Avisos
DIGITALITZA-CV - AJUDES PER A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME
Dirigit a: Pime de la Comunitat Valenciana
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 17/01/2017 fins al 9/03/2017 (a les 24 horas) *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/1/2017 fins al 31/12/2017
Termini de justificació: fins al 6/02/2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 7946 de data 29/12/2016, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 AvisAplicacJustificacio

  preguntesfrequents  

 

Objectiu

 

Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

Pime amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys un treballador consignat en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda, sent computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

Hauran d'estar enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
   a) Seccions C, D, I i F-Divisions 10 a 43.
   b) Secció H-Divisions 49 a 53.
   c) Secció J-Divisions 58 a 63.
   d) Secció M-Divisions 69 a 74.

 

Requisits dels projectes

   •    Pressupost subvencionable a partir de 12.000 €.
   •    Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2017.
   •    Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
   •    Només es podrà presentar un projecte per empresa.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Projectes consistents en la implantació i engegada de solucions innovadores encaminades a la digitalització, relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

a) Sistemes d'informació basats en models web 2.0. o evolucions posteriors de gestió de relacions de la cadena de valor, de gestió del cicle de vida de productes i serveis o economia circular. Es consideraran:

 • Aplicacions que faciliten la interoperabilitat o compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu en l'àmbit de les relacions de la cadena valor horitzontal i vertical.
 • Aplicacions de gestió del cicle de vida de productes que compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu o permeten la interoperabilitat, incloent entre elles sistemes CAD, CAM, CAU, PDM, DMF i suport remot de productes.
 • Aplicacions que faciliten la interoperabilitat o compten amb funcionalitats per a compartir informació o desenvolupar treball col·laboratiu destinades a actuacions basades en l'economia circular.

b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Es consideraran:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d'actuacions.
 • Sistemes de Control Numèric, sistemes MES.
 • Sistemes SCADA.
 • Aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu.
 • Sistemes d'automatització avançats: sistemes robòtics, sistemes de visió artificial i sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda dels mateixos.
 • Implantació de PLC.

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa. Es consideraran:

 • Aplicacions de gestió integrada de la informació de l'empresa, incloent entre altres ERP, i aplicacions de Business Intelligence.
 • Aplicacions de gestió logística interna i externa, incloent entre unes altres, aplicacions SMC, MRP i CRM.

d) Sistemes de comunicació avançats relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions. Es consideraran: dispositius i aplicacions de telecomunicació, solucions basades en cloud computing, aplicacions big data, solucions de seguretat de la informació i les comunicacions, solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT. En tots els casos estaran relacionats amb actuacions com les descrites en els apartats a), b) o c) anteriors, realitzades per l'empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut de fins al 25% del pressupost subvencionable. El pressupost subvencionable es limitarà a 80.000 € en aquells casos en què el projecte siga de major dimensió.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes. Es consideraran en aquest apartat:

- Llicències de programari.

- Desenvolupament d'aplicacions a mesura.

- Costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte.

b) Adquisició d'actius materials:

- Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions.

- Adquisició o adaptació de béns d'equip directa i exclusivament relacionats amb les actuacions arreplegades en l'apartat b) de les actuacions apoyables.

c) Serveis externs: serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, desenvolupament i implantació dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L'import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15% del cost subvencionable total o 12.000 euros.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 40 punts sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts

a) Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 – 40.

b) Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 – 10

2. Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts

a) Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans del beneficiari per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10

b) Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10

3. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts.

a) Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial: 0-15.

b) Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) El sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 2 punts.

b) El sol·licitant compta amb el segell ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’. 0 - 2 punts

c) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3

d) Percentatge de persones discapacitades, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 3

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
DOCUMENTACIÓ

1. Imprès de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es .

2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà d'igualment presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5. de les bases reguladores.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de l'IVACE. Solament s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre telemàtic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
CREATEC-CV. AJUDES PER A PROJECTES DE CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA
Dirigit a: Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 12/01/2017 fins al 28/02/2017 (a les 24 hores) * 
Termini d'ejecució (període subvencionable de la despesa): des de data sol·licitud fins al 31/03/2018
Termini de justificación: fins al 10/05/2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 7946 de data 29/12/2016, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  preguntesfrequents  

 

Objectiu
 
Fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, recolzant el desenvolupament d'empreses les activitats del qual es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia.
 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries
 • Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Hauran de tenir en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys

Empresa innovadora: tota empresa que complisca almenys un dels següents requisits:
a) Poder demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern i aportada al costat de la sol·licitud d'ajuda, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.
b) Tenir uns costos de recerca i desenvolupament que representen un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, que es compleixen aquests llindars segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs.

 

Empresa de base tecnològica (EBT): aquella l'activitat principal de la qual present alguna de les següents característiques:
a) Tractar-se d'una activitat centrada en l'explotació de productes o serveis que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements obtinguts a partir de l'activitat investigadora de la pròpia empresa beneficiària, o d'altres empreses o organismes de recerca dels quals els hagueren obtingut. L'estratègia de negoci de l'empresa beneficiària haurà de contemplar el desenvolupament i evolució de les esmentades tecnologies i coneixements, acreditant disposar de la capacitat tècnica i humana suficient per a fer-ho.
b) Activitat i estratègia de negoci basada en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic com a factor competitiu que possibilite el desenvolupament de nous productes, serveis o processos per a la seua introducció en el mercat, excloent l'oferta de serveis d'I+D a mesura per a tercers.

 

 

Requisits dels projectes
 • Pressupost subvencionable entre 30.000€ i 175.000 €. Si el sol·licitant no acredita comptar amb almenys dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2015 o haver obtingut ingressos per facturació durant l'exercici 2015, el pressupost subvencionable del projecte haurà d'estar comprès entre 30.000 € i 100.000 €.
 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Les inversions subvencionades hauran de mantenir-se inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport

Es recolzarà el desenvolupament de projectes d'I+D+i de l'empresa sol·licitant així com les inversions immaterials o en béns d'equip relacionats amb projectes d'aqueixa naturalesa.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut de fins al 50% del pressupost subvencionable

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Recursos humans:

 • Cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa de personal investigador i personal tècnic o auxiliar sempre que estiguen emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i durant el temps en què estiguen dedicats a les activitats de R+D del projecte. Es limita el cost horari per persona a 40 euros/hora com a màxim.
 • Es considerarà un màxim de 125.000 € (70.000€ si el sol·licitant no acredita comptar amb almenys dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2015 o haver obtingut ingressos per facturació durant l'exercici 2015)

b) Inversions materials:

 • Béns d'equip (maquinària, equips de laboratori i equips informàtics) instal·lats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i relacionats amb els projectes d'I+D+i de l'empresa.

c) Inversions Immaterials

 • Adquisició de drets de patents, llicències, “know-how”, o coneixements tècnics no patentats.

d) Serveis externs:

 • Contractació de serveis d'I+D. Contractació amb centres o organismes de recerca: costos de recerca i de consultoria o serveis equivalents destinats a l'activitat de recerca.
 • Contractació de serveis d'innovació. Altres serveis de suport a la innovació vinculats al projecte empresarial.

i) Despeses generals i altres despeses d'explotació.

 • S'inclouen sota aquest concepte consums, subministraments, materials i altres despeses d'explotació, derivats directament del projecte sempre que s'enquadren en tipologies diferents a les anteriors. Es calcularan com un tipus fix, per un import màxim d'un 15% dels costos de personal subvencionables que hagen sigut adequadament justificats, sense que es requerisca cap tipus de càlcul o justificació.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 

Criteris d'avaluació

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 50 punts, sobre un total de 100 punts:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 38 punts - Llindar mínim: 15 punts.

a) Grau d'innovació del projecte, considerant el previsible desenvolupament futur, derivat del projecte aprovat, de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'existent en el mercat i atorgant major valoració en funció de l'extensió de l'àmbit geogràfic, mundial, europeu, nacional o Comunitat Valenciana: 0-14.

b) Rellevància del paper de la tecnologia i aportació de coneixement en el projecte empresarial, valorant la propietat i ús exclusiu de la mateixa, la seua correlació amb les activitats a realitzar i l'objectiu final de l'empresa, la capacitat de l'empresa per a fer-la evolucionar i, si fóra necessària, la participació d'organismes de recerca: 0-14.

c) Coherència del pla de treball mitjançant la valoració d'objectius, actuacions, calendari, pressupost i recursos necessaris: 0-10.

2. Viabilitat del projecte. Màxim: 32 punts - Llindar mínim: 13 punts.

a) Viabilitat financera que assegure la provisió de fons i recursos necessaris per al projecte empresarial, i rendibilitat del mateix: 0-22.

b) Capacitat de l'equip promotor de l'empresa en funció de la seua formació i experiència professional: 0-10.

3. Resultats/Impacte  que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts - Llindar mínim: 8 punts.

a) Repercussió econòmica del projecte valorada a través de la creació d'ocupació prevista pel projecte empresarial: 0-10.

b) Repercussió social positiva de l'aplicació dels resultats del projecte, valorant l'impacte dels resultats del projecte en la salut i millora de qualitat de vida, resultats del projecte destinats a col·lectius desfavorits o acostament de tecnologies a sectors socials amb dificultats per a accedir a elles. 0- 10.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) Iniciativa empresarial femenina valorant la proporció del capital propietat de dones. 0 - 3.

b) Mesures en matèria mediambiental, considerant en aquest apartat l'alineació del projecte empresarial amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/), valorant els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 4

c) Percentatge de persones discapacitades, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 3

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

DOCUMENTACIÓ

1. Imprès de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es

2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà d'igualment presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5. de les bases reguladores.

3. Resta de documentació descrita en l'article 6 de la convocatòria:

- Pla d'empresa que incloga balanç i compte de resultats dels pròxims 3 anys i resum executiu, segons guió incorporat en la Memòria Tècnica

- Acreditació de propietat de la tecnologia utilitzada en el projecte (patents i models d'utilitat, així com qualsevol forma de coneixement protegit), si escau.

- Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes de recerca, si escau.

- Si el projecte inclou el cost de contractació de serveis externs per a activitats de R+D+i l'import individual de la qual supere la quantitat de 17.999,99 euros (IVA exclòs) s'hauran d'aportar al costat de la sol·licitud, tres ofertes o informe justificatiu.

- Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de l'IVACE. Solament s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre telemàtic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PLA DE MODERNITZACIÓ INDUSTRIAL
Dirigit a: Microempreses industrials manufactureres
Presentació sol·licituds: Des del 5/04/2016 (9h) fins al 28/04/2016 (a les 24 hores)*
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): Des de 01/01/16 fins al 31/12/2016
Termini de justificació: fins al 7 de febrer de 2017

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7739 d'11/03/2016, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

IMPORTANT: El termini de presentació de sol·licituds comença el 5 d'abril de 2016 a les 9:00 hores. Les ajudes es concediran tenint en compte l'ordre de presentació de les sol·licituds, fins al límit del pressupost disponible o la finalització del termini el 28 d'abril de 2016

   

 

Llegeix més...
 
CERTIFICACIÓ D' I+D+i
Dirigit a: Empreses feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 4 de març de 2016 fins al 21 d'abril de 2016 a les 24 hores*
Termini de justificació: fins al 7 de novembre de 2017

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7733 de data 03/03/2016 , si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

   

 

Objectiu

Concessió d'ajudes per a l'obtenció per empreses de la Comunitat Valenciana de certificats en matèria de R+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) durant l'exercici 2016.

 

beneficiarios.gif Beneficiaris

Empreses, tant grans com a PIME, que tinguen la seua seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i els seus annexos

 

Requisits dels projectes

1. Per projecte s'entén qualsevol iniciativa de despesa o inversió, sobre una operació o actiu concret, que vaja a realitzar-se en un termini determinat i que, de forma individual o combinada, tinga un sentit empresarial, sense perjudici que aqueixa iniciativa puga integrar-se, en el seu contingut o en el temps, en un pla major.
2. Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
3. Els projectes hauran de ser realitzats per empreses amb seu o establiment productiu a la Comunitat Valenciana, i l'actuació de I+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, és a dir, el projecte de I+D+i objecte de certificació o presentat a les convocatòries d'H2020, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
4. Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
5. L'execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Així mateix haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada ’Xarxa Natura’, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L'obtenció d'aquest certificat es gestionarà per l'IVACE.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Els projectes objecte de subvenció consistiran en l'obtenció de certificats emesos per empreses o entitats acreditades per ENAC sobre alguna de les matèries de R+D+i que es poden enquadrar en les següents actuacions:

Actuació 1. Certificació de projectes de I+D+i, desenvolupats per les empreses beneficiàries, a l'efecte de deducció fiscal, segons l'art. 35 de la Llei d'Impost de Societats (Llei 27/2014), en els quals es distingirà entre les següents tipologies:
o Certificat de projecte de contingut i primera execució.
o Certificat de projecte de contingut i primera execució amb personal de I+D en exclusiva.
o Certificat de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs.
o Certificat de projecte de contingut i execució amb ex ante previ o seguiment.
o Certificat de projecte ex ante

Actuació 2. Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques de I+D+i segons el Reial decret 475/2014, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador.

Actuació 3. Certificació de la capacitat d'innovació a través de les següents normes reconegudes pel Ministeri d'Economia i competitivitat:
o Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l'Especificació AENOR EA0043 (Veure programa de preparació de propostes de CEEI València)
o Certificació de Pime Innovadora, segons l'Especificació AENOR EA0047 (Veure programa de preparació de propostes de CEEI València)
o Certificació conforme a la norma UNE 166.002 «Sistemes de gestió de la I+D+i»

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut del cost de la certificació realitzada per empresa o entitat acreditada per ENAC, amb les següents característiques en funció del tipus de certificat:

 • Actuacions 1 i 2. Subvenció a fons perdut de fins a un 60% del cost del certificat, amb un màxim de 3.000 €.
 • Per a l'actuació 3. Subvenció a fons perdut de fins a un 75% del cost del certificat, amb un màxim d'1.000 €

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


Serveis Externs:
cost de la certificació realitzada per empreses o entitats acreditades per ENAC

 

Terrminis


Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent


Termini de presentació de sol·licitud
Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)

Des de 04/03/2016 fins a 21/04/2016 a les 24 h.

Posterior al 01/01/2016 i abans del 31/12/2016 entre el 01/01/2016 y el 31/05/2015  07/11/2017

 

Criteris de valoració

Per a la selecció de projectes, s’estableix una ordenació de les propostes en funció de la tipologia del certificat a obtindre, d’acord amb els criteris i puntuacions següents:

 • Certificació de Jove Empresa Innovadora (JEI): 100 punts
 • Certificació de Pime Innovadora: 90 punts
 • Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques de R+D+i: 80 punts
 • Certificació de projecte amb personal de R+D en exclusiva: 70 punts
 • Certificació de projecte de contingut i primera execució: 60 punts
 • Certificació de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs: 50 punts.
 • Certificació UNEIX 166.002 «Sistemes de gestió de la R+D+i»: 40 punts
 • Certificat de projecte de contingut i execució amb ex ante previ o seguiment: 30 punts.
 • Certificació de projecte ex ante: 20 punts.

 

comoSolicitar.gif Sol.lcitud i documentació


Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Guardar

Guardar

Guardar

 
PREPARACIÓ DE PROPOSTES PER A CONVOCATÒRIES H2020
Dirigit a: Empreses
feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 4 de març de 2016 fins al 21 d'abril de 2016 a les 24 hores*
Termini de justificació: fins al 7 de novembre de 2017

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7733 de data 03/03/2016,, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

 

   

 

Objectiu

Concessió d'ajudes per a la preparació de propostes per a la participació d'empreses en la convocatòria del Programa Marc d'Investigació i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 per a l'exercici 2016.

 

beneficiarios.gif Beneficiaris

Empreses, tant grans com a PIME, que tinguen la seua seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits previstos en la convocatòria i els seus annexos

 

Requisits dels projectes
 • Per projecte s'entén qualsevol iniciativa de despesa o inversió, sobre una operació o actiu concret, que vaja a realitzar-se en un termini determinat i que, de forma individual o combinada, tinga un sentit empresarial, sense perjudici que aqueixa iniciativa puga integrar-se, en el seu contingut o en el temps, en un pla major.
 • Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
 • Els projectes hauran de ser realitzats per empreses amb seu o establiment productiu a la Comunitat Valenciana, i l'actuació de R+D+i que com a conseqüència del projecte es facilite, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
 • L'execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Així mateix haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada ’Xarxa Natura’, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L'obtenció d'aquest certificat es gestionarà per l'IVACE.
 • El pressupost total del projecte presentat a la convocatòria H2020, haurà de ser igual o superior a 70.000 euros.
 • No s'admetran les sol·licituds d'ajuda si l'empresa sol·licitant ha obtingut amb anterioritat una ajuda de l'IVACE per a preparar una proposta per a H2020 per al mateix projecte, encara que es presentara a una convocatòria diferent d'H2020.
 • De la mateixa forma no podran rebre ajudes els projectes que hagen obtingut recolze en la convocatòria d'Ajudes a la Preparació de Propostes Comunitàries (APC) del CDTI. En el cas d'obtenir l'esmentat suport del CDTI amb posterioritat a la concessió de l'IVACE, quedarà aquesta sense efecte, excepte renúncia expressa a la ja concedida pel CDTI.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Projectes consistents en la preparació de propostes per a la participació d'empreses en la convocatòria del Programa Marque de Recerca i Innovació 2014-2020 Horitzó 2020 per a l'exercici 2016.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut sobre el cost de la preparació, elaboració i presentació de propostes per a concórrer a qualsevol dels programes d'H2020.

La intensitat màxima de l'ajuda serà d'un 75% dels costos esmentats.

La quantia màxima de la subvenció no superarà els 7.500 euros quan el pressupost del projecte presentat a la convocatòria H2020 es trobe entre els 70.000 euros i els 200.000 euros i per a projectes amb pressupost superior es limitarà 15.000 euros.

En qualsevol cas, per a costos superiors a 17.999 euros, es contemplarà el que es disposa en l'article 9.1.b) de la convocatòria

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


Serveis externs:
despeses de consultoria i serveis equivalents destinats a la formulació d'un projecte empresarial d'acord amb convocatòries de l'H2020, en concret assessorament en preparació de propostes i gestions necessàries per a presentar formalment els projectes objecte d'ajuda a les respectives convocatòries, assessorament en matèria d'acords i propietat dels resultats dels projectes i despeses associades a les gestions per a la cerca de socis.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des de 04/03/2016 fins a 21/04/2016 a les 24 h.
Posterior al 01/01/2016 i abans del 31/12/2016 30/09/2017  07/11/2017

 

Criteris de valoració

Seran criteris de valoració els següents:

1. Qualitat del projecte. Màxim 30 punts. Es valoraran prioritàriament els projectes de preparació, elaboració i presentació de propostes dirigides a les convocatòries de Pilars de Lideratge Industrial i Reptes Socials, així com els projectes presentats en l'àmbit d'actuació de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (*EIT) i de l'Instrumente PIME (*SME *Instrument).

2. Resultats/Impacte esperable del projecte. Màxim: 70 punts
– Proposades que impliquen lideratge. Màxim 30 punts. Es valorarà que el sol·licitant present una proposta individual a H2020 o per a liderar un projecte en el qual concorre amb altres socis.
– Tornada esperada. Màxim 30 punts. Es valorarà la tornada de la inversió mesurat a través de la subvenció sol·licitada per al projecte en la convocatòria d'H2020.
– Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3 CV): Màxim: 10 punts. Es valoraran els projectes que es desenvolupen en l'àmbit de les prioritats temàtiques de l'estratègia RIS3 CV. (Informació sobre l'estratègia RIS3)

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar