2. PROGRAMA D'I+D
2. PROGRAMA D'I+D
Objecte

Crear i desenvolupar infraestructures cientificotècniques que faciliten la transferència de resultats a les empreses.
Millorar el capital humà disponible per a la investigació i la innovació.

Per a aconseguir els objectius, es finançaran les línies estratègiques d'investigació dels instituts tecnològics en les seues àrees d'actuació pròpies i la millora en la dotació d'equipament per al desenvolupament de les esmentades línies.

Així mateix, es potenciarà la generació i transferència de tecnologies que responguen a les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana, i s'afavorirà la incorporació en estes d'elements d'innovació en productes, processos o servicis, mitjançant el desenvolupament d'accions de caràcter prospectiu i d'especialització en centres nacionals i internacionals de referència, amb la posada en valor dels coneixements residents en la comunitat cientificotecnològica i l'articulació del Sistema Valencià de Ciència, Tecnologia i Empresa.

beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran acollir-se a estes ajudes els instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA que tinguen la condició d'organisme d'investigació segons la definició del Marc Comunitari sobre Ajudes Estatals d'Investigació i Desenvolupament i Innovació (DOUE núm. C 323/1, de 30 de desembre del 2006).

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Es donarà suport a projectes d'I+D pròpia i precompetitiva, accions d'especialització del personal investigador, així com inversions en equipament d'I+D, que estiguen integrats en les línies estratègiques d'investigació dels instituts tecnològics els resultats previstos dels quals i la posterior transferència puguen resultar d'interés per a la millora de processos, productes i servicis en col·lectius d'empreses de la Comunitat Valenciana.
Totes les ajudes previstes en este programa s'apliquen a activitats primàries de caràcter no econòmic mampreses pels instituts tecnològics, és a dir, que no consistisquen en l'oferta de béns i servicis en cap mercat.
Els resultats dels projectes hauran de ser objecte d'una àmplia difusió.
   
Actuació 1. Projectes d'I+D pròpia
 • Es donarà suport a projectes d'I+D pròpia desenvolupats per l'institut tecnològic els resultats dels quals puguen ser d'interés i aplicació per a la millora dels processos, productes i servicis en col·lectius d'empreses de la Comunitat Valenciana. Així mateix, es donarà suport a projectes d'I+D pròpia mampresos individualment o de manera conjunta amb altres entitats en el marc de programes nacionals i internacionals i que puguen ser objecte de cofinançament a través d'esta actuació. En el cas d'ajudes complementàries a altres, quedaran limitades a la intensitat màxima que determine la convocatòria original.
 • Es prioritzarà l'obtenció de resultats estratègics per a l'aprofitament general dels sectors consolidats i emergents més significatius de la Comunitat Valenciana. En este sentit, es podrà donar suport a la participació de l'institut tecnològic en projectes d'I+D de caràcter transnacional que es desenvolupen en col·laboració amb altres agents de l'Espai Europeu d'Investigació en el marc d'iniciatives pilot d'ERA-NET en el Programa Marc d'Investigació i Desenvolupament. Així mateix, es podran considerar aquells projectes d'I+D pròpia vinculats amb el desenvolupament de solucions tecnològiques en matèria mediambiental i eficiència energètica per a la seua aplicació en les empreses.
 • Les activitats previstes en els projectes seran les d'investigació fonamental, industrial o desenvolupament experimental, així com la difusió dels resultats d’estes mitjançant la transferència de tecnologia, sempre amb caràcter no econòmic. S'inclou el desenvolupament de prototips i projectes pilot, si bé en cas d'utilització comercial posterior els ingressos generats hauran de deduir-se dels costos subvencionables. Són subvencionables la producció i l’assaig experimental de productes, processos i servicis sempre que no siguen transformables en aplicacions industrials o per a fins comercials.
   
Actuació 2. Projectes d'alta especialització del personal investigador
 • Es donarà suport a projectes d'alta especialització del personal investigador en plantilla de l'institut tecnològic en noves tecnologies o en nous desenvolupaments de tecnologies existents que estiguen directament vinculats a les seues línies d'investigació pròpia, mitjançant la realització d'estades en centres o organismes de referència internacional que podran complementar-se amb cursos i seminaris especialitzats, entenent-se com a tals aquelles de duració no inferior a 45 dies. Estos projectes hauran d'incloure un pla d'implementació de coneixements en l'institut tecnològic, així com de promoció i difusió dels coneixements obtinguts en el teixit empresarial.
 • Així mateix, podran plantejar-se estades amb caràcter de prospecció i anàlisi de viabilitat o aplicabilitat dels coneixements en el teixit industrial valencià en centres o organismes de referència internacional, de duració no inferior a 5 dies en un mateix centre, amb l'objectiu d'orientar el desenvolupament de possibles noves línies d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de l'institut. Estos projectes hauran d'incloure un pla de vinculació o aplicació dels coneixements adquirits a les línies d'investigació pròpia de l'institut tecnològic.
 • S'hauran de presentar tantes sol·licituds normalitzades com estades del personal investigador en alta especialització, una sol·licitud per persona; o de prospecció, una sol·licitud per acció.

Actuació 3. Inversions en equipament per a activitats d'I+D pròpia
 • Es donarà suport a inversions en aparells o unitats funcionals bàsics o troncals per a projectes d'I+D desenvolupats per l'institut tecnològic en el marc de les seues línies estratègiques d'investigació.  Es podran afegir a estos complements opcionals o mòduls que integren la mateixa unitat de funcionament.  El valor mínim de cada unitat de funcionament serà de 12.000 euros.
 • Estes inversions estaran necessàriament vinculades al desenvolupament d'activitats primàries de caràcter no econòmic mampreses pels instituts tecnològics, és a dir, que no consistixen en l'oferta de béns i servicis en cap mercat.
 • L'institut tecnològic presentarà un projecte d'inversió en el marc d'esta actuació subvencionable on quedarà detallada la seua vinculació amb els projectes d'I+D en desenvolupament. Les inversions en una unitat de funcionament podran distribuir-se en un màxim de dos exercicis.
 • Les inversions proposades es presentaran per ordre de prioritat, amb indicació del projecte o projectes presentats al Programa d'I+D per a Instituts Tecnològics amb què es relacionen.
 • No es preveuen aparells diversos o complementaris que no constituïsquen una unitat funcional en si, mobiliari, aparells o instrumental d'ús general, d'aplicació a la realització de servicis tècnics, de control de qualitat, d'anàlisi o de formació, ni l'equipament informàtic de gestió.
 • Es podran preveure equips informàtics específics si són annexos a l'equipament (de control de procés o càlcul matemàtic).  Podran incloure's també adaptacions necessàries en les instal·lacions per a la ubicació i l'ús de l'equipament per valor inferior a 60.000 euros.


tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat

Subvenció a fons perdut per a totes les actuacions del programa. La intensitat de les ajudes podrà arribar fins al 100% dels costos subvencionables del projecte.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Actuació 1
01. Servicis externs.
 • Despeses en servicis externs que no poden ser desenvolupats per l'institut tecnològic i que són necessaris per a l'eficient desenvolupament del projecte.

02. Despeses corrents.
 • Costos indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos reals imputables a la realització del projecte d'acord els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen. En tot cas, la suma d'estes no superarà el 20% dels costos directament imputables al projecte.

03. Recursos humans (personal propi).
 • Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic pertanyent a l'institut tecnològic que podrà ser imputat en la totalitat quan es dedique íntegrament al projecte d'I+D i necessàriament al desenvolupament d'activitats no econòmiques en l'entitat, o bé parcialment d’acord amb la seua dedicació horària a este, respecte del total d'hores treballades.

07. Altres.
 • Altres despeses directament relacionades amb el projecte i degudament justificades. Es podran incloure despeses vinculades al registre de patents, compra de treballs d'investigació, coneixements tècnics, materials necessaris per al desenvolupament del projecte o la difusió dels seus resultats, així com altres despeses relacionades. Així mateix, despeses de viatges interurbans i allotjament necessaris corresponents al personal del beneficiari participant en el projecte. S'exclouen les despeses de manutenció. Es considerarà subvencionable el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

Actuació 2
01. Servicis externs.
 • Despeses derivades de l'estada i el desplaçament dels investigadors facturades al beneficiari de l'ajuda. S'acceptarà com a màxim un desplaçament per cada període de 30 dies d'estada.  Assistència tècnica externa necessària per al desenvolupament, seguiment, avaluació o difusió del projecte.

03. Recursos humans (personal propi).
 • Salaris, càrregues socials, dietes i compensacions incloses en nòmina com a complements per desplaçament, tot això fins un màxim de 240 euros per dia de desplaçament. Els complements per desplaçament no podran superar els límits màxims admesos com a assignacions per a despeses de locomoció i despeses normals d'estada que queden exceptuats de tributació (Reial Decret 439/2007, article 9, lletra A, números 1, 2 i 3 a).

07. Altres.
 • Altres despeses directament relacionades amb el projecte i degudament justificades. Es podrà considerar subvencionable el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

Actuació 3
06. Inversions no productives.
 • Inversions en equipament d'experimentació i per al desenvolupament de prototips precompetitius associats als projectes d'I+D, així com adaptacions necessàries per a la seua instal·lació.

07. Altres.
 • Es podrà considerar subvencionable el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la publicació de la present resolució en el DOCV i finalitzarà transcorreguts 30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret d’acabament del termini fóra dissabte o inhàbil al municipi on residisca l'interessat, o a la seu de l'IMPIVA, es considerarà inhàbil a tots els efectes i es prorrogarà al primer dia hàbil següent.

Criteris de valoració

Atendran a la següent classificació i ponderació:

Actuacions 1 y 3:
Es consideraran aquells que permeten l'aplicació de criteris comuns basats en resultats contrastables, tenint en compte els mèrits tecnològics d'investigadors i tecnòlegs, la qualitat dels projectes d'I+D, i també la capacitat i qualitat de les activitats realitzades per les entitats que desenvolupen els projectes. Llindar 60 punts.

A. Qualitat del projecte: 40 punts.
 • A1. Objectiu i interés del projecte: 16 punts. Descripció de l'estat de la tècnica, definició d'objectius previstos i novetat dels objectius respecte al seu àmbit d'aplicació. Definició del projecte, justificació de la necessitat, nivell tecnològic, grau d'innovació. Valoració de l'impacte dels resultats previstos des del punt de vista socioeconòmic, tecnològic, científic i la seua transferència a les empreses. Contribució al posicionament de l'institut en l'espai nacional i europeu d'I+D en determinades àrees tecnològiques. Utilitat del projecte per a la generació d'iniciatives que servisquen de base per al desenvolupament de projectes nacionals i europeus d'I+D de major abast.
 • A2. Organització dels mitjans materials i humans: 12 punts. Adequació del mètode i pla de treball. Qualitat del sistema de gestió, seguiment, avaluació, qualitat i difusió dels resultats, este últim aspecte d'acord amb la normativa que s'aplique. Previsió d'un pla de contingències. Distribució de funcions i coordinació entre equips, i si és el cas, amb altres entitats participants.
 • A3. Qualitat i capacitat de l'equip d'I+D: 12 punts. Qualitat del personal tècnic científic involucrat. Informació curricular, trajectòria, estades en institucions de prestigi, altres mèrits. Experiència prèvia dels equips participants en altres projectes d'I+D. Principals resultats, tesi dirigida, col·laboracions, ponències i activitats de formació impartides. Complementarietat dels membres per a cobrir les àrees de coneixement a desenvolupar en el projecte.

K. Viabilitat tècnica i economicofinancera: 10 punts.
 • K1. Coherència del pressupost del projecte amb els objectius a aconseguir. 4 punts.
 • K2. Dimensió equilibrada dels mitjans materials i humans implicats. 3 punts.
 • K3. Obtenció de fons competitius d'altres convocatòries públiques. 3 punts.

C. Característiques del sol·licitant: 15 punts.
 • C1 Capacitat de l'entitat: 5 punts. Disponibilitat adequada de recursos materials, infraestructures, equipaments i estructura organitzativa. Capital relacional de l'entitat, participació en xarxes, convenis de col·laboració.
 • C2 Activitat de l'entitat: 5 punts. Resultats en projectes, propietat industrial, publicacions, presència en congressos i nivell d'excel·lència internacional. Qualitat de la seua participació en el Sistema Valencià d'Innovació. Principals indicadors d'activitat i resultats.
 • C3 Objectius i línies estratègiques: 5 punts. Línies d'actuació integrades en el Sistema Valencià d'Innovació, viabilitat dels projectes que desenvolupa, gestió i transferència de resultats. Orientació de les seues línies estratègiques d'investigació i desenvolupament tecnològic envers les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana.

L. Aspectes socioeconòmics: 35 punts.
 • L1 Oportunitat que per al teixit empresarial dels sectors d'activitat de l'institut representa l'aplicació i difusió dels resultats esperats del projecte. 5 punts.
 • L2 El projecte té en compte el compliment d'objectius ambientals establits en els àmbits internacional, nacional o autonòmic o que donen solució a problemes ambientals. 5 punts.
 • L3 Integració d'estes actuacions en altres plans o programes de concepció global o integral i que hagen sigut objecte d'avaluació ambiental. 5 punts.
 • L4 Incidència del projecte en la reducció de les necessitats d'ocupació de sòl, especialment de sòl no urbanitzable o urbanitzable no sectorialitzat que eviten les noves construccions, que reduïsquen el consum d'energia, el consum net d'aigua o d'altres recursos naturals, o que reduïsquen les necessitats de transport. 5 punts.
 • L5 Incidència del projecte en la reducció dels residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle, que milloren l'estat de conservació i la capacitat de renovació dels recursos naturals, la biodiversitat, la geodiversidad i el paisatge, o que contribuïsquen a la defensa enfront de riscos naturals o tecnològics. 5 punts.
 • L6 L'entitat que desenvolupa el projecte promou la igualtat entre homes i dones. 4 punts.
 • L7 L'entitat que desenvolupa el projecte evita la discriminació basada en sexe, raça o origen ètnic, religió o conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual. 3 punts.
 • L8 L'entitat que desenvolupa el projecte promou la integració de les persones amb discapacitat. 3 punts.

Actuació 2:


A. Qualitat del projecte: 30 punts.
 • A1 Definició del projecte, justificació de la necessitat, nivell tecnològic, grau d'innovació. 8 punts.
 • A2 Nivell tecnològic i qualitat dels investigadors, vinculació amb tesis doctorals relacionades amb les línies d'investigació del beneficiari. 8 punts.
 • A3 Contribució al posicionament de l'institut en l'espai nacional i europeu d'I+D en determinades àrees tecnològiques. Utilitat del projecte per a la generació d'iniciatives que servisquen de base per al desenvolupament de projectes nacionals i europeus d'I+D de major abast. 8 punts.
 • A4 Col·laboració amb altres instituts o departaments universitaris o organismes d'investigació. 3  punts.
 • A5 Coherència i complementarietat de les propostes amb les línies estratègiques expressades en els projectes d'I+D i foment de la innovació presentats per l'institut a altres programes. 3 punts.

K. Viabilitat tècnica i economicofinancera: 10 punts.
 • K1 Coherència del pressupost del projecte i els recursos necessaris amb els objectius a aconseguir. 5 punts.
 • K2 Dimensió equilibrada dels diferents tipus de costos de l'activitat. 5 punts.

C. Característiques del sol·licitant: 10 punts.
 • C1 Capacitat de l'entitat: 5 punts. Disponibilitat adequada de recursos materials, infraestructures, equipaments i estructura organitzativa. Capital relacional de l'entitat, participació en xarxes, convenis de col·laboració. Capacitat formativa, organització d'activitats de capacitació externa.
 • C2 Activitat de l'entitat: 3 punts. Resultats en projectes, propietat industrial, publicacions, presència en congressos i nivell d'excel·lència internacional. Qualitat de la seua participació en el sistema valencià d'innovació. Principals indicadors d'activitat i resultats.
 • C3 Objectius i línies estratègiques: 2 punts.Línies d'actuació integrades en el Sistema Valencià d'Innovació, viabilitat dels projectes que desenvolupa, gestió i transferència de resultats. Orientació de les seues línies estratègiques d'investigació i desenvolupament tecnològic envers les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana.

L. Aspectes socioeconòmics: 50 punts.
 • L1 Oportunitat que per al teixit empresarial dels sectors d'activitat de l'institut representa l'aplicació i difusió dels resultats esperats del projecte. 10 punts.
 • L2 L'entitat col·labora amb el desenvolupament sostenible i foment del respecte i atenció del medi ambient, desenvolupa accions formatives relacionades amb temàtiques de tipus mediambiental, o desenvolupa accions que potencien indirectament la creació d'ocupació en el sector mediambiental. 6 punts.
 • L3  Es desenvolupen accions centrades en la innovació social per a afavorir el creixement de l'ocupació i la qualitat del mercat de treball que milloren la qualificació dels treballadors en l'àmbit de les noves tecnologies, o que potencien la difusió de coneixements pràctics en matèria de tecnologies de la informació, comunicació, aprenentatge electrònic i gestió. 6 punts.
 • L4 L'entitat que desenvolupa el projecte, promou la conciliació de  la vida familiar i laboral i la participació femenina en la societat. 7 punts.
 • L5 Les accions plantejades permetran obtenir indicadors desagregats per sexe. 7 punts.
 • L6L'entitat que desenvolupa el projecte  fomenta activament la participació en el mercat laboral dels col·lectius més vulnerables i  afavorix, o almenys no limita, la integració social i laboral de persones immigrants i de persones amb discapacitat. 14 punts.

Sol·licitud y documentació

1. Sol·licitud normalitzada
Els models d'impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es. Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IMPIVA a través de l’adreça d'Internet indicada anteriorment.
1.1. Si la sol·licitud es tramita via telemàtica, només s'admetrà  la presentació, davant del Registre Telemàtic, de sol·licituds, escrits i comunicacions que estiguen firmats electrònicament mitjançant una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana haja firmat el corresponent conveni, que poden consultar-se en la pàgina web http://www.pki.gva.es/puntreg_c.htm. Actualment l'IMPIVA presta este servici de certificacions a la seu de València.
1.2. Les persones sol·licitants que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran d'imprimir les pàgines preceptives resultants de l'ús de mitjans telemàtics i les presentaran, una vegada emplenades amb les corresponents firmes originals, als llocs indicats en els apartats 4.1 i 4.2.
D'acord amb el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i la regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, s'incorpora el procediment recollit en esta resolució a l'annex de l’esmentat decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre Telemàtic de la Generalitat.
    
    
2. Documentació que s’ha d'adjuntar a la sol·licitud normalitzada.
2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que pot obtenir-se descarregant-lo de  l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant: estatuts vigents i poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament. No caldrà la presentació d'esta documentació si ja està en poder de l'IMPIVA i es manté vigent; a este efecte caldrà aportar declaració de vigència segons model disponible en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, perquè demane els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions amb les esmentades administracions. En qualsevol cas, l'IMPIVA podrà requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda present alguna incidència.
2.4. Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors esmenables, es demanarà a l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
2.5. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IMPIVA, podran efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicats pel sol·licitant en el model de sol·licitud, sempre que en quede constància de la recepció per aquell.
2.6. Els requeriments,  les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat Valenciana gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes de l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
2.7. L'aportació de documents com a resposta als requeriments referenciats es podrà realitzar a través del Registre Telemàtic, a través de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA; hi seran aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de firma electrònica avançada que els recollits en l'article 1.
    
    
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la publicació de la present resolució en el DOCV i finalitzarà transcorreguts 30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret d’acabament del termini fóra dissabte o inhàbil al municipi on residisca l'interessat, o a la seu de l'IMPIVA, es considerarà inhàbil a tots els efectes i es prorrogarà al primer dia hàbil següent.
    
    
4. Lloc de presentació de sol·licituds
4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous. Les sol·licituds podran presentar-se en:
            – IMPIVA Alacant-oficina PROP: carrer de Churruca, 29, 03003 Alacant.
            – IMPIVA Castelló-oficina PROP: avinguda dels Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana.
            – IMPIVA València: plaça de l'Ajuntament, 6. 46002 València.
4.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'oficina de correus abans de ser certificada.
4.3. En el cas de sol·licituds que es presenten davant del Registre Telemàtic de la Generalitat, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat.