3.PROGRAMA DE CREACIÓ D'EMPRESES AMB BASE TECNOLÒGICA
3.PROGRAMA DE CREACIÓ D'EMPRESES AMB BASE TECNOLÒGICA
Objectiu

Fomentar la diversificació del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana donant suport a la posada en marxa i el manteniment de noves activitats industrials en l'àmbit de la tecnologia.

beneficiarios.gif Beneficiaris

Xicotetes empreses amb seu social o establiment a la Comunitat Valenciana que tinguen la consideració d'empreses joves i innovadores.

Tindran esta consideració les empreses xicotetes amb menys de 6 anys d'existència en el moment en què es concedisca l'ajuda i que complisquen que els costos en investigació i desenvolupament del beneficiari representen un mínim del 15% dels seus costos de funcionament totals, durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda, o si es tracta d'empreses noves sense historial financer, segons l'auditoria de l'exercici fiscal actual, de conformitat amb la certificació d'un auditor extern; en este últim cas l'empresa haurà d'aportar esta certificació en la fase de justificació de l'ajuda.
No podran obtenir la condició de beneficiàries les xicotetes empreses:
 • L'activitat de les quals estiga relacionada amb la producció primària de productes agrícoles, en la mesura que esta activitat quede emparada pel Reglament (CE) núm. 1.857/2006.
 • L'activitat de les quals estiga relacionada amb la transformació i comercialització de productes agrícoles, sempre que l'import de l'ajuda es fixe sobre la base del preu o la quantitat dels productes comprats als productors primaris o comercialitzats per les empreses en qüestió o quan l'ajuda depenga del fet que es repercutisca totalment o parcialment sobre els productors primaris (agricultors).
 • Que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió, que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • Que reunisquen les condicions d'empresa en crisi d’acord amb el que es definix en l'apartat 7 de l'article 1 del RGEC.

actuacionesApoyables.gif Actuacions suceptibles de suport

Creació i desenvolupament d'empreses de base tecnològica que contribuïsquen a ampliar i diversificar el teixit econòmic de la Comunitat Valenciana amb noves activitats productives i de servicis basades en les noves tecnologies i el coneixement especialitzat, millorant-ne l'oferta actual per a obtenir productes i servicis diferents o amb prestacions clarament superiors a allò ja existent.
En concret es consideraran empreses de base tecnològica les que reunisquen alguna de les següents característiques:
 • Que operen en sectors industrials d'alta tecnologia o emergents com els que s’inclouen més avant, a títol enunciatiu però no excloent.
 • Que la nova activitat a realitzar consistisca en l'explotació econòmica de tecnologies desenvolupades per centres d'investigació o per empreses.
 • Que realitzen elevades inversions en I+D en relació amb la seua xifra de vendes.
 • Que la base de l'activitat a realitzar siga l'aplicació de patents, llicències d'explotació o una altra forma de coneixement tecnològic, preferentment de forma exclusiva i protegida.
 • Que convertisquen el coneixement tecnològic en nous productes o processos per a la seua introducció al mercat.
Àrees de tecnologia considerades emergents: Farmacologia, biomedicina, bioquímica, biotecnologia, micro i bioelectrònica, nanotecnologies, tecnologies quàntiques i fotòniques, supercomputació, xarxes de comunicació intel·ligents, fabricació intel·ligent, materials avançats, materials optoelectrònics, biomaterials, sensors.

Les següents actuacions queden excloses com a susceptibles de suport:
 • L'adquisició de béns d'equip per a renovar, modernitzar o ampliar la capacitat productiva d'empreses no considerades de base tecnològica.
 • Les activitats consistents exclusivament en la comercialització o distribució de béns i servicis.
 • Les activitats d'investigació i desenvolupament tecnològic que hauran de canalitzar-se a través del programa a este efecte. 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut amb intensitat màxima del 75% dels costos subvencionables en les partides d'inversions i servicis externs.
La subvenció, una vegada acumulada a altres ajudes rebudes per l'empresa, no podrà superar la quantitat d'1.250.000 euros en el període en què es mantinga la condició d'empresa jove i innovadora, excepte per als beneficiaris la seu social o establiment productiu de les quals es trobe als termes municipals de València i Mislata, per als quals la subvenció no podrà superar la quantitat d'1 milió d'euros en el període en què es mantinga la condició d'empresa jove i innovadora.
El beneficiari només podrà percebre l'ajuda una vegada al llarg del període en què es complisquen els requisits per a ser considerada empresa jove i innovadora.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es pretén donar suport a:

INVERSIONS
 • Inversions materials.
Actius fixos destinats a la creació de la nova empresa o ampliació o millora de les ja existents. Concretament, béns necessaris per a l'activitat productiva de l'empresa (maquinària, equips de laboratori i equips informàtics vinculats a producció).

 • Inversions inmaterials.
Actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, saber fer (know-how), o coneixements tècnics no patentats.

Per a este concepte, no es consideraran subvencionables les quantitats satisfetes a persones, entitats  o empreses relacionades amb el sol·licitant.

SERVICIS EXTERNS
 • Estudis de viabilitat tècnica:
Estudis de caràcter preparatori per a activitats d'investigació industrial o desenvolupament experimental
 • Assessorament en innovació:
Assessorament en gestió; assistència tecnològica; servicis de transferència de tecnologia; formació; assessorament sobre adquisició; protecció i drets de propietat industrial i intel·lectual i acords de llicència; assessorament sobre l'ús de normes.
 • Servicis de suport a la innovació:
Bancs de dades; biblioteques tècniques; estudi de mercats; ús de laboratoris; etiquetatge, proves i certificació de qualitat.
 • Despeses de l'auditoria del compte justificatiu:
Despeses d'un auditor comptable independent registrat en el ROAC, per a la realització dels treballs de revisió del compte justificatiu de la subvenció, d'acord amb l'Ordre HA/1.434/2007.
Només seran tinguts en compte els justificants de despeses de data posterior al registre d'entrada de la sol·licitud d'ajuda.

Terminis

Podran presentar-se a esta convocatòria sol·licituds durant els exercicis 2010 i 2011 d'acord amb el calendari següent:
 • Anualitat 2010 
Des del dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) fins al 9 de març del 2010, per a les sol·licituds presentades al Programa d'I+D per a Grans Empreses, al Programa de Creació d'Empreses de Base Tecnològica i al Programa EXPANDE; el termini per a les presentades al programa d'I+D per a PIME finalitzarà l'11 de març del 2010.
 • Anualitat 2011 
Des del dia següent al termini límit de presentació de sol·licituds de l'anualitat 2010 fins al 17 de desembre del 2010.

Criteris de valoració

En la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

A. Qualitat del projecte: fins a 75 punts

 • Claredat i coherència entre els objectius previstos, les tasques a realitzar i el pressupost plantejat en el projecte: 0-10.
 • Grau d'innovació, avanç o millora que la iniciativa representa respecte al ja existent en el mercat, d’acord amb la seua transcendència en l'àmbit regional, nacional o internacional: 0-15.
 • Origen de la tecnologia utilitzada en el projecte: el projecte és el resultat d'activitats d'I+D realitzades per centres d'investigació, per empreses o per la cooperació d'ambdós: 0-13.
 • Continuïtat del projecte aprovat en convocatòria anterior: 0- 5
 • Col·labora un CEEI (Centre Europeu d'Empreses Innovadores) o un ens universitari equivalent: 0-2.
 • Actuació vinculada a projectes aprovats en programes públics de suport a la I+D+I: 0-3.
 • La tecnologia implícita en el projecte està protegida i s'explota de forma exclusiva: 0-7.
 • Existència de mercat potencial de l'activitat a mamprendre amb perspectives de creixement i consolidació significatives: 0-10.
 • Organització i estratègia comercial adequada: 0-5.
 • Contribució significativa al desenvolupament sostenible i al medi ambient en algun dels aspectes següents: 0-5.
o   Incidència del projecte en la reducció de les necessitats d'ocupació de sòl, especialment de sòl no urbanitzable o urbanitzable no sectorialitzat, que eviten les noves construccions, que reduïsquen el consum d'energia, el consum net d'aigua o d'altres recursos naturals, o que reduïsquen les necessitats de transport.
o   Incidència del projecte en la reducció dels residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle, que milloren l'estat de conservació i la capacitat de renovació dels recursos naturals, la biodiversitat, la geodiversitat i el paisatge, o que contribuïsquen a la defensa enfront de riscos naturals o tecnològics.
o    Actuacions que integren la protecció del patrimoni cultural.

B. Característiques del sol·licitant: 20 punts

 • Competències de l'equip emprenedor/promotor/directiu: en administració i direcció d'empreses, en I+D+I, en producció i en comercialització: 0-10
 • L'empresa opera en sectors industrials d'alta tecnologia: 0-10

C. Aspectes socioeconòmics: 5 punts

 • L'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones quan no ho exigix així la normativa aplicable: 1.
 • Empreses que acrediten tenir en la seua plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al previst en la legislació vigent: 2.
 • Projecte desenvolupat en zones d'interés preferent recollides en el Pla de Revitalització de Comarques de l'Interior de la Comunitat Valenciana: 2.

Sol·licitud y documentació

1. Sol·licitud normalitzada
  Els models d’impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en l’adreça d’Internet de l’IMPIVA: http://www.impiva.es. Les sol·licituds s’adequaran als models normalitzats i s’ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats i disponibles per l’IMPIVA, a través de l’adreça d’Internet indicada anteriorment.
    1.1. Si la sol·licitud es tramita via telemàtica, només s’admetrà la presentació, davant el Registre Telemàtic, de sol·licituds, escrits i comunicacions que estiguen firmats electrònicament mitjançant una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que s’ha disposat en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana haja firmat el corresponent conveni, que puguen consultar-se en la pàgina web http://www.pki.gva.es/puntreg_c.htm. Actualment l’IMPIVA presta l’esmentat servici de certificacions en la seu de València.
    1.2. Les persones sol·licitants que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran d’imprimir les pàgines preceptives resultants de l’ús de mitjans telemàtics i les presentaran, una vegada emplenades amb les corresponents firmes originals, als llocs indicats en els apartats 4.1 i 4.2.
    D’acord amb el que s’ha disposat en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i la regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, s’incorpora el procediment recollit en esta resolució a l’annex de l’esmentat decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre Telemàtic de la Generalitat.


2. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud normalitzada.

2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que es pot obtenir descarregant-lo de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es. S'advertix que un defectuós o deficient ompliment de la memòria, o la seua difícil comprensió, generaran una menysvaloració del projecte d'acord amb els criteris d'avaluació establits per a cada programa.
2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant:
        a) Quan es tracte d’una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l'IMPIVA obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant, si bé podrà requerir directament al sol·licitant la presentació d'algun document concret.
        b) En el cas de sol·licitants la inscripció dels quals en el Registre Mercantil no siga obligatòria (empresaris individuals, cooperatives), caldrà aportar fotocòpia dels documents següents:
-    Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
-    Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals.
-    DNI, si és empresari individual.
No caldrà aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IMPIVA, sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a este efecte, segons model disponible en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions amb les esmentades administracions. En qualsevol cas, l'IMPIVA podrà requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda presente alguna incidència.
2.4. Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors esmenables, es demanarà a l'interessat que en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertència que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
2.5. Els requeriments a què fa referència este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IMPIVA, podrà efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicada pel sol·licitant en la sol·licitud normalitzada, sempre que quede constància de la recepció per aquell.
2.6. Els requeriments,  les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat Valenciana gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes de l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2.7. L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats es podrà realitzar a través del Registre Telemàtic, a través de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA, i seran aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de firma electrònica avançada que els arreplegats en l'article 1. d'acord amb les disponibilitats que a este efecte s'establisquen per a cada programa.

3. Termini de presentació de sol·licituds

Podran presentar-se a esta convocatòria sol·licituds durant els exercicis 2010 i 2011 d'acord amb el calendari següent:
- Anualitat 2010: des del dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) fins al 9 de març del 2010, per a les sol·licituds presentades al Programa d'I+D per a Grans Empreses, al Programa de Creació d'Empreses de Base Tecnològica i al Programa EXPANDE; el termini per a les presentades al programa d'I+D per a PIME finalitzarà l'11 de març del 2010.
- Anualitat 2011: des del dia següent al termini límit de presentació de sol·licituds de l'anualitat 2010 fins al 17 de desembre del 2010.


4. Lloc de presentació de sol·licituds

4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous. Les sol·licituds podran presentar-se en:
    - IMPIVA Alacant-Oficina PROP: carrer de Churruca, 29, 03003 Alacant.
    - IMPIVA Castelló-Oficina PROP: avinguda dels Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana.
    - IMPIVA València: plaça de l'Ajuntament, 6, 46002 València.
4.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'oficina de correus abans de ser certificada.
4.3. En el cas de sol·licituds que es presenten davant del Registre Telemàtic de la Generalitat, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat.