Avisos
PLA RENOVE CALDERES DOMÈSTIQUES 2016

 

Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.  
Data presentació sol·licituds Des del 12 de gener de 2016 fins al 17 de juny de 2016
L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores finalitzarà el 31 de maig de 2016.

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Calderes Domèstiques 2016 i en la Resolució de 5 de maig de 2016 per la qual s'amplia el pressupost d'aquesta convocatòria, dirigida a la substitució de les calderes actuals per altres de major eficiència energètica.

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació de les calderes de calefacció actuals per altres de condensació en habitatges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic i la consegüent reducció de les emissions de CO2 en l'atmosfera.

 

beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció
 
Es considera una activitat susceptible d’ajuda la substitució d’una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica, que utilitze qualsevol combustible no renovable, per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta, que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW.
La nova caldera haurà de pertànyer a una instal•lació particular de calefacció, assolir una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons Reglament Delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013), amb un rendiment estacional ≥ 92% (arredonida al nombre enter més pròxim), i tindre instal•lat un dels següents sistemes de control/regulació:
    a) Classe II (control sonda exterior en caldera modulant) i termòstat d’ambient ON/OFF control.
    b) Classe V (termòstat modulant per a calderes modulants)
    c) Classe VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants).
 
Serà condició indispensable que l’aparell substituït siga retirat del mercat, fet que serà acreditat per l’empresa instal•ladora en firmar el bo de l’ajuda, disponible en la pàgina web de l’IVACE o en l’oficina de campanya.
Només serà subvencionable la compra, per cada beneficiari d’una única caldera i sempre amb la corresponent substitució de l’aparell antic per un nou equip dels especificats en el “Llistat Renove Calderes”, segons el que estableix l’article següent.
Les calderes eficients objecte d’aquestes ajudes han de tindre com a destinació final la seua instal•lació dins el territori de la Comunitat Valenciana.
La nova instal•lació haurà de complir amb el Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), aprovat per Reial Decret 1027/2007 i amb l'altra normativa vigent que s’aplique en el moment de dur a terme la instal•lació.
 
No serà objecte de subvenció:
    a) La substitució d’una caldera per una altra que no funcione amb un sistema de control/regulació tipus II amb termòstat ambient ON/OFF, V o VI. Si la instal•lació a substituir ja disposa d’aquest sistema de control/regulació i es mantindrà en la nova instal•lació, haurà de justificar-se documentalment per mitjà de fotografies, factures de compra, etc., en la sol•licitud d’ajudes.
    b) La substitució d’una caldera col•lectiva o centralitzada que de servei a diversos habitatges per calderes individuals ubicades en cada un dels habitatges.
    c) La substitució d’una caldera individual per una caldera col•lectiva o centralitzada que done servei a diversos habitatges.
    d) Les calderes substituïdes amb anterioritat a la data d’inici de la campanya.
    e) Quan la caldera substituïda siga de condensació, a excepció que la substitució esmentada comporte el canvi de combustible de gasoil a gas natural o GLP.
    f) Quan no existisca substitució d’equips. 
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
La quantia d’ajuda individual per a cada instal•lació és la següent:
 
INSTAL.LACIÓ COMBUSTIBLE     Emissions NOx AJUDA (*) 
Calderes Condensació Gas Natural/GLP < 70 mg/kWh 300 €

L'ajuda es compon de dues parts:

•   L’aportació de l’IVACE serà de 250 euros per caldera substituïda.

•   L’aportació de l’empresa instal•ladora que consistirà en un descompte de 50 euros en la factura.
 
L’aportació de l’IVACE, s’abonarà per mitjà de transferència bancària al compte indicat en la sol•licitud, una vegada finalitzada la tramitació amb resultat favorable. L’aportació de l’empresa instal•ladora es realitzarà per mitjà de descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d’impostos.
La quantia de l’ajuda per a l’adquisició de l’aparell, no podrà excedir en cap cas del 30% del cost de la instal•lació (preu de l’equip i muntatge, IVA inclòs), pel que s’haurà de reduir si és el cas la quantia de l’ajuda fins al límit esmentat. En aquest cas serà l’aportació de l’IVACE la que es reduirà fins al límit del 30%.
L’import total de l’ajuda de l’IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats, supere el cost de l’activitat subvencionada.

Terminis

Termini per a adquirir les calderes:
La data d'inici de la campanya serà el 12 de gener de 2016 i finalitzarà el 17 de juny de 2016, o en el moment d'esgotament del pressupost assignat a aquesta convocatòria.

L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores finalitzarà el 31 de maig de 2016

Procediment

 

telefono.png

Horari d'atenció telefònica: de 8 a 19 hores

900 828 464

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
comoSolicitar.gif Empreses instal.ladores: adhesions

 

Els instal·ladors i empreses instal·ladores interessades a participar en la campanya d'ajudes RENOVE hauran de fer lliurament en l'adreça de correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat disponible en l'oficina de campanya, així com de la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores començarà l'endemà de la publicació de resolució de convocatòria de les ajudes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i finalitzarà el 31 de maig de 2016.
El llistat dels instal·ladors i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Plans Renove que promou l'IVACE i es trobarà disponible en l'oficina de campanya.


>> Preguntes freqüents

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PLA RENOVE FINESTRES 2016

Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge

d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol·licituds  Fins al 15 de juliol de 2016
L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores finalitzarà el 31 de maig de 2016.

 

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2016 (DOCV. 7683 de 22/12/2015),  i en la posterior modificació (DOCV nº 7808 de 17/06/2016), destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana.

Llegeix més...
 
PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI 2016
Dirigit a: Empreses o entitats de naturalesa pública o privada, propietaris o arrendataris d'edificis del sector terciari.
feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 28 de gener de 2016 fins al 10 de març de 2016
Termini de justificació: fins al 31 de maig de 2017

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en laResolució de 22 de desembre de 2015, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (*IVACE) per la qual es convoquen ajudes en matèria d'estalvi i eficiència energètica en la indústria i els edificis del sector terciari per a l'exercici 2016,  i posterior correcció d'errors

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta programa és reduir el consum d'energia de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària) i de les instal·lacions d'il·luminació interior dels edificis existents.

 

beneficiarios.gif Beneficiaris


Podran ser beneficiàries les empreses o entitats de naturalesa pública o privada, propietaris o arrendataris d'edificis del sector terciari. El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Actuació ED32: millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions tèrmiques dels edificis existents: Projectes de  millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d’aigua calenta sanitària que es renoven. Les actuacions objecte d’ajuda hauran de tindre una reducció mínima del 20 % del consum energètic respecte a la situació inicial, excepte en el cas de la implantació de sistemes de control i control i regulació d’equips i/o instal•lacions en què l’estalvi energètic mínim ha de ser del 10 % sobre la situació inicial. Les actuacions objecte d’ajuda podran ser, amb caràcter orientatiu, les següents:


•   Substitució de calderes de potència tèrmica nominal superior a 70 kW. Les noves calderes hauran d’aconseguir els rendiments a potència nominal i a càrrega parcial que s’indiquen a continuació (pn està expressada en kW):

- Calderes a gas entre 70-400 kW de potència tèrmica nominal: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, ≥90+2 log pn i rendiment a càrrega parcial de 0,3 pn i a una temperatura de retorn de l’aigua a la caldera de 30ºC,  ≥97+ log pn.

- Calderes a gas de potència tèrmica nominal major de 400 kW: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, ≥ 95,2 i rendiment a càrrega parcial de 0,3 pn i a una temperatura de retorn de l’aigua a la caldera de 30ºC,  ≥ 99,6.

- Calderes a gasoil entre 70-400 kW de potència tèrmica nominal: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, ≥90+2 log pn i rendiment a càrrega parcial de 0,3 pn i a una temperatura mitjana de l’aigua de la caldera de ≥ 50ºC, ≥86+3 log pn. 

- Calderes a gasoil de potència tèrmica nominal major de 400 kW: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, ≥95,2 i rendiment a càrrega parcial de 0,3 pn i a una temperatura mitjana de l’aigua de la caldera de ≥ 50ºC, ≥93,8.

•  Substitució d’equips per a producció de calor i/o fred (bombes de calor i màquines refrigeradores) amb potència tèrmica total superior a 12 kW per altres seleccionats basant-se en un major rendiment energètic, tant per a instal•lacions de tipus individual com centralitzades. Els equips que s’instal•len amb potència tèrmica nominal > 12 kW, hauran d’estar certificats en Eurovent o en tràmit d’obtindre la certificació Eurovent i hauran de ser equips amb una alta classificació energètica (classe B o superior en mode fred o calor, o tindre un ESEER>4 segons condicions Eurovent). Per als equips de volum refrigerant variable tipus VRV, que no disposen de programa de certificació en Eurovent, se li exigirà un EER > 3,6 i un COP > 4, o a falta d’això valors estacionals d’aquests rendiments superiors a 5. Les substitucions en què s’instal•len en un mateix edifici diversos condicionadors d’aire la potència tèrmica individual dels quals en mode refrigeració siga ≤ 12 kW, hauran de tindre cada un d’aquests una classe mínima d’eficiència energètica A+/A++ (refrigeració/calefacció), segons el Reglament 626/2011, de 4 de maig de 2011 de la Comissió Europea.

•  Millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions de climatització per mitjà de la instal•lació de màquines d’absorció/adsorció que treballen amb calors residuals o renovables (solar, etc.).

•  Substitució d’equips de bombament de fluids termòfors de cabal constant per equips de bombament de cabal variable.

•  Millora o substitució dels sistemes de ventilació i condicionament d’aire.

•  Sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l’aire d’extracció.

•  Sistemes que combinen equips convencionals amb tècniques evaporatives: refredament evaporatiu, condensació evaporativa, prerefredament evaporatiu de l’aire de condensació, refredament evaporatiu directe i indirecte previ a la recuperació de calor de l’aire d’extracció, etc.

•  Millora dels sistemes de climatització de piscines cobertes, incloent-hi el calfament de l’aigua del vas de la piscina.

•  Les noves instal•lacions de sistemes centralitzats de calefacció i refrigeració urbana o de districte o que donen servei a uns quants edificis, així com la reforma i ampliació de les existents.

•  Sistemes de control i regulació d’equips i/o instal•lacions. En cas que aquest sistema de control i regulació actue també sobre la instal•lació d’il•luminació, es podrà sol•licitar conjuntament l’ajuda sota l’actuació ED32 o ED33.


No seran objecte de subvenció en aquesta actuació els projectes en què es reformen les instal•lacions tèrmiques de processos industrials, tallers o altres edificis en què no s’aplique el document HE2- Rendiment de les instal•lacions tèrmiques del Codi tècnic de l’edificació.
No seran subvencionables aquells projectes que complisquen estrictament els valors de rendiment o nivells d’eficiència energètica exigits per la reglamentació que els siga aplicable, per no suposar una millora respecte als nivells mínims que han de complir obligatòriament.

Actuació ED33: millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació interior en edificis existents: Aquesta mesura pretén millorar l’eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació interior que es renoven.

Les actuacions objecte d’ajuda hauran de tindre una reducció mínima del 30 % del consum energètic respecte a la situació inicial, excepte en el cas de la implantació de sistemes de control i regulació d’equips i/o instal•lacions en què l’estalvi energètic exigit ha de ser com a mínim el 10 % sobre la situació inicial.  Les actuacions energètiques podran ser, amb caràcter orientatiu les següents:
• Lluminàries, llums i equip: substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de major rendiment, llums de major eficiència i reactàncies electròniques regulables, complint amb els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats.

• Sistemes auxiliars per al control d’encesa i regulació de nivell d’il•luminació: inclouran aquells sistemes de control per presència i regulació de nivell d’il•luminació segons l’aportació de llum natural. En cas que aquest sistema de control i regulació actue també sobre les instal•lacions tèrmiques, es podrà sol•licitar conjuntament l’ajuda sota l’actuació ED32 o ED33.

• Il•luminació en expositors, cartells, aparadors i rètols lluminosos publicitaris: substitució dels sistemes d’il•luminació actuals per altres d’alta eficiència energètica.

• Reformes d’il•luminació esportiva en espais oberts o tancats.

No seran subvencionables les actuacions següents:

• Actuacions en què es reformen les instal•lacions d’il•luminació existents de processos industrials, tallers, o altres edificis que estiguen fora de l’àmbit d’aplicació del document HE3-Eficiència energètica de les Instal•lacions d’Il•luminació, excepte les reformes d’instal•lacions esportives en espais oberts.

• Actuacions en què la nova instal•lació d’il•luminació no garantisca uns valors mínims d’il•luminació mitjana mantinguda, en funció de les tasques que s’hagen de realitzar en cada zona, de manera que se satisfacen les necessitats de confort i prestacions visuals.

• Reformes de la instal•lació d’il•luminació que comporten una reducció significativa del factor de potència global de la instal•lació.
No seran subvencionables aquells projectes que complisquen estrictament els valors de rendiment o nivells d’eficiència energètica exigits per la reglamentació que els siga aplicable, per no suposar una millora respecte als nivells mínims que han de complir obligatòriament

Per a totes les actuacions els equips subvencionats deuen ser nous.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvención a fondo perdido, con los límites y características establecidos según las actuaciones:

•    Actuació ED32:  la quantia màxima de l’ajuda serà del 30 % del cost subvencionable, amb un màxim de 150.000 € per projecte.

•    Actuació ED33: la quantia màxima de l’ajuda serà del 20 % del cost subvencionable, amb un màxim de 50.000 euros per projecte.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 20014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.a. (Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses) i Objectiu Específic 4.2.1. (Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME), excepte les ajudes a inversions per a aconseguir la reducció de gasos d'efecte hivernacle procedents d'activitats enumerades en l'annex I de la Directiva 2003/87/CE, les quals es recolzaran exclusivament amb fons de la Generalitat.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables


– Equips de generació i transport.
– Canonades de transport dels fluids termòfors i els seus elements auxiliars.
– Muntatge i posada en marxa.
– Equips auxiliars de regulació, control i comptabilització.
– En cas que el projecte d’estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal•lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l’estació de regulació i mesura, i/o la instal•lació de gas natural liquat, incloent-hi el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà subvencionable si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable.

Actuació ED32: Es considera cost subvencionable:

– Equips de generació i transport.

– Canonades de transport dels fluids termòfors i els seus elements auxiliars.

– Muntatge i posada en marxa.

– Equips auxiliars de regulació, control i comptabilització.

– En cas que el projecte d’estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal•lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l’estació de regulació i mesura, i/o la instal•lació de gas natural liquat, incloent-hi el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà subvencionable si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable.

Es consideraren només projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a 6.000 euros.

Actuació ED33: es considera cost subvencionable les inversions en lluminàries, llums, equips, sistemes auxiliars de control i regulació i els costos associats a la instal·lació en la part corresponent a aquesta mesura.

Es consideraren només projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a 6.000 euros.

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 28/01/2016 fins a 10/03/2016 A partir de la presentació de la sol·licitud  Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 31/05/2017

31/05/2017

 

 

 

 
Criteris de valoració

Els criteris de valoració depenen de cadascuna de les actuacions, i són els següents:

Actuació ED32:

A. Característiques del projecte (màxim 90 punts).

A1. Estalvi energètic amb la nova instal•lació (màxim 50 punts). Es valorarà amb major puntuació els projectes que aconseguisquen un major percentatge d’estalvi d’energia respecte la situació inicial.

A2. Àrea climatitzada afectada per la nova instal•lació (màxim 10 punts).Es valoraran amb major puntuació els projectes de climatització que afecten una major superfície.

A3. Tipus d’actuació. Característiques tecnicoenergètiques de la nova instal•lació (màxim 30 punts).Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que utilitzen tecnologies més eficients o aquelles que compten amb diverses mesures d’estalvi dins d’un mateix projecte.

B. Càlculs energètics (màxim 10 punts).

B1. Procediment de càlcul dels estalvis energètics (màxim 10 punts).Es valoraran amb major puntuació els projectes en què el càlcul dels estalvis d’energia es realitze a través de mesuraments reals sobre els equips i processos enfront de càlculs estimatius.

Actuació ED33:

A. Característiques del projecte (màxim 90 punts).

A1. Estalvi energètic amb la nova instal•lació (màxim 50 punts).Es valoraran amb major puntuació els projectes que aconseguisquen un major percentatge d’estalvi d’energia respecte a la situació inicial.

A2. Àrea il•luminada afectada per la nova instal•lació (màxim 10 punts).Es valoraran amb major puntuació els projectes d’il•luminació que afecten una major superfície.

A3. Tipus d’actuació. Característiques tecnicoenergètiques de la nova instal•lació (màxim 30 punts).Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que utilitzen tecnologies més eficients o aquelles que compten amb diverses mesures d’estalvi dins d’un mateix projecte.

B. Càlculs energètics (màxim 10 punts).

B1. Procediment de càlcul dels estalvis energètics (màxim 10 punts).Es valoraran amb major puntuació els projectes en què el càlcul dels estalvis d’energia es realitze a través de mesuraments reals sobre els equips i processos enfront de càlculs estimatius.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•   Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Inversions 2016" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.

•   Auditoria energètica/Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (*IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

•   Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.

•   Resta de documentació especificada en l'article 8 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Guardar

Guardar

 
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN MUNICIPIS CV 2016
Dirigit a: Entitats locals de la CV feder2.jpg 
Presentació sol.licituds:  Des del 12/03/2016 fins al  22/04/2016 (a les 24h.) *
Termini de execució  Fins al 31 de juliol de 2017

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7739 de fecha 11/03/2016 si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 8 de març de 2016, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016.

 

Objectiu
 
La convocatòria pretén facilitar l'accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes de la renovació dels sistemes d'enllumenat públic amb criteris d'eficiència energètica.
 
beneficiarios.gif Beneficiaris

Entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Les actuacions energètiques susceptibles de suport podran ser les següents:

a) Substitució de llums per altres de menor potència i major eficàcia lluminosa (lm/W).
b) Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb major rendiment i llum de menor potència.
c) Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells d'il·luminació en les vies públiques quan es redueix l'activitat de les mateixes.
d) Instal·lació de sistemes d'encès/apagat mitjançant rellotge astronòmic o sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic.

En qualsevol cas, les actuacions proposades hauran de reduir el consum d'energia elèctrica en, almenys, un 30%, la qualificació energètica de la nova instal·lació haurà de ser A o B i haurà de complir amb les prescripcions del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries (RD 1890/2008).
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

L'instrument financer en què consisteixen les ajudes tindrà per objecte la concessió d'un préstec amb bonificació del tipus d'interès i d'una subvenció a fons perdut sobre el cost del projecte.

Característiques del préstec bonificat
 • Quantia del préstec: 100% dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim del préstec (€) no podrà superar els 500 € x Punt de llum substituït, o els 150.000 euros.
 • Tipus d'interès: 0%
 • Quotes d'amortització semestrals. El termini d'amortització serà de 96 mesos i les quotes d'amortització seran semestrals, 16 quotes d'amortització. Les 8 últimes quotes no seran girades al beneficiari en compensar-se amb la subvenció a fons perdut. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 30 de setembre de 2017 i successivament cada semestre, fins al 30 de març de 2021, excepte modificació posterior d'aquestes per resolució del director general de l'IVACE.
 • Garanties: Exempt
 • Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació
Característiques
de la subvenció
a fons perdut

Percentatge de subvenció: el percentatge de subvenció a fons perdut serà del 50 % de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 75.000 euros per projecte

Intensitat màxima de l'ajuda (préstec bonificat i subvenció a fons perdut)

Calculada en funció dels costos subvencionables. S'obtindrà mitjançant la suma del percentatge de la subvenció bruta equivalent corresponent al préstec concedit, i del percentatge de l'ajuda concedida en forma de subvenció a fons perdut.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.c. (Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges) i Objectiu Específic 4.3.1. (Millorar l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics)

Esquema general

 procedimiento2016-energia2

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Es consideraran costos subvencionables:

 

a) Equips i instal·lacions auxiliars, incloent lluminàries, llums, balastos electrònics, rellotges astronòmics, equips de centralització, sistemes de regulació del nivell lluminós, quadres elèctrics, reforma d'esteses i instal·lacions directament associats al projecte de renovació d'equips objecte de l'ajuda.

 

b) Enginyeria: incloent l'elaboració, pel tècnic competent, dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa d'obra.

 

c) Obra civil associada a l'actuació i els de muntatge de les instal·lacions.

 

d) Podrà ser subvencionable, i per tant finançable, l'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació.

 

La suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no podrà superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat.

 

La suma dels costos subvencionables del projecte haurà de ser superior a 20.000 euros

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.lcituds Inici del  projecte Període subvencionable de despeses Fi termini justificació (límit període pagament)

Des del 12/03/2016

fins a 22/04/2016

A partir de la presentació de la sol·licitud Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 31/07/2017  31/07/2017

Criteris de valoració
 • Energia estalviada en el projecte (màxim 40 punts): Es concedirà major puntuació com més gran percentatge d'estalvi energètic existisca respecte a la situació inicial.  
 • Habitants afectats pel projecte (10 punts): Es valorarà amb major puntuació els projectes que afecten a municipis amb menor nombre d'habitants.
 • Abast del projecte (màxim 10 punts): Es valoraran amb major puntuació projectes que suposen la renovació completa del municipi enfront de renovacions parcials.
 • Tipus d'actuació (10 puntos): Es valorarà amb major puntuació les actuacions integrals (canvi de lluminària, regulació i control) enfront de la substitució de llums o equips.
 • Realització d'auditoria energètica (màxim 30 punts). Es valorarà amb la màxima puntuació aquells municipis que presenten un auditoria energètica que complisca amb la metodologia i els continguts indicats en el document “Auditoria energètica d'enllumenat exterior” disponible en la pàgina web <http://www.ivace.es>.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 40 punts.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 

 • Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Enllumenat 2016" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
 • Memòria tècnica del projecte signada per tècnic competent, segons model disponible en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina
 • Resta de documentació especificada en l'article 6.1.b de la convocatòria d'ajudes.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 

La sol·licitud es presentarà davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

 

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA 2016
Dirigit a: Empreses pertanyents al sector industrial amb seu a la Comunitat Valenciana
feder2.jpg
Data límit presentació sol·licituds: Des del 28 de gener de 2016 fins al 10 de març de 2016
Termini de justificació: fins al 31 de maig de 2017

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 22 de desembre de 2015, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (*IVACE) per la qual es convoquen ajudes en matèria d'estalvi i eficiència energètica en la indústria i els edificis del sector terciari per a l'exercici 2016.

AvisJustificacio

 

Objectiu

Afavorir l’accés de les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana al coneixement del consum energètic de la seua empresa i a les possibilitats d’estalvi per mitjà de la realització d’auditories energètiques, i a la implantació de sistemes de millora contínua en l’ús de l’energia per mitjà de la implantació d’un sistema de gestió energètica segons la norma ISO 50001.

beneficiarios.gif Beneficiaris

Empreses o entitats de naturalesa privada.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Actuación SGE1-Implantación de sistemas de gestión energética basados en la norma ISO 50001: En aquest programa es recolzaran les actuacions integrals realitzades per les empreses que conduïsquen a la certificació d’aquestes en la norma ISO 50001. Aquestes actuacions inclouen una auditoria energètica inicial, la inversió en un sistema de gestió energètica (monitorització i control de les instal•lacions) i el procés de certificació en la norma ISO.

No seran subvencionables les actuacions en què no s’incloga com a part de la inversió el sistema de monitorització i control de les variables energètiques que han de suposar com a mínim el 40 % de la inversió total.

Així mateix, no seran subvencionables les actuacions que no conduïsquen finalment a la seua certificació en la ISO 50001.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 La quantia màxima de l’ajuda serà del 40 % del cost subvencionable, amb un màxim de 20.000 € per projecte.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 20014-2020 a través de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d'Inversió 4.a. (Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses) i Objectiu Específic 4.2.1. (Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME)

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 • Inversions associades a la comptabilització, control i gestió de les instal•lacions i els costos del procés de certificació en la norma ISO 50001.
 • Així mateix, es considera com a cost subvencionable els costos de l’auditoria energètica només per al cas en què el beneficiari siga una PIME, en virtut de l’article 8, apartat 4 de la Directiva 2012/27/UE.

 

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 28/01/2016 fins a 10/03/2016 A partir de la presentació de la sol·licitud  Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 31/05/2017

31/05/2017

 
 
 
Criteris de valoració

A. Característiques del projecte (màxim 100 punts).

A1. Consum energètic afectat per la mesura (màxim 20 punts). Tindran major puntuació els projectes de gestió que afecten un major consum energètic.

A2. Tipus d’energia gestionada (màxim 20 punts). Tindran major puntuació aquells projectes que gestionen consums elèctrics i tèrmics, enfront d’aquells que gestionen únicament consums elèctric i enfront d’aquells que gestionen únicament consums tèrmics, segons aquest ordre.

A3. Tipologia d’implantació del sistema de gestió (màxim 20 punts). Tindran major puntuació aquells projectes de gestió energètica realitzats en la indústria, enfront dels realitzats en empreses de serveis, incloent-hi els edificis, o empreses de transport, segons aquest ordre.

A4. Experiència de l’empresa consultora (màxim 20 punts). Tindran major puntuació els projectes que hagen de ser realitzats per empreses consultores que justifiquen un nombre més gran de projectes d’implantació de la ISO 50001.

A5. Mesures d’eficiència energètica realitzades per l’empresa (màxim 20 punts). Tindran major puntuació els projectes que hagen de ser realitzats en empreses que hagen realitzat un nombre més gran de mesures d’eficiència energètica en les seues instal•lacions en els últims anys.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•   Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Inversions 2016" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.

•   Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

•   Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.

•   Resta de documentació especificada en l'article 8 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Guardar

Guardar