Avisos
PLA RENOVE CALDERES DOMÈSTIQUES 2018
VAL-RENOVE CALDERAS 1200x627
 
Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàrias o arrendatàrias d'un habitatge situat en la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol.licituds: 29 de gener de 2018 fins al 14 de juny de 2018.
La adhesió dels instal.ladors i empreses instal.ladores finalitzarà el 15 de maig de 2018.

 

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, del president del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Plan Renove Renhata de Calderes Doméstiques 2018, destinades a la substitució de les calderes actuals per altres de major eficiència energètica, i es convoca així mateix l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8212 de 15/01/2018), i posterior ampliació de pressupost (DOGV nº 8321 de 20/06/2018)

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació de les calderes domèstiques de calefacció actuals per altres de condensació amb un sistema de control/regulació eficient, en habitatges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic i la consegüent reducció de les emissions de CO2 en l'atmosfera.

 

beneficiarios.gif Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció
 
Es considera una activitat susceptible d’ajuda la substitució d’una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica, que utilitze qualsevol combustible no renovable, per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta, que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW.
La nova caldera haurà de pertànyer a una instal•lació particular de calefacció, assolir una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons Reglament Delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013), amb un rendiment estacional ≥ 93% (arredonida al nombre enter més pròxim), un nivell d'emissions NOx<70 mg/kWh, i tindre instal•lat un dels següents sistemes de control/regulació:

    a) Classe II (control sonda exterior en caldera modulant) i termòstat d’ambient ON/OFF control.
    b) Classe V (termòstat modulant per a calderes modulants)
    c) Classe VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants).
 
Serà condició indispensable que l’aparell substituït siga retirat del mercat, fet que serà acreditat per l’empresa instal•ladora en firmar el bo de l’ajuda, disponible en la pàgina web de l’IVACE o en l’oficina de campanya.
Només serà subvencionable la compra, per cada beneficiari d’una única caldera i sempre amb la corresponent substitució de l’aparell antic per un nou equip dels especificats en el “Llistat Renove Calderes”, segons el que estableix l’article següent.
Les calderes eficients objecte d’aquestes ajudes han de tindre com a destinació final la seua instal•lació dins el territori de la Comunitat Valenciana.
La nova instal•lació haurà de complir amb el Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), aprovat per Reial Decret 1027/2007 i amb l'altra normativa vigent que s’aplique en el moment de dur a terme la instal•lació.
 
No serà objecte de subvenció:

a) La substitució d’una caldera per una altra que no funcione amb un sistema de control/regulació tipus II amb termòstat ambient ON/OFF, V o VI. Si la instal·lació a substituir ja disposa d’aquest sistema de control/regulació i es manté en la nova instal·lació, s’haurà de justificar documentalment per mitjà de fotografies, factures de compra, o un altre mitjà de prova en la sol·licitud d’ajudes.

b) La substitució d’una caldera col·lectiva o centralitzada que done servei a diversos habitatges per calderes individuals ubicades en cada un dels habitatges.

c) La substitució d’una caldera individual per una caldera col·lectiva o centralitzada que done servei a diversos habitatges.

d) Quan la caldera substituïda siga de condensació, a excepció que aquesta substitució comporte el canvi de combustible de gasoil a gas natural o GLP.

e) Quan no hi haja substitució d’equips.

f) Les calderes substituïdes amb anterioritat a la data d’inici de presentació de sol·licituds.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
La quantia d’ajuda individual per a cada instal•lació és la següent:
 
INSTAL.LACIÓ COMBUSTIBLE     Emissions NOx AJUDA
Calderes Condensació Gas Natural/GLP < 70 mg/kWh 250 €

D'altra banda, l'aportació de l'empresa instal·ladora adherida consistirà en un descompte de 50 euros, que es descomptaran directament en la factura (abans d'aplicar l'IVA).

La quantia de l'ajuda aportada pel IVACE, no podrà excedir en cap cas del 30 % del cost subvencionable de la instal·lació. Si es donara el cas, l'ajuda del IVACE es reduirà fins al límit del 30%. S'entén per cost subvencionable de la instal·lació, el cost de la caldera, el sistema de control regulació, el muntatge i desmuntatge, tot açò incloent l'IVA i descomptada l'aportació de l'empresa instal·ladora.

 
Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 29 de gener de 2018 y finalitzarà el 14 de juny de 2018.

 

Procediment

•    Una vegada el sol·licitant decidisca dur a terme la substitució de la caldera, es posarà en contacte amb un instal·lador o empresa instal·ladora adherida al Pla. L'oficina de campanya podrà informar-li sobre quins són els comerços o empreses instal·ladores adherides a la mateixa o a través de la pàgina web (http://planrenove.ivace.es).
•    L'empresa instal·ladora, en nom del sol·licitant, tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 12 de la present Resolució.
•    La sol·licitud s'entendrà cursada, quan l'imprès de sol·licitud normalitzat estiga degudament emplenat, i s'acompanyen les dades d'identitat del sol·licitant (fotocòpia del DNI/NIE), declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social (inclosa en la sol·licitud normalitzada) i el pressupost acceptat pel mateix. En aquest moment, se li atorgarà un nombre d'expedient i una data de registre, que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
•    Per a emplenar l'imprès de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a emplenar en la plataforma telemàtica (accés privat de la web http://planrenove.ivace.es), totes les dades necessàries per a generar aquesta sol·licitud. Una vegada emplenada correctament, la sol·licitud haurà de ser signada pel comprador i l'instal·lador/empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.
•    És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 50 euros.
•    Una vegada aportada tota la documentació per part de l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya es verificarà que el sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, als interessats perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils explicats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
•    Tant l'oficina de campanya, com el propi IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir al sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
•    Amb la finalitat de que els beneficiaris de les ajudes tinguen coneixement del contingut integre de la resolució de concessió de les ajudes, es publicarà a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i podrà consultar-se en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, en la pàgina web de l’IVACE http://www.ivace.es i en la pàgina web específica del pla http://planrenove.ivace.es.

•   Una vegada concedida l'ajuda, l’IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes

 

telefono.png

900 834 959

Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
comoSolicitar.gif Empreses instal.ladores: adhesions

Els instal·ladors i empreses instal·ladores interessades a participar en el Pla d'ajudes RENHATA-RENOVE hauran de fer lliurament a través de la plataforma web http://planrenove.ivace.es de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com de la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores començarà el 18 de gener de 2018, i finalitzarà el 15 de maig de 2018.

El llistat dels instal·ladors i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Planes Renove que promou el IVACE (http://planrenove.ivace.es) i es trobarà disponible en l'oficina de campanya

>> Preguntes freqüents

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PLA RENOVE FINESTRES 2018
VAL-RENOVE VENTANAS 1200x627
 
Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana
Data presentació sol.licituds: 29 de gener de 2018 fins al 14 de juny de 2018.
L'adhesió dels instal.ladors i empreses instal.ladores finalitzarà el 15 de maig de 2018

A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓN de 8 de gener de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove Renhata de Finestres 2017, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i es convoca així mateix l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8212 de 15/01/2017), i posterior ampliació de pressupost (DOGV nº 8321 de 20/06/2018)

 

Llegeix més...
 
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN MUNICIPIS CV
ENLLUMENAT PÚBLIC
 
Dirigit a: Entitats locals de la CV feder2.jpg 
Presentació sol.licituds:  Des del 06/02/2018 fins al  08/03/2018*
Termini de execució  Fins al 25 de juliol de 2019

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 29 de gener de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018 (DOGV nº 8227 de 05/02/2018) i posteriors ampliacions de pressupost (DOGV nº 8348 de 27/07/18 y DOGV nº 8350 de 30/07/18)

Objectiu
 
La convocatòria pretén facilitar l’accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes de la renovació dels sistemes d’enllumenat públic exterior amb criteris d’estalvi i eficiència energètica
y posteriores ampliaciones de presupuesto (DOGV nº 8348 de 27/07/18 y DOGV nº 8350 de 30/07/18)
 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

Entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana, amb menys de 20.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2017, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport

Les actuacions energètiques susceptibles de suport són les següents:

a) Substitució de llums per altres de menor potència i major eficàcia lluminosa (lm/W).
b) Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb major rendiment i llum de menor potència.
c) Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells d'il·luminació en les vies públiques quan es redueix l'activitat de les mateixes.
d) Instal·lació de sistemes d'encès/apagat mitjançant rellotge astronòmic o sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic.
 
En qualsevol cas, les actuacions proposades hauran de reduir el consum d'energia elèctrica en, almenys, un 30% respecte a la situació inicial, la qualificació energètica de la nova instal·lació haurà de ser A o B i haurà de complir amb les prescripcions del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries (RD 1890/2008).
Així mateix, qualsevol proposta que implique la modificació d'una lluminària ja instal·lada adaptant-la a tecnologia LED, haurà de complir i justificar documentalment els criteris establits en el document «Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior» elaborat per l'IDAE i el Comitè Español d'Il·luminació. El rendiment mínim de les noves lluminàries serà sempre d'acord amb el tipus de via i en cap cas inferior al 55 %. Així mateix, els canvis realitzats en llums i lluminàries hauran de permetre l'aplicació, almenys, dels sistemes de regulació existents abans de realitzar les renovacions.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Es tracta d'una ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d'interès (préstec) combinada amb subvencions sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat

Quantia del préstec: 100% dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim del préstec (€) no podrà superar els 500 € x Punt de llum substituït, o els 150.000 euros.

• Tipus d'interès: 0%.

Quotes d'amortització semestrals. El termini d'amortització serà de 96 mesos i les quotes d'amortització seran semestrals, 16 quotes d'amortització. Les 8 últimes quotes no seran girades al beneficiari per coincidir amb l'import de la subvenció prevista, sempre que s'haja verificat l'execució del projecte i les obligacions inherents a aquest. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 30 de setembre de 2019 i les posteriors successivament cada semestre fins al 30 de març de 2023, excepte modificació posterior d'aquestes per resolució de la direcció general de l'IVACE.

• Garanties: Exempt.

• Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.

Característiques
de la subvenció
a fons perdut

Percentatge de subvenció: el percentatge de subvenció a fons perdut serà del 50 % de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 75.000 euros per projecte

Intensitat màxima de l'ajuda (préstec bonificat i subvenció a fons perdut)

Calculada en funció dels costos subvencionables. S'obtindrà mitjançant la suma del percentatge de la subvenció bruta equivalent corresponent al préstec concedit, i del percentatge de l'ajuda concedida en forma de subvenció a fons perdut.

Cancel·lació anticipada

Una vegada satisfetes les quatre primeres quotes d'amortització del préstec i verificada la correcta execució del projecte, podrà sol·licitar la cancel·lació anticipada de la totalitat del préstec sense que açò supose cap tipus de penalització ni imposició de comissions..

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.c. (Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges) i Objectiu Específic 4.3.1. (Millorar l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics)

Esquema general

 procedimientoAPub2018

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es consideraran costos subvencionables:

a) Equips i instal·lacions auxiliars, incloent lluminàries, llums, balastos electrònics, rellotges astronòmics, equips de centralització, sistemes de regulació del nivell lluminós, quadres elèctrics, reforma d'esteses i instal·lacions directament associats al projecte de renovació d'equips objecte de l'ajuda.

b) Enginyeria: incloent l'elaboració, pel tècnic competent, dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa d'obra.

c) Obra civil associada a l'actuació i els de muntatge de les instal·lacions.

d) Podrà ser subvencionable, i per tant finançable, l'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació.

La suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no podrà superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat.

La suma dels costos subvencionables del projecte haurà de ser superior a 20.000 euros

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.lcituds Inici del  projecte Període subvencionable de despeses Fi termini justificació (límit període pagament)

Des del 06/02/2018 fins al 08/03/2018

A partir de la presentació de la sol·licitud Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 25/07/2019  25/07/2019

 

Criteris de valoració

• Energia estalviada en el projecte (màxim 57 punts): Es concedirà major puntuació com més gran percentatge d'estalvi energètic existisca respecte a la situació inicial.
• Abast del projecte (màxim 10 punts): Es valoraran amb major puntuació projectes que suposen la renovació completa de l'enllumenat del municipi enfront de renovacions parcials.
• Tipus d'actuació (màxim 5 punts): Es valorarà amb major puntuació les actuacions integrals (canvi de lluminària, regulació i control) enfront de la substitució de llums o equips.
• Realització d'auditoria energètica (25 punts): es valorarà amb 25 punts aquells municipis que presenten una auditoria energètica integral de tot l'enllumenat públic del municipi que complisca amb la metodologia i els continguts indicats en el document “Auditoria energètica d'enllumenat exterior” disponible en la pàgina web .
• Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013 (3 punts).

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 40 punts.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):
• Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Enllumenat 2018" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
• Memòria tècnica del projecte datada i signada segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (*IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Resta de documentació especificada en l'article 6 de la convocatòria d'ajudes.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
La sol·licitud es presentarà davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i est emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI 2018
ajudes eficienciaenergetica2018
 
Dirigit a: Empreses o entitats de naturalesa pública o privada
feder2.jpg
Presentació sol·licituds: Des del 5 de març de 2017 fins al 19 d'abril de 2018
Termini de justificació: fins al 30 de maig de 2019

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 21 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018. (DOGV nº 8246 de 02/03/2018)

 

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és reduir el consum d'energia de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària) i de les instal·lacions d'il·luminació interior dels edificis existents.

 

empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries


Podran ser beneficiàries les empreses o entitats de naturalesa pública o privada. El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Actuació ED32: millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions tèrmiques dels edificis existents: Projectes de  millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d’aigua calenta sanitària que es renoven en edificis existents d'ús terciari..

Les actuacions objecte d’ajuda hauran de tindre una reducció mínima del 20 per cent del consum energètic respecte a la situació inicial, exceptuant-ne el cas de la implantació de sistemes de control i regulació d’equips i/o instal·lacions en què l’estalvi energètic mínim ha de ser del 10%. Les actuacions objecte d’ajuda podran ser, amb caràcter orientatiu, les següents:

– Substitució de calderes de potència tèrmica nominal superior a 70 kW. Les noves calderes hauran d’aconseguir els rendiments a potència nominal i a càrrega parcial que s’indiquen a continuació (Pn està expressada en kW):

· Calderes de gas entre 70-400 kW de potència tèrmica nominal: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, η≥90+2 log Pn i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura de retorn de l’aigua a la caldera de 30ºC, η≥97+ log Pn.
· Calderes de gas de potència tèrmica nominal major de 400 kW: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, η≥ 95,2 i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura de retorn de l’aigua a la caldera de 30ºC, η≥ 99,6.
· Calderes a gasoil entre 70-400 kW de potència tèrmica nominal: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, η≥90+2 log Pn i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura mitjana de l’aigua de la caldera de ≥ 50ºC, η≥86+3 log Pn.
· Calderes a gasoil de potència tèrmica nominal major de 400 kW: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, η≥95,2 i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura mitjana de l’aigua de la caldera de ≥ 50ºC, η≥93,8.

– Substitució d'equips per a producció de calor i/o fred (bombes de calor i màquines refrigeradores) amb potència tèrmica total superior a 12 kW per altres seleccionats basant-se en un major rendiment energètic, tant per a instal·lacions de tipus individual com de centralitzades. Els equips que s'instal·len amb potència tèrmica nominal superior a 12 kW han de ser equips amb una alta classificació energètica (classe B o superior en calor i classe B o superior o tindre un ESEER major que 4 en mode refrigeració, segons condicions Eurovent). Per als equips Roof-Top, s'ha d'exigir una classe A per a mode fred i calor. Per als equips de volum de refrigerant variable tipus VRV, que no disposen de programa de certificació en Eurovent, se li exigirà un SCOP superior a 3,6 (o COP superior a 4) i un SEER superior a 6,4 (o EER superior a 4,3). Les substitucions en què s'instal·len en un mateix edifici diversos condicionadors d'aire la potència tèrmica individual dels quals en mode refrigeració siga menor o igual a 12 kW, han de tindre cada un d'aquests una classe mínima d'eficiència energètica A++/A+ (refrigeració/calefacció clima mitjà), segons el Reglament 626/2011 de 4 de maig de 2011 de la Comissió Europea.

– Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de climatització mitjançant la instal·lació de màquines d'absorció/adsorció que treballen amb calors residuals o renovables (solar, etc.).

– Substitució d'equips de bombament de fluids caloportadors de cabal constant per equips de bombament de cabal variable.

– Millora o substitució dels sistemes de ventilació i condicionament d'aire.

– Sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire d'extracció.

– Sistemes que combinen equips convencionals amb tècniques evaporatives: refredament evaporatiu, condensació evaporativa, prerefredament evaporatiu de l'aire de condensació, refredament evaporatiu directe i indirecte previ a la recuperació de calor de l'aire d'extracció, etc.

– Millora dels sistemes de climatització de piscines cobertes, inclòs el calfament de l'aigua del vas de la piscina.

– Les noves instal·lacions de sistemes centralitzats de calefacció i refrigeració urbana o de districte o que donen servei a uns quants edificis, i també la reforma i ampliació de les existents.

– Sistemes de control i regulació de les instal·lacions tèrmiques.

No són pas objecte de subvenció:
– Els projectes en què es reformen els sistemes de climatització de processos industrials, tallers o altres edificis en què no s'aplique el document HE2-Rendiment de les instal·lacions tèrmiques del Codi Tècnic de l'Edificació, que poden, si és el cas, sol·licitar-se en l'actuació E4IN12.
– Els projectes que complisquen estrictament els valors de rendiment o nivells d'eficiència energètica exigits per la reglamentació que els siga aplicable, per no suposar una millora respecte als nivells mínims que han de complir obligatòriament.
– La rehabilitació de l'envolupant tèrmica dels edificis.
– La substitució de radiadors elèctrics portàtils.
– La substitució d'equips que facen servir energies renovables.

Actuació ED33: millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació interior en edificis existents: Aquesta mesura pretén millorar l’eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació interior que es renoven en edificis existents d'ús terciari.

Les actuacions objecte d’ajuda hauran de tindre una reducció mínima del 30 % del consum energètic respecte a la situació inicial, excepte en el cas de la implantació de sistemes de control i regulació d’equips i/o instal•lacions en què l’estalvi energètic exigit ha de ser com a mínim el 10 % sobre la situació inicial.  Les actuacions energètiques podran ser, amb caràcter orientatiu les següents:

• Lluminàries, llums i equip: substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de major rendiment, llums de major eficiència i reactàncies electròniques regulables, complint amb els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats.

• Sistemes auxiliars per al control d’encesa i regulació de nivell d’il•luminació: inclouran aquells sistemes de control per presència i regulació de nivell d’il•luminació segons l’aportació de llum natural. En cas que aquest sistema de control i regulació actue també sobre les instal•lacions tèrmiques, es podrà sol•licitar conjuntament l’ajuda sota l’actuació ED32 o ED33.

• Il•luminació en expositors, cartells, aparadors i rètols lluminosos publicitaris: substitució dels sistemes d’il•luminació actuals per altres d’alta eficiència energètica.

• Reformes d’il•luminació esportiva en espais oberts o tancats.

No seran subvencionables les actuacions següents:

• Actuacions en què es reformen les instal•lacions d’il•luminació existents de processos industrials, tallers, o altres edificis que estiguen fora de l’àmbit d’aplicació del document HE3-Eficiència energètica de les Instal•lacions d’Il•luminació, excepte les reformes d’instal•lacions esportives en espais oberts.

• Actuacions en què la nova instal•lació d’il•luminació no garantisca uns valors mínims d’il•luminació mitjana mantinguda, en funció de les tasques que s’hagen de realitzar en cada zona, de manera que se satisfacen les necessitats de confort i prestacions visuals.

• Reformes de la instal•lació d’il•luminació que comporten una reducció significativa del factor de potència global de la instal•lació.
No seran subvencionables aquells projectes que complisquen estrictament els valors de rendiment o nivells d’eficiència energètica exigits per la reglamentació que els siga aplicable, per no suposar una millora respecte als nivells mínims que han de complir obligatòriament

Per a totes les actuacions els equips subvencionats deuen ser nous.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut, amb els límits i característiques establits segons les actuacions:

• Actuació ED32: la quantia màxima de l'ajuda serà del 30% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses, entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 200.000 € per projecte.

• Actuació ED33: la quantia màxima de l'ajuda serà del 25% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses, entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 50.000 euros per projecte.Subvención a fondo perdido, con los límites y características establecidos según las actuaciones:

Aquestes ajudes comptaran amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50 per cent, a través del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a través de l’eix prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), prioritat d’inversió 4.b (Foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables per part de les empreses) i objectiu específic 4.2.1. (Avançar en l’avaluació i millora de l’eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME), exceptuant-ne les actuacions del Programa d’estalvi i eficiència energètica en l'edificació que es duguen a terme en edificis públics, que s’inclouran en l’eix prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), prioritat d’inversió 4.c (Suport de l’eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges) i objectiu específic 4.3.1 (Millorar l’eficiència energètica en l’edificació i en les infraestructures i serveis públics).

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.
Es considera inversió elegible del projecte:

Actuació ED32:

– Equips de generació i transport.

– Canonades de transport dels fluids termòfors i els seus elements auxiliars.

– Muntatge i posada en marxa.

– Equips auxiliars de regulació, control i comptabilització.

– En cas que el projecte d’estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal•lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l’estació de regulació i mesura, i/o la instal•lació de gas natural liquat, incloent-hi el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà subvencionable si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable.

Es consideraren només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 6.000 euros.

Actuació ED33: inversions en lluminàries, llums, equips, sistemes auxiliars de control i regulació i els costos associats a la instal·lació en la part corresponent a aquesta mesura.

Es consideraren només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 6.000 euros.

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 05/03/2018 fins a 19/04/2018 A partir de la presentació de la sol·licitud  Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 30/05/2019

30/05/2019

 

 

 
Criteris de valoració

Els criteris de valoració depenen de cadascuna de les actuacions, i són els següents:

Actuació ED32:

A. Impacto energético de la medida (máximo 60 puntos).

A1. Ahorro energético con la nueva instalación (máximo 50 puntos). Se valorará con mayor puntuación los proyectos que consigan un mayor porcentaje de ahorro de energía respecto la situación inicial.

A2. Área climatizada afectada por la nueva instalación (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos de climatización que afecten a una mayor superficie.

B. Tipología y características del proyecto (máximo 37 puntos).

B1. Tipo de actuación. Características técnico-energéticas de la nueva instalación (máximo 30 puntos). Se valorarán con mayor puntuación aquellas actuaciones que utilicen tecnologías más eficientes o aquellas que cuenten con varias medidas de ahorro dentro de un mismo proyecto.

B2. Procedimiento de cálculo de los ahorros energéticos (máximo 7 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos en los que el cálculo de los ahorros de energía se realice a través de mediciones reales sobre los equipos y procesos frente a estimaciones de catálogos.

C. Porcentaje de personas trabajadoras con diversidad funcional por encima del mínimo legal (máximo 3 puntos). Se valorará con 3 puntos a aquellas entidades que empleen un porcentaje de trabajadores con diversidad funcional por encima del mínimo legal exigido en el artículo 42 del Real Decreto 1/2013.

Actuación ED33:

A. Impacto energético de la medida (máximo 60 puntos).

A1. Ahorro energético producido con la nueva instalación (máximo 50 puntos). Se valorará con mayor puntuación los proyectos que consigan un mayor porcentaje de ahorro de energía respecto la situación inicial.
A2. Área iluminada afectada por la nueva instalación (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos de iluminación que afecten a una mayor superficie.

B. Tipología y características del proyecto (máximo 37 puntos).

B1. Tipo de actuación. Características técnico-energéticas de la nueva instalación (máximo 30 puntos). Se valorarán con mayor puntuación aquellas actuaciones que utilicen tecnologías más eficientes o aquellas que cuenten con varias medidas de ahorro dentro de un mismo proyecto.

B2. Procedimiento de cálculo de los ahorros energéticos (máximo 7 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos en los que el cálculo de los ahorros de energía se realice a través de mediciones reales sobre los equipos y procesos frente a estimaciones de catálogos.

C. Porcentaje de personas trabajadoras con diversidad funcional por encima del mínimo legal (máximo 3 puntos). Se valorará con 3 puntos a aquellas entidades que empleen un porcentaje de trabajadores con diversidad funcional por encima del mínimo legal exigido en el artículo 42 del Real Decreto 1/2013.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•   Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Inversions 2018" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.

•   Auditoria energètica/Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

•   Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.

•   Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La sol·licitud d'ajudes s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web . Una vegada presentada la sol·licitud davant el Registre Electrònic, est emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA INDÚSTRIA 2018
ajudes eficienciaenergetica2018
 
Dirigit a: Empreses i entitats
feder2.jpg
Presentació sol·licituds: Des del 05 de març de 2018 fins al 19 d'abril de 2018
Termini de justificació: fins al 20 de desembre de 2018 per a projectes sense cofinançament FEDER i fins al 30 de maig de 2019 per a la resta

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018 (DOGV nº 8246 de 02/03/2018)

Objectiu


L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en els processos industrials existents en les empreses de la Comunitat Valenciana.

beneficiarios.gif Empresas beneficiarias

Podran ser beneficiàries les empreses pertanyents al sector industrial. Aquelles empreses no pertanyents al sector industrial, podran ser beneficiàries de les ajudes, sempre que el projecte que vagen a executar siga assimilable a un procés industrial.
El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

 

Actuació IN12: inversions en mesures d’estalvi d’energia en la indústria. Les actuacions energètiques que podran ser objecte d’ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d’energia quantificable i que es justifiquen documentalment. Podran ser amb caràcter orientatiu les següents:

 • Substitució d’equips i instal•lacions consumidores d’energia per equips i instal•lacions que utilitzen tecnologies d’alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO2. Seran subvencionables tant la substitució d’equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d’energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.).
 • Recuperació de calors residuals.
 • Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d’alta eficiència energètica en equips, etc.
 • Projectes de millora energètica d’il•luminació en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d’edifici que no es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE). Els projectes de millora de les instal•lacions d’il•luminació en edificis existents que es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE), per exemple, edificis d’oficines en plantes industrials, hauran de presentar-se dins de l’actuació ED33 del programa d’estalvi i eficiència energètica en l’edificació. Els projectes que es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), per exemple, edificis d'oficines en plantes industrials, han de presentar-se dins de l'actuació ED33 del programa d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació.
 • Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d’edifici que no es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE). Els projectes de millora de les instal·lacions tèrmiques en edificis existents que es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), per exemple, edificis d'oficines en plantes industrials, han de presentar-se dins de l'actuació ED32 del programa d'estalvi i eficiència energètica en l'edificació.
 • Els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa, han de sol·licitar-se dins de l'actuació E4SGE1.

En tot cas, els equips adquirits hauran de ser nous.

Els projectes emmarcats dins d'aquesta actuació hauran de tenir un període de tornada de la inversió superior a 2 anys i un ràtio estalvi d'energia primària/inversió elegible superior a 150 tep /M€.

No seran subvencionables, entre altres, les actuacions següents:

 • Millora de l’envolupant tèrmica de les naus de producció, magatzems, oficines així com la substitució de les cobertes.
 • Implantació d’equips el propòsit dels quals siga millorar la qualitat de la xarxa elèctrica i no aconseguir un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d’harmònics, bateries de condensadors, etc. Només es recolzaran aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l’estalvi d’energia. A més, en aquest cas, s’haurà d’aportar un certificat d’un laboratori acreditat que confirme l’estalvi calculat.
 • Projectes d’estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents al sector de la pesca i l'aqüicultura).
 • Instal•lacions d’evacuació de la calor dels equips a l’exterior per a augmentar el rendiment d’aquests o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal•lacions, independentment de si genera o no estalvi d’energia.  
 • Vehicles que s'utilitzen per a moviment de materials, mercaderies, persones i/o animals, tant en l'interior de l'empresa durant el procés d'extracció i elaboració del producte, com per al transport d'aquests fora de l'empresa. Tampoc s'haurà de donar suport als carregadors elèctrics per a aquest tipus de vehicles, ni la substitució de bateries.
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut amb una quantia màxima serà del 30% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses, amb un màxim de 200.000 € per projecte.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.b. (Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses) i Objectiu Específic 4.2.1. (Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME), excepte les ajudes a inversions per a aconseguir la reducció de gasos d'efecte hivernacle procedents d'activitats enumerades en l'annex I de la Directiva 2003/87/CE, les quals es recolzaran exclusivament amb fons de la Generalitat.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.
Es considera inversió elegible del projecte:

 • Les inversions en equips i instal•lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d’estalvi d’energia. En cas que el projecte d’estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal•lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l’estació de regulació i mesura, i/o la instal•lació de gas natural liquat, incloent-hi el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà subvencionable si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable.
 • Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal•lacions auxiliars assenyalats en l’apartat anterior.

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros.

Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 
Plazo de presentación de solicitud Inicio de los proyectos Periodo subvencionable de gastos Fecha máx. de justificación de los proyectos
Desde el 05/03/2018 hasta 19/04/2018 A partir de la presentación de la solicitud  Proyectos sin cofinanciación FEDER desde la solicitud de ayuda hasta el 20/12/2018. Para el resto de proyectos desde la solicitud de ayuda hasta el 30/05/2019 Projectes sense cofinançament FEDER el 20 de desembre de 2018.
Per a la resta de projectes el 30/05/2019

 

Criteris de valoració

A. Impacte energètic de la mesura (màxim 60 punts).

A1. Relació entre inversió elegible del projecte i l'estalvi obtingut (màxim 60 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que tinguen un major estalvi d'energia primària en funció de la inversió elegibledel mateix.

B. Tipologia i característiques del projecte (màxim 37 punts).

B1. Tipologia d'equip consumidor d'energia (màxim 15 punts). Es valorarà amb més puntuació l'adquisició d'equips auxiliars enfront dels equips de procés.

B2. Tipus d'actuació. Característiques tècnic-energètiques de la nova instal·lació (màxim 15 punts). Es valoraran amb major puntuació els projectes de recuperació de calors residuals i els sistemes de regulació i control enfront de la substitució d'equips.

B3. Procediment de càlcul dels estalvis energètics (màxim 7 punts). Es valorarà amb major puntuació els projectes en els quals el càlcul dels estalvis d'energia es realitze a través de mesuraments reals sobre els equips i processos, enfront d'estimacions de catàlegs.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts). Es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Inversions 2018" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
 • Auditoria energètica/Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
 • Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.

Resta de documentació especificada en l'article 8 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La sol·licitud d'ajudes s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web d'IVACE. Una vegada presentada la sol·licitud davant el Registre Electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar