Avisos
Pla d'Energia Sostenible de la CV 2020

 PESCV2020-0319-imagen

 
>> Pla d'Energia Sostenible de la CV 2020
 
>> PESCV 2020 (resum)
 
 
FINANÇAMENT BONIFICAT PER A PROJECTES D'AUTOCONSUM ELÈCTRIC EN EMPRESES I ENTITATS 2017
Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals amb seu a la Comunitat Valenciana
Presentació sol-licituds:  des del 10/07/2017 fins al 15/09/2017*
Termini justificació: fins al 14/12/2018 (**)
* segons condicions de la RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, de la presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, en el marc del Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana publicada en el DOGV nº 8069 de data 23/06/2017, i posterior modificació (DOGV nº 8433 de 28/11/2018) (**) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 preguntesfrequents

Objetiu

L'objecte de la present resolució és convocar el Fondo de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), per a l'exercici de 2017, destinat a la realització dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de programes de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic, tendents a incentivar l'economia de la Comunitat, i més concretament a la implementació d'ajudes destinades al foment de les instal·lacions de *autoconsumo d'energia elèctrica..

 
beneficiarios.gif Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses –incloses empreses individuals– i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i en concret les previstes com a Tipus 1 i Tipus 2 en el Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. En tot cas, les instal·lacions hauran de complir l'establit en el citat Reial decret 900/2015.

 

 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

L'ajuda reemborsable consistirà en la concessió d'un préstec bonificat en el seu tipus d'interès sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat:

a) Import màxim del préstec: 300.000 €
b) Percentatge màxim *financiable de la inversió: 100% de la inversió.
c) Tipus d'interès: 0%
d) Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
e) Període màxim d'amortització del préstec: 10 anys.
f) Garanties: la garantia serà del 50% de l'import del préstec concedit. Queden exceptuats de l'obligació d'aportar garanties les entitats locals.
g) Ajust de garantia: Una vegada transcorreguda la meitat del període d'amortització del préstec el *IVACE ajustarà d'ofici l'import de la garantia per a mantenir el percentatge del 50%.

 

Esquema General

 EsquemaPtmo

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si escau, sistema d'emmagatzematge.
En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.
b) Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de finançament sent en tot case el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.
c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.
d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica.
e) Si escau, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i adreça d'obra, si es tracta de contractacions externes.
La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

Solament es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ, i els equips principals del qual –generador i equipe convertidor d'energia- estiguen fabricats en la Unió Europea.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, solament es consideraran susceptibles de suport les instal·lacions d'autoconsum que el seu titular coincidisca amb el titular del punt de subministrament, tant en la modalitat Tipus 1 com en la modalitat Tipus 2.

 

costesSubvencionables.gif Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Periode subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
Des del 10/07/2017 fins a 15/09/2017 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 14/12/2018 14/12/2018

(*) Segons Resolució de 21 de setembre de 2018 per la qual s'amplia el termini concedit per a la justificació dels projectes recolzats en el marc del fons de promoció previst en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s’indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d’obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1, 2 i 3.

1. Característiques del projecte (màxim 60 punts).
a) Qualitat tècnica de la memòria.
Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.
b) Viabilitat econòmica del projecte.
Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre més gran d’anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.
c) Sector i tipus d’aplicació.
Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada i dins d’aquestes últimes a les més petita enfront de les més grans.
d) Potència instal·lada.
Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.
e) Producció energètica.
Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.
g) Grau d’innovació tecnològica.
Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions que presenten major grau d’innovació.
h) Tecnologia d’autoconsum de la instal·lació.
Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions la font d’energia de les quals és biomassa o biogàs enfront de la fotovoltaica o eòlica.

2. Impacte del projecte en l’economia de la Comunitat Valenciana (màxim 20 punts).
a) Inversió associada en relació al balanç de l’empresa.
Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions la inversió associada de les quals siga major respecte al balanç de l’any anterior.
b) Ubicació del projecte.
Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menor població enfront dels més poblats.
c) Percentatge de persones amb diversitat funcional en l’empresa.
Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació als projectes que superen les limitacions establides en la legislació en matèria d’ocupació de persones amb diversitat funcional.

3. Solvència econòmica de l’empresa (màxim 20 punts).
Ràtios econòmiques de l’empresa
Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les empreses més solvents.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

1. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte.
2. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per la *Autoritat de *Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia, Turisme i Agenda Digital.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de signatura avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant el propi acte de la signatura.
d) Acreditació de la representació legal del signatari.
i) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
f) Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
g) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades *UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

Documentació complementària:

Addicionalment s’haurà de presentar la documentació següent:

a) Empreses i entitats privades sense ànim lucratiu.
a.1. Quan siga una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l’IVACE obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica de l’empresa sol·licitant, si bé podrà li requerir directament la presentació d’algun document concret.
a.2. Quan es tracte de sol·licitants la inscripció del qual en el Registre Mercantil no siga obligatòria, hauran de presentar còpia del poder de representació registrat del firmant de la sol·licitud o, si és el cas, document equivalent segons les prescripcions legals. Igualment hauran de presentar còpia del contracte/acta de constitució i estatuts vigents registrats.
a.3. En el cas d’empresaris individuals, fitxa cadastral de l’immoble en què es va a executar el projecte, on es comprove que el seu ús principal no és el “residencial”. El document esmentat pot obtindre’s en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es).

b) Entitats públiques.

b.1. En el cas que la Corporació no complisca amb l’objectiu d’estabilitat i/o regla de despesa, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, presentarà certificat emès per la intervenció local que acredite que ha aprovat el corresponent Pla Econòmic Financer.
b.2. Certificat emès per la intervenció local que acredite que l’entitat sol·licitant no està incursa en cap de les prohibicions establides en la normativa d’endeutament per a apel·lar al crèdit a llarg termini prevista en els articles 48 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la Disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, així com en aplicació d’una altra normativa que poguera afectar el règim d’endeutament de les entitats locals o, si és el cas, acreditació que l’entitat ha sol·licitat la corresponent autorització preceptiva de l’òrgan que exercisca la tutela financera; en aquest cas, la concessió de l’ajuda s’efectuarà condicionada a la corresponent autorització.
b.3. Certificat expedit per secretari/ària o interventor/a de l’Ajuntament, en què es faça constar que la corporació municipal sol·licitant disposa del finançament de la part del projecte no finançada per la present convocatòria; en cas d’impossibilitat d’acreditar aquest extrem en el moment de la sol·licitud, s’expedirà certificat per secretari/ària de l’Ajuntament de resolució de l’alcaldia que acredite el compromís de l’Ajuntament a tramitar la corresponent modificació pressupostària, als efectes d’incloure en el pressupost les partides que reflectisquen el finançament objecte de la present convocatòria i de la seua acreditació fefaent als quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió, si és el cas.

c) Documentació complementària de caràcter general per a tots els sol·licitants.
c.1. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que l’IVACE obtinga directament les dades relatives a la seua identitat, la situació quant al compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i per a comprovar o completar les dades necessàries per a la sol·licitud de l’ajuda consultant tant els arxius propis de l’IVACE com els d’altres Administracions, tot això sense perjuí que l’IVACE puga sol·licitar el seu aclariment o esmena en el cas que la informació obtinguda presentara cap incidència; en cas de no autoritzar-se, s’haurà de presentar una declaració responsable sobre el compliment de les obligacions esmentades. En el cas que siga una entitat o organisme públic la sol·licitant, podrà presentar una declaració responsable sobre el compliment de les obligacions, en virtut del que estableix l’article 24.6 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, relatiu a la simplificació de l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
c.2. Quan l’import d’un gasto subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 49.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 17.999,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant de l’ajuda haurà d’aportar també justificació d’haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors -sense vinculació entre ells- llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que ho subministren o presten, i així es faça constar en un informe firmat pel representant legal que haurà de contindre almenys:
    ─ quines van ser les característiques de les despeses que van fer impossible la localització d’un mínim de tres ofertes.
    ─ una explicació de com es va realitzar la busca de proveïdors.
Aquest informe no serà admès com a justificant de la no-presentació de 3 ofertes si el seu argument es basa en:
    · Las característiques del proveïdor.
    · Las característiques genèriques del bé o servei.
    · Las característiques genèriques de l’empresa o entitat beneficiària.
Així mateix, hauran d’acompanyar un annex a l’informe que documente com s’ha realitzat la busca de proveïdors del bé o servei.
La selecció de les ofertes haurà de realitzar-se entre empreses de les quals, almenys dues, no siguen empreses associades al beneficiari i membres de la seua Junta Directiva o Consell d’Administració, ni tinguen drets de vot superiors al 50%. La petició d’ofertes procurarà documentar-se de forma escrita. Les ofertes hauran d’estar prou detallades, especificant els treballs que hagen de realitzar-se i el seu preu. En tot cas, les ofertes han de contindre les dades que permeten la correcta identificació de l’empresa oferent (CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte), data d’emissió i logotip corporatiu o el seu segell. L’elecció entre les ofertes presentades haurà de recaure en la més econòmica, justificant en un informe l’elecció en un altre sentit.
Les tres ofertes hauran d’haver-se sol·licitat amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o l’entrega del bé. Únicament quedaran excloses del compliment d’aquest requisit aquelles entitats públiques que liciten l’actuació subvencionada pel procediment obert, d’acord amb la legislació en matèria de contractes administratius en vigor.
c.4. Proposta de condicions tecnicoeconòmiques per al punt d’accés i connexió emès per la companyia elèctrica distribuïdora.
c.5. Declaració responsable referent a totes les ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, per als mateixos costos subvencionables que els previstos en la present convocatòria.
Els sol·licitants d’ajudes dirigides a inversions econòmiques hauran de declarar a més totes les ajudes de minimis concedides d’aquesta o una altra administració (independentment de si aquestes són per als mateixos costos subvencionables que els previstos per la present convocatòria, com per a qualssevol altres), durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs que estiguen subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis o a altres reglaments de minimis.
La declaració responsable esmentada haurà de ser omplida en l’apartat destinat per a això en la pròpia sol·licitud.
c.6. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a poder obtindre la condició de beneficiari de subvencions, de no reunir els requisits per a trobar-se sotmès a un procediment concursal i, en el cas de beneficiaris que tinguen la consideració de gran empresa, que aquests es troben en una situació comparable a una qualificació creditícia de com a mínim B-. La declaració responsable esmentada haurà de ser omplida en l’apartat destinat per a això en la pròpia sol·licitud.
c.7. Quan les actuacions objecte d’ajuda requerisquen, -d’acord amb la legislació i normativa vigent-, projecte tècnic subscrit per personal tècnic competent, el sol·licitant haurà de presentar el projecte esmentat. Els projectes tècnics que, d’acord amb la legislació vigent, hagen de ser redactats i firmats per un tècnic titulat competent, i es presenten sense el visat del col·legi professional corresponent, hauran d’acompanyar-se d’una declaració responsable del personal tècnic titulat competent projectista, segons model disponible en la web http://www.ivace.es.
c.8. Les entitats que sol·liciten aquestes ajudes hauran de presentar declaració responsable, implementada en l’apartat destinat per a això en la pròpia sol·licitud, sobre el compliment de la normativa i integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l’exempció de l'obligació esmentada, en els termes establits en el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.
c.9. Còpia de l’última factura disponible del punt de subministrament elèctric sobre el qual es durà a terme la instal·lació d’autoconsum.
La correcta presentació d’aquests documents serà condició indispensable per a l’obtenció de l’ajuda.

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació es podrà consultar els següents documents:

• ORDRE 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

• Creació del Fons de Promoció dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XIV, article 126 (DOCV nº 6.931, 27/12/2012).

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE nº 310 de 27/12/2013).

Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb *autoconsumo i de producció amb *autoconsumo. (BOE nº 243 de 10/10/2015).

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
RÉGIM DE DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COMPENSACIÓ DEL PECV 2016

 

Dirigit a: Municipis y mancomunitats de municipis
 
Presentació sol-licituds:  Des del 22/03/2017 fins el  21/04/2017*

* A continuació es descriuen breument les característiques principals del Fons de Compensació en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016. En qualsevol cas, la informació que es considerarà vinculant amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 10 de març de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca el fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016 (DOCV nº 8003, 20/03/2017).

Objetiu

El Fons de Compensació té com a objectiu l'aplicació de les actuacions globals de compensació i equilibri territorial contemplades en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). Aquest fons es nodreix dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.

 
beneficiarios.gif Beneficiaris

Amb caràcter general, el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) està destinat a aquells municipis i mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en ell. L'ingrés realitzat per l'empresa adjudicatària d'una determinada zona, anirà destinat als ajuntaments i mancomunitats d'aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'aquesta zona. Per a la convocatòria de l'any 2015 podran accedir al Fons els ajuntaments i mancomunitats dels municipis que es troben en l'àmbit d'afecció de les zones eòliques 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 segons la següent quantia i distribució:
 

Zona

Romanent 2014 (€)

Ingressos 2016 (€)

Total Fons 2016 (€)

1

51.966,69

295.614,00 347.610,69

2

60.675,59 344.883,00 405.558,59

3

94.539,19 537.480,00 632.019,19

6

30.734,97 586.151,00 616.886,77

7

9.809,54 320.995,00 330.804,54

8

5.809,46 295.614,00 301.423,46

10

3.410,86

373.847,20

377.258,06

11

29.927,81 474.027,50 503.955,31

12

247.393,95 273.219,00 520.612,95

TOTAL:

534.298,06 3.501.831,50 4.036.129,56
 
 
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Projectes de millora d’infraestructures rurals i de serveis
 • Millora en camins rurals d’accés a muntanyes.
 • Millora de la xarxa viària rural d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Instal•lació de punts d’enllumenat públic en vials d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Reforma d’instal•lacions d’enllumenat exterior. Les noves instal•lacions d’enllumenat exterior i les reformes o renovades hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.
 • Treballs d’electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d’energia elèctrica a alqueries, granges, instal•lacions o edificacions rurals aïllades.
 • Treballs de millora de la xarxa d’energia elèctrica, com substitució o ampliació de la línia elèctrica aèries o subterrànies, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.
 • Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d’afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.
 • Qualsevol altre que supose la millora d’infraestructures rurals i de serveis.
Projectes d’impuls de les energies renovables:
 • Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d’instal•lacions d’aprofitament d’energies renovables.
 • Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.
 • Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.
 • Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d’aprofitament d’energies renovables.
 • Construcció de centres demostratius destinats a l’estudi o difusió de les energies renovables.
 • Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l’àmbit de les energies renovables.
 • Construcció i equipament d’instal•lacions d’aprofitament de les energies renovables.
 • Qualsevol altre que tinga com a fi l’impuls de les energies renovables.
Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques:
 • projectes que incidisquen en la millora de l’entorn social i econòmic.
 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

Les ajudes que s'estableixen en la present Resolució tindran la consideració de subvenció a fons perdut, es determinaran en funció del pressupost d'inversió presentat per l'entitat sol·licitant, sent el percentatge màxim d'ajuda el 100% sobre el cost elegible del projecte.

Els projectes s'hauran d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient.
El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els costos subvencionables que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:

a) Les inversions en immobilitzat: cost de mà d’obra externa, execució material, equips i instal·lacions, destinats en exclusiva a l’execució material del projecte, IVA inclòs.

b) Costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

c) Costos de consultoria i formació, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

d) Es considerarà cost subvencionable l’IVA suportat, així com altres tributs, quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables l’IVA suportat, així com altres tributs, quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

e) Costos de mà d’obra pròpia (despeses de personal, incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), sempre que estiga vinculada exclusivament al projecte presentat.

f) Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què estiga degudament justificat, els costos de mà d’obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat (despeses de personal incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), en un percentatge màxim del 10 % de l’ajuda concedida i amb un màxim d’un 25 % del salari del personal adscrit al projecte, i per als sol·licitants que revestisquen forma jurídica de mancomunitats o consorcis.

 

costesSubvencionables.gif Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Periode subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
Des del 22/03/2017 fins a 21/04/2017 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 01/03/2018 01/03/2018


Criteris de valoració

La valoració de les actuacions sol·licitades es realitzarà aplicant els següents criteris:

a) Característiques del municipi (màxim 30 punts).

De manera prioritària i per aquest ordre:
a.1) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però suporten infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada en els mateixos (màxim 15 punts).
a.2) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però resulten afectats visualment pels mateixos des d'algun punt del seu casc urbà (màxim 7 punts).
a.3) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però suporten infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés a parcs (màxim 3 punts)..
a.4) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals alberguen parcs eòlics, en aquest cas l'ordre de prioritat serà inversament proporcional al nombre d'aerogeneradors suportats i directament proporcional al grau d'afecció provocat pels mateixos (màxim 5 punts).

b) Característiques i interès del projecte des del punt de vista social, mediambiental i econòmic (màxim 9 punts).

b.1) Interès social. Es valora l'interès del projecte des del punt de vista de dotació de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari i anàleg (màxim de 3 punts).
b.2) Interès mediambiental. Es valora l'interès del projecte quant als seus beneficis sobre el medi ambient des del punt de vista de l'aprofitament energètic de fonts renovables, reducció de consums energètics, prevenció d'incendis forestals i anàlegs (màxim de 4 punts).
b.3) Interès econòmic. Es valora l'interès del projecte quant a impuls i dinamització de l'economia de la zona, creació de noves activitats econòmiques i capacitat d'atracció de recursos (màxim de 3 punts).

c) Distribució equilibrada temporal dels fons entre els municipis. Es valora la prioritat en intensitat d'ajuda pel que fa a altres municipis. La prioritat és inversament proporcional a la quantia de les ajudes rebudes pel municipi en el marc d'anteriors convocatòries del Fons de Compensació del Pla Eòlic (màxim 10 punts).

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de signatura avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant el propi acte de la signatura.
d) Acreditació de la representació legal del signatari.
i) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
f) Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
g) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades *UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

Documentació complementària:
a) Tots els sol·licitants d'aquestes ajudes estaran obligats a presentar, juntament amb la sol·licitud d'ajuda, còpia de qualsevol dels següents documents: cèdula d'habitabilitat, llicència d'obres, permís d'obertura, certificat emès per l'òrgan pertinent de l'ajuntament del municipi o document que acredite la legalitat de l'edificació/activitat en la qual vaja a executar-se el projecte.

b) Quan l'import d'una despesa subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 49.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 17.999,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar justificació d'haver sol·licitat, abans de la contracció de la despesa, com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors -sense vinculació entre ells- llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o presten, i així es faça constar en un informe signat pel secretari o interventor.

c) Declaració responsable referent a totes les ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públic o privat, per als mateixos costos subvencionables que els previstos en la present convocatòria. Aquesta declaració responsable haurà de ser emplenada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

d) Declaració responsable de no estar culpable en cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a poder obtenir la condició de beneficiari de subvencions. Aquesta declaració responsable haurà de ser emplenada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

i) Quan les actuacions objecte de subvenció requerisquen, -d'acord amb la legislació i normativa vigent-, projecte tècnic subscrit per tècnic competent, el sol·licitant haurà de presentar aquest projecte. Els projectes tècnics que, d'acord amb la legislació vigent, hagen de ser redactats i signats per un tècnic titulat competent i es presenten sense el visat del col·legi professional corresponent hauran d'acompanyar-se d'una declaració responsable del tècnic titulat competent projectista, segons model disponible en la web .

f) Les entitats que sol·liciten aquestes ajudes hauran de presentar declaració responsable, implementada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud, sobre el compliment de la normativa i integració laboral de persones amb discapacitat o si escau, l'exempció d'aquesta obligació, en els termes establits en l'article del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.

 

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació s'haurà de consultar els documents:

• ORDRE 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

• Creació del fons de compensació: LLEI 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XII, article 48 (DOCV nº 5.416, 28/12/2006).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XVII, article 74 (DOCV nº 5.922, 29/12/2008).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV nº 6931, 27/12/2012)

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV nº 7432, 29/12/2014)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
RÉGIM DE DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COMPENSACIÓ DEL PECV 2017

 

Dirigit a: Municipis y mancomunitats de municipis
 
Presentació sol-licituds:  Des del 07/08/2017 fins el  20/10/2017*

* A continuació es descriuen breument les característiques principals del Fons de Compensació en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. En qualsevol cas, la informació que es considerarà vinculant amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 14 de juliol de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca el fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017 (DOCV nº 8094, 28/07/2017).

Objetiu

El Fons de Compensació té com a objectiu l'aplicació de les actuacions globals de compensació i equilibri territorial contemplades en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). Aquest fons es nodreix dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.

 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

Amb caràcter general, el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) està destinat a aquells municipis, consorcis i mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en ell. L'ingrés realitzat per l'empresa adjudicatària d'una determinada zona, anirà destinat als ajuntaments i mancomunitats d'aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'aquesta zona. Per a la convocatòria de l'any 2015 podran accedir al Fons els ajuntaments i mancomunitats dels municipis que es troben en l'àmbit d'afecció de les zones eòliques 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 segons la següent quantia i distribució:
 

Zona

Romanent 2015 (€)

Ingressos 2017 (€)

Total Fons 2017 (€)

1

57.994,83

233.046,00

291.040,83

2

67.662,17

271.887,00

339.549,17

3

105.445,11

423.720,00

529.165,11

6

56.028,53

462.090,20

518.118,73

7

6.774,68

253.055,00

259.829,68

8

2.509,72

233.046,00

235.555,72

10

56.737,01

294.720,80

351.457,81

11

4.488,27

373.697,50

378.185,77

12

2.445,28

215.391,00

217.836,28

TOTAL

360.085,60

2.760.653,50

3.120.739,10

 

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Projectes de millora d’infraestructures rurals i de serveis
 • Millora en camins rurals d’accés a muntanyes.
 • Millora de la xarxa viària rural d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Instal•lació de punts d’enllumenat públic en vials d’accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.
 • Reforma d’instal•lacions d’enllumenat exterior. Les noves instal•lacions d’enllumenat exterior i les reformes o renovades hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.
 • Treballs d’electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d’energia elèctrica a alqueries, granges, instal•lacions o edificacions rurals aïllades.
 • Treballs de millora de la xarxa d’energia elèctrica, com substitució o ampliació de la línia elèctrica aèries o subterrànies, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.
 • Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d’afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.
 • Qualsevol altre que supose la millora d’infraestructures rurals i de serveis.
Projectes d’impuls de les energies renovables:
 • Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d’instal•lacions d’aprofitament d’energies renovables.
 • Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.
 • Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.
 • Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d’aprofitament d’energies renovables.
 • Construcció de centres demostratius destinats a l’estudi o difusió de les energies renovables.
 • Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l’àmbit de les energies renovables.
 • Construcció i equipament d’instal•lacions d’aprofitament de les energies renovables.
 • Qualsevol altre que tinga com a fi l’impuls de les energies renovables.
Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques:
 • projectes que incidisquen en la millora de l’entorn social i econòmic.
 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

Les ajudes que s'estableixen en la present Resolució tindran la consideració de subvenció a fons perdut, es determinaran en funció del pressupost d'inversió presentat per l'entitat sol·licitant, sent el percentatge màxim d'ajuda el 100% sobre el cost elegible del projecte.

Els projectes s'hauran d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient.
El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els costos subvencionables que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del fons són els següents:

a) Les inversions en immobilitzat: cost de mà d’obra externa, execució material, equips i instal·lacions, destinats en exclusiva a l’execució material del projecte, IVA inclòs.

b) Costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

c) Costos de consultoria i formació, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

d) Es considerarà cost subvencionable l’IVA suportat, així com altres tributs, quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables l’IVA suportat, així com altres tributs, quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

e) Costos de mà d’obra pròpia (despeses de personal, incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), sempre que estiga vinculada exclusivament al projecte presentat.

f) Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què estiga degudament justificat, els costos de mà d’obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat (despeses de personal incloent-hi cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), en un percentatge màxim del 10 % de l’ajuda concedida i amb un màxim d’un 25 % del salari del personal adscrit al projecte, i per als sol·licitants que revestisquen forma jurídica de mancomunitats o consorcis.

 

costesSubvencionables.gif Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Periode subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
Des del 07/08/2017 fins a 20/10/2017 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 15/02/2019 15/02/2019 (**)

(**) Según Resolución de 21/09/2018 del Jefe de Departamento de Planificación, Estudios y Energías Renovables del IVACE.

Criteris de valoració

La valoració de les actuacions sol·licitades es realitzarà aplicant els següents criteris:

a) Característiques del municipi (màxim 30 punts).

De manera prioritària i per aquest ordre:
a.1) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però suporten infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada en els mateixos (màxim 15 punts).
a.2) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però resulten afectats visualment pels mateixos des d'algun punt del seu casc urbà (màxim 7 punts).
a.3) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals no alberguen parcs eòlics però suporten infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés a parcs (màxim 3 punts)..
a.4) Actuacions proposades per ajuntaments o mancomunitats de municipis, els municipis dels quals alberguen parcs eòlics, en aquest cas l'ordre de prioritat serà inversament proporcional al nombre d'aerogeneradors suportats i directament proporcional al grau d'afecció provocat pels mateixos (màxim 5 punts).

b) Característiques i interès del projecte des del punt de vista social, mediambiental i econòmic (màxim 9 punts).

b.1) Interès social. Es valora l'interès del projecte des del punt de vista de dotació de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari i anàleg (màxim de 3 punts).
b.2) Interès mediambiental. Es valora l'interès del projecte quant als seus beneficis sobre el medi ambient des del punt de vista de l'aprofitament energètic de fonts renovables, reducció de consums energètics, prevenció d'incendis forestals i anàlegs (màxim de 4 punts).
b.3) Interès econòmic. Es valora l'interès del projecte quant a impuls i dinamització de l'economia de la zona, creació de noves activitats econòmiques i capacitat d'atracció de recursos (màxim de 3 punts).

c) Distribució equilibrada temporal dels fons entre els municipis. Es valora la prioritat en intensitat d'ajuda pel que fa a altres municipis. La prioritat és inversament proporcional a la quantia de les ajudes rebudes pel municipi en el marc d'anteriors convocatòries del Fons de Compensació del Pla Eòlic (màxim 10 punts).

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de signatura avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant el propi acte de la signatura.
d) Acreditació de la representació legal del signatari.
i) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
f) Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
g) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades *UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

Documentació complementària:
a) Tots els sol·licitants d'aquestes ajudes estaran obligats a presentar, juntament amb la sol·licitud d'ajuda, còpia de qualsevol dels següents documents: cèdula d'habitabilitat, llicència d'obres, permís d'obertura, certificat emès per l'òrgan pertinent de l'ajuntament del municipi o document que acredite la legalitat de l'edificació/activitat en la qual vaja a executar-se el projecte.

b) Quan l'import d'una despesa subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 49.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 17.999,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar justificació d'haver sol·licitat, abans de la contracció de la despesa, com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors -sense vinculació entre ells- llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o presten, i així es faça constar en un informe signat pel secretari o interventor.

c) Declaració responsable referent a totes les ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públic o privat, per als mateixos costos subvencionables que els previstos en la present convocatòria. Aquesta declaració responsable haurà de ser emplenada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

d) Declaració responsable de no estar culpable en cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a poder obtenir la condició de beneficiari de subvencions. Aquesta declaració responsable haurà de ser emplenada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

i) Quan les actuacions objecte de subvenció requerisquen, -d'acord amb la legislació i normativa vigent-, projecte tècnic subscrit per tècnic competent, el sol·licitant haurà de presentar aquest projecte. Els projectes tècnics que, d'acord amb la legislació vigent, hagen de ser redactats i signats per un tècnic titulat competent i es presenten sense el visat del col·legi professional corresponent hauran d'acompanyar-se d'una declaració responsable del tècnic titulat competent projectista, segons model disponible en la web .

f) Les entitats que sol·liciten aquestes ajudes hauran de presentar declaració responsable, implementada en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud, sobre el compliment de la normativa i integració laboral de persones amb discapacitat o si escau, l'exempció d'aquesta obligació, en els termes establits en l'article del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.

 

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació s'haurà de consultar els documents:

• ORDRE 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

• Creació del fons de compensació: LLEI 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XII, article 48 (DOCV nº 5.416, 28/12/2006).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XVII, article 74 (DOCV nº 5.922, 29/12/2008).

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV: LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV nº 6931, 27/12/2012)

• Modificació d'algunes característiques del Fons de Compensació del PECV LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV nº 7432, 29/12/2014)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el Transporte

A continuación se describen brevemente las características principales de este programa de ayudas, si bien la información que se considerará como oficial a todos los efectos será la publicada en la RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2013, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte, para el ejercicio 2013.

 

>> Manual de instrucciones de justificación

 

Características del programa

Objeto
Los objetivos de este programa son:

- Redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS) o estudios integrales de la movilidad municipal, incluyendo medidas y estrategias para promover un cambio modal hacia modos de transporte menos consumidores de energía

- Puesta en marcha de experiencias piloto relacionadas con la movilidad eléctrica con el objetivo de introducir los vehículos eléctricos en las ciudades de la Comunitat Valenciana.

- Fomentar la compatibilidad de los sistemas de bicicletas de uso público que se encuentran ya implantados en los municipios de la Comunitat, creando servicios supramunicipales entre aquellas localidades cercanas de tal manera que los distintos sistemas se integren en un único sistema de préstamo.

- Modernización del parque de vehículos industriales relacionados con el transporte por carretera (autobuses y camiones) para aprovechar las ventajas de la mayor eficiencia energética de los vehículos nuevos. 
- Establecimiento de nuevas estaciones de recarga eléctricas con el fin de potenciar la adquisición de vehículos que utilicen este tipo de energía, consiguiendo así, aprovechar las ventajas de la mayor eficiencia energética de los nuevos vehículos. 

Beneficiarios
Podrán acogerse a estas ayudas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada, dependiendo de lo establecido en cada una de las actuaciones.
Los beneficiarios deberán tener su domicilio, sede social o establecimiento de producción en la Comunitat Valenciana, y los proyectos objeto de ayuda deberán estar localizados en dicho territorio.

Tipo de ayuda
Subvención a fondo perdido, con los límites y características establecidos en cada una de las actuaciones.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta disposición en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Para el ejercicio 2013 ello se traduce en las siguientes fechas:

 • Apertura del plazo de presentación de solicitudes: 27/06/2013
 • Cierre del plazo de presentación de solicitudes: 26/07/2013

El solicitante deberá realizar obligatoriamente la tramitación de presentación de forma telemática a excepción de los particulares, los cuales podrán optar por realizar la tramitación de presentación de manera presencial.

Por vía telemática

No será necesario desplazarse al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dado que el trámite tendrá la misma validez que el efectuado por vía presencial, tal y como se recoge en la convocatoria de ayudas correspondiente. Para conocer el procedimiento y requisitos a tener en cuenta se ruega consultar previamente las "instrucciones para presentación de solicitudes por vía telemática".

Manera presencial

Solamente en el caso de particulares, en el caso de querer llevar a cabo la presentación de manera presencial, las solicitudes, acompañadas de la documentación complementaria según el tipo de solicitante y la actuación, podrán presentarse en la sede del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en Valencia, C/ Colón, nº 1, 4ª planta.

Horario de registro:

 • De lunes a jueves: 9:00 - 15:00 h.
 • Viernes: 09:00 - 14:30 h.

En el caso de particulares que opten por la presentación de manera presencial, también podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A modo orientativo se indican las siguientes:

 • En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración de la Comunidad Valenciana (u otras Comunidades Autónomas).
 • En los registros de los edificios y oficinas PROP de la Generalitat Valenciana. Pueden consultarse en www.prop.gva.es, y en los teléfonos 012 ó 96.386.60.00 (llamadas desde otras Comunidades Autónomas).
 • En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado.
 • • En los registros de las entidades que integran la Administración Local (Ayuntamientos), Diputaciones Provinciales y Mancomunidades Intermunicipales, siempre que se hubiese suscrito el oportuno convenio. Pueden consultarse en www.prop.gva.es, y en los teléfonos 012 ó 96.386.60.00 (llamadas desde otras Comunidades Autónomas).
 • Oficinas de Correos (obligatorio envío por correo certificado).

En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por la oficina de Correos antes de ser certificada.

Procedimiento para presentar la solicitud
Por regla general, la solicitud siempre se presentará con anterioridad a la realización del proyecto/estudio o adquisición del bien, salvo indicación específica en otro sentido en algún programa y/o actuación.

En el momento de presentar la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

 • Impreso de solicitud normalizado, generado mediante el programa informático "Ayudas Eficiencia Transporte 2013" (véase "Documentos asociados", en el marco lateral derecho de esta misma página). Se ruega consultar previamente las instrucciones de descarga del programa.
 • Documentación complementaria de carácter administrativo. Los documentos a presentar serán función del tipo de solicitante (particular, empresa, etc.). Dicha documentación está indicada en la convocatoria de ayudas; adicionalmente aparecerá relacionada para cada tipo de solicitante, en el momento de imprimir la solicitud cuando se emplee el programa informático.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

 • Memoria técnica del proyecto en función del programa al que se soliciten ayudas, firmada por técnico competente, según modelo facilitado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) (véase 'Documentos asociados', en el marco lateral derecho de esta misma página).
  Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior a 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o a 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el solicitante de la ayuda deberá aportar también justificación de haber solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, y así se haga constar en un informe. La elección entre las ofertas presentadas deberá recaer en la más económica, justificando en una memoria la elección en otro sentido.

Actuaciones apoyables

T21A Redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible.

Descripción:

Esta actuación está orientada a la realización de Planes de Movilidad Urbana Sostenible los cuales son estudios integrales de la movilidad municipal, que incluyen medidas y estrategias para promover un cambio modal hacia modos de transporte menos consumidores de energía.
Beneficiarios:
Ayuntamientos, mancomunidades intermunicipales y órganos, organismos o entidades públicas de la Comunitat Valenciana que tengan responsabilidad en el transporte público.
Costes elegibles:
Los presupuestos máximos de licitación a efectos del cálculo de la ayuda, se determinarán en función del número de habitantes de los municipios afectados, según lo siguiente:

- Menos de 30.000 habitantes:                                50.000 €.
- Más de 30.000 habitantes y menos de 50.000:       75.000 €.
- Más de 50.000 habitantes y menos de 100.000:    100.000 €.
- Más de 100.000 habitantes y menos de 300.000:  150.000 €.
- Más de 300.000 habitantes:                                 200.000 €.


Cuantía de la ayuda:
El apoyo máximo será del 60% del coste del estudio.
Otros datos de interés:
- El beneficiario de la ayuda estará obligado a presentar a la finalización del proyecto una copia del estudio realizado, tanto en soporte papel como electrónico, así como un resumen de resultados según formulario facilitado por el IVACE (disponible igualmente en la página web, (www.aven.es).
- El estudio deberá contener como mínimo los puntos indicados en el anexo II de la Resolución de ayudas.
- Dicho estudio dispondrá de un apartado específico de evaluación energética y otro de síntesis y conclusiones.
- Asimismo, dicho estudio deberá contemplar un apartado de análisis de viabilidad de la movilidad eléctrica en el municipio.

- El incumplimiento de alguno de estos requisitos podrá dar lugar a la revocación de la ayuda

 

 • T21B Proyectos Piloto de Movilidad Eléctrica.
  • Descripción:
   Esta actuación está orientada al desarrollo de experiencias piloto relacionadas con la movilidad eléctrica con el objetivo de introducir los vehículos eléctricos en las ciudades de la Comunitat Valenciana. No serán apoyables aquellos proyectos que consistan en la realización de estudios para la implantación de experiencias piloto eléctricas.
   Los proyectos piloto eléctricos que se implanten deberán ser proyectos de movilidad urbana, por lo que deberán tener impacto sobre la movilidad de las ciudades y deberán permitir la difusión de los resultados. Además, en las experiencias en las que se adquieran vehículos eléctricos, el sistema deberá permitir extraer datos para su posterior análisis.
  • Beneficiarios:
  • Empresas o entidades de carácter público o privado.
  • Costes elegibles:
  • - Los costes elegibles incluyen las inversiones en equipos, instalaciones, vehículos eléctricos que no puedan ser objeto de ayuda en la actuación T27A del presente Anexo, software específico y los costes de explotación estrictamente necesarios para la ejecución del proyecto. El coste elegible de los vehículos eléctricos será la base imponible del vehículo antes de impuestos. En cuanto a los costes de explotación se considerarán como elegibles sólo los correspondientes al primer año de funcionamiento.
   - No se incluye en el coste elegible las inversiones/gastos en infraestructura de obra civil, seguros, mantenimiento de los equipos, gastos de personal propio ni ningún concepto que no esté relacionado directamente con el objeto de la ayuda.

  • El coste máximo a efectos del cálculo de la ayuda, será de 100.000 euros.
  • Cuantía de la ayuda:

   El apoyo máximo para esta actuación tendrá un límite del 40% del coste elegible, excepto para los vehículos eléctricos que tendrán una ayuda máxima del 20% del coste elegible.

  • Otros datos de interés:
   - En el caso de proyectos de carsharing o coche compartido, el proyecto deberá adaptarse a las directrices técnicas y de operación que para este tipo de proyectos pudieran establecerse desde la Generalitat Valenciana. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la revocación de la ayuda.
 • T21C Promoción de transporte urbano en bicicleta.

  Descripción:
  Consiste en fomentar la compatibilidad de los sistemas de bicicletas de uso público que se encuentran ya implantados en los municipios de la Comunitat, creando servicios supramunicipales entre aquellas localidades cercanas de tal manera que los distintos sistemas se integren en un único sistema de préstamo.

 • Beneficiarios:
  Ayuntamientos, mancomunidades, órganos, organismos y entidades públicas de la Comunitat Valenciana.
  Asimismo, se considerarán como objeto de ayuda, sistemas acogidos a fórmulas de renting, siempre y cuando el importe total de la ayuda asignada se descuente de la cuota a pagar por el ayuntamiento o entidad correspondiente (el descuento en cada cuota mensual será como mínimo el total de la subvención dividido por 36). El solicitante de las ayudas (empresa de renting) deberá contar con el visto bueno del Ayuntamiento o Entidad que figure como prestataria del servicio a los ciudadanos/usuarios.
  Costes elegibles:
  Los costes elegibles incluirán las inversiones en bicicletas, software y hardware necesario para el funcionamiento de los sistemas y las inversiones en equipos e instalaciones de las bases de préstamo de bicicletas.
  Sólo se considerará como coste elegible las contrataciones externas de servicios y suministros.

 • Cuantía de la ayuda:
  El cálculo de la ayuda se realizará en función del número de bicicletas convencionales (N), eléctricas (BE) y del número de anclajes o compartimentos del sistema automático destinados al enganche, recepción y préstamo de las bicis del sistema (A), según la siguiente fórmula:

 • Ayuda= 25.000 ((N+BE)/100)0,6 + 16.000 (A/10)0,8 + 400 BE

 •  
 • La ayuda máxima calculada según la formula anterior no podrá superar el 70% del coste elegible, con un máximo de 100.000 €.

 • Otros datos de interés:
  - El sistema de préstamo de bicicletas deberá adaptarse a las directrices técnicas y de operación que para este tipo de proyectos pudieran establecerse desde la Generalitat Valenciana.
  - Para acogerse a esta medida el municipio deberá presentar un estudio o plan director donde se haya analizado el fomento del uso de la bicicleta en general y los sistemas de préstamo público de bicicletas en particular. En dicho documento se deberá analizar además la compatibilidad con el sistema que ya se encuentra implantado y en funcionamiento.
  - Preferiblemente en poblaciones de tamaño medio (30.000 - 300.000 habitantes).
  - Se apoyarán los proyectos cuyo objetivo sea compatibilizar los servicios de préstamo de bicicletas de al menos 2 municipios que se encuentren actualmente en funcionamiento. Asimismo, en el caso de que el ayuntamiento que solicite la ayuda no tenga implantadas estaciones de préstamo de bicicletas en su municipio pero desee instalar bancadas para integrarse en el sistema supramunicipal, deberá entregar el compromiso firmado por los distintos ayuntamientos en el que se acepte la inclusión del nuevo sistema de préstamo de bicicletas en el ya implantado.
  - No serán apoyables aquellos sistemas de préstamo de bicicletas que no se integren bajo un único sistema supramunicipal que se encuentre actualmente en funcionamiento.

 •  

T21D Promoción de bicicleta eléctrica en el trabajo.
Descripción:
Promocionar de la bicicleta eléctrica en sustitución de transporte motorizado para los desplazamientos casa-trabajo y para su introducción en flotas de reparto.
Aplicaciones:
Adquisición de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido nuevas que utilicen un motor con potencia no superior a 250 W como ayuda al esfuerzo muscular del conductor. Dicho motor deberá detenerse cuando el conductor deje de pedalear o la velocidad supere los 25 km/h. La batería deberá tener una densidad energética de, como mínimo, 80 Wh/kg.
Beneficiarios:
Empresas o entidades de carácter público o privado.
Características específicas:
Para los desplazamientos casa-trabajo, se asignará a cada usuario una bici determinada siendo su responsabilidad la custodia y mantenimiento de la misma. En los casos de uso para mensajería o reparto, la custodia, recarga y mantenimiento de las bicis será responsabilidad de la empresa. En este caso se considerarán el uso de triciclos que incorporen un pequeño remolque.
En todos los casos la bicicleta es propiedad de la empresa-entidad solicitante y está expresamente prohibido cualquier tipo de remuneración por alquiler o cesión de uso de la misma.
Costes elegibles:
Los costes elegibles incluirán las inversiones en adquisición de las bicicletas eléctricas.
Cuantía de la ayuda:
La ayuda por bici/triciclo será del 40% del PVP con un máximo de 500 euros. La ayuda máxima por beneficiario será de 20.000 €.
Otros datos de interés:
La solicitud de ayuda la ejecutarán las empresas o entidades de carácter público o privado que previamente hayan negociado y acordado con sus trabajadores el uso de la bicicleta eléctrica en sustitución del vehículo térmico durante un número mínimo de días (no inferior al 40% de los días laborables que tenga por prestación anual cada trabajador).
La venta o cesión de las bicicletas a terceros antes de los 2 años desde la recepción de las ayudas implicará la obligatoriedad de la devolución de las mismas. Se realizará informe de seguimiento y del grado de satisfacción de los usuarios de las bicis eléctricas.

 • T27A Renovación de flotas de transporte por carretera.
  • Descripción:
   Modernización del parque de vehículos industriales relacionados con el transporte por carretera (autobuses y camiones) para aprovechar las ventajas de la mayor eficiencia energética de los vehículos nuevos.
  • Aplicaciones:
   - La adquisición de vehículos nuevos, eléctricos, de propulsión híbrida, con pila de combustible o alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo, o hidrógeno.
   - La transformación a gas natural de los vehículos industriales, siempre que no se encuentren disponibles comercialmente en el mercado vehículos de similares características funcionando con gas natural.
   - La adquisición de carretillas elevadoras de gas natural o gases licuados del petróleo.
  • Beneficiarios:
   Podrán acceder a las ayudas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada.
  • Características específicas:
   En el caso de adquisición de vehículos nuevos de propulsión eléctrica o híbrida éstos deberán disponer de capacidad de tracción eléctrica al 100% mediante baterías.
  • Los vehículos industriales deberán tener una MMA de al menos 3.500 kg.

  • Costes elegibles:
   Los costes elegibles serán:
   - Inversiones en vehículos y material móvil.
   - El coste derivado de la transformación del vehículo a gas natural.
  • Cuantía de la ayuda:
   Se establecen los siguientes límites máximos:
   - Vehículos eléctricos, de propulsión con hidrógeno o de pilas de combustible, híbridos (doble fuente de energía) con acumulación de energía en baterías: un importe máximo por vehículo de 50.000 €.
   - Vehículos alimentados y material móvil por gas natural, y gases licuados del petróleo: importe máximo por vehículo de 12.000 €.
   - Carretillas elevadoras alimentadas por gas natural, o gases licuados del petróleo: un importe máximo por carretilla de 12.000 €.
   - Transformación de vehículos a gas natural: la ayuda máxima será de un 33% del coste de la transformación con un límite de 12.000 € por vehículo.
   En cualquier caso, estas ayudas no podrán superar el 15% de precio de mercado de los vehículos.
  • Otros datos de interés:
   - Para esta actuación, las inversiones que hayan recibido ayuda deberán mantenerse durante un mínimo de tres años.
 • T29B Estaciones de recarga eléctricas.
  • Descripción:
   El programa tiene la finalidad de promover la implantación de estaciones de recarga o llenado eléctricas, tanto para uso privado como público.
   Se considera “punto de recarga” la plaza específica de estacionamiento de vehículos eléctricos destinada a la recarga de sus baterías y dotada del correspondiente sistema de conexión del vehículo a la red para la realización y gestión de su recarga.
   En esta actuación se diferencian los siguientes tipos de proyectos:
   - Tipo 1.1. Proyectos de implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos orientados al servicio público, pero no enmarcados en una red, tal y como se define en los proyectos Tipo 1.2 de esta actuación.
   - Tipo 1.2: Proyectos de implantación de redes de puntos de recarga de uso público. Con ello se pretende promover la instalación, por parte de los gobiernos municipales o bien por parte de los gestores de recarga reconocidos, de redes de puntos de recarga de vehículos eléctricos para uso público, es decir, a las que pueda acceder a cargar su vehículo cualquier ciudadano libremente.
   La red habrá de tener un mínimo de 10 puntos de recarga, cuya gestión y control deberá encontrarse centralizada a través de un sistema o aplicación dispuesta para tal efecto.
   - Tipo 2.1. Proyectos de implantación de puntos de recarga eléctrica de uso privado, para garajes de flotas de vehículos de empresas. Con ello se persigue promover el desarrollo de sistemas de recarga de vehículos eléctricos en flotas de vehículos turismos, comerciales, industriales y de material móvil vinculado a tareas de transporte.
   - Tipo 2.2. Proyectos de implantación de puntos de recarga en plazas de aparcamiento de viviendas unifamiliares y/o comunitarias. Con ello se promueve el desarrollo de sistemas de recarga de vehículos eléctricos en plazas de aparcamiento de viviendas unifamiliares y/o comunitarias, a través del apoyo público al coste asociado a la instalación necesaria para su disposición. Los puntos de recarga elegibles han de incluir contadores inteligentes, es decir de contadores de consumo de electricidad que dispongan de flujo bidireccional de información con la red eléctrica y que permiten, por tanto, la regulación de la recarga eléctrica a través de telegestión, todo ello con el fin de aprovechar los valles de la demanda eléctrica, las capacidades de las redes y tarifas con discriminación horaria asociadas al VE. Asimismo, el beneficiario de la ayuda está obligado a disponer de contrato de discriminación horaria.
  • Beneficiarios:
   Para los proyectos tipo 1.1, 2.1 y 2.2, podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada. Para los proyectos tipo 1.2, podrán acceder a las ayudas los ayuntamientos, mancomunidades o áreas metropolitanas o bien los gestores de recarga que se reconozcan según la normativa vigente.
  • Costes elegibles:
   Los costes elegibles serán el cableado y obra de instalación del mismo desde el cuadro eléctrico final del que .deriva el circuito hasta el dispositivo o sistema donde se conecta el vehículo para su recarga, incluido éste.
   No se considera como coste elegible la disposición de los contadores inteligentes, que habrán de ser facilitados por las compañías eléctricas a los consumidores (usuarios finales o gestores de recarga), generalmente bajo régimen de alquiler.
  • Cuantía de la ayuda:
   La cuantía máxima de ayuda dependerá del tipo de proyecto:
   Para los proyectos tipo 1.1 y 1.2, se consideran los siguientes costes elegibles máximos y límites de ayuda para la disposición de los puntos de recarga:
   Concepto de inversión Coste elegible
   máximo (€)
   Ayuda Máxima (€)
   Instalación completa de un punto de recarga cubierto con una potencia inferior a 40 kW. 4.000 Hasta el 40% del coste elegible con un máximo de 1.600 €
   Instalación completa de un punto de recarga en la vía pública con una potencia inferior a 40 kW 6.500 Hasta el 40% del coste total elegible con un máximo de 2.600 €
   Instalación completa de un punto de recarga rápida con una potencia igual o mayor de 40 kW. 50.000 Hasta el 40% del coste elegible con un máximo de 20.000 €
   Estación de sustitución de baterías 60.000 Hasta el 40% del coste elegible con un máximo de 24.000 €
   Sistema centralizado de control y gestión del sistema de puntos de recarga (sólo para proyectos tipo 1.2) 50.000 Hasta el 40% del coste elegible con un máximo de 20.000 €
  • Para los proyectos tipo 2.1 se consideran los siguientes costes elegibles máximos y límites de ayuda para la disposición de los puntos de recarga:

  • Concepto de inversión Coste elegible
   máximo (€)
   Ayuda Máxima (€)
   Instalación completa de un punto de recarga con potencia inferior a 40 kW 4.000 Hasta el 30% del coste elegible con un máximo de 1.200 €.
   Instalación completa de un punto de recarga con potencia mayor de 40 k 50.000 Hasta el 30% del coste elegible con un máximo de 15.000 €
   Sistema centralizado de control y gestión del sistema de puntos de recarg 50.000 Hasta el 30% del coste elegible con un máximo de 15.000 €
  • Para los proyectos tipos 2.2 el apoyo otorgado será de hasta del 40% del coste elegible, con un máximo de 200 € por punto de recarga instalado.

  • Otros datos de interés:
   Además, para el caso de los proyectos tipo 2.2, como documentación complementaria, se deberá aportar copia del documento de contrato de discriminación horaria de suministro eléctrico del punto/s de recarga.

 

Preguntas frecuentes

 • ¿Quién debe solicitar la ayuda?El solicitante de la ayuda siempre será el titular de la instalación o la persona o entidad que adquiera el bien.
 • ¿Cuándo debo solicitar la ayuda?Por regla general, la solicitud siempre se presentará con anterioridad a la realización del proyecto/estudio o adquisición del bien, salvo indicación específica en otro sentido en algún programa y/o actuación.
 • ¿Cuándo puedo comenzar mi proyecto?Una vez presentada la solicitud, el titular podrá llevar a cabo el proyecto o adquisición del bien, sin necesidad de esperar a que le sea notificada la concesión e importe de la ayuda o, en su caso, la denegación de la misma. En cualquier caso, el solicitante deberá respetar los plazos para la finalización del proyecto que haya indicado en la solicitud (Aptdo. 'Planificación del proyecto').
 • ¿Cuál es el importe de la ayuda?El solicitante desconocerá, en el momento de presentar la solicitud, el importe de la ayuda que en su caso le pudiera ser concedida. La cantidad finalmente otorgada a cada proyecto depende de múltiples factores, entre los que cabe destacar: número de solicitudes presentadas en la convocatoria, características técnicas del proyecto y de los equipos empleados, ahorro energético obtenido, etc.
 • ¿Cuándo conoceré la ayuda que he recibido?Una vez cerrado el plazo de admisión de solicitudes, los técnicos del IVACE llevarán a cabo la evaluación de las mismas. Finalizado el periodo de evaluación se dictará resolución, notificándose de forma individual a cada solicitante el resultado de la misma.
 • ¿Cuál es el plazo máximo para finalizar el proyecto?Según lo establecido en las bases de la convocatoria, la fecha límite para acreditar la realización del proyecto o adquisición del bien es el 14 de febrero de 2014, salvo que en la notificación al solicitante se establezca una distinta. Por tanto, todos los proyectos subvencionados deberán estar finalizados antes de dicha fecha.
 • ¿Cómo justificaré la realización del proyecto? En la notificación de resolución remitida a cada solicitante, el IVACE requerirá los documentos que se deberán presentar para justificar la inversión realizada así como el resto de documentación exigida en las bases de la convocatoria, indicando la fecha límite para la presentación de los mismos. Deberá presentarse justificantes de gasto y pago por el total de la inversión considerada como coste elegible. Solo serán tenidas en cuenta las justificaciones de gasto/pago cuya fecha sea posterior a la de presentación de la solicitud.
 • ¿Cuándo certificarán mi instalación?Una vez finalizado el plazo de presentación de documentos de justificación, los técnicos del IVACE podrán visitar el proyecto para certificar que el mismo ha sido realizado de acuerdo a las características que obran en el expediente y que, en su caso, éste se encuentra en funcionamiento. El titular de la instalación o promotor del proyecto será informado con suficiente antelación sobre la fecha y hora de dicha visita.
 • ¿Qué ocurre si cambian las características del proyecto? Si transcurrido un tiempo después de haber presentado la solicitud, se cambian por motivos técnicos o económicos las características del proyecto o del bien a adquirir, el titular deberá comunicarlo por escrito al IVACE con anterioridad a su ejecución. En dicho escrito se deberán justificar los motivos que han originado la modificación, indicar detalladamente los cambios realizados y, en su caso, esquema de la nueva instalación y características técnicas y coste de los nuevos equipos.
 • ¿Qué ocurre si no llevo a cabo la instalación?Si una vez presentada la solicitud el titular decide no llevar a cabo el proyecto o no adquirir el bien, éste deberá comunicarlo por escrito al IVACE con la mayor brevedad posible, indicando expresamente su renuncia a la ayuda solicitada.
 • ¿Cuándo cobraré la ayuda? Para los proyectos a los que se haya concedido ayuda, una vez ejecutado el mismo y cumplido el beneficiario con sus obligaciones (aportación de toda la documentación requerida en las bases de la convocatoria), los técnicos del IVACE podrán visitarlos para certificar que los mismos han sido realizados de acuerdo a las características que obran en el expediente y que, en su caso, éste se encuentran en funcionamiento. Una vez efectuada dicha certificación, y en función de la disponibilidad presupuestaria, se procederá al pago de la ayuda concedida.

Información adicional
Para mayor información sobre la convocatoria de Ayudas se deberá consultar el documento: RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2013, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte, para el ejercicio 2013.