1.PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC PER A GRANS EMPRESES
1.PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC PER A GRANS EMPRESES

 


objeto.gif Objectiu

Millorar les capacitats tecnològiques de les empreses donant suport a la generació de coneixements científics o tècnics que permeten obtenir productes, processos o servicis d’un nivell tecnològic més gran i adequar la seua oferta a les creixents exigències dels mercats.

beneficiarios.gif Beneficiaris

Grans empreses que tinguen la seu social o l’establiment de producció a la Comunitat Valenciana i els projectes objecte d'ajuda de les quals estiguen localitzats en l’esmentat territori.
Caldrà demostrar que en algun dels indicadors que es detallen hi ha un creixement en comparació amb una situació sense concessió d'ajudes:

 • Cost total del projecte.
 • Nombre de persones contractades per a les activitats d'I+D.
 • Rapidesa d'execució del projecte.
 • Despeses en I+D / Volum de facturació.
No podran ser beneficiaris els sol·licitants que reunisquen les condicions d'empresa en crisi segons la definició de les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (Do C 244, de 01.10.2004).

actuacionesApoyables.gif Actuacions suceptibles de suport

Desenvolupament de projectes per al desenvolupament de tecnologia amb actuacions que responguen  a les característiques següents:

 • Investigació industrial:
La investigació planificada o els estudis crítics l'objecte dels quals és l'adquisició de nous coneixements i noves tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o servicis, o contribuir a millorar considerablement els ja existents. Inclou la creació de components de sistemes complexos que siguen necessaris per a investigació industrial, especialment la validació de tecnologia genèrica, excepte els prototips.
 • Desenvolupament experimental:
L'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o servicis nous modificats o millorats. Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i servicis. Entre les activitats es podrà incloure l'elaboració de projectes, dissenys, plans i la resta de tipus de documentació, sempre que no es destine a usos comercials. S'inclou, així mateix, el desenvolupament de prototips i projectes pilot que puguen utilitzar-se comercialment quan el prototip siga per necessitat el producte comercial final i la seua fabricació resulte massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació. En cas d'utilització comercial posterior de projectes pilot o de demostració, qualsevol ingrés que l’esmentada utilització genere ha de deduir-se dels costos subvencionables. Són també subvencionables la producció i els assaigs experimentals de productes, processos i servicis, sempre que no puguen usar-se o transformar-se de manera que puguen utilitzar-se en aplicacions industrials o comercials. El desenvolupament experimental no inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en els productes, línies de producció, processos de fabricació, servicis existents i altres operacions en curs, encara que les dites modificacions puguen representar-ne millores.

Quan un projecte conste de diferents tasques, cadascuna haurà de classificar-se com pertanyent a una de les esmentades categories.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables, amb intensitat variable d’acord amb la classificació del projecte, fins als màxims següents:

 • Projectes d'investigació industrial: 50%
 • Projectes de desenvolupament experimental: 25%

Els percentatges anteriors podran incrementar-se 15 punts percentuals quan es complisca com a mínim algun dels requisits següents:

       i) El projecte implica la col·laboració efectiva entre almenys dues empreses independents entre si i si es complixen les  condicions següents:
 • Cap empresa ha d’assumir per si sola més del 70% dels costos subvencionables del projecte de col·laboració.
 • El projecte ha de comptar amb la col·laboració de com a mínim una PIME o la col·laboració ha de ser transfronterera, és a dir, quan les activitats d'investigació i desenvolupament es duguen a terme almenys en dos estats membres.
 • El tipus d'acord serà decidit per les empreses participants. Cada acord de col·laboració entre empreses requerirà, com a mínim, que dues empreses participen en el disseny del projecte, contribuïsquen a la seua execució i compartisquen el risc i els resultats del projecte. Estos acords hauran d'implicar una col·laboració efectiva i no una simple investigació contractual, especialment en els acords de propietat intel·lectual.
      ii) El projecte implica la col·laboració efectiva entre una empresa i un organisme d'investigació, en particular en el context de la coordinació de les polítiques nacionals en matèria d'I+D, i es complixen les condicions següents:
 • L'organisme d'investigació assumix un mínim del 10% dels costos subvencionables.
 • I l'organisme d'investigació té dret a publicar els resultats dels projectes d'investigació, sempre que es deriven directament de la investigació realitzada per l'organisme.

Tindran la consideració d'organismes d'investigació les entitats, com ara una universitat o institut d'investigació, amb independència de la seua condició jurídica (pública o privada) o forma de finançament, el principal objectiu de les quals siga realitzar investigació fonamental, investigació industrial o desenvolupament experimental i difondre’n els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia; tots els beneficis es reinvertiran en eixes activitats, la divulgació dels seus resultats o l'ensenyament. Les empreses que puguen exercir  influència en les esmentades entitats, per exemple en qualitat d'accionistes o membres, no gaudiran d'accés preferent a les quantitats d'investigació de l'entitat ni als resultats d'investigació que genere.

     iii) Únicament en el cas d'investigació industrial, si els resultats del projecte es difonen àmpliament mitjançant conferències tècniques i científiques o s'editen en publicacions científiques o tècniques o bases de lliure accés (bases públicament accessibles de dades brutes d'investigació), o per mitjà de programes informàtics gratuïts o de font oberta.

