1. PROGRAMA DE FOMENT DE LA INNOVACIÓ
1. PROGRAMA DE FOMENT DE LA INNOVACIÓ

Objecte

Objectius
    - Millorar el capital organitzatiu i la innovació empresarial.
    - Promoure el desenvolupament de productes i processos respectuosos amb el medi ambient.
    - Millorar el capital humà disponible per a la investigació i la innovació.

Per a això, es potenciarà la capacitat d'actuació dels instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA mitjançant el finançament de línies d'activitat innovadores en les seues àrees d'actuació específiques que vinculen coneixement i tecnologia amb l'aprofitament d'oportunitats de mercat per a processos, productes i servicis innovadors per a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, s'impulsarà el desenvolupament d'una I+D que fomente les activitats col·lectives dels instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA en transferència de tecnologia, la difusió d'innovacions cap als sectors productius valencians i la divulgació entre les empreses de bones pràctiques en el consum d'energia i la gestió mediambiental.

Finalment, s'afavorirà igualment la qualificació dels tècnics dels instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA, a través d'activitats de formació interna de caràcter especialitzat.


beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran acollir-se a estes ajudes els instituts tecnològics de la Xarxa IMPIVA que tinguen la condició d'organisme d'investigació segons la definició del Marc Comunitari sobre Ajudes Estatals d'Investigació i Desenvolupament i Innovació (DOUE núm. C 323/1, de 30 de desembre del 2006).

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Es donarà suport a línies d'activitat dirigides a solucionar les deficiències del mercat que limiten els processos d'innovació. Estes línies comportaran nivells de risc que les empreses no poden assumir per si mateixes, al mateix temps que no falsejaran el mercat ni la competència i permetran una major eficiència en l'aplicació de les polítiques públiques de millora de competitivitat en les empreses.

Totes les ajudes previstes en este programa s'apliquen a activitats primàries de caràcter no econòmic mampreses pels instituts tecnològics, és a dir, que no consistixen en l'oferta de béns i servicis en cap mercat.


Actuació 1. Difusió d'informació i coneixement
 • Es proporcionarà ajuda per a la realització d'activitats d'informació i disseminació de coneixements i resultats de la investigació en els instituts tecnològics, a fi de promoure la innovació de caràcter tecnològic entre les empreses valencianes.

Actuació 2. Participació en programes internacionals i iniciatives de cooperació per al desenvolupament de la I+D
 • Es proporcionarà ajuda per a la participació dels instituts tecnològics en xarxes, plataformes, programes internacionals i iniciatives de cooperació, a fi de:
  • Incrementar la seua presència en fòrums i grups, xarxes i plataformes d'àmbit europeu.
  • Consolidar la seua reputació com a centres d'excel·lència.
  • Promoure la innovació i el desenvolupament tecnològic de les PIME.
  • Llançar i consolidar les plataformes tecnològiques europees.

Actuació 3. Accions de prospectiva

 • Es donarà suport al desenvolupament d'estudis i activitats de prospectiva per a la identificació de tendències i necessitats d'innovació de les empreses a fi d'orientar posteriorment les activitats d'I+D.

Actuació 4. Promoció mediambiental

 • Accions d'informació sobre prevenció del canvi climàtic, rendiment energètic i bones pràctiques mediambientals sobre la base de les activitats d'I+D realitzades en estos àmbits d'activitat.

Actuació 5. Formació del personal tècnic i investigador
 • Es donarà suport a activitats formatives, participació en congressos, seminaris, o estades per a la qualificació i actualització del personal tècnic i investigador en plantilla de l'institut tecnològic, sempre que estiguen vinculades a les línies d'investigació i activitat actuals o potencials. Es podrà donar suport també a activitats formatives coorganitzades amb altres instituts o centres d'investigació que resulten d'interés i que, per la seua temàtica, siguen transversals a estos i fomenten la seua cooperació. Així mateix, amb l'objectiu d'elevar el nivell d'excel·lència de l'institut tecnològic, es donarà suport al desenvolupament de tesis doctorals del seu personal científic i tècnic en plantilla vinculat a les línies d'investigació de l'institut per mitjà del suport del cost laboral dels doctorands.
 • Queden expressament excloses d'esta actuació les accions següents:
  • Accions dirigides a la qualificació del personal investigador per a la prestació de servicis de caràcter econòmic a les empreses.
  • Accions de formació en tècniques instrumentals o coneixements de caràcter general o no específicament vinculats amb l'àmbit d'activitat de l'institut tecnològic.
  • Accions consistents en l'assistència a fires o certàmens amb caràcter comercial.
  • Accions d'intercanvi d'experiències, recerca de socis o cooperació entre entitats.
  • Accions d'informació sobre convocatòries d'ajudes i subvencions.
 • Les activitats proposades es presentaran per ordre de prioritat.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat

Subvenció a fons perdut per a totes les actuacions del programa. La intensitat de les ajudes podrà arribar fins al 100% dels costos subvencionables del projecte.  En el cas d'ajudes complementàries a altres, quedaran limitades a la intensitat màxima que determine la convocatòria original.


costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

01. Servicis externs.
 • Per a les actuacions 1 a 4, despeses en servicis externs que no poden ser desenvolupats per l'institut tecnològic i que són necessaris per a l'eficient desenvolupament del projecte.   
 • En el cas de l'actuació 5, despeses de contractació d'accions formatives per al personal propi (participació en cursos, jornades, seminaris o congressos).
02. Despeses corrents.
 • Per a les actuacions 1 a 4, costos indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos reals imputables a la realització del projecte d'acord els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen. En tot cas, la suma d'estes no superarà el 20% dels costos directament imputables al projecte.
 • En el cas de l'actuació 5, no es preveuen les despeses corrents.

03. Recursos humans (personal propi).
 • Per a les actuacions 1 a 4, despeses de personal propi tècnic i científic pertanyent a l'institut tecnològic, que podrà ser imputat en la totalitat quan es dedique íntegrament al projecte i necessàriament al desenvolupament d'activitats no econòmiques en l'entitat, o bé parcialment, segons la seua dedicació horària a este, respecte del total d'hores treballades.
 • En el cas de l'actuació 5, costos laborals del doctorand amb un màxim de 30 €/hora i 850 hores/any, incloent-hi salaris, càrregues socials, dietes i compensacions incloses en nòmina com complements per desplaçament. Els complements per desplaçament no podran superar els límits màxims admesos com a assignacions per a despeses de locomoció i despeses normals d'estada que queden exceptuades de tributació (Reial Decret 439/2007, article 9, lletra A, números 1, 2 i 3 a).

07. Altres.
 • Altres despeses directament relacionades amb el projecte i degudament justificades. Es podran incloure, entre altres, despeses en matèria de propietat industrial, adquisició de coneixements tècnics i materials necessaris per al desenvolupament del projecte o la difusió dels seus resultats, així com altres despeses relacionades. Així mateix, despeses de viatges interurbans i allotjament necessaris corresponents al personal en plantilla del beneficiari participant en les activitats del projecte. S'exclouen les despeses de manutenció. Es considerarà subvencionable el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la publicació de la present resolució en el DOCV i finalitzarà transcorreguts 30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret d’acabament del termini fóra dissabte o inhàbil al municipi on residisca l'interessat, o a la seu de l'IMPIVA, es considerarà inhàbil a tots els efectes i es prorrogarà al primer dia hàbil següent.

Criteris de valoració
Llindar 60 punts. Atendran a la següent classificació i ponderació:
Actuacions 1 a 3:

A. Qualitat del projecte: 30 punts.
 • A1. Definició del projecte, grau d'innovació i concreció dels objectius a aconseguir. 10 punts.
 • A2. Adequació de les activitats a desenvolupar i aplicabilitat dels resultats previstos a les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana. 8 punts.
 • A3. Contribució del projecte al posicionament de l'institut en l'espai nacional i europeu d'I+D en determinades àrees tecnològiques. 8 punts.
 • A4. Formalització de línies de cooperació entre organismes d'investigació per al desenvolupament dels projectes. 4 punts.

K. Viabilitat tècnica i economicofinancera: 10 punts.
 • K1. Coherència del pressupost del projecte i els recursos necessaris amb els objectius a aconseguir. 5 punts.
 • K2. Pla de treball i seqüenciació de tasques i pressupost d'execució. 5 punts.

C. Característiques del sol·licitant: 20 punts.
 • C1. Orientació de les línies d'activitat en innovació de l'institut tecnològic envers les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana. 10 punts.
 • C2. Evolució dels indicadors de gestió, amb especial atenció a aquells que mesuren la capacitat de l'institut per a desenvolupar activitats per al foment de la innovació, i d'impacte sobre la millora competitiva en les empreses de la Comunitat Valenciana. 10 punts.

L. Aspectes socioeconòmics. 40 punts.
 • L1. Oportunitat que per al teixit empresarial dels sectors d'activitat de l'institut representa l'aplicació i difusió dels resultats esperats del projecte. 10 punts.
 • L2. Compliment d'objectius ambientals establits en els àmbits internacional, nacional o autonòmic o que donen solució a problemes ambientals. 5 punts.
 • L3. Integració d'estes actuacions en altres plans o programes de concepció global o integral i que hagen sigut objecte d'avaluació ambiental. 5 punts.
 • L4. Incidència del projecte en la reducció de les necessitats d'ocupació de sòl, especialment de sòl no urbanitzable o urbanitzable no sectorialitzat, que eviten les noves construccions, que reduïsquen el consum d'energia, el consum net d'aigua o d'altres recursos naturals, o que reduïsquen les necessitats de transport. 5 punts.
 • L5. Incidència del projecte en la reducció dels residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle, que milloren l'estat de conservació i la capacitat de renovació dels recursos naturals, la biodiversitat, la geodiversitat i el paisatge, o que contribuïsquen a la defensa enfront de riscos naturals o tecnològics. 5 punts.
 • L6. L'entitat que desenvolupa el projecte promou la igualtat entre homes i dones. 4 punts.
 • L7. L'entitat que desenvolupa el projecte evita la discriminació basada en sexe, raça o origen ètnic, religió o conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual. 3 punts.
 • L8. L'entitat que desenvolupa el projecte promou la integració de les persones amb discapacitat. 3 punts.

Actuació 4:

A. Qualitat del projecte: 20 punts
 • A1. Definició del projecte, grau d'innovació i concreció del objetius a aconseguir. 8 punts.
 • A2. Adequació de les activitats a desenvolupar i aplicabilitat dels resultats previstos a les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana. 5 punts.
 • A3. Contribució del projecte al posicionament de l'institut en l'espai nacional i europeu d'I+D en determinades àrees tecnològiques. 5 punts.
 • A4. Formalització de línies de cooperació entre organismes d'investigació per al desenvolupament dels projectes. 2 punts.

K. Viabilitat tècnica i economicofinancera: 10 punts.
 • K1. Coherència del pressupost del projecte i els recursos necessaris amb els objectius a aconseguir. 5 punts.
 • K2. Pla de treball i seqüenciació de tasques i pressupost d'execució. 5 punts.

C. Característiques del sol·licitant: 20 punts.
 • C1. Orientació de les línies d'activitat en innovació de l'institut tecnològic envers les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana. 10 punts.
 • C2. Evolució dels indicadors de gestió, amb especial atenció a aquells que mesuren la capacitat de l'institut per a desenvolupar activitats per al foment de la innovació, i d'impacte sobre la millora competitiva en les empreses de la Comunitat Valenciana. 10 punts.

L. Aspectes socioeconòmics: 50 punts.
 • L1. Oportunitat que per al teixit empresarial dels sectors d'activitat de l'institut representa l'aplicació i difusió dels resultats esperats del projecte. 10 punts.
 • L2. El projecte té en compte el compliment d'objectius ambientals establits en els àmbits internacional, nacional o autonòmic o que donen solució a problemes ambientals. 8 punts.
 • L3.Integració d'estes actuacions en altres plans o programes de concepció global o integral i que hagen sigut objecte d'avaluació ambiental. 8 punts.
 • L4. Incidència del projecte en la reducció de les necessitats d'ocupació de sòl, especialment de sòl no urbanitzable o urbanitzable no sectorialitzat, que eviten les noves construccions, que reduïsquen el consum d'energia, el consum net d'aigua o d'altres recursos naturals, o que reduïsquen les necessitats de transport. 7 punts.
 • L5. Incidència del projecte en la reducció dels residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle, que milloren l'estat de conservació i la capacitat de renovació dels recursos naturals, la biodiversitat, la geodiversidad i el paisatge, o que contribuïsquen a la defensa enfront de riscos naturals o tecnològics. 7 punts.
 • L6. L'entitat que desenvolupa el projecte promou la igualtat entre homes i dones. 4 punts.
 • L7.L'entitat que desenvolupa el projecte evita la discriminació basada en sexe, raça o origen ètnic, religió o conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual. 3 punts.
 • L8.L'entitat que desenvolupa el projecte promou la integració de les persones amb discapacitat. 3 punts.

Actuació 5:

A. Qualitat del projecte: 20 puntos.
 • A1. Definició del projecte, grau d'innovació i concreció dels objectius a aconseguir. 8 punts.
 • A2. Adequació de les activitats a desenvolupar i aplicabilitat dels resultats previstos a les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana. 5 punts.
 • A3. Contribució del projecte al posicionament de l'institut en l'espai nacional i europeu d'I+D en determinades àrees tecnològiques. 5 punts.en determinadas áreas tecnológicas. 5 puntos.
 • A4. Formalització de línies de cooperació entre organismes d'investigació per al desenvolupament dels projectes. 2 punts.

K. Viabilitat tècnica i economicofinancera: 10 punts.
 • K1. Coherència del pressupost del projecte i els recursos necessaris amb els objectius a aconseguir. 5 punts.
 • K2. Pla de treball i seqüenciació de tasques i pressupost d'execució. 5 punts.

C. Característiques del sol·licitant: 20 punts.
 • C1. Orientació de les línies d'activitat en innovació de l'institut tecnològic envers les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana. 10 punts.
 • C2. Evolució dels indicadors de gestió, amb especial atenció a aquells que mesuren la capacitat de l'institut per a desenvolupar activitats per al foment de la innovació, i d'impacte sobre la millora competitiva en les empreses de la Comunitat Valenciana. 10 punts.

L. Aspectes socioeconòmics: 50 punts.
 • L1.  Oportunitat que per al teixit empresarial dels sectors d'activitat de l'institut representa l'aplicació i difusió dels resultats esperats del projecte. 10 punts.
 • L2. L'entitat col·labora amb el desenvolupament sostenible i foment del respecte i atenció del medi ambient, desenvolupa accions formatives relacionades amb temàtiques de tipus mediambiental, o desenvolupa accions que potencien indirectament la creació d'ocupació en el sector mediambiental. 6 punts.
 • L3. Es desenvolupen accions centrades en la innovació social per a afavorir el creixement de l'ocupació i la qualitat del mercat de treball que milloren la qualificació dels treballadors en l'àmbit de les noves tecnologies, o que potencien la difusió de coneixements pràctics en matèria de tecnologies de la informació, comunicació, aprenentatge electrònic i gestió. 6 punts.
 • L4. L'entitat que desenvolupa el projecte promou la conciliació de  la vida familiar i laboral i la participació femenina en la societat. 7 punts.
 • L5. Les accions plantejades permetran obtenir indicadors desagregats per sexe. 7 punts.
 • L6.L'entitat que desenvolupa el projecte fomenta activament la participació en el mercat laboral dels col·lectius més vulnerables i afavorix, o almenys no limita, la integració social i laboral de persones immigrants i de persones amb discapacitat. 14 punts.

Sol·licitud y documentació

1. Sol·licitud normalitzada

Els models d'impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es. Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IMPIVA a través de l’adreça d'Internet indicada anteriorment.
1.1. Si la sol·licitud es tramita via telemàtica, només s'admetrà  la presentació, davant del Registre Telemàtic, de sol·licituds, escrits i comunicacions que estiguen firmats electrònicament mitjançant una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana haja firmat el corresponent conveni, que poden consultar-se en la pàgina web http://www.pki.gva.es/puntreg_c.htm. Actualment l'IMPIVA presta este servici de certificacions a la seu de València.
1.2. Les persones sol·licitants que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran d'imprimir les pàgines preceptives resultants de l'ús de mitjans telemàtics i les presentaran, una vegada emplenades amb les corresponents firmes originals, als llocs indicats en els apartats 4.1 i 4.2.
D'acord amb el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i la regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, s'incorpora el procediment recollit en esta resolució a l'annex de l’esmentat decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre Telemàtic de la Generalitat.
    
    
2. Documentació que s’ha d'adjuntar a la sol·licitud normalitzada.
2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que pot obtenir-se descarregant-lo de  l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant: estatuts vigents i poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament. No caldrà la presentació d'esta documentació si ja està en poder de l'IMPIVA i es manté vigent; a este efecte caldrà aportar declaració de vigència segons model disponible en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, perquè demane els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions amb les esmentades administracions. En qualsevol cas, l'IMPIVA podrà requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda present alguna incidència.
2.4. Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors esmenables, es demanarà a l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
2.5. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IMPIVA, podran efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicats pel sol·licitant en el model de sol·licitud, sempre que en quede constància de la recepció per aquell.
2.6. Els requeriments,  les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat Valenciana gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes de l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
2.7. L'aportació de documents com a resposta als requeriments referenciats es podrà realitzar a través del Registre Telemàtic, a través de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA; hi seran aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de firma electrònica avançada que els recollits en l'article 1.
    
    
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la publicació de la present resolució en el DOCV i finalitzarà transcorreguts 30 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret d’acabament del termini fóra dissabte o inhàbil al municipi on residisca l'interessat, o a la seu de l'IMPIVA, es considerarà inhàbil a tots els efectes i es prorrogarà al primer dia hàbil següent.
    
    
4. Lloc de presentació de sol·licituds
4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous. Les sol·licituds podran presentar-se en:
            – IMPIVA Alacant-oficina PROP: carrer de Churruca, 29, 03003 Alacant.
            – IMPIVA Castelló-oficina PROP: avinguda dels Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana.
            – IMPIVA València: plaça de l'Ajuntament, 6. 46002 València.
4.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'oficina de correus abans de ser certificada.
4.3. En el cas de sol·licituds que es presenten davant del Registre Telemàtic de la Generalitat, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat.