Avisos
Protecció de dades

Informació relativa a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Ens preocupem per la seua privacitat i hem implantat les mesures per a assegurar-la en els nostres sistemes.

En compliment de la legislació vigent, l'informem que en facilitar-nos les seues dades vosté haurà de consentir específica i inequívocament en què siguen incorporades als sistemes d'informació de l'IVACE (www.ivace.es) i tractades sota la seua responsabilitat segons el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la legislació sectorial que poguera correspondre; posteriorment es podran mantindre amb finalitats d'arxiu en interés públic.

Les seues dades personals seran les mínimes necessaries per a la tramitació corresponent, s'utilitzaran exclusivament amb la finalitat per a la qual ens les facilite i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament.

Per a exercir els seus drets atorgats pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, entre altres els d'accés, rectificació, supressió o limitació, dirigisca's per escrit a l'IVACE, C/ de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2, 46018 - València, indicant el seu DNI o equivalent, o bé amb signatura electrònica en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19074
Per a qualsevol controvèrsia sobre la matèria pot contactar amb:

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Pº de l'Albereda, 16 - 46010 València
Adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

>> Registre activitats tractament

>> Política de privacitat

 
#innovacció-CV

 La iniciativa #innovació-CV té com a objectiu impulsar la millora en la gestió de la innovació en la PIME de la Comunitat Valenciana.

Segons un informe de la Comissió Europea (CE) les empreses capdavanteres en creixement tendeixen a ser aquelles que generen més idees, filtrant més eficientment aquelles que converteixen en projectes arribant més ràpidament al mercat i generant beneficis, així com rebutjant abans aquells projectes que no aconsegueixen les expectatives originals. Açò és, gestionant de manera eficaç la seua cartera de projectes d'innovació i gestionant eficientment aquells projectes que decideix abordar.

Des d'IVACE acompanyem a la pime valenciana en aquest procés de millora de la seua gestió de la innovació a través d'un diagnòstic inicial i una comparativa de la seua gestió amb una mostra d'empreses innovadores europees. Amb aquest exercici es proposen actuacions prioritàries sobre la base de les àrees de millora consensuades amb l'empresa. Així mateix, IVACE, amb la finalitat de reforçar el servei, organitza tallers sobre aspectes clau en l'àmbit de la gestió de la innovació (L'Estratègia d'Innovació, Creativitat i Design Thinking i la Gestió àgil de Projectes d'Innovació)

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte europeu Enterprise Europe Network. Els tècnics d'IVACE involucrats, ofereixen aquests serveis recolzant-se en l'eina recomanada per la Comissió Europea, IMP3rove, basada en la norma UNE-CEN/TS 16.555/1 exsobre gestió de la innovació.

Se seleccionen prioritàriament PIMES amb més de 8 treballadors i un mínim de 4 anys de vida. El servei està finançat al 100% per la CE però exigeix una dedicació en temps per part de l'equip directiu de l'empresa.

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 
Eje Prioritario 4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Objetivo Temático

Prioridades de inversión

Objetivos específicos

Líneas de actuación

4 – Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores

4a – Fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables

4.1.2. Aumentar la participación y distribución de las energías renovables para usos térmicos, en particular la biomasa, biogás y biocombustibles para el transporte, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y en su caso, con la planificación de las Comunidades Autónomas.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES Y FOMENTO DEL USO DE LOS BIOCARBURANTES

4b -Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas.

4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME.

PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS DEL SECTOR TERCIARIO

PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EMPRESAS

PROGRAMA DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN PYME E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA

4c -Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas.

4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.

PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

4e -Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación.

4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE

 

 

 
Eix Prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

 

Objectiu Temàtic

Prioritats d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

4 – Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

4a – El foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables

4.1.2. Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport, d'acord amb el Pla d'Energies Renovables 2011-2020 i si és el cas, amb la planificació de les comunitats autònomes .

APROFITAMENT DELS RECURSOS ENERGÈTICS RENOVABLES I FOMENT De l'ÚS DELS BIOCARBURANTS

4b - Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses

4.2.1. Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EMPRESES

PROGRAMA D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES EN PIMES I IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA

4c - Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en les vivendes.

4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i servicis públics

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS PÚBLICS

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVICIS PÚBLICS

4e - Foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d'adaptació amb efecte de mitigació

4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants mobilitat elèctrica i desenrotllament de sistemes de subministrament d'energies netes

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL TRANSPORT

 
Eje Prioritario 3: Mejorar la competitividad y presencia internacional de las PYME

Objetivo Temático

Prioridades de inversión

Objetivos específicos

Líneas de actuación

3 – Mejorar la competitividad de las pymes

3a -Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, también mediante viveros de empresas

3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL – SUBVENCIÓN

APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y DE BASE TECNOLÓGICA – NO IF

 

3d -Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación.

3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y rehabilitación de edificación, así como a las PYME y autónomos dedicados al comercio minorista o venta ambulante.

APOYO A LA INNOVACIÓN PYME: SERVICIOS AVANZADOS (ACCESO A MERCADOS Y GESTIÓN) – SUBVENCIÓN

3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos; en particular en la ecoinnovación, la innovación social y sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural y de rehabilitación de edificación.

 

APOYO A LA INNOVACIÓN EN LA PYME: SERVICIOS AVANZADOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – SUBVENCIÓN

 

 

 

Guardar