Avisos
DINAMITZA-CV -- PROJECTES DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER A UNA NOVA INDÚSTRIA SOSTENIBLE EN LA CV 2018

Dirigit a: Entitats sense ànim de lucre i clústers amb seu social a la Comunitat Valenciana

Presentació sol·licituds: Des del 30/4/2018 fins al 29/5/2018 a les 23:59:59 hores*

 
Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2018 i podrà finalitzar-se fins al 31/12/2018
Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 6/2/2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8283 de data 27/04/2018, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  abansdepresentar    

 

Objectius
 
Promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria de R+D+i previstes en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat València (RIS3-CV), amb la consegüent dinamització del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries

a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu social a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.

b) Entitats jurídiques amb seu social a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d’agrupació empresarial innovadora segons la definició de l’apartat 92 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014

 

Requisits dels projectes

 

•   Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2017.

•   Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

•   El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.

•   Una mateixa entitat sol·licitant no podrà presentar més d'un projecte per a cadascuna de les actuacions 1, 2 o 3. Si no es donara aquesta circumstància, únicament s'admetrà l'última sol·licitud presentada en termini.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

• Actuació 1. Organització de jornades i seminaris. Organització de jornades, seminaris, fòrums i trobades planificades, a fi de facilitar a les empreses associades o objectiu de l'associació la seua evolució cap a la indústria 4.0 i la incorporació de criteris de sostenibilitat productiva, mediambiental i social. Les accions hauran de tindre contingut tècnic i abordar alguna de les següents temàtiques:

         1. Capacitació per a quadres directius que facilite la presa de decisions sobre l'estratègia a seguir en el futur.

         2. Presentació de les tendències nacionals i europees respecte a la Indústria 4.0, beneficis i oportunitats associades a la digitalització industrial per a les empreses valencianes, i casos d'èxit regionals, nacionals i europeus.

         3. Desenvolupament de nous models de negoci basats en la digitalització.

         4. Presentació de bones pràctiques i reconeixement en la societat, a fi d'elevar el seu efecte multiplicador.

• Actuació 2. Participació en fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic. Suport a l'assistència de personal propi de l'entitat a fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic en matèria d'indústria 4.0 i sostenibilitat productiva, mediambiental i social, de caràcter nacional o internacional.

• Actuació 3. Engegada i dinamització de plataformes web col·laboratives. Disseny i implementació de plataformes digitals per a la difusió de continguts tècnics, així com per a la dinamització en l'àmbit d'activitat de l'entitat sol·licitant, de la indústria 4.0 i la sostenibilitat productiva, mediambiental i social, facilitant amb això la cooperació entre les empreses associades o objectiu de l'associació, els agents de l'oferta científic-tecnològica i l'ecosistema d'innovació i emprenedoria.

• Actuació 4. Preparació de projectes per a la seua presentació a convocatòries de programes nacionals i de la UE. Suport a les despeses incorregudes per part de l'entitat sol·licitant per a la preparació i presentació de propostes a convocatòries nacionals o europees en matèria d'indústria 4.0 i sostenibilitat productiva, mediambiental i social. Aquestes propostes hauran de tindre com a objecte l'efecte positiu en les empreses associades o objectiu de l'entitat beneficiària.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut de fins a un 80% de les despeses subvencionables.

L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Nº 1407/2013 de la Comissió.

 

 
costesSubvencionables.gif Despeses subvencionables

 

Actuació 1. Organització de jornades i seminaris Actuació 2. Participació en fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic

1) Col·laboracions externes:

a. Contractació d'experts.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament dels ponents.
c. Despeses necessàries per al desenvolupament de les accions: lloguer de sales, materials i difusió.

2) Personal propi: despeses del personal propi dedicat de forma directa a l'organització i coordinació de l'activitat subvencionada. No podrà superar el 15% de la despesa subvencionable en el concepte de col·laboracions externes.

 

1) Col·laboracions externes:

 

a. Despeses d'inscripció del personal propi en les fires, congressos o reunions de plataformes.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament del personal propi.

 

2) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat sol·licitant que participe en la valoració, anàlisi i preparació d'informació. No podrà superar en cap cas els 1.000 euros per acció.

 

Actuació 3. Engegada i dinamització de plataformes web col·laboratives. Actuació 4. Preparació de projectes per a la seua presentació a convocatòries de programes nacionals i de la UE.

1) Col·laboracions externes: Despeses d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al disseny, desenvolupament, implementació, manteniment de la plataforma, preparació de continguts i dinamització de la mateixa.

2) Adquisició d'actius immaterials: llicències, know-how o programari que siga necessari integrar en la plataforma resultant objecte de l'ajuda, incloent costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte.

3) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària que participe en el projecte. No podrà superar en cap cas el 20% del total de la despesa subvencionable derivada de la resta de conceptes.

1) Col·laboracions externes:

a. Despeses d'allotjament i desplaçament del personal propi.
b. Serveis externs: despeses derivades de la contractació de consultoria i serveis equivalents destinats a la formulació del projecte a presentar a la convocatòria corresponent.

2) Personal propi: despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària dedicat exclusivament a la preparació de la proposta.
La quantia màxima de la subvenció en aquest concepte, no superarà els 2.400 euros quan el pressupost de participació de l'entitat en el projecte presentat a la corresponent convocatòria es trobe entre 70.000 euros i 200.000 euros, i per a projectes amb pressupost superior es limitarà a 4.800 euros.

En el mateix projecte no es recolzaran simultàniament despeses enquadrades en els epígrafs 1.b i 2.

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període pagament)
Des del 30/4/2018 fins al 29/5/2018 a les 23:59:59 h. Posterior a l'1/1/2018 31/12/2018 6/2/2019

 

Criteris de'avaluació

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga igual o superior a 50 punts

Criteris d'avaluació:

a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- el grau de definició i claredat del projecte proposat. De 0 a 20 punts.
- la metodologia i l'adequació del pressupost. De 0 a 10 punts.
- la inclusió de les accions previstes en el pla estratègic de l'entitat sol·licitant. De 0 a 5 punts.

b) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Puntuació màxima del grup: 20 punts. Es valorarà:
- la capacitat i experiència de l'equip de treball. De 0 a 5 punts.
- la capacitat financera per a escometre el projecte. De 0 a 15 punts.

c) Resultats/impacte esperable del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- adequació de les accions plantejades per a una efectiva dinamització sectorial, territorial, econòmica, social, o en l'àmbit tecnològic d'influència, considerant també la complementarietat o redundància amb iniciatives similars d'altres agents. De 0 a 35 punts.

d) Aspectes socials del projecte. Puntuació màxima del grup: 10 punts. Es valorarà:
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la igualtat entre homes i dones. De 0 a 3 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte d'actuacions o mesures amb un efecte positiu en matèria mediambiental: De 0 a 4 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la participació o integració de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. De 0 a 3 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l'entitat sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. La sol·licitud  es presentarà en el registre electrònic de l’IVACE accessible a través d'aquesta pàgina web.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
AJUDES DIRIGIDES A CENTRES TECNOLÒGICS CV PER A PROJECTES D'R+D EN COOPERACIÓ AMB EMPRESES 2018
Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 19/02/2018 fins al 28/02/2018 a les 23:59:59 hores*
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 30 de juny de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8224 de data 31/01/2018,  i posterior ampliació de pressupost (DOGV nº 8321 de 20 de juny 2018), si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

Objecte
 
La convocatòria persegueix recolzar l'execució de projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre aquests, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 
Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Es recolzaran projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre aquests, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l’inici del projecte; l’abast d'aquesta s’establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s’espera obtindre, i s'haurà de recollir en l’annex a la memòria de sol·licitud.

Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de les col·laboració entre Centres Tecnològics i empreses se cedirà als Centres.

Els projectes podran ser d’investigació fonamental o industrial, o bé de desenvolupament experimental; així mateix deuràn incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l’objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Els projectes s'hauran d'emmarcar necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

Totes les ajudes contemplades en aquesta convocatòria són aplicable a activitats de caràcter no econòmic empreses pels centres tecnològics, açò és, que no consisteixen en l'oferta de béns i serveis en mercat algun.

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L’ajuda consistirà en una subvenció fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l’activitat econòmica, i s'entén com a tal, a més de la investigació duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d’investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l’oferta de béns o serveis en el mercat.

L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà els 200.000 euros en el cas de projectes en què participe un únic centre tecnològic, i no superarà els 180.000 euros per centre participant en el cas de projectes d’R+D en col·laboració.

Així mateix, l'ajuda en concepte d'altres despeses no excedirà del 15% de l'ajuda total concedida.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
  • Recursos humans (personal propi). Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Estes despeses podran ser imputades en la seua totalitat quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva al dit projecte respecte al total d’hores treballades. S’estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10 % del total d’hores de dedicació a aquest.

  • Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva a aquest i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s’inclou en aquest concepte el cost de la realització d’informes d’auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.
  • Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basades en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte per mitjà d’un procediment d’imputació de despeses generals a un tant alçat d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. S’estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.

El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d’un informe tècnic motivat sobre el mètode d’imputació utilitzat. Aquest informe es presentarà en l’IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s’incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d’aquests no superarà el 25 % dels costos directament imputables al projecte.

  • Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. S’exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 19 de febrer de 2018 i finalitzarà el 28 de febrer de 2018, a les 23:59:59 hores. Si alguna de les dates indicades anara declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà –segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 8224 de data 31 de gener de 2018
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 8224 de data 31 de gener de 2018
 
Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s’ajustarà al que estableix l’article 5 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificada per l’Ordre 21/2017, de 24 de novembre.

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. La sol·licitud es presentarà davant el registre electrònic de la Generalitat, accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l’acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

L’acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant es realitzarà per mitjà de la presentació de la documentació següent:
    - Estatuts vigents.
    - Poder de representació de qui subscriga la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar