Avisos
AJUDES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 2019
ayudas recarga 2019
 
Dirigit a: Administracions públiques i empreses
Data límit presentació sol·licituds: Des del 18 d'abril de 2019 fins al 23 de maig de 2019
Termini de justificació fins al 27 de desembre de 2017

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 15 d’abril de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019 (DOGV 8531 de 17.04.19)

 
Objectiu

L'objectiu de la present actuació és convocar les ajudes de l'IVACE per a la instal·lació d'infraestructures de recarrega d'accés públic per a vehicles elèctrics, i complir així els compromisos internacionals en matèria d'estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient

empresasbeneficiarias-p Entitats i empreses beneficiàries

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses i entitats de naturalesa pública o privada.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recarrega d'accés públic per a vehicles elèctrics. Es considera estació de recarrega al conjunt d'elements necessaris per a efectuar la connexió del vehicle elèctric a la instal·lació elèctrica fixa, necessària per a la realització i gestió de la càrrega de les seues bateries. Aquestes estacions poden incloure una o diverses places específiques d'estacionament de vehicles elèctrics per al seu recarrega (punt de recarrega).

En aquesta actuació es diferencien els següents tipus de projectes:

Estacions de recarrega ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 1)
Es considera estació de recarrega ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica de 50kW (DC) i de 44 kW (AC), que tinguen un ús exclusiu para la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
Així mateix, aquestes estacions de recarrega han de tenir les característiques tècniques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes.

Estacions de recarrega semi-ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 2).
Es considera estació de recarrega *semi-ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica disponible superior als 20 kW en corrent continu o alterna, que tinguen un ús exclusiu para la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
Així mateix, aquestes estacions de recarrega han de tenir les característiques tècniques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes.

El punt de recarrega haurà de complir amb la normativa vigent del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a ser legalitzada.

Només s'acceptaran projectes iniciats a partir de la data de sol·licitud de l'ajuda.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda


El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable del projecte. En el cas d'entitats locals, el límit d'ajuda màxima serà del 80% del cost subvencionable. No obstant això, es consideraran els següents costos subvencionables màxims, segons la tipologia d'estació de recàrrega:

- Per a estacions de recàrrega ràpida (Tipus 1) el cost subvencionable màxim serà de 45.000 euros per estació.

Per a estacions de recàrrega semiràpida (Tipus 2) el cost subvencionable màxim serà de 15.000 euros per estació.

S'estableix un límit d'ajudes de 85.000 euros per beneficiari

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es considera cost subvencionable la inversió elegible del projecte.
Es considera inversió elegible del projecte:
– L'estació de recàrrega de vehicle elèctric que complisca amb l'especificat en l'apartat a) d'aquest Annex.
– El cablejat i obra de la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit, fins al dispositiu o sistema on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, inclòs aquest.
– Sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega.
– Senyalització de les estacions de recàrrega, marquesina i auxiliars.
– Sistema de gestió, control i seguretat.
– Obra civil i costos d'enginyeria i direcció d'obra.

 

No es considera com a inversió elegible:

- Els comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques, generalment sota règim de lloguer.
- L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
- Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els de adquisició d'immobles i terrenys.
- Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
- Cost del transport dels materials.
- Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions. 

 

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds: Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 18/04/2019 fins a 23/05/2019 A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 19/12/2019 19/12/2019

 

Criteris de valoració

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 55 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 25 punts). Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (tn CO2/€).
A2. Tipus d'estació de recàrrega (màxim 25 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recàrrega tipus 1 enfront de les estacions de recàrrega Tipus 2
A3. Ús d'energies renovables (màxim 5 punts). Es valoraran amb 5 punts les estacions de recàrrega dotades amb sistemes de generació elèctrica renovable.

B. Tipologia i potencial de persones usuàries de l'estació de recàrrega (màxim 42 punts).
B1. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 32 punts). S'atorgaran 5 punts per cada 10.000 habitants del municipi on es troba instal·lada l'estació de recàrrega, fins a un màxim de 20 punts.
S'atorgaran addicionalment 5 punts per cada eix viari al que de servei l'estació de recàrrega en un radi de 5 km. Es considera eix viari la xarxa d'autopistes, autovies i la xarxa bàsica de carreteres de la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 17 punts.
B2. Tipus d'accés (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recàrrega que no hi tenen cap restricció d'accés.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts). Es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013

En totes les actuacions, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

• Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Infraestructura Elèctrica 2019" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran funció del tipus de sol·licitant (entitat local, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.
• Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PROGRAMA MOVES-VEHÍCLES COMUNITAT VALENCIANA 2019
 cartel RRSS val
 
Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol.licituds: Des del 30 de maig de 2019 fins al 31 de desembre de 2019
Adhesió dels concessionaris/punts de venda: des del 15 de maig de 2019 fins al 29 de novembre de 2019
 
* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 16 d'abril de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible a càrrec del pressupost de l'exercici 2019 (Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles. (DOGV nº 8542 de 07/05/2019)
 
Objectiu
 
L'objectiu d'aquesta mesura és impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils per aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics, pels seus beneficis en matèria de diversificació energètica i reducció de la dependència dels productes petrolífers, així com la reducció d'emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, ajudant per tant a millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats, a disminuir la contaminació acústica i afavorint el consum d'energies autòctones, especialment de fonts renovables.
 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació:

a) Els professionals autònoms, que tinguen el seu domicili de l'activitat a la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

b) Les persones físiques majors d'edat amb residència a la Comunitat Valenciana, no incloses en l'anterior apartat.

c) Les comunitats de propietaris amb domicili a la Comunitat Valenciana.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número  d'identificació fiscal (NIF) de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W, que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana o bé que desenvolupen la seua activitat, compten amb una seu i tinguen part de la seua plantilla a la Comunitat Valenciana.

e) Les entitats pertanyents al sector públic d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que realitzen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

L'actuació objecte d'ajuda és la prevista com a actuació 1 en l'article 4.1 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES), dirigida a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives.
Serà subvencionable l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya, la data de factura de compravenda i data de matriculació dels quals siga posterior a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. Per al cas d'adquisicions de vehicles nous de les categories M1 i N1, s'exigirà que l'adquisició vaja acompanyada de la baixa definitiva en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit d'un altre vehicle, sempre que l'un i l'altre reunisquen els requisits que es detallen.

Els vehicles susceptibles de ser incentivats han de figurar en la Base de Vehicles de l’IDAE, (http://www.idae.es/coches-cuanto-consumen) i complir els requisits següents:

a) Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s'exigeix la pertinença a algun dels  tipus següents:
Vehicles elèctrics purs (BEV)
Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV)
Vehicles híbrids endollables (PHEV),
Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV)
Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV)
Vehicles N2 i N3 propulsats per motors de combustió interna que puguen utilitzar combustibles fòssils alternatius, homologats com GLP/autogàs, gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL), o bifuel gasolina-gas. Queden exclosos de les ajudes els vehicles M1, N1, M2 i M3 propulsats per autogàs o gas natural.

b) Per als vehicles M1 i N1 serà requisit necessari que l'adquirent titular del vehicle subvencionable acredite la baixa definitiva en circulació d'un altre vehicle destinat a ferralla, que podrà ser indistintament M1 o N1, en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, mitjançant la presentació del corresponent certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle. El vehicle destinat a ferralla haurà de ser, indistintament, de categoria M1 o N1, i estar matriculat a Espanya abans de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria. L'antiguitat del vehicle haurà de ser major de deu anys en el cas de la categoria M1, i major de set anys en el cas de la categoria N1.

c) Per als vehicles pertanyents a la categoria L s'exigeix:
Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a vehicles elèctrics.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
S'estableixen les següents quanties individuals d'ajuda, segons el tipus de vehicle a adquirir i el tipus de sol·licitant de l'ajuda, ja siga una persona física major d'edat, professional autònom, entitat pública vinculada al sector públic, o empresa privada, i segons la grandària d'aquesta:
 
Motorització Categoria MMTA (kg) Límit preu venda vehícle (€) Ajuda (€)
Persones físiques, autònoms i entitats públiques PIME Gran Empresa
GLP/Autogás o bifuel  N2 -   4.000 2.500 2.000
N3 Menor de 18.000   6.000
Major o igual 18.000   15.000
GNC, GNL o bifuel N2 -   5.000 2.500 2.000
N3 Menor de 18.000   7.000 6.000 6.000
Major o igual 18.000   15.000
 
 
Motorització Categoria Autonomia (km) Límit preu venda vehícle (€) Ajuda (€)
Persones físiques, autònoms i entitats públiques PIME Gran Empresa
Pila de combustible (FCV, FCHV) M1 - - 5.500
PHEV, EREV, EV M1 Major o igual de 12 y menor de 32 40.000
1.300 1.100 1.000
Major o igual de 32 y menor de 72 2.600 2.300
2.200
Major o igual de 72 5.500 4.000 3.000
PHEV, EREV, EV
Pila de combustible (FCV, FCHV)
N1 Major o igual de 32   6.000 5.000 4.000
M2, N2 -   8.000 6.000 5.000
M3, N3 -   15.000
EV L6e -   600
L7e -   800
L3e, L4e, L5e, amb P≥3kW Major o igual de 70 10.000 750 750 700
 
Notes:
1. S'entén com a preu de venda, el preu de venda al client, abans d'IVA, en el moment de sol·licitar l'ajuda.
2. L'autonomia en manera de funcionament exclusivament elèctric es defineix com la distància capaç de recórrer el vehicle utilitzant exclusivament l'energia acumulada en les seues bateries, i que declara el fabricant en la documentació tècnica i comercial del vehicle.
3. El límit de preu de venda del vehicle s'amplia a 45.000 per a persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat, i persones físiques integrants de famílies nombroses i vehicles de més de 5 places.
 
Per al cas d'adquisició de vehicles de categoria M1 per destinataris últims que siguen persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció, sempre que l'adaptació conste en la fitxa tècnica del vehicle adquirit, s'incrementarà la quantia de l'ajuda en 750 € i en 500 € per al cas de destinataris últims també persones físiques integrants de famílies nombroses i vehicles de més de 5 places. Aquest increment també aplicarà a l'adquisició de vehicles de categoria N1 per part de professionals autònoms discapacitats amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció.
 
S'estableix un límit d'ajudes de 30 vehicles per destinatari últim excepte per a persones físiques que tindran un límit d'un vehicle per destinatari últim.
 
solicituddocumentacion Procediment
 

1. La persona o entitat interessada a sol·licitar l'ajuda es posarà en contacte amb un concessionari/punt de venda adherit al programa MOVES-Vehicles de la Comunitat Valenciana en el marc d'aquesta convocatòria. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es podrà consultar en l'adreça http://moves.ivace.es
 
2. El concessionari/punt de venda tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud d'ajudes que s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web http://moves.ivace.es, i s'acompanyarà de la documentació establida en el punt 3  de l'article 10 de la convocatòria d'ajudes, segons la naturalesa jurídica de la sol·licitant. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen tots els documents establits en aquest article, sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes, només s'admetran adquisicions de vehicles realitzades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda.
 
3. Una vegada cursada la sol·licitud pel concessionari/punt de venda, l'IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment -o l'entitat col·laboradora- verificarà que la persona o entitat sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, a la persona, entitat sol·licitant o al concessionari/punt de venda, perquè en un termini de 10 dies hàbils esmene la documentació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistida de la sol·licitud. Tant l'entitat col·laboradora, com el mateix IVACE, podran requerir al concessionari/punt de venda -o si escau a la persona sol·licitant- qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
 
4. Una vegada verificat que la sol·licitud compleix el que s'estableix en la convocatòria d'ajudes, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, si escau, les condicions i obligacions derivades d'aquesta.
 
5. Posteriorment, les persones i entitats beneficiàries d'aquestes ajudes, en el termini de 8 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, hauran de justificar a través dels concessionaris/punts de venda, la realització de l'actuació objecte de subvenció, presentant els documents indicats en el punt 2 de l'article 15 de la convocatòria d'ajudes. En cas que per circumstàncies concurrents no fora possible la justificació en aquest termini, es podrà prorrogar com a màxim a un termini de dotze mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió.
 
