4. PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A LA CREACIÓ I CREIXEMENT D'EMPRESES INNOVADORES
4. PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A LA CREACIÓ I CREIXEMENT D'EMPRESES INNOVADORES

Objecte

Facilitar l'execució de projectes de creació o creixement d'empreses innovadores de creació recent, especialment les que operen en sectors emergents i basen la seua competitivitat en l'aplicació intensiva del coneixement i contribuïxen a la diversificació del teixit econòmic valencià amb noves activitats, per mitjà de la valoració d'idees de negoci i la definició de plans d'actuació que permeten estimar els recursos necessaris i les actuacions a desenvolupar per a obtenir els objectius a aconseguir, avaluant els riscos inherents a les distintes alternatives. Complementàriament es donarà suport a la posada a disposició d'emprenedors i empreses innovadores de recent creació de les infraestructures necessàries per a poder desenvolupar les primeres fases del seu projecte empresarial en relació amb altres emprenedors innovadors i en les proximitats d'entitats que puguen assessorar per a la consolidació i creixement del seu projecte.
D'altra banda s'ajudarà a les entitats a la realització de l'objecte indicat en el paràgraf anterior mitjançant el suport a la inversió necessària per al desenvolupament de les actuacions.


actuacionesApoyables.gif Actuacions  susceptibles de suport

Actuació 1. Prestació d'assistència personalitzada a emprenedors i empreses innovadores de creació recent
S’inclouen tres línies d'activitat:
 • 1.1 Aplicació de coneixements i eines per a assessorar de forma individualitzada l'emprenedor en les seues activitats destinades a la creació de l'empresa:
  • Aplicació dels coneixements i execució de procediments adequats per a assistir els emprenedors en la valoració de les seues idees de negoci i, si és el cas, en la configuració del pla d'empresa.
  • Assessorament a l'emprenedor per a facilitar les decisions adequades en les fases inicials de la vida de l'empresa mitjançant l'ús de les metodologies de gestió apropiades.
  • Desenvolupament de treballs específics per a l'emprenedor destinats a obtenir la informació especialitzada requerida, avaluar el mercat i definir els recursos i les condicions necessaris per a establir el corresponent pla d'empresa.
  • Elaboració dels documents i aportació de coneixements a l'emprenedor i, si és el cas, realització de les gestions amb inversors o entitats financeres per a facilitar l'obtenció de finançament per al seu projecte empresarial.
Les tasques d'assessorament poden incloure una part de treball en comú amb diversos receptors del servici per a aportar-los la formació bàsica necessària de la part expositiva i d'establiment de metodologia, sempre que es realitze, finalment, l'acció d'assessorament individualitzada i s'aporte un document específic per a cada participant a qui es facture un servici.
 • 1.2 Consolidació i creixement d'empreses innovadores de recent creació a través d'accions d'assistència individualitzades:
  • Assessorament per a la definició i desenvolupament de plans d'actuació encaminats a la consolidació, creixement i millora competitiva de les empreses innovadores i diversificadores.
  • Aplicació, amb assistència individualitzada, de metodologies i eines de gestió per a millorar la capacitat competitiva de les empreses innovadores de recent creació.
  • Preparació i presentació a inversors o entitats de finançament de plans d'empresa o plans de creixement d'empreses innovadores i diversificadores que han superat les primeres fases, mitjançant l'elaboració dels corresponents documents i l'assistència als promotors i inversors per a facilitar l'intercanvi d'informació de manera adequada.
Les tasques d'assessorament poden incloure una part de treball en comú amb diversos receptors del servici per a aportar-los la formació bàsica necessària de la part expositiva i d'establiment de metodologia, sempre que es realitze, finalment, l'acció d'assessorament individualitzada i s'aporte un document específic per a cada participant a qui es facture un servici.
 • 1.3 Centres d'empreses. Subministrament de locals.
  • Subministrament de locals en lloguer a emprenedors durant un període màxim de tres anualitats per a facilitar l'arrancada de l'empresa en locals apropiats, i beneficiar-se, al mateix temps, de les sinergies i la informació derivades de la seua estada en un viver d'empreses destinat a proveir de locals adequats emprenedors que inicien la seua activitat de caràcter innovador i diversificador del teixit econòmic.
Per a prestar un servici personalitzat a un emprenedor o empresa dels descrits en la present actuació, en el qual s'apliquen recursos tècnics i humans en exclusiu benefici d'eixe emprenedor o empresa, caldrà una sol·licitud explícita del servici per l'emprenedor o l'empresa innovadora, i se’n  concretarà en la resposta de l'entitat l’abast i el contingut.
Actuació 2. Inversions
Inversions en actius fixos físics (maquinària i equips) destinades a la creació d'un establiment nou i a l'ampliació d'un de ja existent, a fi de facilitar les accions de suport i assessorament als emprenedors innovadors en els primers anys d'activitat.


costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Actuació 1. Prestació d'assistència personalitzada a emprenedors i empreses innovadores de creació recent
Seràn subvencionables els costos reals en què incórrega l'entitat sense ànim de lucre per a prestar servicis relatius a:
a) Assessoria en matèria d'innovació: consultoria de gestió; formació; consultoria per a l'adquisició, protecció i comerç de drets de propietat intel·lectual i acords de llicències.
b) Suport a la innovació: locals per a oficines, investigació de mercats.
Estos costos consistiran en:
a) Despeses de personal imputables a la prestació del servici.
b) Despeses de servicis externs en la part que es dedique exclusivament a la prestació del servici.
c) Despeses de funcionament derivades directament de la prestació del servici.
d) Amortització de les inversions directament imputables a la prestació del servici.
Actuació 2. Inversions
06 Inversions no productives:
Inversions en maquinària i equips necessàries per a la prestació dels servicis i el desenvolupament de les activitats i projectes de l'entitat.


tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Actuació 1. Prestació d'assistència personalitzada a emprenedors i empreses innovadores de creació recent
Subvenció a fons perdut de fins al 100% dels costos reals en què incórrega l'entitat, quan es tracte d'entitats en possessió de certificació nacional o europea, i fins al 75% si no en tenen. En tot cas, la intensitat de l'ajuda no podrà ser igual o superior a 7.500.000 euros per beneficiari i per projecte.
Este percentatge d'ajuda s'aplicarà exclusivament als costos reals i no al marge raonable. Amb caràcter no excloent es consideraran certificades les entitats pertanyents a:
Els certificats aportats per altres entitats se sotmetran al criteri de la Comissió prevista en l'article 8 de la present resolució.
Actuació 2. Inversions
Subvenció a fons perdut per a:
 • Els beneficiaris la seu o l’establiment productiu dels quals estiga ubicat als municipis de València i Mislata, de fins un màxim del 15% en el cas de xicotetes empreses i de fins un màxim del 7,5 % en el cas de mitjanes empreses.
 • Els beneficiaris la seu o l’establiment productiu dels quals estiga ubicat a les províncies de Castelló, València o Alacant (excepte els termes municipals de València i Mislata) de fins al 30% del cost d'adquisició, sempre que l'entitat beneficiària tinga la condició de PIME descrita en l'annex I del RGEC (DO L 214 de 9.8.2008). S'exceptuen d’este límit d'intensitat les ajudes a grans projectes d'inversió i les ajudes regionals en el sector del transport.
Les ajudes no podran superar per beneficiari i per projecte:
 • Per a les ajudes concedides a beneficiaris la seu o l’establiment productiu dels quals estiga ubicat als municipis de València i Mislata, la intensitat de les ajudes no podrà superar l'import de 7.500.000 euros per empresa i per projecte.
 • Per a les ajudes concedides a beneficiaris la seu o l’establiment productiu dels quals estiga ubicat a les províncies de Castelló, València o Alacant(excepte els termes municipals de València i Mislata), l'import total de les ajudes procedents de totes les fonts no superarà el 75% de l'import màxim d'ajuda que podria rebre una inversió amb uns costos subvencionables de 100.000.000 d'euros, aplicant el llindar d'ajuda estàndard vigent per a les grans empreses que figure en el mapa d'ajudes regionals aprovat en la data de concessió de l'ajuda.


Criteris de valoració

Actuació 1. Prestació d'assistència personalitzada a emprenedors i empreses innovadores de creació recent
Els projectes es valoraran atenent la seua capacitat per a desenvolupar l'esperit d'empresa i la innovació i facilitar l'aplicació pels emprenedors de les tècniques de gestió més adequades.
En concret per a l'actuació 1 s'aplicaran els següents criteris de valoració:
Qualitat del projecte
 • Ajust dels objectius del projecte i resultats previstos a les necessitats dels emprenedors i de les empreses innovadores de nova creació de l'àrea d'actuació de l'entitat. (0-10)
 • Utilització de sistemes de suport a emprenedors i empreses innovadores de creació recent normalitzats, de qualitat contrastable i controlables en els seus resultats. (0-8)
 • Formació i experiència professional dels tècnics que han de prestar l'assessorament a emprenedors i empreses innovadores. (0-8)
 • Coherència de les actuacions amb les línies de promoció de les actituds emprenedores desenvolupades per l'entitat i altres institucions de la Comunitat Valenciana. (0-5)
 • Complementarietat i integració amb altres actuacions desenvolupades en la Comunitat Valenciana amb els mateixos objectius. (0-5)
 • Garantia de difusió de les actuacions a una porció àmplia del territori, a través dels acords de col·laboració pertinents amb altres entitats, particularment les d'àmbit d'actuació comarcal. (0-5)
 • Contribució significativa al desenvolupament sostenible i al medi ambient en algun dels aspectes següents: (0-4)
  • Reducció del consum d'aigua o d'altres recursos naturals.
  • Reducció del consum d'energia.
  • Reducció de les necessitats d'ocupació de sòl, especialment de sòl no urbanitzable o urbanitzable no sectorialitzat.
  • Reducció de les necessitats de transport.
  • Reducció de residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle.
  • Millora de l'estat de conservació i de la capacitat de renovació dels recursos naturals, la biodiversitat, la geodiversitat i el paisatge.
  • Contribució a la defensa davant de riscos naturals o tecnològics.
  • Protecció del patrimoni cultural
Viabilitat tècnica i economicofinancera:
 • Coherència del pressupost del projecte amb els objectius a aconseguir. (0-5)
 • Definició del projecte, les seues fases, pla de treball i pressupost d'execució. (0-5)
 • Dimensió equilibrada dels recursos humans i de les despeses necessàries. (0-5)
Característiques del sol·licitant:
 • Grau d'importància en els seus fins, actuacions i pressupostos de les activitats de suport a emprenedors i empreses innovadores i diversificadores de recent creació. (0-5)
 • Capacitat demostrada per a desenvolupar sistemes i metodologies i facilitar informació i orientació a emprenedors, tant persones físiques interessades a crear empreses com les que han constituït l'empresa i iniciat les seues activitats. (0-5)
 • Integració en el Sistema Valencià d'Innovació i la seua col·laboració amb altres agents vinculats amb la creació d'empreses innovadores a la Comunitat Valenciana. (0-5)
 • Grau d'incorporació i integració dels distints agents del sistema regional de promoció de l'emprenedorisme i la innovació en els òrgans de govern de l'entitat. (0-5)
 • Disponibilitat de locals per a viver d'empreses on els emprenedors puguen iniciar el seu projecte empresarial en proximitat a altres emprenedors innovadors i als tècnics de l'entitat que presten orientació i faciliten els contactes amb potencials inversors. (0-5)
Aspectes socioeconòmics:
 • Influència del projecte, així com del conjunt d'actuacions de l'entitat, en la creació d'oportunitats i aprofitament de les seues capacitats entre col·lectius amb especial dificultat per a emprendre activitats econòmiques i, en particular, la creació d'empreses. (0-5)
 • Projecte desenvolupat en zones d'interés preferent recollides en el Pla de Revitalització de Comarques de l'Interior de la Comunitat Valenciana: (0-2)
 • Projecte presentat per entitats que contracten treballadors amb discapacitat per damunt del mínim legal. (0-4)
 • Tant per la naturalesa del projecte com per les característiques del sol·licitant, es promou la igualtat entre homes i dones. (0-4)
Actuació 2. Inversions
Els projectes es valoraran atenent la seua capacitat per a desenvolupar l'esperit d'empresa i la innovació i facilitar l'aplicació pels emprenedors de les tècniques de gestió més adequades.
En concret per a l'actuació 2 s'aplicaran els següents criteris de valoració:
Qualitat del projecte:
 • Adequació de les inversions a realitzar per a desenvolupar les accions de foment de les actituds emprenedores o les tasques d'assessorament a emprenedors i empreses innovadores de creació recent (0-10).
 • Utilitat, si és el cas, de les instal·lacions per a acollir emprenedors o empreses acabades de crear durant els primers anys del seu camí, atenent les necessitats i expectatives d'este tipus d'empreses (0-10).
 • Coherència de les inversions a executar amb la resta d'actuacions i línies de promoció de les actituds emprenedores desenvolupades per l'entitat i altres institucions de la Comunitat Valenciana (0-10).
 • Garantia de disponibilitat de les instal·lacions per a emprenedors i empreses innovadores en igualtat de condicions (0-10).
 • Contribució significativa al desenvolupament sostenible i al medi ambient en algun dels següents aspectes (0-5):
  • Reducció del consum d'aigua o d'altres recursos naturals.
  • Reducció del consum d'energia.
  • Reducció de les necessitats d'ocupació de sòl, especialment de sòl no urbanitzable o urbanitzable no sectorialitzat.
  • Reducció de les necessitats de transport.
  • Reducció de residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle.
  • Millora de l'estat de conservació i de la capacitat de renovació dels recursos naturals, la biodiversitat, la geodiversitat i el paisatge.
  • Contribució a la defensa davant de riscos naturals o tecnològics.
  • Protecció del patrimoni cultural
Viabilitat tècnica i economicofinancera:
 • Coherència del pressupost del projecte amb els objectius a aconseguir (0-5).
 • Definició del projecte, les seues fases, pla de treball i pressupost d'execució (0-5).
 • Dimensió equilibrada de la inversió a realitzar amb la resta d'instal·lacions de l'entitat (0-5).
Característiques del sol·licitant:
 • Grau d'importància en els seus fins, actuacions i pressupostos de les activitats de suport a emprenedors i empreses innovadores i diversificadores de recent creació (0-5).
 • Capacitat demostrada per a desenvolupar sistemes i metodologies i facilitar informació i orientació a emprenedors, tant persones físiques interessades a crear empreses com les que han constituït l'empresa i iniciat les seues activitats (0-5).
 • Integració en el Sistema Valencià d'Innovació i la seua col·laboració amb altres agents vinculats amb la creació d'empreses innovadores en la Comunitat Valenciana (0-5).
 • Grau d'incorporació i integració dels distints agents del sistema regional de promoció de l'emprenedorisme i la innovació en els òrgans de govern de l'entitat (0-5).
 • Experiència demostrada, si és el cas, en la gestió de locals en lloguer d'un viver d'empreses dedicat a emprenedors i empreses innovadores de recent creació (0-5).
Aspectes socioeconòmics:
 • Influència del projecte, així com del conjunt d'actuacions de l'entitat, en la creació d'oportunitats i aprofitament de les seues capacitats entre col·lectius amb especial dificultat per a emprendre activitats econòmiques i, en particular, la creació d'empreses. (0-5)
 • Projecte desenvolupat en zones d'interés preferent recollides en el Pla de Revitalització de Comarques de l'Interior de la Comunitat Valenciana. (0-2)
 • Projecte presentat per entitats que contracten treballadors amb discapacitat per damunt del mínim legal. (0-4)
 • Tant per la naturalesa del projecte com per les característiques del sol·licitant, es promou la igualtat entre homes i dones. (0-4)


Altres

Actuació 1. Prestació d'assistència personalitzada a emprenedors i empreses innovadores de creació recent
1. Cada entitat sol·licitant podrà presentar com a màxim un projecte a cada una de les actuacions previstes en el programa.
S'haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud i la memòria tècnica del projecte, una còpia de la documentació següent:
 • Memòria d'activitats provisional de l'any 2009 (o 2010 si la sol·licitud és per al 2011).
 • Pla Estratègic d'Activitats per a l'any 2010 (o 2011 si la sol·licitud és per al 2011).
 • Pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2010 (o 2011 si la sol·licitud és per al 2011).
Tota la documentació que es presente haurà d’anar en paper i en suport electrònic.
El desenvolupament de l'actuació prevista en este programa es podrà formalitzar mitjançant un conveni singular de col·laboració entre l'IMPIVA i l'entitat corresponent.
L'entitat sol·licitant, amb caràcter general en totes les accions relacionades amb l'objectiu del programa, i en particular amb les activitats que generen els projectes subvencionats, és responsable de la seua difusió i ha de fer coneixedor i partícip l'IMPIVA de totes les accions de promoció i de comunicació previstes tant en la fase prèvia de sol·licitud com, amb la suficient antelació, al llarg del desenvolupament d’estes, inclosa la difusió dels resultats en suports físics o electrònics; per a això ha d’utilitzar la normativa d'imatge que determinen l'IMPIVA i els Fons Europeus.

2.
L'entitat beneficiària està obligada a facturar els servicis prestats, establint un preu de mercat que reflectisca els costos totals més un marge raonable. L'ajuda haurà d'aplicar-se en forma de bonificació en el preu cobrat a la PIME. En facturar els servicis l'entitat registrarà en la factura el percentatge millorat sobre el preu de mercat, així com la declaració que l’esmentada bonificació constituïx ajuda estatal. La PIME receptora del servici no podrà obtenir més de 200.000 euros de bonificació en un període de tres anualitats.
Per a garantir la transparència dels costos dels servicis, així com els preus pagats per les PIME usuàries d’estos, l'entitat beneficiària portarà un sistema comptable analític a través del qual es puguen justificar els costos exactes en què s'ha incorregut realment per a la prestació de servicis. Este requisit es complirà mitjançant una declaració expedida per auditor o empresa degudament inscrita en el ROAC que certifique que les despeses declarades corresponen a la prestació de servicis i que el preu facturat per la prestació d'estos últims és un preu de mercat. Esta declaració formarà part de l'informe de revisió de comptes justificatius de la subvenció exigit per l'IMPIVA per a la justificació del projecte.
Actuació 2. Inversions
1. Cada entitat sol·licitant podrà presentar com a màxim un projecte a cada una de les actuacions previstes en el programa.
S'haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud i la memòria tècnica del projecte, una còpia de la documentació següent:
 • Memòria d'activitats provisional de l'any 2009 (o 2010 si la sol·licitud és per al 2011).
 • Pla Estratègic d'Activitats per a l'any 2010 (o 2011 si la sol·licitud és per al 2011).
 • Pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2010 (o 2011 si la sol·licitud és per al 2011).
Tota la documentació que es presente haurà de fer-se en paper i en suport electrònic.
El desenvolupament de l'actuació prevista en este programa es podrà formalitzar mitjançant un conveni singular de col·laboració entre l'IMPIVA i l'entitat corresponent.
L'entitat sol·licitant, amb caràcter general en totes les accions relacionades amb l'objectiu del programa, i en particular amb les activitats que generen els projectes subvencionats, és responsable de la seua difusió oi ha de fer coneixedor i partícip l'IMPIVA de totes les accions de promoció i de comunicació previstes tant en la fase prèvia de sol·licitud com, amb la suficient antelació, al llarg del desenvolupament d’estes, inclosa la difusió dels resultats en suports físics o electrònics, i per a això ha d'utilitzar la normativa d'imatge que determinen l'IMPIVA i els Fons Europeus.

2. Les entitats beneficiàries la seu o l’establiment productiu de les quals s'ubique a les províncies de Castelló, València o Alacant (excepte els termes municipal de València i Mislata) estaran obligades a:
a) Mantenir la inversió en la regió beneficiària durant tres anys una vegada completada en la totalitat. Això no impedirà la substitució d'instal·lacions o equips que hagen quedat obsolets a causa de la ràpida evolució de la tecnologia, sempre que l'activitat econòmica es mantinga en la regió de què es tracte durant el període mínim.
b) Aportar una contribució financera exempta de qualsevol tipus de suport públic de com a mínim un 25% dels costos subvencionables, ja siga per mitjà dels recursos propis o per mitjà de finançament extern.


Sol·licitud i documentació

1. Sol·licitud normalitzada
Els models d'impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es . Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IMPIVA a través de l’adreça d'Internet indicada anteriorment.
1.1) Si la sol·licitud es tramita via telemàtica, només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Telemàtic que estiguen firmats electrònicament mitjançant una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana haja firmat l'oportú conveni, que poden consultar-se en la pàgina web http://www.pki.gva.es/puntreg_c.htm . Actualment l'IMPIVA presta este servici de certificacions en la seua seu de València.
1.2) Les persones sol·licitants que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran d'imprimir les pàgines preceptives resultants de l'ús de mitjans telemàtics i les presentaran, una vegada emplenades amb les corresponents firmes originals, als llocs indicats en els apartats 1 i 2.
D'acord amb el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i la regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, s'incorpora el procediment recollit en esta resolució a l'annex del dit decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre Telemàtic de la Generalitat.
2. Documentació que s’ha d'adjuntar a la sol·licitud normalitzada.
2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que es pot obtenir descarregant-lo de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es . S'advertix que un defectuós o deficient ompliment de la memòria, o la seua difícil comprensió, generaran una minusvaloració del projecte d'acord amb els criteris d'avaluació establits per a cada programa.
2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant: estatuts vigents i poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament. No caldrà la presentació d'esta documentació si ja està en poder de l'IMPIVA i es manté vigent, i s’haurà d’aportar a este efecte declaració de vigència segons model disponible en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals s'acredite que el sol·licitant està al corrent en les seues obligacions amb les esmentades administracions. En qualsevol cas, l'IMPIVA podrà requerir directament al sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.
2.4. Si la sol·licitud aportada estiguera incompleta o presentara errors esmenables, es demanarà a l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
2.5. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IMPIVA, podran efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicada pel sol·licitant en el model de sol·licitud, sempre que en quede constància de la recepció per aquell.
2.6. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat Valenciana gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes de l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2.7. L'aportació de documents en resposta als requeriments referenciats es podrà realitzar a través del Registre Telemàtic a través de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA, i seran aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de firma electrònica avançada que els recollits en l'article 1.
3. Termini de presentació de sol·licituds
Podran presentar-se a esta convocatòria sol·licituds durant els exercicis 2010 i 2011 d'acord amb el calendari següent:
 • Anualitat 2010: des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) fins al 15 d'abril del 2010.
 • Anualitat 2011: des de l'1 de novembre del 2010 fins a l'1 de febrer del 2011.
4. Lloc de presentació de sol·licituds:
4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous.
Les sol·licituds podran presentar-se en:
 • IMPIVA Alacant-oficina PROP: c/Churruca, 29, 03003 Alacant.
 • IMPIVA Castelló-oficina PROP: av. dels Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana.
 • IMPIVA València: plaça de l'Ajuntament, 6, 46002 València.
4.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'oficina de correus abans de ser certificada.
4.3. En el cas de sol·licituds que es presenten davant del Registre Telemàtic de la Generalitat, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat.