Avisos
Avisos
08/08/2013.- Con fecha de hoy se ha publicado en el DOCV la Resolución de 5 de julio de 2013, del Presidente del IVACE por la que se modifica la Resolución de 11 de marzo de 2010 del Presidente del IMPIVA, por la que se convocaban ayudas del II Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV) para los ejercicios 2010 y 2011.

VALIDACIÓ  DEL COMPLIMENT NORMATIVA AMBIENTAL :
En la zona de descàrregues es troba disponible la carpeta "Instruments Administratius de Control Ambiental" amb la relació de beneficiaris d'ajudes de l'IMPIVA de la convocatòria 2010 agrupats per municipis. Amb això es facilita als ajuntaments la validació del compliment de la normativa mediambiental per part del beneficiari d'una subvenció. En la carpeta s'inclou còpia de les circulars de la Federació Valenciana de Municipis i províncies  i de l'IMPIVA als ajuntaments, amb les instruccions que s'ha de seguir per a la realització de la dita validació. Finalment, s'inclou un glossari de termes, amb la correspondència entre les diferents denominacions de la documentació requerida.

Justificació INNOEMPRESA-PYMES 2010:
Avís per a la presentació del model C 8 "Acreditació d'haver finançat un 25% del cost del projecte amb recursos propis".
Dit annex és obligatori presentar-ho, perquè en cas contrari l'aplicació informàtica Justificació2010.exe no permet avançar. Únicament haurà de ser omplit pels beneficiaris de les actuacions 1.1, 3.1 o 3.2, mentres que per a la resta d'actuacions es deixarà en blanc.

Programa Expande 2010: En l'apartat "Documentació annexa" del programa està disponible la versió actualitzada del Model A2.

Aclariment sobre el càlcul % imputació nòmines per a l'estampillament:
Amb data 14.01.11 s'ha publicat nota aclaridora respecte d'això en l'apartat "Documentació annexa" dels programes 2010 d'ajudes a empreses per a I+D, PCEV, Assistència a la creació i desenrotllament d'empreses innovadores i Innoempresa

IMPORTANT: ESTAMPILLAMENT DELS JUSTIFICANTS DE GASTO
Els originals dels justificants de gasto (factures, nòmines i TC2) hauran d'estampillar-se prèviament a realitzar la fotocòpia per a la seua presentació, d'acord amb les instruccions del Manual de Justificació. En cap cas podrà ser substituït el dit estampillament per adhesius autoadhesives.

Programes 2010