3. PROG. D'INFRAESTRUCTURES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS D'I+D I DE FOMENT DE LA INNOVACIÓ
3. PROG. D'INFRAESTRUCTURES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS D'I+D I DE FOMENT DE LA INNOVACIÓ
Objecte

Millorar la competitivitat de les empreses i afavorir l'ampliació del teixit productiu de la Comunitat Valenciana per mitjà del desenvolupament de les infraestructures tecnològiques dels instituts  tecnològics de la Xarxa IMPIVA, incrementant la capacitat física d'estos per a l'eficient desenvolupament de les seues línies estratègiques d'investigació i desenvolupament tecnològic i foment de la innovació.

beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran acollir-se a estes ajudes els instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA que tinguen la condició d'organisme d'investigació segons la definició del Marc Comunitari sobre Ajudes Estatals d'Investigació i Desenvolupament i Innovació (DOUE núm. C 323/1, de 30 de desembre del 2006).


actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Es donarà suport a inversions en projectes d'infraestructura i obra civil per a la construcció, ampliació i remodelació de les instal·lacions on s'exercixen les activitats d'I+D pròpia i de foment de la innovació dels instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA a la Comunitat Valenciana.

Estes inversions estaran necessàriament vinculades al desenvolupament d'activitats primàries o altres activitats de caràcter no econòmic, mampreses pels instituts tecnològics i tindran un import mínim de 60.000 euros.


tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut.

La intensitat de les ajudes podrà arribar fins al 100% dels costos subvencionables del projecte.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els tipus de costos previstos podran ser els següents:
   
04. Inversió material: obra civil
   
Inversions en edificació i millora de les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de les activitats d'investigació pròpia i de foment de la innovació, entenent-se com a tals la construcció de nous edificis o unitats tècniques independents, edificis annexos, ampliació, reforma o treballs de millora i adequació dels edificis existents.

 
Terminis

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la publicació de la present resolució en el DOCV i finalitzarà transcorreguts 30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret d’acabament del termini fóra dissabte o inhàbil al municipi on residisca l'interessat, o a la seu de l'IMPIVA, es considerarà inhàbil a tots els efectes i es prorrogarà al primer dia hàbil següent.

Criteris de valoració

Llindar 60 punts. Atendran a la classificació següent:
   
A. Qualitat del projecte: 40 punts.
 • A1. Definició del projecte, planificació temporal de les inversions i de la posada en funcionament, justificació de la necessitat i aplicabilitat de les inversions a les necessitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de les empreses de la Comunitat Valenciana. 14 punts.
 • A2. Reforç de la capacitat física de l'institut tecnològic en matèria d'investigació, desenvolupament tecnològic i de foment de la innovació. 14 punts.
 • A3.Contribució al posicionament de l'institut tecnològic en l'espai nacional i europeu d'I+D en determinades àrees tecnològiques. 12 punts.

K. Viabilitat tècnica i economicofinancera: 10 punts.
 • K1. Coherència del pressupost del projecte amb els objectius a aconseguir. 4 punts.
 • K2. Dimensió equilibrada de les inversions necessàries. 2 punts.
 • K3. Obtenció de fons per a la part no subvencionada del projecte. 2 punts.
 • K4. Utilitat de les inversions per a desenvolupar sinergies en xarxa amb altres agents del Sistema Valencià de Ciència, Tecnologia i Empresa. 2 punts.

C. Característiques del sol·licitant: 15 punts.
 • C1. Orientació de les línies estratègiques d'investigació i desenvolupament tecnològic de l'institut tecnològic envers les necessitats d'innovació de les empreses de la Comunitat Valenciana. 5 punts.
 • C2. Evolució dels indicadors de gestió, amb especial atenció a aquells que mesuren la capacitat de l'institut tecnològic per a desenvolupar projectes d'I+D, i el seu impacte sobre la millora competitiva en les empreses de la Comunitat Valenciana. 10 punts.

L. Aspectes socioeconòmics: 5 punts.
 • L1 Oportunitat que per al teixit empresarial dels sectors d'activitat de l'institut representa l'aplicació i difusió dels resultats esperats del projecte. 5 punts.
 • L2. El projecte té en compte el compliment d'objectius ambientals establits en els àmbits internacional, nacional o autonòmic o que donen solució a problemes ambientals. 5 punts.
 • L3. Integració d'estes actuacions en altres plans o programes de concepció global o integral i que hagen sigut objecte d'avaluació ambiental. 5 punts.
 • L4. Incidència del projecte en la reducció de les necessitats d'ocupació de sòl, especialment de sòl no urbanitzable o urbanitzable no sectorialitzat que reduïsquen el consum d'energia, el consum net d'aigua o d'altres recursos naturals, o que reduïsquen les necessitats de transport. 5 punts.
 • L5. Incidència del projecte en la reducció dels residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle, que milloren l'estat de conservació i la capacitat de renovació dels recursos naturals, la biodiversitat, la geodiversitat i el paisatge, o que contribuïsquen a la defensa enfront de riscos naturals o tecnològics. 5 punts.
 • L6. L'entitat que desenvolupa el projecte promou la igualtat entre homes i dones. 4 punts.
 • L7. L'entitat que desenvolupa el projecte evita la discriminació basada en sexe, raça o origen ètnic, religió o conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual. 3 punts.
 • L8. L'entitat que desenvolupa el projecte promou la integració de les persones amb discapacitat. 3 punts


Altres obligacions

En el cas que la inversió es vincule al desenvolupament d'activitats de caràcter econòmic i no econòmic que es realitzen de forma simultània en els edificis o instal·lacions objecte de subvenció, l'institut tecnològic acreditarà la separació de les dites activitats per mitjà d'un sistema comptable i de control degudament documentat que permeta assegurar que s'imputen correctament els costos i que el finançament d'ambdós tipus d'activitats pot identificar-se de forma separada.

L'institut tecnològic, amb caràcter general en totes les accions relacionades amb l'objectiu del programa, i en particular amb les activitats que generen els projectes subvencionats, és responsable de la seua difusió. En este sentit, tots els projectes comptaran amb un pla de difusió que haurà de materialitzar-se necessàriament, havent de fer coneixedor i partícip l'IMPIVA de totes les accions de promoció i de comunicació previstes tant en la fase prèvia de sol·licitud com, amb la suficient antelació, al llarg del desenvolupament d’estes, inclosa la difusió dels resultats en suports físics o electrònics.

Sol·licitud y documentació

1. Sol·licitud normalitzada
Els models d'impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es. Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IMPIVA a través de l’adreça d'Internet indicada anteriorment.
1.1. Si la sol·licitud es tramita via telemàtica, només s'admetrà  la presentació, davant del Registre Telemàtic, de sol·licituds, escrits i comunicacions que estiguen firmats electrònicament mitjançant una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana haja firmat el corresponent conveni, que poden consultar-se en la pàgina web http://www.pki.gva.es/puntreg_c.htm. Actualment l'IMPIVA presta este servici de certificacions a la seu de València.
1.2. Les persones sol·licitants que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran d'imprimir les pàgines preceptives resultants de l'ús de mitjans telemàtics i les presentaran, una vegada emplenades amb les corresponents firmes originals, als llocs indicats en els apartats 4.1 i 4.2.
D'acord amb el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i la regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, s'incorpora el procediment recollit en esta resolució a l'annex de l’esmentat decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre Telemàtic de la Generalitat.
    
    
2. Documentació que s’ha d'adjuntar a la sol·licitud normalitzada.
2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que pot obtenir-se descarregant-lo de  l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant: estatuts vigents i poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament. No caldrà la presentació d'esta documentació si ja està en poder de l'IMPIVA i es manté vigent; a este efecte caldrà aportar declaració de vigència segons model disponible en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, perquè demane els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions amb les esmentades administracions. En qualsevol cas, l'IMPIVA podrà requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda present alguna incidència.
2.4. Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors esmenables, es demanarà a l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
2.5. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IMPIVA, podran efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicats pel sol·licitant en el model de sol·licitud, sempre que en quede constància de la recepció per aquell.
2.6. Els requeriments,  les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat Valenciana gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes de l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
2.7. L'aportació de documents com a resposta als requeriments referenciats es podrà realitzar a través del Registre Telemàtic, a través de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA; hi seran aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de firma electrònica avançada que els recollits en l'article 1.
    
    
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la publicació de la present resolució en el DOCV i finalitzarà transcorreguts 30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret d’acabament del termini fóra dissabte o inhàbil al municipi on residisca l'interessat, o a la seu de l'IMPIVA, es considerarà inhàbil a tots els efectes i es prorrogarà al primer dia hàbil següent.
    
    
4. Lloc de presentació de sol·licituds
4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous. Les sol·licituds podran presentar-se en:
            – IMPIVA Alacant-oficina PROP: carrer de Churruca, 29, 03003 Alacant.
            – IMPIVA Castelló-oficina PROP: avinguda dels Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana.
            – IMPIVA València: plaça de l'Ajuntament, 6. 46002 València.
4.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'oficina de correus abans de ser certificada.
4.3. En el cas de sol·licituds que es presenten davant del Registre Telemàtic de la Generalitat, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat.