ACTUACIÓ 3 - ASSESSORAMENT EN INNOVACIÓ
ACTUACIÓ 3 - ASSESSORAMENT EN INNOVACIÓ
Objecte
 
 • Fomentar la innovació en els sectors emergents i tradicionals de la Comunitat Valenciana, incentivant en la PIME la utilització de servicis d'innovació, assessorament en la gestió del disseny, i l'optimització dels recursos humans, com a factors de millora de la competitivitat.
 • Incentivar l'oferta i utilització de servicis avançats que ajuden a professionalitzar la gestió del disseny i fomentar la utilització del disseny com a factor d'innovació i de competitivitat per a les PIME.


beneficiarios.gif Beneficiaris
 
Actuació 3.1. Prestació de servicis en matèria d'innovació
Entitats sense ànim de lucre amb projectes consistents en la prestació de servicis d'innovació a almenys tres PIME.
Actuació 3.2. Prestació de servicis en matèria d'innovació a través del disseny
Entitats sense ànim de lucre amb projectes dirigits a PIME industrials del seu àmbit d'actuació que impliquen la prestació de servicis de suport a la innovació a través de la gestió del disseny.


actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Actuació 3.1. Prestació de servicis en matèria d'innovació
 • Prestació de servicis d'assessorament a la innovació a través d'actuacions de consultoria de gestió, assistència tecnològica, servicis de transferència de tecnologia, consultoria sobre adquisició, protecció i comerç de drets de propietat intel·lectual, consultoria sobre ocupació de normes, i activitats formatives dirigides a PIME, com ara cursos, tallers, màsters, seminaris, congressos, etc.
 • Prestació de servicis de suport a la innovació consistents en bancs de dades, biblioteques tècniques, investigació de mercats, etiquetatge de qualitat.
Actuació 3.2. Prestació de servicis en matèria d'innovació a través del disseny
 • Prestació de servicis d'assessorament i suport a les PIME en matèria d'innovació, orientats a millorar la gestió del disseny en les PIME industrials de l'àmbit d'actuació de l'entitat beneficiària.
Esta actuació s'emmarca en el Pla d'Acció per al Foment del Disseny de l'IMPIVA dirigit a coordinar als agents implicats en la promoció del disseny al nostre entorn, per millora la cooperació i aconseguir un efecte multiplicador d'estes accions en el teixit empresarial valencià.
Les accions a què es dóna suport a través d'esta actuació hauran d'enquadrar-se en l’esmentat pla, consultable en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA http://www.impiva.es .


costesSubvencionables.gif Costos Subvencionables
 
Actuació 3.1. Prestació de servicis en matèria d'innovació
 • Personal propi associat al projecte, exclusivament en la part que es dedique a la prestació del servici.
 • Col·laboracions externes necessàries per a la prestació del servici, és a dir, servicis tècnics, servicis professionals i servicis d'informació i difusió.
En tot cas no podran superar-se els límits màxims recollits en el punt 4 de l'apartat Altres.
Actuació 3.2. Prestació de servicis en matèria d'innovació a través del disseny
 • Personal propi associat al projecte, exclusivament en la part que es dedique a la prestació del servici.
 • Col·laboracions externes necessàries per a la prestació del servici.
En tot cas no podran superar-se els límits màxims recollits en el punt 4 de l'apartat Altres.


criteriosvaloracion.gif Intensitat de l'ajuda

Actuació 3.1. Prestació de servicis en matèria d'innovació
La intensitat màxima d'ajuda podrà arribar al 75% dels costos subvencionables en què haja incorregut l'entitat per a prestar el servici.
L'ajuda haurà d'aplicar-se en forma de bonificació en el preu cobrat a la PIME. La bonificació per a cada PIME serà com a màxim de 200.000 euros, en un període de tres anys.
Hauran de complir-se les condicions del punt 3 de l'apartat Altres.
Actuació 3.2. Prestació de servicis en matèria d'innovació a través del disseny
La intensitat màxima d'ajuda podrà arribar al 75% dels costos subvencionables en què haja incorregut l'entitat per a prestar el servici.
L'ajuda haurà d'aplicar-se en forma de bonificació en el preu cobrat a la PIME. La bonificació per a cada PIME serà com a màxim de 200.000 euros, en un període de tres anys. Hauran de complir-se les condicions del punt 3 de l'apartat Altres.


Criteris de valoració

Criteris de valoració de les actuacions del Pla de Competitivitat de l'Empresa Valenciana 2010: 1.1, 1.2, 2, 3.1, 4.1, 4.2.
1. Qualitat del projecte. Ponderació 50 de 100
 • Definició i maduresa del projecte, justificació de la seua necessitat, grau d'innovació i ajust dels objectius del projecte a l'entorn empresarial. (10)
 • Adequació del projecte als fins i objectius de l'estratègia de l'entitat sol·licitant en matèria de promoció de la innovació. (5)
 • Pla de comunicació, difusió de l'acció. (5)
 • Efecte positiu del projecte en la diversificació sectorial. (5)
 • Projecte basat en els bons resultats obtinguts en anys anteriors. (10)
 • El projecte fomenta un millor aprofitament de les TIC. (5)
 • El projecte afavorix el desenvolupament d'actuacions que reduïsquen el consum net d'aigua, d'energia o d'altres recursos naturals, així com les necessitats de transport. (5)
 • El projecte comprén el desenvolupament d'actuacions que reduïxen els residus, abocaments, emissions i contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle. (5)
2. Viabilitat tècnica i economicofinancera. Ponderació 10 de 100
 • Coherència del pressupost del projecte amb els objectius a aconseguir. (5)
 • Definició del projecte, les seues fases, pla de treball i pressupost d'execució. (5)
3. Característiques del sol·licitant. Ponderació 10 de 100
 • Orientació dels servicis del sol·licitant cap a les necessitats de les empreses. (3)
 • Trajectòria de l'entitat sol·licitant en projectes de promoció de la innovació i la competitivitat. (3)
 • L'entitat promou la igualtat entre homes i dones. (2)
 • L'entitat facilita l'accessibilitat de les persones discapacitades. (2)
4. Aspectes socioeconòmics. Ponderació 30 de 100
 • Descripció dels destinataris finals de l'actuació i relació del projecte amb algun pla estratègic o d'innovació per a les empreses del sector. (10)
 • Oportunitat que per al teixit empresarial dels diferents sectors d'activitat i per a la societat representa l'aplicació i transferència dels resultats esperats del projecte. (5)
 • Sol·licituds presentades per entitats que compten en la seua plantilla amb un nombre de persones amb discapacitats per damunt del mínim legal. (5)
 • Sol·licituds presentades per entitats que compten amb un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes quan no estiga així exigit per la normativa aplicable. (5)
 • Sol·licituds presentades per entitats amb ubicació en zones geogràfiques d'interés preferent. (3)
 • Sol·licituds presentades per entitats amb projectes que impliquen increment de l'ocupació. (2)
Criteris de valoració per a l'actuació 1.3, 3.2 i 4.3.
1. Qualitat del projecte. Ponderació 65 de 100
 • Ajust dels objectius del projecte a la valoració del disseny com a estratègia per a la millora de la competitivitat. (23)
 • Adequació del projecte als fins i objectius de l'estratègia de l'entitat sol·licitant en matèria de promoció del disseny. (9)
 • Pla de comunicació, difusió de l'acció. (3)
 • Vinculació del projecte als objectius del pla d'acció de foment del disseny d'IMPIVA. (10)
 • Ajust dels objectius del projecte i resultats previstos a les necessitats de les empreses. (11)
 • El projecte fomenta un millor aprofitament de les TIC. (3)
 • El projecte afavorix el desenvolupament d'actuacions que reduïsquen el consum net d'aigua, d'energia o d'altres recursos naturals, així com les necessitats de transport. (3)
 • El projecte comprén el desenvolupament d'actuacions que reduïxen els residus, abocaments, emissions i la contaminació, amb especial atenció a les emissions a l'atmosfera de gasos amb efecte hivernacle. (3)
2. Viabilitat tècnica i economicofinancera. Ponderació 5 de 100
 • Coherència del pressupost del projecte amb els objectius a aconseguir. (1)
 • Definició del projecte, les seues fases, pla de treball i pressupost d'execució. (3)
 • Adequació de recursos humans i de servicis externs. Dimensió equilibrada dels recursos humans i de les inversions necessàries respecte a l'abast de l'acció. (1)
3. Característiques del sol·licitant. Ponderació 10 de 100
 • Orientació de l'activitat del sol·licitant cap a la promoció del disseny. (6)
 • Integració en el Sistema Valencià d'Innovació i la seua col·laboració amb altres agents. (2)
 • L'entitat promou la igualtat entre homes i dones. (1)
 • L'entitat facilita l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. (1)
4. Aspectes socioeconòmics. Ponderació 20 de 100
 • Oportunitat que per al teixit empresarial representa la realització del projecte. (12)
 • Sol·licituds presentades per entitats que compten en la seua plantilla amb un nombre de persones amb discapacitat per damunt del mínim legal. (2)
 • Sol·licituds presentades per entitats que compten amb un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes quan no siga així exigit per la normativa aplicable. (2)
 • Sol·licituds presentades per entitats amb ubicació en zones geogràfiques d'interés preferent. (2)
 • Sol·licituds presentades per entitats amb projectes que impliquen increment de l'ocupació. (2)


Altres obligacions

1. Definició d’«agrupacions innovadores» segons el Marc comunitari sobre ajudes estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (DOUE C 323/01, de 30.12.2006), grups constituïts per empreses independents, noves empreses, xicotetes, mitjanes i grans empreses i organismes d'investigació —, actives en sectors i regions concretes, amb l'objectiu d’estimular activitats innovadores mitjançant el foment d'intenses relacions mútues i de la pràctica de compartir instal·lacions, intercanviar coneixements i sabers especialitzats i contribuir amb eficàcia a la transferència tecnològica, la creació de xarxes i la divulgació d'informació entre les empreses integrants de l'agrupació. Preferentment, els estats membres han de fer el que es puga perquè en l'agrupació hi haja un equilibri adequat entre PIME i grans empreses a fi d'assolir una certa massa crítica, en particular, per mitjà de l'especialització en àmbits concrets de l’R+D+I i atenent les agrupacions ja existents tant a l'estat membre com a la Comunitat.

2. El perfil del personal expert i-Creo serà el de titulat universitari, preferentment de caràcter tècnic o economicoempresarial, amb experiència en R+D+I o en els àmbits economicofinancer, internacional i de gestió de la innovació, amb domini de l'anglés i coneixements pràctics de tecnologies de la informació.
En el cas de nova contractació, la data del contracte haurà de ser posterior a la de presentació de sol·licitud de l'ajuda i l'entitat beneficiària realitzarà la selecció respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent principis de publicitat suficient i valoració professional equitativa dels candidats, amb menció expressa als fons europeus tant en el procés de selecció com en el mateix contracte.

3. Les entitats beneficiàries de les actuacions 3.1 i 3.2 estan obligades a facturar els servicis prestats, establint un preu de mercat que reflectisca els costos totals més un marge raonable.
L'ajuda haurà d'aplicar-se en forma de bonificació en el preu cobrat a la PIME. En facturar els servicis, l'entitat registrarà en la factura el percentatge millorat sobre el preu de mercat, així com la declaració que l’esmentada bonificació constituïx ajuda estatal.
La PIME receptora del servici no podrà obtenir més de 200.000 euros de bonificació en un període de tres anualitats.
Per a garantir la transparència dels costos dels servicis, així com els preus pagats per les PIME usuàries d’estos, l'entitat beneficiària portarà un sistema comptable analític a través del qual es puguen justificar els costos exactes en què s'ha incorregut realment per a la prestació de servicis. Este requisit es complirà mitjançant una declaració expedida per auditor o empresa degudament inscrita en el ROAC que certifique que les despeses declarades corresponen a la prestació de servicis i que el preu facturat per la prestació d'estos últims és un preu de mercat. Esta declaració formarà part de l'informe de revisió de comptes justificatius de la subvenció exigit per l'IMPIVA per a la justificació del projecte.

4. Taula de costos màxims anuals


Costos màxims de personal intern aplicables el 2010

Categoría
Salario
Brut
S.S.
Empresa
Total
salari
euro/h.
(1.800 h/any)
Viatges
(allojam./dia)
Director Tècnic/Projecte
77.395,35 11.474,42 88.869,78 
49,37 119,07
Tècnic Senior
61.916,28 11.474,42 73.390,71 40,77 119,07
Tècnic Junior
46.437,21 11.474,42 57.911,64 32,17 119,07
Tècnic Mitjà
38.697,68 11.474,42 50.172,10 27,87 119,07
Administratiu/Auxiliar
23.218,61 6.942,36 30.160,97 16,76 119,07

5. Les ajudes als projectes previstos en:
 • Les actuacions 1.1, 1.2 i 1.3 en cap cas podran superar el límit de 5.000.000 d’euros per agrupació.
 • L’actuació 3 en cap cas podrà superar el límit de 7.500.000 euros per empresa i per projecte.


Sol·licitud i documentació

1. Sol·licitud normalitzada
Els models d'impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es . Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IMPIVA i disponibles a través de l’adreça d'Internet indicada anteriorment.
1.1. Si la sol·licitud es tramita via telemàtica, només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant del Registre Telemàtic que estiguen firmats electrònicament mitjançant una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, i expedit per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat Valenciana haja firmat l'oportú conveni, que poden consultar-se en la pàgina web http://www.pki.gva.es/puntreg_c.htm . Actualment l'IMPIVA presta este servici de certificacions a la seua seu de València.
1.2. Les persones sol·licitants que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran d'imprimir les pàgines preceptives resultants de l'ús de mitjans telemàtics i les presentaran, una vegada emplenades amb les corresponents firmes originals, als llocs indicats en els apartats 1 i 2.
D'acord amb el que disposa el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i la regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat, s'incorpora el procediment recollit en esta resolució a l'annex del dit decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre Telemàtic de la Generalitat.
2. Documentació que s’ha d'adjuntar a la sol·licitud normalitzada.
2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que es pot obtenir descarregant-lo de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es . S'advertix que un defectuós o deficient ompliment de la memòria, o la seua difícil comprensió, generaran una minusvaloració del projecte d'acord amb els criteris d'avaluació establits per a cada programa.
2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant:
a) Quan siga una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l'IMPIVA obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant, si bé podrà requerir directament al sol·licitant la presentació d'algun document concret.
b) En el cas de sol·licitants la inscripció dels quals en el Registre Mercantil no siga obligatòria (entitats sense ànim de lucre, empresaris individuals, cooperatives), s'haurà d'aportar fotocòpia dels documents següents:
 • Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
 • Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o document equivalent, segons les prescripcions legals.
 • DNI si és empresari individual.
No caldrà aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IMPIVA, sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a este efecte, segons model disponible en l’adreça d'Internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.
2.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals s'acredite que el sol·licitant està al corrent en les seues obligacions amb les esmentades administracions. En qualsevol cas, l'IMPIVA podrà requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda presente alguna incidència.
2.4. Si la sol·licitud aportada estiguera incompleta o presentara errors esmenables, es demanarà a l'interessat que en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa així es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
2.5. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l'IMPIVA, podran efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicada pel sol·licitant en la sol·licitud normalitzada, sempre que quede constància de la recepció per aquell.
2.6. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat Valenciana gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes de l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2.7. L'aportació de documents en resposta als requeriments referenciats, es podrà realitzar a través del Registre Telemàtic, a través de l’adreça d'Internet de l'IMPIVA, i sobre la utilització de firma electrònica avançada seran aplicables els mateixos requistis que els recollits en l'article 1, d'acord amb les disponibilitats que a este efecte s'establisquen per a cada programa.
3. Termini de presentació de sol·licituds.
Podran presentar-se a esta convocatòria sol·licituds durant els exercicis 2010 i 2011 d'acord amb el calendari següent:
 • Anualitat 2010: des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) fins al 15 d'abril del 2010.
 • Anualitat 2011: des del 2 de novembre del 2010 fins al 21 de desembre del 2010.
4. Lloc de presentació de sol·licituds .
4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació, en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous. Les sol·licituds podran presentar-se en:
 • IMPIVA Alacant-oficina PROP: c/Churruca, 29, 03003 Alacant.
 • IMPIVA Castelló-oficina PROP: av. dels Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana.
 • IMPIVA València: plaça de l'Ajuntament, 6, 46002 València.
4.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'oficina de correus abans de ser certificada.
4.3. En el cas de sol·licituds que es presenten davant del Registre Telemàtic de la Generalitat, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat