Avisos
DIGITALITZA-CV - SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME 2017
Dirigit a: Pime de la Comunitat Valenciana
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 19/10/2017 fins al 29/11/2017 (a les 24 horas) *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/4/2017 fins al 31/12/2018
Termini de justificació: fins al 4/02/2019 **

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8150 de data 17/10/2017, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

** ampliació dels terminis d'execució i justificació segons Resolució de 31/05/18 del president de l'IVACE per la qual s'adjudiquen les ajudes per a projectes de digitalització de pime (DIGITALITZA-CV) presentats a la convocatòria de 2017.

  preguntesfrequents  

 

Objectiu

 

Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

Pime amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys un treballador consignat en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda, sent computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

Hauran d'estar enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
   a) Seccions C, D, I i F-Divisions 10 a 43.
   b) Secció H-Divisions 49 a 53.
   c) Secció J-Divisions 58 a 63.
   d) Secció M-Divisions 69 a 74.

 

Requisits dels projectes

   •    Pressupost subvencionable a partir de 12.000 €.
   •    Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 d'abril de 2017.
   •    Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
   •    Podrà presentar-se un màxim de dos projectes per empresa sol·licitant

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Projectes consistents en la implantació i engegada de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol.licitant, relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

a) Sistemes d'informació basats en models web 2.0. o evolucions posteriors de gestió de relacions de la cadena de valor, de gestió del cicle de vida de productes i serveis o economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions que faciliten la interoperabilitat o compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu en l'àmbit de les relacions de la cadena valor horitzontal i vertical.
 • Aplicacions de gestió del cicle de vida de productes que compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu o permeten la interoperabilitat, incloent entre elles sistemes CAD, CAM, CAE, PDM, DMF i suport remot de productes.
 • Aplicacions que faciliten la interoperabilitat o compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu destinades a actuacions basades en l'economia circular.

b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d'actuacions.
 • Sistemes de Control Numèric,
 • sistemes MES.
 • Sistemes SCADA.
 • Aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu.
 • rOBOTS INDUSTRIALS (iso 8373)
 • Sistemes de visió artificial
 • Sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda dels mateixos.
 • Implantació de PLC.

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de gestió integrada de la informació de l'empresa, incloent entre altres ERP, i aplicacions de Business Intelligence.
 • Aplicacions de gestió logística interna i externa, incloent entre unes altres, aplicacions SCM, SGA, MRP i CRM.

d) Sistemes de comunicació avançats relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions realitzades per l'empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Dispositius i aplicacions de telecomunicació,
 • Solucions basades en cloud computing,
 • Aplicacions big data,
 • Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut de fins al 25% del pressupost subvencionable. El pressupost subvencionable es limitarà a 80.000 € en aquells casos en què el projecte siga de major dimensió.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes incloent, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament. Es consideraran en aquest apartat:

 • Llicències de programari, excloent el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d'ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d'imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d'altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte.
 • Desenvolupament d'aplicacions a mesura.
 • Costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte.

b) Adquisició d'actius materials:

  - Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions, excepte en els casos en què actuen com interface per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions del tipus de les definides en l'actuació subvencionable b), s'exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, displays, tauletes tàctils, consoles i similars.

- Adquisició o adaptació de béns d’equip directa i exclusivament relacionats amb les actuacions incloses en l’actuació subvencionable b.

Els actius hauran de quedar instal·lats en l’establiment productiu de l’empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.

c) Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L'import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15% de la resta de costos subvencionables o 12.000 euros.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 40 punts sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts

a) Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 – 40.

b) Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 – 10

2. Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts

a) Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans del beneficiari per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10

b) Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10

3. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts.

a) Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial: 0-15.

b) Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 4 punts.

b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3

c) Percentatge de persones discapacitades, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 3

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
DOCUMENTACIÓ

1. Imprès de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es .

2. Documentació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant.
3. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es.

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que l’empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre telemàtic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
CREATEC-CV. AJUDES PER A PROJECTES DE CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA
Dirigit a: Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 19/10/2017 fins al 30/11/2017 (a les 24 hores) * 
Termini d'ejecució (període subvencionable de la despesa): des de data sol·licitud fins al 31/12/2018
Termini de justificación: fins al 5/02/2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8150 de data 17/10/2017, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  preguntesfrequents  

 

Objectiu
 
Fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, recolzant el desenvolupament d'empreses les activitats del qual es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia.
 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries
 • Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Hauran de tenir en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys

Empresa innovadora: tota empresa que complisca almenys un dels següents requisits:
a) Poder demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern i aportada al costat de la sol·licitud d'ajuda, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.
b) Tenir uns costos de recerca i desenvolupament que representen un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, que es compleixen aquests llindars segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs.

Empresa de base tecnològica (EBT): aquella l'activitat principal de la qual present alguna de les següents característiques:
a) Tractar-se d'una activitat centrada en l'explotació de productes o serveis que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements obtinguts a partir de l'activitat investigadora de la pròpia empresa beneficiària, o d'altres empreses o organismes de recerca dels quals els hagueren obtingut. L'estratègia de negoci de l'empresa beneficiària haurà de contemplar el desenvolupament i evolució de les esmentades tecnologies i coneixements, acreditant disposar de la capacitat tècnica i humana suficient per a fer-ho.
b) Activitat i estratègia de negoci basada en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic com a factor competitiu que possibilite el desenvolupament de nous productes, serveis o processos per a la seua introducció en el mercat, excloent l'oferta de serveis d'I+D a mesura per a tercers.

 

Requisits dels projectes
 • Pressupost subvencionable entre 30.000€ i 175.000 €. Si el sol·licitant no acredita comptar amb almenys dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2016 o haver obtingut ingressos per facturació durant l'exercici 2016, el pressupost subvencionable del projecte haurà d'estar comprès entre 30.000 € i 100.000 €.
 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Les inversions subvencionades hauran de mantenir-se inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport

Es recolzarà el desenvolupament de projectes d'I+D+i de l'empresa sol·licitant així com les inversions immaterials o en béns d'equip relacionats amb projectes d'aqueixa naturalesa.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut de fins al 50% del pressupost subvencionable

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Recursos humans:

 • Cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa de personal investigador i personal tècnic o auxiliar sempre que estiguen emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i durant el temps en què estiguen dedicats a les activitats de R+D del projecte. Es limita el cost horari per persona a 40 euros/hora com a màxim.
 • Es considerarà un màxim de 125.000 € (70.000€ si el sol·licitant no acredita comptar amb almenys dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2016 o haver obtingut ingressos per facturació durant l'exercici 2016)

b) Inversions materials:

 • Béns d'equip (maquinària, equips de laboratori i equips informàtics) instal·lats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i relacionats amb els projectes d'I+D+i de l'empresa.

c) Inversions Immaterials

 • Adquisició de drets de patents, llicències, “know-how”, o coneixements tècnics no patentats. En el cas de les llicències de programari només es consideraran subvencionables les destinades en exclusiva a activitats d’R+D.

d) Serveis externs:

 • Contractació de serveis d'I+D. Contractació amb centres o organismes de recerca: costos de recerca i de consultoria o serveis equivalents destinats a l'activitat de recerca.
 • Contractació de serveis d'innovació. Altres serveis de suport a la innovació vinculats al projecte empresarial, incloent-hi: plans d’empresa, màrqueting, mercats, comercialització, internacionalització i estratègics; auditories tecnològiques; registre de propietat industrial o intel·lectual; serveis destinats a l’homologació i certificació; disseny; estudis d’impacte ambiental i de cicle de vida de productes; assessorament per a presentació de projectes a convocatòries nacionals o internacionals, o per a la consecució d’informes motivats per a deducció fiscal.

i) Despeses generals i altres despeses d'explotació.

 • S'inclouen sota aquest concepte consums, subministraments, materials i altres despeses d'explotació, derivats directament del projecte sempre que s'enquadren en tipologies diferents a les anteriors. Es calcularan com un tipus fix, per un import màxim d'un 15% dels costos de personal subvencionables que hagen sigut adequadament justificats, sense que es requerisca cap tipus de càlcul o justificació.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 

Criteris d'avaluació

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 50 punts, sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 38 punts - Llindar mínim: 15 punts.

a) Grau d'innovació del projecte, considerant l'exclusivitat de la tecnologia, així com el previsible desenvolupament futur, derivat del projecte aprovat, de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'existent en el mercat: 0-14.

b) Rellevància del paper de la tecnologia i aportació de coneixement en el projecte empresarial, valorant la propietat i ús exclusiu de la mateixa, la seua correlació amb les activitats a realitzar i l'objectiu final de l'empresa, la capacitat de l'empresa per a fer-la evolucionar i, si fóra necessària, la participació d'organismes de recerca: 0-14.

c) Coherència del pla de treball mitjançant la valoració d'objectius, actuacions, calendari, pressupost i recursos necessaris: 0-10.

2. Viabilitat del projecte. Màxim: 32 punts - Llindar mínim: 14 punts.

a) Viabilitat financera que assegure la provisió de fons i recursos necessaris per al projecte empresarial, i rendibilitat del mateix: 0-16.

b) Capacitat de l'equip promotor de l'empresa en funció de la seua formació i experiència professional, sempre que tinga una vinculació significativa en la gestió de l’empresa: 0-16.

3. Resultats/Impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts - Llindar mínim: 8 punts.

a) Repercussió econòmica del projecte valorada a través de la creació d'ocupació prevista pel projecte empresarial: 0-10.

b) Repercussió social positiva de l'aplicació dels resultats del projecte, valorant l'impacte dels resultats del projecte en la salut i millora de qualitat de vida, resultats del projecte destinats a col·lectius desfavorits o acostament de tecnologies a sectors socials amb dificultats per a accedir a elles. 0- 10.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) Iniciativa empresarial femenina valorant la proporció del capital propietat de dones. 0 - 3.

b) Mesures en matèria mediambiental, considerant en aquest apartat l'alineació del projecte empresarial amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/), valorant els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 4

c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 3

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

DOCUMENTACIÓ

1. Imprès de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es

2. Documentació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant.

3. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals.

4. Resta de documentació descrita en l'article 6 de la convocatòria:

- Pla d'empresa que incloga balanç i compte de resultats dels pròxims 3 anys i resum executiu, segons guió incorporat en la Memòria Tècnica

- Acreditació de propietat de la tecnologia utilitzada en el projecte (patents i models d'utilitat, així com qualsevol forma de coneixement protegit), si escau.

- Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes de recerca, si escau.

- Si el projecte inclou el cost de contractació de serveis externs per a activitats de R+D+i l'import individual de la qual supere la quantitat de 17.999,99 euros (IVA exclòs) s'hauran d'aportar al costat de la sol·licitud, tres ofertes o informe justificatiu.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de l'IVACE.

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requereix que l’empresa sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i també els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s’aporte conjuntament amb la documentació que, d’acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l’empresa sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb l'advertència que si no feia es consideraria ha desistit de la sol·licitud, tot això en acabant de la resolució dictada en els termes que determina la legislació administrativa.

Els requeriments s'han de fer per mitjans electrònics i es consideren practicats o rebutjats en els termes que s’assenyalen en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquests sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s’accedisca al contingut del requeriment, s’entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre telemàtic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
HORITZÓ-CV. PREPARACIÓ DE PROPOSTES PER A CONVOCATÒRIES H2020
Dirigit a: Empreses
feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 6 d'abril de 2017 fins al 16 de maig de 2017 a les 24 hores*
Termini de justificació: fins al 6 de febrer de 2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 8009 de data 28/03/2017, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

  abansdepresentar pregfreq programa  

 

Objectiu

Concessió de subvencions per a la preparació de propostes per a concórrer a convocatòries del Programa Marc d'Investigació i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (HORITZÓ-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017.

 

beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

Empreses, tant grans com a pimes, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i en les bases reguladores

 

Requisits dels projectes

Els previstos en la convocatòria i en les bases reguladores, especialment:
• Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2017.
• Els projectes hauran de ser realitzats per empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, i l'actuació de R+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
• Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
• El pressupost total del projecte presentat a la convocatòria H2020, la preparació de la qual de proposta siga objecte de sol·licitud de recolze en aquest programa, haurà de ser igual o superior a 70.000 euros. No seran presos en consideració els projectes el pressupost dels quals siga inferior al citat límit..
• No s'admetran les sol·licituds d'ajuda si l'empresa sol·licitant ha obtingut amb anterioritat una ajuda de l'IVACE per a preparar una proposta per a H2020 per al mateix projecte, encara que es presentara a una convocatòria diferent d'H2020.
• De la mateixa forma no podran rebre ajudes els projectes que hagen obtingut recolze en la convocatòria d'Ajudes a la Preparació de Propostes Comunitàries (APC) del CDTI. En el cas d'obtenir l'esmentat suport del CDTI amb posterioritat a la concessió de l'IVACE, quedarà aquesta sense efecte, excepte renúncia expressa a la ja concedida pel CDTI.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Projectes consistents en la preparació, elaboració i presentació de propostes per a concórrer a qualsevol de les convocatòries del Programa Marc de Recerca i Innovació 2014 – 2020 Horitzó 2020.

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció sobre el cost de la preparació, elaboració i presentació de propostes per a concórrer a qualsevol dels programes d'H2020.

La intensitat màxima de l'ajuda serà d'un 75% dels costos esmentats.

La quantia màxima de la subvenció no superarà els 7.500 euros quan el pressupost del projecte presentat a la convocatòria H2020 es trobe entre els 70.000 euros i els 200.000 euros i per a projectes amb pressupost superior es limitarà 15.000 euros.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


Serveis externs:
costos de consultoria i serveis equivalents destinats a la formulació d'un projecte empresarial d'acord amb convocatòries de l'H2020, en concret assessorament en preparació de propostes i gestions necessàries per a presentar formalment els projectes objecte d'ajuda a les respectives convocatòries, assessorament en matèria d'acords i propietat dels resultats dels projectes i despeses associades a les gestions per a la cerca de socis.
En qualsevol cas, per a costos superiors a 17.999 euros (IVA exclòs), es contemplarà el que es disposa en l'article 9.4 de la convocatòria

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des de 6/04/2017 fins a 16/5/2017 a les 24 h. Posterior al 01/01/2017 31/12/2017 06/02/2018

 

Criteris de valoració

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 30 punts. Es valorarà la participació en convocatòries d'H2020 prioritzant els projectes de preparació, elaboració i presentació de propostes dirigides a les convocatòries de Pilars de Lideratge Industrial i Reptes Socials, així com els projectes presentats en l'àmbit d'actuació de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (*EIT) i de l'Instrumente PIME (SME Instrument).

2. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 60 punts.

a) Impacte econòmic com a resultat de la tornada esperada de la proposta presentada a H2020 mesurat a través de la subvenció sol·licitada per al projecte en la convocatòria europea: 0-30 punts.
b) Modalitat de participació del sol·licitant en el projecte europeu prioritzant que el sol·licitant present una proposta individual a H2020 o per a liderar un projecte en el qual concorre amb altres socis: 0-30 punts.

3. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) El sol·licitant disposa d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol un altre anàleg de caràcter oficial: 0 - 4 punts.
b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomía: 0 – 3 punts.
c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 – 3 punts.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
CERTIFICA-CV -- CERTIFICACIÓ D'I+D+i
Dirigit a: PIME
feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 6 d'abril de 2017 fins al 16 de maig de 2017 a les 24 hores*
Termini de justificació: fins al 6 de febrer de 2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 8009 de data 28/03/2017, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

 

  abansdepresentar pregfreq programa  

 

Objectiu

Concessió de subvencions per a l'obtenció per empreses de la Comunitat Valenciana de certificats en matèria d'I+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) amb càrrec al pressupost 2017.

 

beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

PIME que tinguen la seua seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i en les bases reguladores.

 

Requisits dels projectes

Els previstos en la convocatòria i en les bases reguladores, especialment:

1. Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2017.

2. Els projectes hauran de ser realitzats per pime amb seu o establiment productiu situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, i l'actuació de R+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, és a dir, el projecte de R+D+i objecte de certificació, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

3. Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

Els projectes objecte de subvenció consistiran en l'obtenció de certificats en matèria d'I+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), que es poden enquadrar en alguna de les següents actuacions:


Actuació 1. Certificació de projectes d'I+D+i, desenvolupats per les empreses beneficiàries, a l'efecte de deducció fiscal, segons l'art. 35 de la Llei d'Impost de Societats (Llei 27/2014), en els quals es distingirà entre les següents tipologies:
o Certificat de projecte de contingut i primera execució.
o Certificat de projecte de contingut i primera execució amb personal d'I+D en exclusiva.
o Certificat de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs.
o Certificat de projecte de contingut i execució amb exante previ o seguiment.
o Certificat de projecte exante

Actuació 2. Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques de R+D+i segons el Reial decret 475/2014, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador.

Actuació 3. Certificació de la capacitat d'innovació a través de les següents normes:
o Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l'Especificació AENOR EA0043
o Certificació de Pime Innovadora, segons l'Especificació AENOR EA0047
o Certificació conforme a la norma UNEIX 166.002 «Sistemes de gestió de la I+D+i»

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció del cost de la certificació realitzada per empresa o entitat acreditada per *ENAC, amb les següents limitacions en funció del tipus de certificat:

• Actuacions 1 i 2. Subvenció a fons perdut de fins a un 60% del cost del certificat, amb un màxim de 3.000 €.

• Per a l'actuació 3. Subvenció a fons perdut de fins a un 75% del cost del certificat, amb un màxim d'1.000 €

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


Serveis Externs:
cost de la certificació realitzada per empreses o entitats acreditades per ENAC

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des de 6/04/2017 fins a 16/5/2017 a les 24 h. Posterior al 01/01/2017 31/12/2017 06/02/2018

 

Criteris de valoració

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 88 punts.
─ Certificació de Jove Empresa Innovadora (JEI): 88 punts.
─ Certificació de PIME Innovadora: 80 punts.
─ Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques d'I+D+i: 70 punts.
─ Certificació de projecte amb personal de I+D en exclusiva: 60 punts.
─ Certificació de projecte de contingut i primera execució: 50 punts.
─ Certificació de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs: 40 punts.
─ Certificació UNEIX 166.002 «Sistemes de gestió de la I+D+i»: 30 punts.
─ Certificat de projecte de contingut i execució amb ex-davant previ o seguiment: 20 punts.
─ Certificació de projecte exdavant: 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim: 12 punts.
a) El sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 4 punts.
b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, *Climate *KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/ ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomía: 0 - 4 punts.
c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 4 punts.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PIDCOP-CV -- I+D EN COOPERACIÓ
Dirigit a: PIME i grans empreses amb almenys quatre treballadors o treballadores

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 18/04/2016 fins al 30/05/2017 a les 24 hores*

Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la data sol·licitud i podrà finalitzar-se fins al 30 de juny de 2018

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins a l'11 de setembre de 2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8020 de data 12/04/2017, i posterior modificació (DOGV nº 8043 de 19.05.2017) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  abansdepresentar pregfreq programa  

 

Objectius

Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.
El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 1 "Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació", Objectiu Específic 1.2.1 "Impuls i promoció d'activitats de R+D+i liderades per les empreses, suport a la creació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora”.certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries

PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys quatre persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

Les empreses hauran d'integrar un consorci creat amb el propòsit, entre uns altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa. Els consorcis hauran de reunir les següents condicions:
- Estaran constituïts per un mínim de dues empreses, independents entre si.
- Una de les empreses haurà de ser PIME.
- Totes les empreses integrants del consorci hauran de ser necessàriament sol·licitants d'ajuda a aquest programa per al mateix projecte.
- Cap empresa integrant del consorci podrà córrer per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables del projecte, ni amb menys del 15% dels mateixos.
- L'empresa que major participació econòmica tinga en el projecte assumirà la condició de líder del projecte.

La constitució del consorci haurà d'acreditar-se mitjançant un acord entre les parts, segons model disponible en l'apartat "Documentació Annexa" d'aquesta pàgina.

 

Requisits dels projectes
 • Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, de manera que la convocatoria de ayudas produzca un efecto incentivador para la ejecución de los proyectos.
 • Los resultados de los proyectos deberán tener impacto tangible en la Comunitat Valenciana.
 • Los proyectos deberán desarrollar conocimiento con el fin de incrementar la competitividad, la diferenciación de los productos o servicios en los mercados y la generación de empleo de calidad.
 • Los costes asociados al proyecto no podrán recibir simultáneamente ayudas en el marco de esta convocatoria y de otras procedentes de ésta u otra administración o ente público.
 • Sólo podrá presentarse un proyecto por empresa solicitante.
 • Presupuesto subvencionable del proyecto mayor de 80.000 euros y menor de 500.000 euros
 • El proyecto significará un nuevo desarrollo para la empresa solicitante y, por tanto no realizado con anterioridad, en todo o en parte, por esta ni tampoco por ninguna otra empresa vinculada o contratada para la realización del proyecto.
 • Será condición imprescindible para percibir la ayuda mantener los requisitos que para la validez del consorcio se exigen en el apartado Empresas Beneficiarias del anexo de la convocatoria correspondiente a este programa.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 •  Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la Resolució de convocatòria.

3) Quan un projecte conste de diferents activitats, cadascuna d'elles haurà d'enquadrar-se en alguna de les actuacions susceptibles de suport anteriors.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:

• Xicoteta empresa: fins al 45%

• Mitjana empresa: fins al 35%

• Gran empresa: fins al 25%

Les intensitats anteriors podran augmentar-se amb un 10% dels costos subvencionables si es compleix algun dels següents requisits:

a) Contractació de personal altament qualificat (veure requisits en l'annex de la Resolució de convocatòria) amb participació activa en el desenvolupament del projecte i sense vinculació contractual de caràcter laboral durant els sis mesos previs a la formalització del contracte.
b) Contractació d'Organismes d'investigació per import subvencionable que supere el major dels següents límits: 20 % del cost subvencionable del projecte presentat per les empreses integrants del consorci o 20.000 euros.

La intensitat de l'ajuda es determinarà per a cadascuna de les empreses integrants del consorci, i no podrà superar les intensitats màximes permeses per articles 25 i 28 del Reglament (UE) nº 651/2014 per a les ajudes de R+D, incloses les cosines i en cap cas podrà superar el 55%, 45% o 35% d'intensitat màxima, segons es tracte d'una xicoteta, mitjana o gran empresa, respectivament.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

1. Serveis externs
a) Cost de contractes de recerca i desenvolupament amb organismes d'investigació.
b) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació i desenvolupament subvencionada.
c) En cas de PIME, registre de drets de propietat industrial derivats de l'execució del projecte.

2. Adquisició de patents i llicencies
Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi
Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.

4. Materials
Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament

5. Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament
• Despeses d'amortització de plantes pilot ja existents l'ús de les quals resulte necessari per al desenvolupament del projecte.
• Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament que s'integre en el desenvolupament de prototips o plantes pilot experimentals de demostració.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 18/04/2017 fins al 30/05/2017 a les 24 h. Posterior a la sol·licitud i abans del 30/06/2018 30/06/2018  11/09/2018

 

Criteris de valoració

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.
Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 13 punts

• Grau d'avanç: 0-20. Es valorarà l'avanç en el coneixement científic-tecnològic o aplicació del mateix que suposa el projecte respecte a l'estat de l'art actual. Un projecte amb un grau d'avanç igual a zero no serà considerat com d'I+D i, per tant, serà denegat.
• Metodologia i pla de treball: 0-5. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
• Pressupost del projecte: 0-5. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

• Capacitat i experiència de l'equip de treball de les empreses que participen en el projecte: 0-10. Es valorarà que les persones que participen en el projecte disposen de titulació adequada amb experiència consolidada en I+D.
• Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte: 0-10. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-ho a terme. Quan no existisca en la pròpia empresa capacitat suficient per a escometre les tasques de R+D es valorarà la contractació amb Centres de Recerca o serveis externs qualificats.
• Equilibri i complementarietat del consorci: 0-10. Es valorarà la capacitat de les diferents empreses per a atendre diferents aspectes del projecte segons les seues capacitats i competències i amb una distribució adequada de tasques segons el pes relatiu de cadascuna d'elles.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts

• Impacte econòmic, social i mediambiental del projecte: 0-10. Es valorarà la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment de les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de la qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate) disponible en <http://www.climate-kic.org/> (Es valoraran els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua i bioeconomia).
• Projectes que s'enquadren en les mesures RIS3 CV. 0-5. Qualitat de vida, desenvolupament de productes i entorns personalitzats, processos de fabricació avançats i nous sistemes avançats o sostenibilitat. (Informació sobre l'estratègia RIS3)
• Efecte d'arrossegament: 0-5. Es valorarà l'efecte arrossegue del projecte, en el sentit de la possible repercussió dels seus resultats en un ampli col·lectiu d'empreses en les quals puga provocar actuacions tendents a fer seues, emular o basar-se en els assoliments del projecte en futures actuacions.
• Projectes els resultats dels quals siguen prototips propers al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7: 0-5.
• Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents de l'empresa existents o tinguen com resultat una nova patent: 0-5

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts

• Alguna de les empreses del consorci disposa d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre homes i dones, o qualsevol un altre anàleg de caràcter oficial. 0-4
Activitat principal dels integrants del consorci alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en <http://www.climate-kic.org/>), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia. 0-3
• Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla dels integrants del consorci, per sobre del mínim legal exigible. 0-3

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà telemàtica, presentant tant la sol·licitud com la memòria davant el Registre Telemàtic de la Generalitat (més informació). La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar