Avisos
DINAMITZA-CV -- PROJECTES DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER A UNA NOVA INDÚSTRIA SOSTENIBLE EN LA CV 2019

Dirigit a: Entitats sense ànim de lucre i clústers amb seu social a la Comunitat Valenciana

Presentació sol·licituds: Des del 25/9/2019 fins al 17/10/2019 a les 23:59:59 hores*

 
Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2019 i podrà finalitzar-se fins al 31/12/2019
Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 6/2/2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8641 de fecha 24/09/2019, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  abansdepresentar    

 

Objectius
 
Promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria de R+D+i previstes en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat València (RIS3-CV), amb la consegüent dinamització del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries

a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu social a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.

b) Entitats jurídiques amb seu social a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d’agrupació empresarial innovadora segons la definició de l’apartat 92 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014

 

Requisits dels projectes

 

•   Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2019

•   Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

•   El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.

•   Una mateixa entitat sol·licitant no podrà presentar més d'un projecte per a cadascuna de les actuacions

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

• Actuació 1. Organització de jornades i seminaris. Organització de jornades, seminaris, fòrums o trobades de demostració de tecnologies, dirigides a personal directiu i tècnic de les empreses a fi de facilitar la seua evolució cap a la indústria 4.0 o l'economia circular. Les accions hauran de tindre contingut tècnic, excloent la difusió i promoció de caràcter general, i abordar alguna de les següents temàtiques:

         1. Capacitació per a facilitar la presa de decisions sobre l'estratègia a seguir en el futur i les tecnologies més adequades.

         2. Presentació de les novetats i tendències nacionals i europees respecte a la Indústria 4.0 o l'economia circular, beneficis i oportunitats associades a aquestes per a les empreses valencianes, i casos d'èxit regionals, nacionals i europeus.

         3. Desenvolupament de nous models de negoci basats en la digitalització o l'economia circular.

• Actuació 3. Desenvolupament i posada en funcionament de plataformes digitals, o de continguts per a aquest tipus de plataformes, per a la difusió d'informació tècnica en l'àmbit de la indústria 4.0 o l'economia circular.

 

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut de fins a un 80% de les despeses subvencionables.

L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Nº 1407/2013 de la Comissió.

 

 
costesSubvencionables.gif Despeses subvencionables

 

Actuació 1. Organització de jornades i seminaris

1) Col·laboracions externes:

a. Contractació d'experts.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament dels ponents.
c. Despeses necessàries per al desenvolupament de les accions: lloguer de sales, materials i difusió.

2) Personal propi: despeses del personal propi dedicat de forma directa a l'organització i coordinació de l'activitat subvencionada. No podrà superar el 15% de la despesa subvencionable en el concepte de col·laboracions externes.

 

Actuació 2. Engegada i dinamització de plataformes web col·laboratives.

1) Col·laboracions externes: Despeses d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al disseny, desenvolupament, implementació, manteniment de la plataforma, preparació de continguts i dinamització de la mateixa.

2) Adquisició d'actius immaterials: llicències, know-how o programari que siga necessari integrar en la plataforma resultant objecte de l'ajuda, incloent costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte.

3) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària que participe en el projecte. No podrà superar en cap cas el 20% del total de la despesa subvencionable derivada de la resta de conceptes.

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període pagament)
Des del 25/9/2019 fins al 17/10/2019 a les 23:59:59 h. Posterior a l'1/1/2019 31/12/2019 6/2/2020

 

Criteris de'avaluació

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga igual o superior a 50 punts

Criteris d'avaluació:

a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- el grau de definició i claredat del projecte proposat. De 0 a 20 punts.
- la metodologia i l'adequació del pressupost. De 0 a 10 punts.
- la inclusió de les accions previstes en el pla estratègic de l'entitat sol·licitant. De 0 a 5 punts.

b) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Puntuació màxima del grup: 20 punts. Es valorarà:
- la capacitat i experiència de l'equip de treball. De 0 a 5 punts.
- la capacitat financera per a escometre el projecte. De 0 a 15 punts.

c) Resultats/impacte esperable del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- adequació de les accions plantejades per a una efectiva dinamització sectorial, territorial, econòmica, social, o en l'àmbit tecnològic d'influència, considerant també la complementarietat o redundància amb iniciatives similars d'altres agents. De 0 a 35 punts.

d) Aspectes socials del projecte. Puntuació màxima del grup: 10 punts. Es valorarà:
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la igualtat entre homes i dones. De 0 a 3 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte d'actuacions o mesures amb un efecte positiu en matèria mediambiental: De 0 a 4 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la participació o integració de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. De 0 a 3 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà electrònica i requerirà que l'entitat  sol·licitant dispose de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut de persona física de qui actue com a representant legal o apoderat/a de la persona jurídica segons obre en el Registre corresponent, tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <http://www.ivace.es>. Així mateix l'entitat sol·licitant podrà apoderar a una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que l'apoderament es trobe vigent i conste en el Registre de Representants de l’ACCV, i així s'acredite.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
AJUDES DIRIGIDES A CENTRES TECNOLÒGICS CV PER A PROJECTES D'R+D EN COOPERACIÓ AMB EMPRESES 2019
Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 1/3/2019 fins al 15/3/2019 a les 23:59:59 hores*
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 30 de juny de 2020

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8486 de data 14/02/2019, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

Objecte
 
La convocatòria persegueix recolzar l'execució de projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre aquests, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 
Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Es recolzaran projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre aquests, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l’inici del projecte; l’abast d'aquesta s’establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s’espera obtindre, i s'haurà de recollir en l’annex a la memòria de sol·licitud.

Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de les col·laboració entre Centres Tecnològics i empreses se cedirà als Centres.

Els projectes podran ser d’investigació fonamental o industrial, o bé de desenvolupament experimental; així mateix deuràn incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l’objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Els projectes s'hauran d'emmarcar necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L’ajuda consistirà en una subvenció fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l’activitat econòmica, i s'entén com a tal, a més de la investigació duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d’investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l’oferta de béns o serveis en el mercat.

L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà els 250.000 euros en el cas de projectes en què participe un únic centre tecnològic, i no superarà els 200.000 euros per centre participant en el cas de projectes d’R+D en col·laboració entre centres.

Així mateix, l'ajuda en concepte d'altres despeses no excedirà del 15% de l'ajuda total concedida.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
  • Recursos humans (personal propi). Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Estes despeses podran ser imputades en la seua totalitat quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva al dit projecte respecte al total d’hores treballades. S’estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10 % del total d’hores de dedicació a aquest.

  • Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva a aquest i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s’inclou en aquest concepte el cost de la realització d’informes d’auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.
  • Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basades en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte per mitjà d’un procediment d’imputació de despeses generals a un tant alçat d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. S’estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.

El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d’un informe tècnic motivat sobre el mètode d’imputació utilitzat. Aquest informe es presentarà en l’IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s’incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d’aquests no superarà el 25 % dels costos directament imputables al projecte.

  • Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. S’exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de març de 2019 i finalitzarà el 15 de març de 2019, a les 23:59:59 hores.

 

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8486 de data 14/02/2019
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8486 de data 14/02/2019
 
Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s’ajustarà al que estableix l’article 5 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificada per l’Ordre 21/2017, de 24 de novembre.

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. La sol·licitud es presentarà davant el registre electrònic de la Generalitat, accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l’acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

L’acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant es realitzarà per mitjà de la presentació de la documentació següent:
    - Estatuts vigents.
    - Poder de representació de qui subscriga la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
AJUDES DIRIGIDES A CENTRES TECNOLÒGICS CV PER A PROJECTES DE R+D EN L'ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA 4.0 EN COOPERACIÓ AMB EMPRESES 2018
 AJUDES ITT 2018
Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 03/07/2018 fins al 16/07/2018 a les 23:59:59 hores*
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 31 de desembre de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018 si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

Objecte

La convocatòria persegueix recolzar l'execució de projectes de R+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de la Indústria 4.0, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre ells, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana.

 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries
 
Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que disposen dels requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre.
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Es subvencionaran projectes d'R+D de caràcter no econòmic consistents en el desenvolupament i la implementació de pilots demostratius d'aplicació de les tecnologies de la Indústria 4.0. als sectors econòmics de la Comunitat Valenciana, executats pels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana de manera individual o en col·laboració entre aquests, que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l'inici del projecte, i el seu abast s'establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s'espera obtindre, i s'haurà de recollir en l'annex a la memòria de sol·licitud. Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de la col·laboració entre centres tecnològics i empreses hauran de ser cedit als centres.

Els projectes s'hauran d'emmarcar necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

Una mateixa entitat no podrà presentar més d'un projecte de manera individual.

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, a més de la recerca duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures de recerca i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o serveis en el mercat.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Recursos humans (personal propi).

Despeses de personal propi de caràcter tècnic. Aquestes despeses podran ser imputats íntegrament quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva a aquest projecte respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat. Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10% del total d'hores de dedicació al mateix.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputats en exclusiva al mateix i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Inversions en equipament necessàries per a la implementació dels pilots associats al projecte de R+D, així com adaptacions necessàries per a la instal·lació dels mateixos.

d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració necessaris per a l'execució del projecte. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considere per al càlcul dels costos indirectes. Els costos indirectes es calcularan aplicant un percentatge o tipus fix -que no podrà ser superior al 25%- als costos directament imputables al projecte, exceptuant les inversions en equipament. El càlcul del percentatge o tipus fix a aplicar es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat que es presentarà al *IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen costos indirectes.

e) Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputats en exclusiva al mateix i que es vinculen a ell inequívocament. S'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

Des del 3 de juliol de 2018 fins al 16 de juliol de 2018 tots dos inclusivament. Si alguna de les dates indicades anara declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà -segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

 

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018 

Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà a l'establit en l'article 5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2'17, de 24 de novembre.

Tant la sol·licitud com la memòria i documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

L'acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació:

- Estatuts vigents.

- Poder de representació de qui subscriga la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
SUPORT A LA COORDINACIÓ DEL MAPA DE L'EMPRENEDORIA INNOVADORA 2018
Ajudes Mapa Emprenedoria Innovadora
 
 
Dirigit a:

Entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que disposen de la certificació EU/BIC Quality Mark Criteria i pertanguen a la Xarxa EBN-European Business and Innovation Centre Network.

feder2.jpg
Data límit:

Des del 3 de juliol de 2018 fins al 16 de juliol de 2018 a les 23:59:59 hores*

Data justificació: Fins al 15 de febrer de 2020 a las 23:59:59 hores
Data límit de finalització dels projectes: 31 de desembre de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.
 
Objecte

La convocatòria persegueix recolzar recolzar la coordinació del mapa de l'emprenedoria valenciana cap a un ecosistema innovador, diversificat i eficient amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018.

 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries

Entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que disposen de la certificació EU/BIC Quality Mark Criteria i pertanguen a la Xarxa EBN-European Business and Innovation Centre Network.

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

L'IVACE subvencionarà els plans d'actuació de foment de l'emprenedoria innovadora duts a terme durant el període 2018-2019, que incloguen activitats entre les quals s'indiquen a continuació:

a) Identificació i caracterització de nous agents de l'ecosistema valencià d'emprenedoria innovadora.

b) Definició i disseny de metodologies per a la qualificació dels serveis i recursos que els agents de l'ecosistema valencià d'emprenedoria posen a la disposició dels emprenedors de la Comunitat Valenciana.

c) Definició d'indicadors d'avaluació de l'activitat de creació i creixement de noves empreses innovadores.

d) Definició de serveis específics per a l'enfortiment dels agents de l'ecosistema valencià d'emprenedoria. 

e) Desenvolupament d'accions de dinamització territorial /sectorial per a la promoció i foment de l'emprenedoria innovadora.

f) Definició, disseny i implementació de recursos via web de foment de l'emprenedoria innovadora i de suport a l'activitat de creació i consolidació d'empreses innovadores a la Comunitat Valenciana.

g) Elaboració de materials -nous o actualització d'existents- de suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores, per a la seua difusió oberta via web.

h) Activitats de benchmarking, tant nacional com a internacional, dirigides a identificar i analitzar la viabilitat d'implantar serveis d'alt valor afegit d'èxit en altres entorns a la realitat de l'emprenedoria innovadora a la Comunitat Valenciana.

i) Anàlisi de l'estat actual dels serveis de suport a emprenedors i dels serveis per a la creació i consolidació d'empreses en sectors destacats com a emergents i estratègics segons l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV.

j) Identificació, definició i posada a punt -proves pilot de validació- de nous serveis d'alt valor afegit per a recolzar l'activitat de suport a la creació i creixement d'empreses innovadores a la Comunitat Valenciana que desenvolupen els agents de l'ecosistema valencià d'emprenedoria.

Totes les activitats objecte d'ajuda han de ser de caràcter estrictament no econòmic i dirigides a recolzar el desenvolupament de la política de la Generalitat Valenciana en matèria d'emprenedoria i innovació, contribuint a garantir que tots els habitants de la Comunitat Valenciana, independentment del segment de població a aquè pertanguen, el sector en el qual se circumscriguen, la fase del procés d'emprenedoria en la qual es troben i la ubicació dels seus projectes o idees de negoci en el territori d'aquesta Comunitat, tinguen accés als serveis, el coneixement i les eines relatives a l'emprenedoria de forma homogènia, coherent, coordinada i no discriminatòria.

Una mateixa entitat no podrà presentar més d'una sol·licitud.

Els plans d'actuació hauran d'emmarcar-se necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del pla d'actuació considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o serveis en el mercat.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Despeses del personal en plantilla que estiga directament involucrat en les activitats objecte d'ajuda. Aquestes despeses podran ser imputades íntegrament quan es dediquen íntegrament al pla d'actuació, o bé parcialment, en funció de la dedicació horària efectiva a aquest pla respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del pla d'actuació, imputats en exclusiva a aquest i que es vinculen a ell inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració necessaris per a l'execució del projecte. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considere per al càlcul dels costos indirectes. Els costos indirectes es calcularan aplicant un percentatge o tipus fix -que no podrà ser superior al 25 % - als costos directament imputables al projecte. El càlcul del percentatge o tipus fix a aplicar es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat que es presentarà a l'IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen costos indirectes.

d) Altres despeses directament relacionades amb el pla d'actuació, imputats en exclusiva a  aquest i que es vinculen a aquest inequívocament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

Terminis

Des del 3 de julio de 2018 fins al 16 de juliol de 2018 tots dos inclusivament. Si alguna de les dates indicades anara declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà -segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

 

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018

    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8329 de data 2 de juliol de 2018

Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà a l'establit en l'article 5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2'17, de 24 de novembre. S'haurà d'aportar com a documentació específica addicional la següent:

- Certificat EU/BIC Quality Mark Criteria

- Acreditació de pertinença a la xarxa EBN -European Business and Innovation Centre Network-.

Tant la sol·licitud com la memòria i documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

L'acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació:
- Estatuts vigents.
- Poder de representació de qui subscriga la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
AJUDES A CENTRES TECNOLÒGICS CV PER A PROJECTES DE R+D EN L'ÀMBIT DE L'ECONOMIA CIRCULAR EN COOPERACIÓ AMB EMPRESES 2019
 
Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 18/10/2019 fins al 4/11/2019 a les 23:59:59 hores*
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 30 d'abril de 2020

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8657 de data 18 d'octubre de 2019 si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

Objecte

La convocatòria persegueix donar suport a l'execució de projectes d'I+D, de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular, desenvolupats per centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en col·laboració i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d'empreses valencianes potencialment destinatàries d'aquests.

 

 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries
 
Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que disposen dels requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre.
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Es recolzaran projectes d'I+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular executats per centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en col·laboració i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana.
Els projectes hauran de poder-se enquadrar-se en algun dels següents àmbits de l'economia circular, i es concediran un màxim de dos projectes per àmbit:
- Ecoinnovació i ecodisseny
- Reducció del consum de recursos naturals
- Transició energètica i ciutat circular
- Servitització i simbiosi industrial
 
Els projectes hauran d'incloure el desenvolupament i implementació d'un demostrador o demostradors de la tecnologia o tecnologies desenvolupades.

Els projectes hauran de definir-se i executar-se a partir de la col·laboració d'almenys dos centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. Cada centre tecnològic participant en el projecte haurà d'executar un mínim del 2 0% del pressupost d'aquest.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l'inici del projecte. El seu abast s'establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s'espera obtindre, i es recollirà en l'annex a la memòria de sol·licitud.
Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de la col·laboració entre centres tecnològics i empreses haurà de ser cedit als centres.

Els projectes s’hauran d’emmarcar necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

 

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, a més de la investigació duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d'investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o serveis en el mercat.

L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà 1.000.000 €.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Recursos humans (personal propi).
Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Aquestes despeses podran ser imputades íntegrament quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva a aquest projecte respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.
Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10% del total d'hores de dedicació a aquest.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva a aquest i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Inversions en equipament necessàries per a la implementació dels pilots associats al projecte d'I+D, així com adaptacions necessàries per a la instal·lació d'aquests.

d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte mitjançant un procediment d'imputació de despeses generals a tant alçat d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.
El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat. Aquest informe es presentarà en l'IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d'aquestes no superarà el 25% dels costos directament imputables al projecte.

e) Altres despeses relacionades directament amb el projecte imputades en exclusiva a aquest i que es vinculen a ell inequívocament. Se n'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

Des del 18 d'octubre de 2019 fins al 4 de novembre de 2019 a les 23:59:59

 

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8657 de data 18 d'octubre de 2019
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8657 de data 18 d'octubre de 2019

Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que s'estableix en l’article 5 de l'Ordre  26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2017, de 24 de novembre.

La tramitació del procediment serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut de persona física de qui actue com a representant legal o apoderat/apoderada de la persona jurídica segons figure en el Registre corresponent, tots dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <http://www.ivace.es>. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà apoderar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que l'apoderament es trobe vigent i conste en el Registre de Representants de l’ACCV i així s'acredite.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

L'acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació:

- Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.

- En cas que la sol·licitud es tramite amb certificat de persona física, s'aportarà poder de representació de qui signa la sol·licitud –vigent en el moment de la presentació d'aquesta-, o document equivalent segons les prescripcions legals, i si escau, quan l'òrgan d'administració del sol·licitant tinga caràcter mancomunat, s'haurà d'adjuntar i signar pel representant legal que no ho haguera fet en la sol·licitud, el document de ratificació disponible en l'apartat “Documentació annexa” del text del programa en <http://www.ivace.es>.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar