23 euros mensuals durant l’exercici 2021. Per a la part corresponent a l’exercici 2022, s’aplicarà el mateix increment global previst per a la despesa del sector públic valencià en la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2022.

L'import serà percebut per el/la becari/a en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE a la persona titular de la beca.

 

Terminis

 

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, i finalitzarà el 31 de maig de 2020.

Sol.licitud i documentació

 

Lloc de presentació de sol·licituds

Les persones sol·licitants hauran de presentar electrònicament la següent documentació a través de l'enllaç "Presentar sol·licitud" en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina.

Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat
(https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

En el cas que la persona sol·licitant manque de capacitat tècnica o econòmica, o que per altres motius no tinga garantit l'accés a mitjans tecnològics precisos, podrà, o bé dirigir-se a les oficines de l'IVACE a València perquè li presten assistència i mitjans per a emplenar el formulari electrònic, o bé sol·licitar aquesta assistència a través del número 96.120.96.64.

 

Documentació a presentar per la persona candidata a beca

a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina..

b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas.

c) Document emés pel Ministeri de Treball i Economia social que acredite la inscripció com a persona beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.

d) En cas de persones no nascudes a la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent almenys amb dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

e) Document que acredite l'obtenció de titulació com a tècnic/a de grau superior o mitjà a què es refereix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'això, resguard de la sol·licitud d'aquest.

f) Currículum de la persona sol·licitant.

g) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.

h) En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

 

ENTITATS DE DESTINACIÓ. Sol.licitud i documentació

 

Podran participar com a entitats de destinació les empreses i associacions que reunisquen els següents requisits:

a) Comptar amb domicili social o seu a la Comunitat Valenciana,

b) Trobar-se en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.

c) Comptar amb mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca. (Més de 5 treballadors i almenys un d'ells dedicat a l'expansió exterior de l'empresa )

d) En el cas de les associacions/federacions, que entre els seus objectius i activitat es trobe el suport a la internacionalització dels seus associats.

e) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut.

f) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

g) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.


Documentació a presentar per les empreses/entitats de destinació

Les empreses, associacions i federacions interessades hauran de presentar la seua sol·licitud d'acord amb el model disponible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina, incloent a més:

a) pla formatiu a desenvolupar pel becari.

b) pla d'exportació o internacionalització en el qual es detallen, almenys, els següents aspectes:

b.1 Empresa de Destinació:

- Etapa en la qual es troba l'empresa pel que fa a la seua obertura a l'exterior,

- Personal dedicat a l'exportació amb el qual explica.

- Percentatge que representen les seues vendes exteriors pel que fa a les vendes totals.

- Informació sobre implantació en l'exterior, si escau.

- Amb quines formes d'accés explica per a accedir als mercats exteriors (agents, filials, distribuïdors, etc.…).

b.2 Associació de Destinació:

- Pla d'exportació/internacionalització en el qual es descriurà les activitats que van a dur-se a terme en el marc de l'exportació/internacionalització.

Cada empresa/associació podrà sol·licitar una sola persona becària.

L'entitat de destinació haurà de posar a la disposició del/de la becari/a l'estructura i els mitjos materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de forma adequada.

L'entitat de destinació designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i compliment dels objectius de la beca.

 

Presentació de sol·licituds

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i del pla formatiu, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE, accessible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.