Avisos
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS EMPRESES
comoSolicitar.gif COM PRESENTAR LES SOL·LICITUDS 

La presentació de sol·licituds per a les Ajudes a Empreses per a I + D es realitzarà de dos maneres diferents, atenent al programa al qual s'acullin.


PROGRAMA D'I+D PER A PIME, PROGRAMA DE CREACIÓ  D'EMPRESES AMB BASE TECNOLÒGICA I PROGRAMA EXPANDE
La presentació de sol·licituds per a estos tres programes es du a terme mitjançant l'aplicació de complimentació de sol·licituds disponible al següent enllaç: Programa de sol·licituds
Una vegada instal·lada l'aplicació, obriga-la i trobarà el formulari de sol·licitud a punt per omplir.
Ompliga els camps i guarde el fitxer de dades per a conservar la seua sol·licitud. Així podrà interrompre i reprendre el seu treball totes les vegades que necessite. L'aplicació comprovarà la idoneïtat de la informació que introduisca camp a camp. Aprete sobre el botó "processar sol·licitud" quan hagi acabat. L'aplicació li guiarà en les possibles correccions que hagi de realitzar.
En finalitzar el procés es generarà un document PDF que haurà d'imprimir i presentar a l'IMPIVA amb la resta de la documentació que es requereixi en cada cas.

PROGRAMA D'I+D PER A GRANS EMPRESES

Sol·licitud telemàtica
La sol·licitud s'ha d'emplenar de forma telemàtica en una de les dos modalitats que s'indiquen a continuació. En ambdós casos serà necessari disposar i utilitzar certificat de firma digital suportat per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) o el DNI electrónic. A continuació procedim a aclarir els dos casos.

Modalitat 1. Tramitació telemàtica amb firma electrónica. (Recomanable)
En el cas d'optar per esta modalitat (recomanable), cada sol·licitud es farà arribar a l'IMPIVA per via electrònica i l'expedient es generarà automàticament quedant registrada la seua entrada a l'IMPIVA amb la data i l'hora de l'instant en què el sol·licitant procedeix a signar la mateixa. El sol·licitant ha d'imprimir-se i guardar el fitxer generat pel sistema que consistirà en el comprovant de la sol·licitud enviada.
A esta sol·licitud s'annexarà telemàticament la memòria tècnica així com tota la documentació complementària necessària o que es consideri convenient per a l'avaluació del projecte.
No serà necessari desplaçar-se de manera presencial fins l'IMPIVA ja que tota la informació quedarà resident en els nostres sistemes d'informació i haurà obtingut el registre en línia.

Modalitat 2. Tramitació telemàtica amb firma en paper.
En el cas d'optar per aquesta modalitat, el sol·licitant complimentarà en línia l'imprès de sol licitud i farà servir l'opció "Imprimir i enviar" perquè d'aquesta manera les dades del formulari quedin emmagatzemats en el sistema informàtic de IMPIVA i obtenir el codi associat al enviament. El codi d'enviament té el següent format, GR001/2010/000XXXXX, i s'assigna després de completar el primer full de sol·licitud. Guarde aquest codi ja que se li demanarà cada vegada que vullga accedir al sistema per acabar una sol·licitud incompleta, indicant en tal cas como camp DNI/NIF/CIF el valor introduït en la casella NIF Representant de la pàgina 1 del imprès de sol·licitut . Si bé podrà recuperar-se desde la bústia personal del ciutadà que figure en la casella NIF Representant de la pàgina 1  del imprès de sol·licitut accedint al enllaç de tràmits pendents.
Aquesta sol·licitud s'imprimirà, serà firmada pel representant legal i es lliurarà en el registre físic de l'IMPIVA, abans de la finalització del termini establert en la convocatòria, juntament amb la memòria tècnica degudament firmada, així com amb tota aquella documentació complementària necessària o que s'estimi convenient per a l'avaluació del projecte.
La documentació impresa en paper a presentar serà:
Amb caràcter obligatori:
- Sol·licitud generada via l'aplicació telemàtica (2 còpies)
- Memòria tècnica (2 còpies)
Segons procedeixi en cada cas:
- Contracte amb centre de recerca (2 còpies)
- Contracte de col·laboració amb altres empreses independents (1 còpia)
- Contracte del projecte europeu o de la sol·licitud d'ajuda europea (1 còpia)
- Dictamen favorable del Comitè Ètic d'investigació clínica (1 còpia)
A efectes de registre d'entrada, només serà vàlid la presentació de la sol·licitud d'ajuda, amb tota la documentació necessària, si aquesta es lliura en el registre físic de l'IMPIVA, moment en el qual es procedirà a l'activació del codi inclòs en l'imprès de sol.licitud.
Aquesta opció de tramitació telemàtica amb signatura en paper no permet que el sol.licitant pugui "signar digitalment" la sol·licitud i, per tant, no obtindrà el registre d'entrada de l'IMPIVA en línia. Com a conseqüència, serà necessari desplaçar-se de manera presencial fins l'IMPIVA.
També podrà presentar-se en les maneres que preveu l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que s'optara per presentar la documentació en una Oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert per tal que sigui datada i segellada per l'Oficina de Correus abans de ser certificada.