6. Una vegada comprovada l'execució de l'actuació, així com tota la documentació exigida en el punt 2 de l'article 15, es procedirà al pagament de l'ajuda.

 telefono 900 209 602 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 
comoSolicitar.gif Concessionaris/punts de venda: adhesions

    
Podran ser concessionaris/punts de venda adherits al Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana, les empreses autoritzades per a la comercialització de vehicles que operen en la Comunitat Valenciana i que acrediten estar donats d'alta per a tal fi mitjançant l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 615.1 o 654.1.

Els concessionaris/punts de venda interessats a participar i col·laborar en la present convocatòria d'ajudes, hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa del Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com la documentació que s'especifica en el punt 2 de l'article 13 de la convocatòria d'ajudes.

L'adhesió dels concessionaris/punts de venda començarà el 15 de maig de 2019 i finalitzarà el 29 de novembre de 2019. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es publicarà en la pàgina web informativa del Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana.

Els concessionaris hauran de tindre el seu domicili, seu social o establiment en la Comunitat Valenciana, salve per a venda de vehicles de categoria M2, M3 i N3 en les quals es justifique que el vehicle a adquirir no posseeix un punt de venda en la Comunitat Valenciana.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PROGRAMA MOVES-INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA 2019
  533x312 Moves Infraestructura 1
 
Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol.licituds: Des del 25 de juny de 2019 fins al 31 de desembre de 2019
 
* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 24 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. (Programa MOVES-Infraestructura Comunitat Valenciana). (DOGV nº 8563 de 05/06/2019)
 
Objectiu
 

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques a la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació:

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:
a) Els professionals autònoms que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.
b) Les persones físiques majors d'edat, no incloses en l'anterior apartat.
c) Les comunitats de propietaris.
d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número d'identificació fiscal (NIF) de la qual comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
e) Les entitats pertanyents al sector públic d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, tots els enumerats per a l'actuació 2 a excepció dels identificats en els apartats b) i c) respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

El projecte, objecte de l'ajuda, haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:

Seran actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant en la modalitat d'adquisició directa com d'operacions de finançament per rènting, així com la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric en comunitats de propietaris.

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant pública com privada. En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als usos següents:
    a) Ús privat en sector residencial.
    b) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
    c) Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la flota pròpia.
    d) Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
    e) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
    f) Ús públic en xarxa de carreteres, és d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.
    g) Recàrrega d'oportunitat d'autobusos mitjançant pantògraf.

Els sistemes de recàrrega, excepte per al cas g) que haurà de complir amb la normativa que li siga aplicable, hauran de complir els següents requisits:
    – Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
    – Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC. Com a mínim compatibilitat amb manera 3 completa IEC 61.851-1 i ha de disposar, almenys, de connector tipus 2 segons IEC 62.196-2 amb mesura d'energia integrada.
    – Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.
    – Declaració CE.

Per al cas de recàrrega pública, a més haurà de disposar dels següents requisits de connectivitat:
    – Interfície de connexió Ethernet i memòria per a magatzematge local de dades d'almenys dos mesos d'operació.
    – Compatible amb el protocol OCPP v1.5 o versió superior, mitjançant l'ús de serveis web (SOA); i actualitzable a versions superiors.
    – Identificació local de l'usuari mitjançant targeta de contacte RFID segons ISO 14443A o sistema d'identificació equivalent
    – Mesura de la potència i de l'energia transferida.
    – Mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

Els sistemes de recàrrega es classificaran:
    – Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW
    – Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW, i inferior a 15 kW
    – Sistema de càrrega semiràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW
    – Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW
    – Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 k

Actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques:

Es considera actuació subvencionable els sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o bé restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials. En tot cas, els sistemes de lloguer de bicicletes elèctriques públics hauran d'estar situats en la via pública, ser accessibles a qualsevol ciutadà, i disposar de les llicències oportunes per part de l'autoritat competent. L'obra civil i adquisició dels diferents elements del sistema no podrà produir-se abans de la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent del present programa.

Per a les dues actuacions, l'adquisició d'aquests sistemes no podrà produir-se amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud. A aquest efecte, en el cas de persones jurídiques públiques, es prendrà com a data de referència la de la publicació dels plecs de licitació llevat que el preu no supere el llindar previst per als contractes menors, en aquest cas es prendrà com a referència la data d'inici de la contractació; per a les persones físiques i les jurídiques privades la data de referència serà la de la formalització dels corresponents contractes, i en absència d'aquests, la de la factura emesa per l'empresa proveïdora.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Fins al 30% del cost subvencionable per a empreses privades i del 40% per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat comercial o mercantil. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

Actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.

L'ajuda serà el 30% del cost subvencionable. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

 

costessubvencionables Inversió elegible

Es considera inversió elegible del projecte:

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, el projecte, l'obra civil, costos d'enginyeria i direcció d'obra del cablejat i la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, aquest últim també elegible. També es considerarà elegible el sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.

Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, el projecte, l'obra civil, ancoratges i bases del sistema, el seu muntatge i instal·lació, el cost d'adquisició de les bicicletes i les despeses en programari necessari per a gestionar el sistema de préstec.

No es considera inversió elegible:
– La instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.
– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.
– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
– Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definits, que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat de protecció del mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, en tot cas el criteri de l'IVACE serà el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

 

plazos-m Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds: Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 25/06/2019 fins a 31/12/2019 A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins a la data de justificació 8 mesos després de la notificació de la concessió de l'ajuda

 

criteriosvaloracion-m Criteris de concessió

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les sol·licituds corresponents. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data límit de 31 de desembre de 2019 podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o una ampliació de crèdit pressupostari.

 

comoSolicitar Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i d'http://www.ivace.es.
  • Memòria tècnica. La memòria tècnica s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web <http://www.ivace.es> i en la pàgina específica destinada al programa MOVES Comunitat Valenciana, <http://moves.ivace.es>.
  • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
  • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre electrònic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

 telefono 900 209 602 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
AJUDES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIME I GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 2019
 canvaayudas industriaidae2019
 
Dirigides a: Empreses sector industrial
Data presentació sol.licituds: Des del 3 d'agost de 2019 fins al 31 de desembre de 2020. No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins la data límit de 31 de desembre de 2020 podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional.
Termini de justificació: El termini màxim per a la conclusió de les actuacions objecte d'ajuda serà de 24 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda. La justificació, haurà de realitzar-se en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions.
 
* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. (DOGV nº 8605 de 02/08/2019)
 
Objectiu
 

L'objectiu d'aquesta mesura és la concessió d'ajudes en matèria d'estalvi i eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, inclosa la implantació de sistemes de gestió energètica, en la Comunitat Valenciana, fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi i l'eficiència energètica i el respecte al medi ambient.

 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries
 

Podran ser beneficiàries les empreses que tinguen la consideració de PIME, o de Gran Empresa del sector industrial, que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels establits en la convocatòria d'ajudes (del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39). El projecte objecte de subvenció haurà de realitzar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

Les actuacions objecte d'ajuda hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la seua situació de partida, i han d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies previstes en l'article 6 del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril:

•    Actuació 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes.
Les actuacions han de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica. El ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible)/tep (estalvie energia final en un any). El mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació d'aquesta convocatòria es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'Annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012

•    Actuació 2: Implantació de sistemes de gestió energètica.

Implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes.
La millora de l'eficiència energètica, per la implantació d'un sistema de gestió energètica, ha de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesurament de les variables de consum d'energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi, regulació i control, així com per al funcionament òptim de la instal·lació, reducció dels consums d'energia final i de costos, disminució d'emissions i per a proporcionar la informació de forma ràpida i precisa, necessària per a la gestió energètica de la instal·lació.
Les actuacions han de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica. El ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 € (inversió elegible)/tep (estalvie energia final en un any) i hauran de complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substituïsca. El mesurament de l'estalvi energètic obtingut es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'Annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascuna de les actuacions, la menor de les següents:

a) El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) La quantia màxima que s'estableix per a actuacions d'eficiència energètica en l'article 38 Reglament (UE) Núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els percentatges aplicables sobre el cost subvencionable són els següents:

- Gran empresa: 30%
- Mitjana empresa: 40%
- Petita empresa: 50%

c) Un màxim de 1,5 milions d'euros per projecte.

costessubvencionables Inversió elegible

Costos subvencionables

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Es determinaran de la següent manera:

– quan els costos de la inversió en eficiència energètica puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb l'eficiència energètica seran subvencionables;
– en els altres casos, els costos de la inversió en eficiència energètica es determinaran per referència a una inversió similar (d'ara en avant inversió de referència), que implique menor eficiència energètica, que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda; la diferència entre els costos de totes dues inversions determinarà el cost relacionat amb l'eficiència energètica i serà el cost subvencionable.

Es considera inversió elegible:

– Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia.
– Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior.
– En el cas que el projecte d'estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal·lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l'Estació de Regulació i Mesura, i/o la instal·lació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, no sent susceptible de suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol altre combustible renovable.
–  L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa.
– Els costos d'execució de l'obra civil fins a un màxim del 20% de la inversió elegible descomptant aquesta partida.
– Els costos de transport.
– Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades.

No es considera inversió elegible:

– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats (excepte si és susceptible de recuperació o compensació) i, en general, qualsevol impost pagat.
– Els costos propis (personal, funcionament o despeses generals).
– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.
– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
– Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions.
– En el cas que existisca canvi de combustible, el cost de portar l'escomesa de gas natural fins a l'empresa/entitat, ni els comptadors.
– Totes aquelles despeses que no estiguen directament relacionats amb la consecució dels objectius d'estalvi del projecte i que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat d'eficiència energètica, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.
– Cap cost d'execució de l'actuació que haja sigut facturat al destinatari últim de les ajudes amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda entenent per tal la data de registre de la sol·licitud en l'aplicació informàtica.
– Les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents, ni les inversions en noves instal·lacions de producció industrial, llevat que les noves instal·lacions substituïsquen a altres existents per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial, i en el cas de major capacitat industrial, només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda. Tampoc es consideraran elegibles les instal·lacions de cogeneració.
– En el cas d'empreses que no siguen PIME, l'auditoria energètica que hagen realitzat com a conseqüència de l'obligació imposada per l'article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, transposada per Reial decret 56/2016, que obliga a la seua realització a tot tardar el 5 de desembre de 2015 i com a mínim cada quatre (4) anys a partir de la data de la seua realització.

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a:

– 100.000 euros per a l'actuació 1, «Millora de la tecnologia en equips i processos industrials».
– 30.000 euros per a l'actuació 2, «Implantació de sistemes de gestió energètica».

 

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds

Inici dels projectes

Període subvencionable de despeses

Data màx. de justificació dels projectes

Des del 03/08/2019 fins a 31/12/2020

A partir de la presentació de la sol.licitud

 24 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes

Termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

 

criteriosvaloracion-m Criteris de concessió

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen situacions que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari.

comoSolicitar Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•    Imprés de sol·licitud normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
•    Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
•    Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.).
•    Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprés per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PLA RENOVE FINESTRES 2019
 Banner web 980x211PlanRenata VAL
 
Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana
Data presentació sol.licituds: 29 de gener de 2019 fins al 13 de juny de 2019.
Adhesió instal.ladors i empreses instal.ladores: des del 17 de gener de 2019 fins al 16 de maig de 2018

A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 13 de desembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2019, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8459 de 8/01/2019)  y posteriors correcció d'errades (DOGV nº 8476 de 31/01/2019) i ampliació de pressupost (DOGV nº 8584 de 04/07/19)

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció

Es considera com a activitat susceptible d'ajuda la renovació de finestres i portes-finestra en l'habitatge d'ocupació habitual. Se subvenciona la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l'envidriament, el marc i contramarc; no són subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a la finalitat d'aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

S'han de complir les següents especificacions tècniques:
a) Les finestres i portes-finestra han de formar part dels tancaments a exterior de l'habitatge (que separen els recintes o estades calfades o refrigerades de l'ambient exterior), i no és objecte de subvenció la reforma de superfícies envidrades ubicades en els tancaments interiors.
b) Els envidriaments a substituir han de ser envidriaments simples. En el cas de substitució de finestres i portes-finestres corredisses ineficients tèrmicament, els envidriaments existents poden ser simples o dobles.
c) Les noves finestres i/o portes-finestra han de comptar amb marcat CE.
d) Les noves finestres i/o portes-finestra tindran una permeabilitat a l'aire ≤ 27 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 2 o superior) segons norma UNE-EN 12207.
e) Les característiques tèrmiques de les noves finestres i portes-finestra han de ser, depenent de la classificació de poblacions arreplegues en l'annex I, les detallades en la taula següent:

Ventanastaula-val

Les renovacions objecte d'aquestes ajudes han de tindre com a destinació final la instal·lació dins del territori de la Comunitat Valenciana.
 
No es considerarà actuació susceptible d'ajuda:
a) Renovacions de finestres i portes-finestra que comporten a un augment de la superfície envidrada en més d'un 25%.
b) Els tancaments envidrats que es col·loquen o renoven amb la finalitat de tancar terrasses, balcons o galeries, o que amplien la superfície habitable de l'habitatge, ja que aquests suposen una modificació i no una rehabilitació tèrmica de l'edifici.
c) La renovació de finestres o portes-finestra interiors ubicades en tancaments en contacte amb espais habitables.
d) La renovació dels marcs o envidriaments únicament.
e) La instal·lació o renovació de persianes, dispositius de lamel·les, tendals, films o screens de protecció solar.
 
Serà requisit indispensable que la persona o l'empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres realitze la venda i instal·lació completa de les finestres.
 
El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en els elements subvencionables, més l'IVA, descomptada l'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres.
 
Es consideraran només els projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a 1.000 €.
 
Només serà tinguda en compte una única sol·licitud d'ajuda per cada persona interessada. En tot cas, només es poden subvencionar les renovacions realitzades a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

La quantia de l'ajuda individual, aportada per l'IVACE, serà com a màxim de 75 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc).
L'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d'aplicar l’IVA) de 15 €/m2 en el moment de la instal·lació.  

La quantia de l'ajuda aportada per l'IVACE, no podrà suposar en cap cas el 30 % del cost subvencionable. Si es donara este cas, l'aportació de l'IVACE es reduirà fins al límit del 30%. Així mateix, la quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en què se substituïsquen les finestres i portes-finestra.

 

Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 29 de gener de 2019 i finalitzarà el 13 de juny de 2019.

 

Procediment

La persona interessada a sol·licitar l'ajuda per a la substitució de les finestres i/o portes-finestra, es posarà en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove 2019. El llistat de comerços e empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en la pàgina web de l'IVACE http://planrenove.ivace.es o a través de l'oficina de campanya identificada en aquesta pàgina web.

•   L'empresa instal·ladora, en nom del sol·licitant, tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 11 de la present Resolució.

•   La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen les dades d'identitat de la persona sol·licitant i el pressupost acceptat per ella, d'acord a el que s'estableix en l'article 11 de la Resolució, apartats a), b), c) i d), sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.

•   Per a emplenar l'imprés de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a emplenar en la plataforma telemàtica (accés privat de la web http://planrenove.ivace.es), totes les dades necessàries per a generar aquesta sol·licitud. Una vegada emplenada correctament, la sol·licitud haurà de ser signada pel comprador i l'instal·lador/empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.

•   És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 15 euros/m2.

•   Una vegada aportada tota la documentació per part de l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya es verificarà que el sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, als interessats perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

•   Tant l'oficina de campanya, com el mateix IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir al sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.

•   Amb la finalitat que les persones beneficiàries de les ajudes tinguen coneixement del contingut integre de la resolució de concessió de les ajudes, aquesta es publicarà a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i podrà consultar-se en <http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>, en la pàgina web de l'IVACE i en la plataforma del Pla Renove http://planrenove.ivace.es, en compliment d'el que s'estableix en Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.

•    Una vegada concedida l'ajuda, el IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes.

 

telefono.png

900 901 708

Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

comoSolicitar.gif Comerços o Empreses instal·ladores: adhesions 

Els comerços i les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en la convocatòria d'ajudes hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa dels Plans Renove de l'IVACE http://planrenove.ivace.es, i en el termini indicat en el paràgraf següent, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels comerços i empreses instal·ladores començarà el dia 17 de gener de 2019 i finalitzarà el 16 de maig de 2019.

El llistat dels comerços i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Plans Renove que promou l'IVACE i es trobarà disponible en l'oficina de campanya.

La informació completa sobre el procediment a seguir, tant per part dels instal·ladors com dels beneficiaris, es troba en l'oficina de campanya, que gestiona el Pla Renove.

 

>> Preguntes freqüents

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar