Avisos
TERMINIS


Programes 2008 Presentació Sol·licituts i Doc.Annexa   Termini de Justificació
Suport a Empreses    
Programa d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a Grans Empreses Anualitat 2008: 29 - Febrer
Anualitat 2009: 28 - Febrer
*
Programa d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a PIMES Anualitat 2008: 29 - Febrer
Anualitat 2009: 28 - Febrer
*
Programa de Creació d'Empreses de Base Tecnològica Anualitat 2008: 29 - Febrer
Anualitat 2009: 28 - Febrer
*
Programa EXPANDE Fins el 9 - Juny - 2008 (*2)
*
Suport a Instituts Tecnològics    
Programa de Foment de la Innovació 21 - Febrer - 2008
*
Programa d'I+D 21 - Febrer - 2008
*
Programa d'Assistència a l'Emprenedor Anualitat 2008: 30 - Abril
Anualitat 2009: 20 - Gener
*
Programa de Promoció del Disseny 13 - Maig - 2008
*
Programa de Desenvolupament del Potencial Humà
28 - Juliol - 2008 (*5)
*
Programa de Foment del Disseny
8 - Agost - 2008 (*6)
*
Programa d'InfraestructuresAnualitat 1: 11 - Setembre - 2008 (*7)
Anualitat 2: Del 12 - Setembre - 2008 al 28 - Febrer - 2008 (*7)
*
Programa d'EquipamentAnualitat 1: 11 - Setembre - 2008 (*7)
Anualitat 2: Del 12 - Setembre - 2008 al 28 - Febrer - 2008 (*7)
*
Altres Ajudes    
Programa GESTA 19 - Febrer - 2008
*
Programa i-CREO
Fins el 10 - Juny - 2008 (*3)
*
Xec Innovació
Fins el 9 - Juliol - 2008 (*8)
*
PCEV
   
Actuació 1 - Formació
  Fins el 16 - Juny - 2008 (*4)
*
Actuació 2 - Innovació
Fins el 16 - Juny - 2008 (*4)
*
Actuació 3 - Promoció i desenvolupament de mercats
Fins el 16 - Juny - 2008 (*4)
*
Innoempresa
   
Actuació 1 - Innovació organitzativa i gestió avançada
Anualitat 2008: 14 - Juliol
Anualitat 2009: del 7 de Gener al 24 de Febrer
*
Actuació 2 - Innovació
Anualitat 2008: 14 - Juliol
Anualitat 2009: del 7 de Gener al 24 de Febrer
*
Actuació 3 - Innovació en col·laboració Anualitat 2008: 14 - Juliol
Anualitat 2009: del 7 de Gener al 24 de Febrer
*

(*)  Disponible en breve
(*2) segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data 5/5/2008
(*3) segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data 12/5/2008
(*4) segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data 29/5/2008
(*5) segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data 10/7/2008
(*6) segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data 16/7/2008
(*7) segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data 31/7/2008
(*8) segons el que es disposa en l'article 8.7 de la resolució de convocatòria publicat en el DOCV nº 5777
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Este apartat preten ser un reflexe global del proces a seguir per poder rebre les ajudes que l'IMPIVA ofereix. El prodecimient consta de 4 parts bàsiques. Tes són el tipus de documentació a presentar i la quarta on es presenta:
 • Manera de presentació de sol·licitud: Aplicacions de cumplimentació de sol·licituds habilitades a tal efecte.
 • Memòria tècnica: Document descriptiu de les característiques de la sol·licitud a la cual es desitja optar.
 • Documentació segons el tipus de presentador: Relació de documents que han d'aportar tant empreses com entiats.
 • La forma i lloc de presentació de les sol·licituds.


A continuació se detallen les característiques de cadascun dels apartats anteriores

comoSolicitar.gif COM PRESENTAR LES SOL·LICITUDS 

Pot portar a terme el procés de presentació mitjançant les aplicacions de complimentació de sol·licituds disponibles en la secció de descàrregues .

Una vegada instal·lada l'aplicació corresponent, òbriga l'aplicació i trobarà el formulari de sol·licitud llest per a omplir. Òmpliga els camps i guarde el fitxer de dades per a conservar la seua sol·licitud. Així podrà interrompre i reprendre el seu treball totes les vegades que vullga. L'aplicació comprovarà la idoneïtat de la informació que introduïsca camp a camp. Polse sobre el botó "processar sol·licitud" quan haja acabat. L'aplicació li guiarà en les possibles correccions que haja de realitzar.

Al finalitzar es generarà un document PDF que haurà d'imprimir i presentar a l'IMPIVA amb la resta de la documentació.


comoSolicitar.gif DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Memòria d'actuacions relatives a la sol·licitud en qüestió. Ha d'incloure informació de tipus descriptiu, com resume i descripció del projecte, informació sobre el sol·licitant, etc.

Pot consultar més informació sobre la memòria en els textos explicatius de cadascun dels programes. També pot descarregar-se el contingut de cadascun d'ells en la zona de descàrregues entrant en el programa en qüestió i abaixant-se la memòria associada si hi ha.


comoSolicitar.gif DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A EMPRESES

1. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant:
L'IMPIVA obtindrà la informació relativa a la personalitat del sol·licitant quan este siga una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil o altres Registres Públics siga obligatòria, si bé l'IMPIVA podrà requerir directament al sol·licitant la presentació d'algun document concret.

En el cas de sol·licitants la inscripció del qual no siga obligatòria (empresaris individuals, comunitats de béns i societats civils) s'haurà d'aportar fotocòpia dels documents següents:
 • Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
 • Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals.
 • D.N.I. si és empresari individual.
No serà necessari aportar la documentació anterior que ja obre en poder de l'IMPIVA, sempre que es mantinga vigent i s'aportació declaració de vigència a este efecte segons model disponible .

Quan el sol·licitant siga una empresa en fase de constitució, s'haurà d'aportar almenys el DNI del promotor i el projecte d'estatuts.

2. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la Unitat Recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social. En qualsevol cas l'IMPIVA es reserva el dret a requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda present alguna incidència.


3. Si la documentació aportada fora incompleta o presentara errors esmenables es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertència que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud.


4. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IMPIVA podrà efectuar-se per fax i/o per correu electrònic al número i/o a la direcció indicada pel sol·licitant en l'imprés de sol·licitud.


5. En el cas que alguna de les empreses o entitats participants en un projecte presentat per una agrupació sense personalitat jurídica no atenguen en termini el requeriment d'esmena, l'IMPIVA podrà sol·licitar la reformulació de la solicitudo denegar l'ajuda per quedar el projecte desvirtuat. De la mateixa manera es procedirà si algun dels participants desistira expressament de la seua sol·licitud.  

 
comoSolicitar.gif DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A ENTITATS

1.
Estatuts vigents i poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.  
No serà necessari aportar la documentació anterior que ja obre en poder de l'IMPIVA, sempre que es mantinga vigent i s'aportació declaració de vigència a este efecte segons model disponible .

2. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la Unitat Recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social. En qualsevol cas l'IMPIVA es reserva el dret a requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda present alguna incidència.


3. Per al Programa de Cooperació Tecnològica entre Centres d'Investigació i Tecnologia, els Instituts Tecnològics hauran d'aportar així mateix la documentació referida en els punts 2, 3 i 4 d'este article relativa als centres participants en el projecte.


4. Si la documentació aportada fora incompleta o presentara errors esmenables es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertència que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud.
 

5. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IMPIVA podrà efectuar-se per fax i/o per correu electrònic al número i/o a la direcció indicada pel sol·licitant en l'imprés de sol·licitud.


6. En el cas que alguna de les empreses o entitats participants en un projecte presentat per una agrupació sense personalitat jurídica no atenguen en termini el requeriment d'esmena, l'IMPIVA podrà sol·licitar la reformulació de la solicitudo denegar l'ajuda per quedar el projecte desvirtuat. De la mateixa manera es procedirà si algun dels participants desistira expressament de la seua sol·licitud.


comoSolicitar.gif LLOC DE PRESENTACIÓ
 • Preferentment en qualsevol de les seus de l'IMPIVA, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19 hores de dilluns a dijous.
 • Oficines PROP de la Generalitat Valenciana.
 • Oficines de registre de qualsevol òrgan que pertanga a l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes, o d'algunes de les entitats que integren l'Administració Local en el cas que estiguen adherides per mitjà del corresponent conveni.
 • Oficines de Correus: la sol·licitud haurà d'anar datada i segellada per l'Oficina.
 
PROGRAMES Y BENEFICIARIS


comoSolicitar.gif CONEGA ELS PROGRAMES DE RECOLZAMENT IMPIVA 2008 
L'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) amb l'objectiu de fomentar la innovació empresarial, impulsar la inversió en I+D i elevar el nivell tecnològic de la indústria valenciana, convoca ajudes per a empreses que tinguen seu social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana en una sèrie de programes d'incentius financers dirigits a empreses i microempreses(1) per un costat i a centres d'investigació i de creació d'empreses per un altre.

Els programes establixen una sèrie d'objectius propis que és concreten en la definició d'unes accions recolzables dins de projectes definits i uns costos elegibles sobre els quals és calculen els ajudes, si és el cas. Els programes tenen un calendari per a la presentació de sol·licituds i després del període d'avaluació dels projectes presentats, és comunica la resolució positiva o negativa dels sol·licituds, obrint-se un període de justificació de gastos d'acord amb la concessió notificada, si és el cas.

En la secció de cada programa i en l'apartat de sol·licituds podrà comprovar els requisits necessaris per a poder optar a cada programa.

comoSolicitar.gif COM SABER SI LA SEUA EMPRESA O ENTITAT POT BENEFICIAR-SE 
Requisits Generals
Els beneficiaris hauran de tindre la seua seu social o delegació en la Comunitat Valenciana, i els projectes objecte d'ajuda hauran d'estar localitzats en el dit territori.

Les condicions per a ser beneficiari hauran de mantindre's fins al moment del pagament de la subvenció.

Per a l'exercici de la seua activitat els beneficiaris hauran de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrits en els registres públics pertinents, i complir amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.

Definició de Pime
A l'efecte de la present resolució, es considerarà PIME, segons la Recomanació de la Comissió, de 6 de maig del 2003, sobre la definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses (DOUE núm. L 124/36, de 20 de maig del 2003), tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents:
 • Que empre a menys de 250 persones.
 • Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros, o bé un balanç general no superior a 43 milions d'euros.

Així mateix, quan siga necessari distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que empre a menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10 milions d'euros; microempresa es considerarà aquella empresa que ocupe a menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2 milions d'euros.

El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades s'efectuarà tal com disposen els apartats 2 i 3 de l'article 6 de l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig del 2003, sobre la definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses. Tals criteris de còmput es poden consultar en l'imprés de sol·licitud.

No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per a I+D Tecnològic i Creació d'Empreses de Base Tecnològica
Podran acollir-se a estes ajudes les PIME que tinguen la seua seu social o establiment de producció en la Comunitat Valenciana i els projectes de la qual objecte d'ajuda estiguen localitzats en tal territori, amb les especificitats que s'establisquen en els programes que es desenvolupen en l'annex.

Queden excloses les comunitats de béns i les societats civils, així com les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

Cas d'agrupació d'Entitats i/o Empreses
Quan el projecte siga presentat per una agrupació sense personalitat jurídica tindran la consideració de beneficiaris tots els participants en el mateix. S'engloba davall este supòsit la presentació d'un projecte per dos o més sol·licitants sense que entre ells existisca nexe jurídic associatiu i sense perjuí que una entitat d'entre els participants siga la que assumisca la coordinació entre ells i enfront de l'IMPIVA.

Per a Instituts Tecnològics
Podran acollir-se a estes ajudes els Instituts Tecnològics de la Xarxa IMPIVA i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre amb finalitat investigadora legal o estatutària amb seu en la Comunitat Valenciana, segons el que s'indica en cada programa.