Requisits previs, instruccions i accés

Modalitat 1. Tramitació telemàtica amb firma electrònica. (Recomanable)

Requisits previs
-    Disposar de certificat de la firma electrònica de la Generalitat per tenir accés al sistema i firmar la sol·licitud per via telemàtica. Els tipus de certificat admesos són:
a.    certificat de persona jurídica: Vàlid par a accedir al sistema i signar la sol·licitud.

b.    certificat de persona física:
i.    En el cas de que sigui del representant legal o d'una persona amb poders de representació sobre l'entidat o empresa, servirà per a accedir i firmar la sol·licitud.
ii.
    En un altre cas només servirà per a accedir al sistema, sent necessari la utilizació del passi a firma a un representant legal que disposi del certificat adequat per a realitzar la firma. 

Accedisca ací a l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
-    Disposar de connexió a Internet per a  omplir i annexar tots els documents.

-    Disposar dels documents adjunts requerits para cada tràmit. S'admetràn documents de tamany igual o inferior a 8 MB.
Instruccions
 1.    Accedir al tràmit utilitzant el certificat de firma digital a través de l'enllaç que es mostra en l'apartat d'accés.

2.    Omplir els fulls de sol·licitud.

3.    Adjuntar els documents annexos (La memòria tècnica obligatoriament i la resta de annexes si procedeix).
3.1.    En funció de si el certificat utilitzat correspon amb el representant legal indicat en la sol·licitud
3.1.1.    Cas afirmatiu firmar i enviar la sol·licitud.

3.1.2
.    En Cas de no coincidir,
3.1.2.1.    Enviar la sol·licitud a la bústia personal del representant legal introduït en la sol·licitud, que se identificarà a través del seu NIF.
3.1.2.2.    Avisar al representant legal de que té sol·licituds pendents de firma.
3.1.2.3.    El representant legal ha d'accedir a la seua bústia personal de la Generalitat, recollir els tràmits pendents de processar, firmar-los digitalmente i enviar-los.
4.    Lliurar la documentació requerida que no hagi pogut ser lliurada per la via electrònica, identificant-la amb el seu nombre d'expedient.
Accés
El tràmit estarà accesible desde el catàlogo de serveis públics interactius de la Generalitat Valenciana, accesible a través de www.tramita.gva.es o a través de l'enllaç: Tramitació Telemàtica amb firma en electrònica
Modalitat 2. Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper

Requisits previs  
-    Disposar de certificat de la firma electrònica de la Generalitat per a tenir accés al sistema per via telemàtica. Els tipus de certificat admesos són:
a.    certificat de persona jurídica: Vàlid per a accedir al sistema.
b.    certificat de persona física: Vàlid per a accedir al sistema.
-    Disposar de connexió a Internet per a omplir els documents.
Instruccions
1.    Accedir al tràmite utilitzant el certificat digital a través de l'enllaç que es mostra en l'apartat d'accés.
2.    Omplir els fulls de sol·licitud.
3.    Imprimir la sol·licitud completa, firmar-la i segellar-la.
4.    Enviar les dades fent servir el botó Enviar. L'acció sobre este botó no substitueix la presentació en el registre físic de l'IMPIVA. És un pas imprescindible, ja que l'imprès de sol·licitud no serà vàlid si no es realitza esta acció.
5.    Entregar en el IMPIVA tanto la sol·licitud impresa como el justificant d'enviament de la sol·licitud, així com la documentació annexa requerida.
Accés
El tràmit estarà accesible desde el catàlogo de serveis públics interactius de la Generalitat Valenciana, accesible a través de www.tramita.gva.es o a través de l'enllaç: Tramitació Telemàtica amb firma en paper

 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS IITT
comoSolicitar.gif SOL·LICITUD TELEMÀTICA 

La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica en una de les dos modalitats que s'indiquen a continuació. En ambdós casos serà necessari disposar i utilitzar certificat de firma digital. A continuació procedim a aclarir els dos casos.


Modalitat 1. Tramitació telemàtica amb firma electrònica. (Recomanable)
En el cas d'optar per esta modalitat (recomanable), cada sol·licitud es farà arribar a l'IMPIVA per via electrònica i l'expedient es generarà automàticament quedant registrada la seua entrada a l'IMPIVA amb la data i l'hora de l'instant en què el sol·licitant procedeix a signar la mateixa. El sol·licitant ha d'imprimir-se i guardar el fitxer generat pel sistema que consistirà en el comprovant de la sol·licitud enviada.

Aquesta sol·licitud inclourà la possibilitat d'annexar la memòria tècnica així com altra documentació complementària necessària o que es consideri convenient per a l'avaluació del projecte.

No serà necessari desplaçar-se de manera presencial fins l'IMPIVA ja que tota la informació quedarà resident en els nostres sistemes d'informació i haurà obtingut el registre en línia.
Modalitat 2. Tramitació telemàtica amb firma en paper.
En el cas d'optar per esta modalitat, el sol·licitant obtindrà un imprès de sol·licitud complimentat amb un codi, que imprimirà, firmarà el representant legal, segellarà i haurà de lliurar en el registre físic de l'IMPIVA abans de la finalització del termini establert en la convocatòria, i al qual s'annexarà tant en format imprès com en un CD, les memòries tècniques degudament firmades, així com tota aquella documentació complementària necessària o que es consideri convenient per a l'avaluació del projecte. Seguidament heu d'utilitzar l'opció "Enviar" per a que d'aquesta manera les dades del formulari queden emmagatzemats en el sistema, sent únicament vàlids a efectes de registre en el moment de la presentació de la sol·licitud en el registre físic de l'IMPIVA, en la forma establerta en la convocatòria, moment en el qual es procedirà a l'activació del codi inclòs en l'esmentat imprès.

Aquesta opció no permet que el sol·licitant pugui "firmar digitalment" la sol·licitud i per tant no obtindrà el registre de l'IMPIVA en línia.

En ambdues modalitats, la documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant, és a dir, declaració de vigència emplenada, o bé fotocòpia dels estatuts i / o poders, es lliurarà en qualsevol de les seus físiques de l'IMPIVA indicades a continuació en horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous.

    - IMPIVA Alacant-Oficina PROP: C / Churruca, 29. 03003 Alacant.
    - IMPIVA Castelló-Oficina PROP: Av Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana.
    - IMPIVA València: Plaça de l'Ajuntament, 6. 46002 València.

També podrà presentar-se en les maneres que preveu l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas que s'optara per presentar la documentació en una Oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert per tal que sigui datada i segellada per l'Oficina de Correus abans de ser certificada.comoSolicitar.gif REQUISITS PREVIS, INSTRUCCIONS I ACCÉS 

Modalitat 1. Tramitació telemàtica amb firma electrònica. (Recomanable)

Requisits previs
-    Disposar de certificat de la firma electrònica de la Generalitat per tenir accés al sistema i firmar la sol·licitud per via telemàtica. Els tipus de certificat admesos són:
a.    certificat de persona jurídica: Vàlid par a accedir al sistema i signar la sol·licitud.

b.    certificat de persona física:
i.    En el cas de que sigui del representant legal o d'una persona amb poders de representació sobre l'entidat o empresa, servirà per a accedir i firmar la sol·licitud.
ii.
    En un altre cas només servirà per a accedir al sistema, sent necessari la utilizació del passi a firma a un representant legal que disposi del certificat adequat per a realitzar la firma.
-    Disposar de connexió a Internet per a  omplir i annexar tots els documents.

-    Disposar dels documents adjunts requerits para cada tràmit. S'admetràn documents de tamany igual o inferior a 8 MB.
Instruccions
 1.    Accedir al tràmit utilitzant el certificat de firma digital a través de l'enllaç que es mostra en l'apartat d'accés.

2.    Omplir els formularis 1 i 2.

3.    Adjuntar els documents annexos.
3.1.    En funció de si el certificat utilitzat correspon amb el representant legal indicat en la sol·licitud
3.1.1.    Cas afirmatiu firmar i enviar la sol·licitud.

3.1.2
.    En Cas de no coincidir,
3.1.2.1.    Enviar la sol·licitud a la bústia personal del representant legal introduït en la sol·licitud, que se identificarà a través del seu NIF.
3.1.2.2.    Avisar al representant legal de que té sol·licituds pendents de firma.
3.1.2.3.    El representant legal ha d'accedir a la seua bústia personal de la Generalitat, recollir els tràmits pendents de processar, firmar-los digitalment i enviar-los.
4.    Lliurar la documentació requerida que no hagi pogut ser lliurada per la via electrònica, identificant-la amb el seu nombre d'expedient.
Accés
El tràmit serà accessible des del catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat Valenciana, a través de l'enllaç Sol·licitud d'ajuda mitjançant tramitació telemàtica amb firma electrònica per a instituts tecnològics.

Modalitat 2. Tramitació telemàtica amb firma en paper.

Requisits previs  
-    Disposar de certificat de la firma electrònica de la Generalitat per a tenir accés al sistema per via telemàtica. Els tipus de certificat admesos són:
a.    certificat de persona jurídica: Vàlid per a accedir al sistema.
b.    certificat de persona física: Vàlid per a accedir al sistema.
-    Disposar de connexió a Internet per a omplir els documents.

Instruccions
1.    Accedir al tràmite utilitzant el certificat digital a través de l'enllaç que es mostra en l'apartat d'accés.
2.    Omplir els formularis 1 i 2.
3.    Imprimir la sol·licitud completa, firmar-la i segellar-la.
4.    Enviar les dades fent servir el botó Enviar. L'acció sobre este botó no substitueix la presentació en el registre físic de l'IMPIVA. És un pas imprescindible, ja que l'imprès de sol·licitud no serà vàlid si no es realitza esta acció.
5.    Entregar en el IMPIVA tanto la sol·licitud impresa como el justificant d'enviament de la sol·licitud, així com la documentació annexa requerida.
 
Accés
El tràmite serà accesible des del catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat Valenciana, a través de l'enllaç Sol·licitud d'ajuda mitjançant tramitació telemàtica amb firma en paper per a Instituts Tecnològics.
 
PLAZOS


Programas 2009 Presentación Solicitudes y Doc.Anexa Plazo de Justificación
Apoyo a Empresas    
Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico para Grandes Empresas Anualidad 2009: 10 - Marzo(*6)
*
Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico para PYMES Anualidad 2009: 10 - Marzo(*6)
*
Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica Anualidad 2009: 10 - Marzo(*6)
*
Programa Expande Anualidad 2009: 02 - Abril(*4)
2 de febrero de 2010
Apoyo a Institutos Tecnológicos y Entidades    
Programa de Asistencia al Emprendedor Anualidad 2009: 20 - Enero
*
Programa de Fomento de la Innovación Anualidad 2009: 26 - Febrero(*2)
*
Programa de I+D Anualidad 2009: 26 - Febrero(*2)
*
Programa de Infraestructuras Anualidad 2009: 28 - Febrero(*3)
*
Programa de Equipamiento Anualidad 2009: 28 - Febrero(*2)
*
Otras Ayudas    
Cheque Innovación Hasta el 02/04/2009(*5)
17 diciembre de 2009 
PCEV    
Actuación 1 - Recursos Humanos para la Innovación Hasta el 15/04/2009(*5)
*
Actuación 2 - Innovación Hasta el 15/04/2009(*5)
*
Actuación 3 - Desarrollo de Mercados Hasta el 15/04/2009(*5)
*


(*) Disponible en breve
(*2) según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 26/01/2009
(*3)según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 31/07/2008
(*4)según condiciones de la modificación de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 03/03/2009
(*5)según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 25/02/2009 y prórroga de 27/03/2009.
(*6)según condiciones de la modificación de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 03/03/2009

 
Terminis

Programes 2010
Presentació Sol·licituts y Doc.Annexa   Termini de                     Justificació  
Programa d'I+D per a Empreses                                                                                      
                                                                               
Programa d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a Grans Empreses:  

                                              
>> Anualitat 2010  9 - Març 2010  *  
1º Termini: 28 - Octubre 2010
2º Termini: 25 - Gener 2011
>> Anualitat 2011  17 - Decembre 2010  
1º Termini: 27 - Octubre 2011
2º Termini: 26 - Gener 2012
Programa d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a PIME:    
>> Anualitat 2010  11 - Març 2010
1º Termini: 28 - Octubre 2010
2º Termini: 27 - Gener 2011
>> Anualitat 2011  17 - Decembre 2010  
1º Termini: 27 - Octubre 2011
2º Termini: 26 - Gener 2012
Programa de Creació d'Empreses de Base Tecnològica:  

>> Anualitat 2010  9 - Març 2010  *  
1º Termini: 28 - Octubre 2010
2º Termini: 25 - Gener 2011
>> Anualitat 2011  17 - Decembre 2010  
1º Termini: 27 - Octubre 2011
2º Termini: 26 - Gener 2012
Programa Expande:  

>> Anualitat 2010  9 - Març 2010  *

1º Termini: 28 - Octubre 2010
2º Termini: 25 - Gener 2011
>> Anualitat 2011  17 - Decembre 2010  
1º Termini: 27 - Octubre 2011
2º Termini: 26 - Gener 2012

Suport a Instituts Tecnològics i Entitats    
Programa de Foment de la Innovació  23 - Febrer
10 - Febrer 2011
Programa d'I+D
 23 - Febrer
10 - Febrer 2011
Actuació 2: 13 - Gener 2011
Programa d'Infraestructures per al desenvolupament d'activitats d' I+D i de foment de la innovació
 23 - Febrer
13 - Gener 2011

* =  el termini de presentació a Castelló és prorroga al dia 10 per ser festiu local el dia 9.
 
PLAZOS


Programas 2009 Presentación Solicitudes y Doc.Anexa Plazo de Justificación
Apoyo a Empresas    
Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico para Grandes Empresas Anualidad 2009: 10 - Marzo(*6)
*
Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico para PYMES Anualidad 2009: 10 - Marzo(*6)
*
Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica Anualidad 2009: 10 - Marzo(*6)
*
Programa Expande Anualidad 2009: 02 - Abril(*4)
2 de febrero de 2010
Apoyo a Institutos Tecnológicos y Entidades    
Programa de Asistencia al Emprendedor Anualidad 2009: 20 - Enero
*
Programa de Fomento de la Innovación Anualidad 2009: 26 - Febrero(*2)
*
Programa de I+D Anualidad 2009: 26 - Febrero(*2)
*
Programa de Infraestructuras Anualidad 2009: 28 - Febrero(*3)
*
Programa de Equipamiento Anualidad 2009: 28 - Febrero(*2)
*
Otras Ayudas    
Cheque Innovación Hasta el 02/04/2009(*5)
17 diciembre de 2009 
PCEV    
Actuación 1 - Recursos Humanos para la Innovación Hasta el 15/04/2009(*5)
*
Actuación 2 - Innovación Hasta el 15/04/2009(*5)
*
Actuación 3 - Desarrollo de Mercados Hasta el 15/04/2009(*5)
*


(*) Disponible en breve
(*2) según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 26/01/2009
(*3)según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 31/07/2008
(*4)según condiciones de la modificación de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 03/03/2009
(*5)según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 25/02/2009 y prórroga de 27/03/2009.
(*6)según condiciones de la modificación de la convocatoria del programa publicada en el DOCV de fecha 03/03/2009