LES ACTUACIÓNS D'INNOEMPRESA
LES ACTUACIÓNS D'INNOEMPRESA

Els projectes recolzables han de complir les condicions següents:
  • La innovació en matèria d'organització ha de guardar relació amb l'ús i explotació de tecnologies d'informació i la comunicació (TIC).
  • El resultat del projecte ha de ser el desenvolupament d'un model empresarial, metodologia o concepte que puga reproduir-se sistemàticament.
  • La innovació ha de representar una novetat o millora substancial respecte a l'estat actual d'este camp en la indústria europea i comportar un cert grau de risc.
  • Les actuacions en què els organismes intermedis siguen beneficiaris hauran de consistir en la prestació de servicis d'assessorament en matèria d'innovació. Es considera com a assessorament en innovació les actuacions de consultoria en organització i gestió i assistència tecnològica. El projecte haurà de contemplar la prestació del servici a almenys cinc PIME radicades en la Comunitat Valenciana.
  • Els organismes intermedis estaran obligats a facturar els servicis prestats establint el preu sense separar-se del que determina el mercat en la zona. El preu reflectirà els costos reals més un marge raonable. A més, en facturar farà constar en la factura el percentatge bonificat sobre el preu de mercat, així com que esta bonificació constituïx ajuda estatal, de manera que el beneficiari final no puga obtindre més de 200.000 euros de bonificació en un període de tres anualitats.