Si es tracta de projectes de col·laboració, la intensitat de l'ajuda es determinarà per cada beneficiari. A efectes dels incisos i) i ii) no es considerarà col·laboració efectiva la subcontractació.

S'entendrà per empreses independents entre si o autònomes, aquelles que no siguen empreses vinculades o associades d’acord amb el que es definix en l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008, General d'Exempció per Categories (Do L 214 de 09.08.2008).

Per a una millor distribució dels fons del programa, la Comissió del programa podrà establir un límit d'ajuda per empresa o per projecte.

La Comissió es reserva el dret de no esgotar el pressupost disponible del programa en el cas que a partir de determinades puntuacions obtingudes no es garantisca la qualitat i viabilitat dels projectes. La intensitat de l'ajuda es determinarà per cada beneficiari.

Igualment, els projectes que hagen sigut aprovats per altres administracions podran ser directament denegats en esta convocatòria, o bé es limitarà l'ajuda a fi de no superar les intensitats màximes permeses.

En cap cas, l'ajuda per empresa o per projecte, podrà superar el límit de 10.000.000 d'euros per als projectes predominantment d'investigació industrial o els 7.500.000 euros per al desenvolupament experimental. Es considerarà que un projecte és predominantment d'investigació industrial si més del 50% dels seus costos subvencionables es generen a través d'activitats classificades en la categoria d'investigació industrial o fonamental.


costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

1. Servicis d'assessorament  
 • Costos d'investigació contractual amb centres d'investigació.
 • Costos de consultoria i servicis equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació.

 • 2. Coneixements tècnics i patents
  Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència i sense cap element de col·lusió.

  3. Amortització d'instrumental i equipament
  Costos d'instrumental i equipament en la mesura i durant el temps en què s'utilitzen per al projecte d'investigació. En el cas que l'instrumental i el material no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte d'investigació, només es consideraran subvencionables els costos d'amortització que corresponguen a la durada del projecte d'investigació calculats segons les bones pràctiques comptables.
  Les despeses d'amortització d'instrumental i equipament que estiguen directament relacionades amb els objectius del projecte podran subvencionar-se sempre que es complisquen les condicions següents:
  • Els béns són adquirits amb posterioritat al 2009.
  • L'adquisició dels béns amortitzats no ha sigut objecte de qualsevol altra subvenció.
  • Els càlculs d'amortització s'efectuen de conformitat amb les normes de comptabilitat pertinents.
  • La despesa es referisca exclusivament al període elegible del projecte.

  4. Matèries primeres i altres aprovisionaments
  Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament.

  5. Recursos humans
  Despeses del personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) d'investigadors, tècnics i personal auxiliar) en la mesura que estiguen dedicats exclusivament al projecte d'investigació.

  Tots els costos subvencionables s'assignaran a una categoria específica d'investigació i desenvolupament. Només seran tinguts en compte els justificants de despeses de data posterior al registre d'entrada de la sol·licitud d'ajuda, llevat que es tracte de projectes plurianuals.


  plazos.gif Terminis

  Podran presentar-se a esta convocatòria sol·licituds durant els exercicis 2010 i 2011 d'acord amb el calendari següent:
  • Anualitat 2010 
  Des del dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) fins al 9 de març del 2010, per a les sol·licituds presentades al Programa d'I+D per a Grans Empreses, al Programa de Creació d'Empreses de Base Tecnològica i al Programa EXPANDE; el termini per a les presentades al programa d'I+D per a PIME finalitzarà l'11 de març del 2010.
  • Anualitat 2011 
  Des del dia següent al termini límit de presentació de sol·licituds de l'anualitat 2010 fins al 17 de desembre del 2010. 

  criteriosValoracion.gif Criteris de valoració

  A. Qualitat del projecte: 85 punts

  • Claredat i coherència entre els objectius previstos, les tasques a realitzar i el pressupost plantejat en el projecte: 5.
  • Grau d'innovació del projecte: 20.
  • Intensitat o esforç en I+D que implica per a l'empresa la realització del projecte: 8.
  • Servicis d'assessorament.
  • Qualificació dels recursos interns, valorant-ne especialment els investigadors Torres Quevedo: 7.
  • Qualificació dels recursos externs: 7.
  • Patentabilitat dels resultats del projecte: 4.
  • Projecte plurianual aprovat en convocatòria anterior de l'IMPIVA: 6.
  • Mercat potencial i perspectiva econòmica: 3.
  • Efecte d'arrossegament del projecte: 7.
  • Vinculació amb projectes internacionals o en cooperació, o en el marc d'iniciatives europees com ERA-NET: 6.
  • Contribució significativa al desenvolupament sostenible i al medi ambient, en algun dels aspectes següents: 12.
   • Incidència del projecte en la reducció de les necessitats d'ocupació de sòl, especialment de sòl no urbanitzable o urbanitzable no sectorialitzat, que eviten les noves construccions, que reduïsquen el consum d'energia, el consum net d'aigua o d'altres recursos naturals, o que reduïsquen les necessitats de transport.
   • Incidència del projecte en la reducció dels residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle, que milloren l'estat de conservació i la capacitat de renovació dels recursos naturals, la biodiversitat, la geodiversitat i el paisatge, o que contribuïsquen a la defensa enfront de riscos naturals o tecnològics.
   • Actuacions que integren la protecció del patrimoni cultural.
     
  B. Característiques de l'empresa: 10 punts

  • Experiència anterior en activitats d'I+D, dins dels últims quatre anys: 5.
  • Propietat industrial de caràcter tecnològic protegida mitjançant patents o model d'utilitat: 5.

  C. Aspectes socioeconòmics: 5 punts

  • Empreses que acrediten comptar en la seua plantilla amb un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al previst en la legislació vigent: 2.
  • Projecte desenvolupat en zones d'interés preferent recollides en el Pla de Revitalització de Comarques d'Interior de la Comunitat Valenciana: 3.


  solicitudDocumentacion.gif Sol·licitud y documentació

  1. Sol·licitud normalitzada
    Els models d’impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en l’adreça d’Internet de l’IMPIVA: http://www.impiva.es. Les sol·licituds s’adequaran als models normalitzats i s’ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats i disponibles per l’IMPIVA, a través de l’adreça d’Internet indicada anteriorment.
      1.1. Si la sol·licitud es tramita via telemàtica, només s’admetrà la presentació, davant el Registre Telemàtic, de sol·licituds, escrits i comunicacions que estiguen firmats electrònicament mitjançant una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que s’ha disposat en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana haja firmat el corresponent conveni, que puguen consultar-se en la pàgina web http://www.pki.gva.es/puntreg_c.htm. Actualment l’IMPIVA presta l’esmentat servici de certificacions en la seu de València.
      1.2. Les persones sol·licitants que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran d’imprimir les pàgines preceptives resultants de l’ús de mitjans telemàtics i les presentaran, una vegada emplenades amb les corresponents firmes originals, als llocs indicats en els apartats 4.1 i 4.2.
      D’acord amb el que s’ha disposat en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i la regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, s’incorpora el procediment recollit en esta resolució a l’annex de l’esmentat decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre Telemàtic de la Generalitat.


  2. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud normalitzada.

  2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que es pot obtenir descarregant-lo de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es. S'advertix que un defectuós o deficient ompliment de la memòria, o la seua difícil comprensió, generaran una menysvaloració del projecte d'acord amb els criteris d'avaluació establits per a cada programa.
  2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant:
          a) Quan es tracte d’una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l'IMPIVA obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant, si bé podrà requerir directament al sol·licitant la presentació d'algun document concret.
          b) En el cas de sol·licitants la inscripció dels quals en el Registre Mercantil no siga obligatòria (empresaris individuals, cooperatives), caldrà aportar fotocòpia dels documents següents:
  -    Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
  -    Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals.
  -    DNI, si és empresari individual.
  No caldrà aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IMPIVA, sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a este efecte, segons model disponible en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
  2.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions amb les esmentades administracions. En qualsevol cas, l'IMPIVA podrà requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda presente alguna incidència.
  2.4. Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors esmenables, es demanarà a l'interessat que en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertència que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
  2.5. Els requeriments a què fa referència este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IMPIVA, podrà efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicada pel sol·licitant en la sol·licitud normalitzada, sempre que quede constància de la recepció per aquell.
  2.6. Els requeriments,  les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat Valenciana gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes de l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  2.7. L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats es podrà realitzar a través del Registre Telemàtic, a través de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA, i seran aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de firma electrònica avançada que els arreplegats en l'article 1. d'acord amb les disponibilitats que a este efecte s'establisquen per a cada programa.

  3. Termini de presentació de sol·licituds

  Podran presentar-se a esta convocatòria sol·licituds durant els exercicis 2010 i 2011 d'acord amb el calendari següent:
  - Anualitat 2010: des del dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) fins al 9 de març del 2010, per a les sol·licituds presentades al Programa d'I+D per a Grans Empreses, al Programa de Creació d'Empreses de Base Tecnològica i al Programa EXPANDE; el termini per a les presentades al programa d'I+D per a PIME finalitzarà l'11 de març del 2010.
  - Anualitat 2011: des del dia següent al termini límit de presentació de sol·licituds de l'anualitat 2010 fins al 17 de desembre del 2010.


  4. Lloc de presentació de sol·licituds

  4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous. Les sol·licituds podran presentar-se en:
      - IMPIVA Alacant-Oficina PROP: carrer de Churruca, 29, 03003 Alacant.
      - IMPIVA Castelló-Oficina PROP: avinguda dels Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana.
      - IMPIVA València: plaça de l'Ajuntament, 6, 46002 València.
  4.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'oficina de correus abans de ser certificada.
  4.3. En el cas de sol·licituds que es presenten davant del Registre Telemàtic de la Generalitat, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat.