Avisos
Comandes de gestió i encàrrecs a mitjans propis

 

 flechitahorizontal

Resolució de 20 de juliol de 1998, de la Sotssecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'empresa Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA), sobre comanda de gestió per a l'exercici del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (DOCV nº 3309 de 17/08/1998)

   ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal Resolució de 2 de gener de 2017 de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, per la qual s'encomana a la Societat Mercantil Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus (VAERSA) la realització d'un estudi de viabilitat, disseny i projecte d'una instal·lació fotovoltàica per a l'autoconsum en les torres de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (València)
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2018, de la sotssecretària de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la que es disposa la publicació de l’acord d’encàrrec de gestió entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la realització d’activitats de caràcter material i tècnic en matèria d’energia de la Direcció General d’Indústria i Energia.
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal Resolució de 15 de juny de 2018, de la sotssecretària, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de comanda de gestió entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la realització d’activitats de caràcter material i tècnic en matèria d’indústria.
  ...............................................................................................................................................................................
flechitahorizontal RESOLUCIÓ del 14 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'encarrega al medi propi personificat Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A. (VAERSA) la prestació del servei "Suport en la gestió de les ajudes incloses en el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)"
  ...............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Guardar

 
Contractes

 

>> Pla de contractació de l'IVACE 2019. (2020 pendent)

 

Plataforma contractació del sector públic

 

 

Contractes

Plataforma contractació GV (fins gener 2017)

  Cessió de contractes   Subcontractació   Contractes menors  

 

 

 

 Dades 2019

..................................................................................................................................................................

 

 

     Procediment contractació

Nombre

%

(sobre nombre)

  Import €

(IVA exclòs)

%

(sobre Import)

       Contractes derivats d'Acords marc 4 14,81 161.454,56 7,88
       Procediment obert 3 11,11 901.025,00 44,00
       Procediment obert simplificat
18 66,67 862.422,35 42,12
       Procediment obert simplificat abreujat 1 3,70 23.051,00 1,13
       Adquisició centralitzada de l'Estat 1 3,70 99.728,61 4,87
  .....................................................................................................................................................................................................
       TOTAL  27 100 2.047.681,52 100
           
           

 

 

 

Guardar

 
Dades econòmiques i pressupostàries.

 

4-v-Recursos3
 
Pressupost 2020.   (Anys anteriors)
.......................................................................................................

Execució pressupostària

2017 - 2018 - 2019

.......................................................................................................
Comptes anuals
.......................................................................................................

Informes d'auditoria:

- Comptes

- Operativa

Compliment

.......................................................................................................
Informes de fiscalització
.......................................................................................................

Comptes oberts. Moviments comptables

2017 - 2018 - 2019

.......................................................................................................
Saldos bancaris
.......................................................................................................
Contractes
.......................................................................................................

Campanyes de publicitat i de promoció institucional.

2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

.......................................................................................................
Patrocinis
.......................................................................................................
Convenis
.......................................................................................................
Comandes de gestió i encàrrecs a mitjans propis
.......................................................................................................
Informació pública d'ajudes concedides
.......................................................................................................
Termini mitjà de pagament a proveïdors
.......................................................................................................
Béns de domini públic
.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar