Avisos
DINAMITZA-CV -- PROJECTES DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER A UNA NOVA INDÚSTRIA SOSTENIBLE EN LA CV 2017

Dirigit a: Entitats sense ànim de lucre i clústers

Presentació sol·licituds: Des del 4/9/2017 fins al 26/9/2017 a les 24 hores*

 
Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2017 i podrà finalitzar-se fins al 31/12/2017
Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 6/2/2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8094 de data 28/07/2017, i posterior modificació (DOGV 8199 de 27/12/17) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  abansdepresentar    

 

Objectius
 
Promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria de R+D+i previstes en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat València (RIS3-CV), amb la consegüent dinamització del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries

a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.

b) Entitats jurídiques amb seu a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d’agrupació empresarial innovadora segons la definició de l’apartat 92 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014

 

Requisits dels projectes

 

•   Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2017.

•   Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

•   El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.

•   Una mateixa entitat sol·licitant no podrà presentar més d'un projecte per a cadascuna de les actuacions 1, 2 o 3. Si no es donara aquesta circumstància, únicament s'admetrà l'última sol·licitud presentada en termini.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

• Actuació 1. Organització de jornades i seminaris. Organització de jornades, seminaris, fòrums i trobades planificades a fi de facilitar la difusió, sensibilització i l'evolució de les empreses associades o objectiu de l'associació, cap a la incorporació de la indústria 4.0, la sostenibilitat productiva, mediambiental i social -ecoinnovació, economia circular, simbiosi industrial-, i que potencien l'acostament entre les empreses i la comunitat científic tecnològica del territori.

• Actuació 2. Participació en fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic. Assistència de personal propi de l'entitat a fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic en matèria d'innovació, indústria i sostenibilitat productiva, mediambiental i social.

• Actuació 3. Engegada i dinamització de plataformes web col·laboratives. Disseny i implementació de plataformes digitals per a la difusió de continguts tècnics, així com per a la dinamització en l'àmbit d'activitat de l'entitat sol·licitant, de la R+D+i, la indústria 4.0 i la sostenibilitat productiva, mediambiental i social, facilitant amb açò la cooperació entre les empreses associades o objectiu de l'associació, els agents de l'oferta científic-tecnològica i l'ecosistema d'innovació i *emprendimiento.

• Actuació 4. Preparació de projectes per a la seua presentació a convocatòries de programes nacionals i de la UE. Preparació i presentació de propostes per part de l'entitat sol·licitant a convocatòries nacionals o europees en matèria d'innovació, indústria i sostenibilitat productiva, mediambiental i social.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut de fins a un 80% de les despeses subvencionables.

L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Nº 1407/2013 de la Comissió.

 

 
costesSubvencionables.gif Despeses subvencionables

 

Actuació 1. Organització de jornades i seminaris Actuació 2. Participació en fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic

1) Col·laboracions externes:

a. Contractació d'experts.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament dels ponents.
c. Despeses necessàries per al desenvolupament de les accions: lloguer de sales, materials i difusió.

2) Personal propi: despeses del personal propi dedicat de forma directa a l'organització i coordinació de l'activitat subvencionada. No podrà superar el 15% de la despesa subvencionable en el concepte de col·laboracions externes.

 

1) Col·laboracions externes:

 

a. Despeses d'inscripció del personal propi en les fires, congressos o reunions de plataformes.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament del personal propi.

 

2) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat sol·licitant que participe en la valoració, anàlisi i preparació d'informació. No podrà superar en cap cas els 1.000 euros per acció.

 

Actuació 3. Engegada i dinamització de plataformes web col·laboratives. Actuació 4. Preparació de projectes per a la seua presentació a convocatòries de programes nacionals i de la UE.

1) Col·laboracions externes: Despeses d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al disseny, desenvolupament, implementació, manteniment de la plataforma, preparació de continguts i dinamització de la mateixa.

2) Adquisició d'actius immaterials: llicències, know-how o programari que siga necessari integrar en la plataforma resultant objecte de l'ajuda, incloent costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte.

3) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària que participe en el projecte. No podrà superar en cap cas el 20% del total de la despesa subvencionable derivada de la resta de conceptes.

1) Col·laboracions externes:

a. Despeses d'allotjament i desplaçament del personal propi.
b. Serveis externs: despeses derivades de la contractació de consultoria i serveis equivalents destinats a la formulació del projecte a presentar a la convocatòria corresponent.

2) Personal propi: despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària dedicat exclusivament a la preparació de la proposta.
La quantia màxima de la subvenció en aquest concepte, no superarà els 2.400 euros quan el pressupost de participació de l'entitat en el projecte presentat a la corresponent convocatòria es trobe entre 70.000 euros i 200.000 euros, i per a projectes amb pressupost superior es limitarà a 4.800 euros.

En el mateix projecte no es recolzaran simultàniament despeses enquadrades en els epígrafs 1.b i 2.

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període pagament)
Des del 4/9/2017 fins al 26/9/2017 a les 24 h. Posterior a l'1/1/2017 31/12/2017 6/2/2018

 

Criteris de'avaluació

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts

Criteris d'avaluació:

a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- el grau de definició i claredat del projecte proposat. De 0 a 20 punts.
- la metodologia i l'adequació del pressupost. De 0 a 10 punts.
- la inclusió de les accions previstes en el pla estratègic de l'entitat sol·licitant. De 0 a 5 punts.

b) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Puntuació màxima del grup: 20 punts. Es valorarà:
- la capacitat i experiència de l'equip de treball. De 0 a 5 punts.
- la capacitat financera per a escometre el projecte. De 0 a 15 punts.

c) Resultats/impacte esperable del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- adequació de les accions plantejades per a una efectiva dinamització sectorial, territorial, econòmica, social, o en l'àmbit tecnològic d'influència, considerant també la complementarietat o redundància amb iniciatives similars d'altres agents. De 0 a 35 punts.

d) Aspectes socials del projecte. Puntuació màxima del grup: 10 punts. Es valorarà:
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la igualtat entre homes i dones. De 0 a 3 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte d'actuacions o mesures amb un efecte positiu en matèria mediambiental: De 0 a 4 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la participació o integració de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. De 0 a 3 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'entitat interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Ja que la sol·licitud ha de tramitar-se necessàriament via telemàtica, solament s'admetrà la presentació davant el Registre Telemàtic i sempre que estiga signada electrònicament mitjançant una signatura electrònica basada en un certificat reconegut segons el que es disposa en la normativa indicada en el paràgraf anterior, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni, que poden consultar-se en la pàgina web <https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados>.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
AYUDAS DIRIGIDAS A CENTROS TECNOLÓGICOS CV PARA PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN CON EMPRESAS 2017
Dirigido a: Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana
feder2.jpg
Fecha límite: Desde el 18 de abril de 2017 hasta el 12 de mayo de 2017* 
Fecha justificación: hasta el 10 febrero 2018

* según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOGV nº 8020 de fecha 12 de abril de 2017 si bien la información exhaustiva y completa del programa deberá consultarse en los textos publicados en el DOGV.

Objeto

La convocatoria persigue apoyar la ejecución de proyectos de I+D, de carácter no económico, desarrollados por los Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en colaboración entre ellos, y que incluyan la cooperación con empresas de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de atender las necesidades del sector empresarial valenciano y aumentar la posibilidad de aplicación de los resultados obtenidos de la investigación al conjunto de empresas valencianas potencialmente destinatarias de los mismos.
 
beneficiarios.gif Entidades beneficiarias

Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana que no incurran en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que cumplan con el resto de requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden 26/2016, de 25 de noviembre.
 
 
actuacionesApoyables.gif Actuaciones apoyables

Se apoyarán proyectos de I+D, de carácter no económico, desarrollados por los Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en colaboración entre ellos, y que incluyan la cooperación con empresas de la Comunitat Valenciana con la finalidad de atender las necesidades del sector empresarial valenciano y aumentar la posibilidad de aplicación de los resultados obtenidos de la investigación al conjunto de empresas potencialmente destinatarias de los mismos.

La cooperación con las empresas deberá tener lugar desde el inicio del proyecto; el alcance de la misma se establecerá en función de la naturaleza del proyecto y de los objetivos y resultados que se espera obtener, debiéndose recoger en el anexo a la memoria de solicitud.

Todo derecho de propiedad intelectual e industrial (DPI) resultante de la colaboración entre centros tecnológicos y empresas deberá ser cedido a los centros.

Los proyectos podrán ser de investigación fundamental, industrial o desarrollo experimental y deberán incluir actividades de promoción de los resultados obtenidos con el objetivo específico de desarrollar puentes efectivos entre el tejido investigador y productivo para la transferencia del conocimiento y la traslación de los resultados a las empresas de la Comunitat Valenciana.

Los proyectos deberán necesariamente enmarcarse en los ámbitos de desarrollo regional identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

Todas las ayudas contempladas en esta convocatoria son de aplicación a actividades de carácter no económico emprendidas por los centros tecnológicos, esto es, que no consisten en la oferta de bienes y servicios en mercado alguno.

tipoAyuda.gif Características de la ayuda

La ayuda consistirá en una subvención de hasta el 100 % de los costes del proyecto considerados como subvencionables.

Queda excluida del objeto de la subvención la actividad económica, entendiéndose como tal, además de la investigación llevada a cabo bajo contrato con cualquier agente, el alquiler de las infraestructuras de investigación y cualesquiera otras actividades de naturaleza económica que impliquen la oferta de bienes o servicios en el mercado.

La ayuda máxima que se podrá conceder a cada proyecto no superará los 200.000 euros en el caso de proyectos en los que participe un único centro tecnológico, y no superará los 150.000 euros por centro participante en el caso de I+D en colaboración.

Asimismo, serán de aplicación los límites siguientes:
- La ayuda en concepto de gastos de personal propio no podrá ser inferior al 50% de la ayuda total concedida.
- La ayuda en concepto de otros gastos no podrá ser superior al 15% de la ayuda total concedida.
- La ayuda en concepto de inversiones no productivas no podrá ser superior al 20% de la ayuda total concedida.

 

costesSubvencionables.gif Costes subvencionables
  • Recursos humanos (personal propio). Gastos de personal propio de carácter técnico y científico. Los gastos de personal podrán ser imputados en su totalidad cuando se dediquen íntegramente al proyecto en tareas técnicas y necesariamente al desarrollo de actividades no económicas en la entidad, o bien parcialmente en función de su dedicación horaria al mismo respecto al total de horas trabajadas. Se establece un coste/hora de 40 euros como máximo imputable por el personal propio justificado.

Asimismo, las horas de dedicación a tareas de gestión y coordinación del proyecto no superarán el 10% del total de horas de dedicación al mismo.

  • Gastos en servicios externos necesarios para el desarrollo del proyecto, imputados en exclusiva al mismo y que se vinculen al proyecto inequívocamente. Asimismo, se incluye en este concepto el coste de la realización de informes de auditoría sobre las cuentas justificativas del gasto.
  • Inversiones en equipamiento de experimentación y para el desarrollo de prototipos precompetitivos asociados al proyecto de I+D, así como adaptaciones necesarias para la instalación de los mismos.
  • Gastos indirectos consistentes en gastos generales de funcionamiento y de personal propio de gestión y administración que estén basados en costes medios reales imputables a la realización del proyecto mediante un procedimiento de imputación de gastos generales a tanto alzado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente admitidas. Se establece un coste hora de 40 euros como máximo imputable para el personal que se considera para el cálculo de los costes indirectos.

El cálculo se documentará adecuadamente sobre la base de un informe técnico motivado sobre el método de imputación utilizado. Dicho informe se emitirá antes de la primera declaración de gastos en que se incluyan gastos corrientes. En cualquier caso, la suma de éstos no superará el 25% de los costes directamente imputables al proyecto, exceptuando las inversiones en equipamiento.

  • Otros gastos directamente relacionados con el proyecto, imputados en exclusiva al mismo y que se vinculen a él inequívocamente. Se excluyen los gastos de manutención y servicios de restauración.

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos sobre la renta.

 
Plazos

Desde el 18 de abril de 2017 hasta el 12 de mayo de 2017 ambos inclusive. Si alguna de las fechas indicadas fuese declarada inhábil, el plazo se iniciará o prorrogará –según caso- al primer día hábil siguiente exceptuando el sábado.

 

Criterios de valoración

Según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV nº 8020 de fecha 12 de abril de 2017
    
comoSolicitar.gif Solicitud y documentación

Según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV nº 8020 de fecha 12 de abril de 2017

Forma de presentación de solicitudes.        

La presentación de las solicitudes se ajustará a lo establecido en el artículo 5 de la Orden 26/2016, de 25 de noviembre.

La tramitación del procedimiento será telemática. La presentación telemática requerirá que el solicitante disponga de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad, bien con el certificado reconocido para ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrónico, certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como los certificados reconocidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España, publicado en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La solicitud se presentará en el registro telemático de IVACE accesible en el apartado 'Documentación anexa' a la derecha de esta página.

La presentación de la solicitud llevará implícita la aceptación de las bases, incluido lo dispuesto en esta convocatoria.

La acreditación de la personalidad jurídica del solicitante se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:
-  Estatutos vigentes.
-  Poder de representación del firmante de la solicitud, o acta de nombramiento o apoderamiento.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
AJUDES A CENTRES TECNOLÒGICS DE LA CV PER A POTENCIAR L'ACTIVITAT I LA CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR EXCEL.LÈNCIA EN MATÈRIA D’R+D. FONS GVA 2017
Dirigido a: Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana
 
Fecha límite: Desde el 7 de desembre de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2017* 
Fecha justificación: hasta el 12 febrero 2018

* según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOGV nº 8184 de fecha 05 de diciembre de 2017 si bien la información exhaustiva y completa del programa deberá consultarse en los textos publicados en el DOGV.

Objecte
 
La convocatòria persegueix recolzar l'execució de plans d'actuació de caràcter no econòmic desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana dirigits a potenciar l'activitat i la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria de R+D, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017.
 
beneficiarios.gif

Entitats beneficiàries

 
Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre.     
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
Es recolzaran els plans d’actuació anual que incloguen el desenvolupament d’una sèrie d’activitats seleccionables d’entre les que s’indiquen a continuació:

a) Activitats primàries dels centres tecnològics, en particular:
    · Activitats d’identificació, anàlisi i definició de línies d’R+D.
    · Activitats de generació de coneixement i tecnologia.
    · Activitats de difusió de resultats de les investigacions de forma no discriminatòria i no exclusiva.

b) Activitats de transferència de coneixements, sempre que els beneficis que pogueren generar-se per les dites activitats tornen a invertir-se en activitats primàries del centre tecnològic.

c) Activitats de millora de les infraestructures d’investigació: adquisició de béns d’equip o instrumental de caràcter científic que siguen necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en els apartats a) i b).

Una mateixa entitat no podrà presentar més d’una sol·licitud o pla d’actuació.

Els plans d’actuació hauran d'emmarcar-se, necessàriament, en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

Així mateix, els plans d’actuació no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, i hauran de facilitar, o almenys no impedir, l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat. També hauran d'executar-se en el marc d’un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient, i comptar amb un certificat que declare la no-afecció dels plans d’actuació a la denominada Xarxa Natura, espai físic d’especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L’ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del pla d’actuació considerats com a subvencionables.
 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Despeses del personal en plantilla que estiga directament involucrat en les activitats objecte d’ajuda. Aquestes despeses podran ser imputades en la totalitat quan es dediquen íntegrament al pla d’actuació, o bé parcialment, segons la dedicació horària efectiva al dit pla respecte del total d’hores treballades. S’estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim, imputable pel personal propi justificat.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del pla d’actuació, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. Així mateix, s’inclou en aquest concepte el cost de la realització d’informes d’auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Inversions en equipament d’experimentació i per al desenvolupament de prototips precompetitius associats al pla d’actuació, així com adaptacions necessàries per a la seua instal·lació.

d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos mitjans reals imputables a la realització del pla d’actuació mitjançant un procediment d’imputació de despeses generals a un tant alçat, d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. S’estableix un cost hora de 40 euros com a màxim, imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.

El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d’un informe tècnic motivat sobre el mètode d’imputació utilitzat. El dit informe es presentarà en l’IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s’incloguen despeses corrents. En tot cas, la suma d’aquestes no superarà el 25 % dels costos directament imputables al pla d’actuació, exceptuant-ne les inversions en equipament.

e) Altres despeses directament relacionades amb el pla d’actuació, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. Se n’exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

Des del 07 de desembre de 2017 fins al 18 de desembre de 2017 ambdós inclosos. Si alguna de les dates indicades fóra declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà –segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV núm. 8184 de data 05 de desembre de 2017


    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV núm. 8184 de data 05 de desembre de 2017

Forma de presentació de sol·licituds.
 
La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que establix l'article 5 de l'Orde 26/2016, de 25 de novembre, modificada per l'Orde 21/2017, de 24 de novembre.
 
La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat Documentació annexa' a la dreta d'esta pàgina.
 
La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa esta convocatòria.
L'acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant es realitzarà per mitjà de la presentació de la documentació següent:
-  Estatuts vigents.
-  Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar